Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0802(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0166/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0166/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.6
CRE 27/04/2017 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0137

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 47k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο
P8_TA(2017)0137A8-0166/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ildikó Gáll-Pelcz ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0110/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0166/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Ildikó Gáll-Pelcz μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου