Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0803(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0164/2017

Ingivna texter :

A8-0164/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0136

Antagna texter
PDF 245kWORD 43k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07281/2017),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0120/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(1), särskilt artikel 23.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser(2), ändrat genom rådets genomförandebeslut (EU) 2017/290(3),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information(4), särskilt artiklarna 5 och 6,

–  med beaktande av förklaringen av den 15 december 2016 från Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och Danmarks statsminister, i vilken de operativa behoven betonades men där det även underströks att det planerade arrangemanget mellan Europol och Danmark är av undantags- och övergångskaraktär,

–  med beaktande av ovan nämnda förklaring, i vilken det betonades att det föreslagna arrangemanget har som villkor att Danmark fortsätter att vara medlem i EU och i Schengenområdet, att Danmark uppfyller sin skyldighet att i dansk lagstiftning senast den 1 maj 2017 fullt ut ha genomfört direktiv (EU) 2016/680(5) om uppgiftsskydd i polisiära sammanhang, och att Danmark godtar tillämpningen av Europeiska unionens domstols behörighet och Europeiska datatillsynsmannens behörighet,

–  med beaktande av protokoll nr 22 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av resultatet av den danska folkomröstningen den 3 december 2015 om protokoll nr 22 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 14 februari 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser(6), särskilt den begäran i punkt 4 i resolutionen om att det framtida arrangemanget mellan Europol och Danmark ska upphöra att gälla efter fem år, för att säkerställa dess övergångskaraktär inför ett mer permanent arrangemang,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0164/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att – som en del av den utvärdering som ska genomföras i enlighet med artikel 25 i avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol – säkerställa att parlamentet regelbundet informeras och hörs, särskilt genom den gemensamma parlamentariska kontrollgrupp avseende Europol som ska inrättas i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/794(7).

5.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att uttömma alla primär- och sekundärrättsliga möjligheter för att på nytt erbjuda Danmark fullvärdigt medlemskap i Europol.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Europol.

(1) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2) EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.
(3) EUT L 42, 18.2.2017, s. 17.
(4) EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).
(6) Antagna texter, P8_TA(2017)0023.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy