Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2098(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0161/2017

Внесени текстове :

A8-0161/2017

Разисквания :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0138

Приети текстове
PDF 624kWORD 71k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел
Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г.
P8_TA(2017)0138A8-0161/2017

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (2016/2098(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.,

—  като взе предвид финансовия доклад за 2015 г. и статистическия доклад за 2015 г. на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид доклада относно устойчивото развитие за 2015 г., доклада относно основаната на три стълба оценка на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2015 г. и доклада относно резултатите извън ЕС на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.,

—  като взе предвид годишните доклади на Одитния комитет за 2015 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на групата на Европейската инвестиционна банка относно дейностите за борба с измамите за 2015 г.,

—  като взе предвид доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2015 г. и доклада за корпоративното управление за 2015 г.,

—  като взе предвид доклада за дейността на Службата на директора по проверка на съответствието на ЕИБ за 2015 г.,

—  като взе предвид оперативните планове на групата на ЕИБ за 2014—2016 г., 2015—2017 г., 2016—2018 г. и корпоративния оперативен план на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 2014—2016 г.,

—  като взе предвид членове 3 и 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка и Протокол № 28 за икономическото, социалното и териториалното сближаване,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид процедурния правилник на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид своите резолюции от 11 март 2014 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.(1), от 30 април 2015 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.(2) и от 28 април 2016 г. относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Годишен доклад за 2014 г.(3),

—  като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007—2013 г.(4) и Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 670/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2012 г. за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи(6) (отнасящ се до пилотната фаза за инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

—  като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции(7),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 юли 2015 г., озаглавено „Да работим заедно за работни места и растеж: ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа“ (COM(2015)0361),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г., озаглавено „Европа инвестира отново — Преглед на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и следващи мерки“ (COM(2016)0359),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 септември 2016 г. относно удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 и SWD(2016)0298),

—  като взе предвид оценката от септември 2016 г. на операциите на ЕИБ относно функционирането на ЕФСИ,

—  като взе предвид Становище № 2/2016 на Европейската сметна палата относно предложението за регламент за разширяване на обхвата и удължаване на срока на действие на ЕФСИ,

—  като взе предвид Специален доклад № 19/2016 на Европейската сметна палата, озаглавен „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 2007—2013 г.“,

—  като взе предвид извършения от Ernst & Young ad-hoc одит от 8 ноември 2016 г. на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1017 („Регламент за ЕФСИ“),

—  като взе предвид тристранното споразумение от септември 2016 г. между Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид писмото на Европейския омбудсман до председателя на Европейската инвестиционна банка от 22 юли 2016 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по регионално развитие (A8-0161/2017),

A.  като има предвид, че ЕИБ е длъжна по силата на Договорите да допринася за интеграцията на ЕС, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие посредством специализирани инвестиционни инструменти, като например заеми, дялови участия, гаранции, механизми за споделяне на риска и консултантски услуги;

Б.  като има предвид, че ЕИБ, като най-големият заемодател на публични средства в света, осъществява дейност на международните капиталови пазари, предлагайки конкурентни условия на клиентите и благоприятни условия за подпомагане на политиките и проектите на ЕС;

В.  като има предвид, че Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), както и Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) следва да играят ключова роля за допълване на интервенциите на ЕИБ като експертното средство на ЕС за рисковия капитал и гаранциите, насочени предимно към подпомагането на МСП и европейската интеграция и икономическото, социалното и териториалното сближаване;

Г.  като има предвид, че съществуват три различни доклада, изготвени в Европейския парламент относно дейностите на ЕИБ: доклад относно финансовите дейности на ЕИБ (подготвен от комисията по икономически и парични въпроси и комисията по бюджети), доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (подготвен от комисията по бюджетен контрол), и доклад относно изпълнението на ЕФСИ (подготвен от комисията по икономически и парични въпроси и комисията по бюджети);

Д.  като има предвид, че предпазните мерки срещу измами, включително данъчни измами и изпиране на пари, и срещу рискове във връзка с финансирането на тероризма се съдържат в договорни клаузи на ЕИБ, включени в договори, сключени между групата на ЕИБ и нейните контрагенти; като има предвид, че ЕИБ трябва да изисква от своите контрагенти да се съобразяват с всички изисквания на приложимото законодателство; като има предвид, че въз основа на резултатите от надлежна проверка ЕИБ следва да наложи допълнителни договорни разпоредби, които разглеждат конкретно въпросите на прозрачността и почтеността;

Е.  като има предвид, че ЕИБ действа като орган, който отговаря за изпълнението на стратегията „ЕС 2020“ и на водещите инициативи на стратегията, като гарантира използването на публични инвестиции в замяна или корекция на празнини на финансовите пазари и като задейства нови двигатели на растежа и създаването на работни места в ЕС;

Ж.  като има предвид, че катализиращият ефект на ЕИБ за набиране на средства е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС и за да се гарантира, че Европа остава водещ фактор в световен мащаб с всички характеристики на икономика от световна класа по отношение на конкурентоспособността, иновациите, инфраструктурата и привлекателността;

З.  като има предвид, че инвестициите на ЕИБ представляват пакет от екологични стимули за осигуряването на много по-добра подготовка на ЕС с цел той да остане център на възможностите и да посреща предизвикателствата на глобализираната икономическа конкуренция;

И.  като има предвид, че Планът за инвестиции за Европа е част от по-широка стратегия, насочена към обръщане на негативната тенденция, наблюдавана в публичните и частните инвестиции, чрез мобилизиране на нова и частна финансова ликвидност, която да се инжектира в реалната икономика с цел стимулиране на дългосрочни стратегически и устойчиви инвестиции в целия Съюз;

Й.  като има предвид растящия брой финансови инструменти, които ЕИБ създава и популяризира в момента – от публично-частни партньорства (ПЧП) до секюритизациите; като има предвид, че тези инструменти може да носят риск от прехвърляне на загубите към обществото и приватизиране на печалбите;

К.  като има предвид, че финансирането от страна на ЕИБ на операции извън ЕС подкрепя главно целите на външната политика на ЕС, като в същото време разширява видимостта на Съюза и неговите ценности и допринася за запазването на стабилността на трети държави;

Л.  като има предвид, че следва да се запази постоянно внимание върху разработването на най-добри практики, свързани с политиката на резултатите и управлението на ЕИБ, както и с доброто управление и прозрачността;

М.  като има предвид, че ЕИБ следва да запази рейтинга „ААА“ като основен актив на своя бизнес модел и висококачествен и стабилен портфейл от активи със солидни инвестиционни проекти при изпълнението на ЕФСИ;

Н.  като има предвид, че ЕИБ все още не е предприела всички необходими мерки в отговор на препоръките и призивите, отправени от Парламента в резолюциите му относно годишните доклади на ЕИБ от предходни години;

Повишаване на устойчивостта на инвестиционната политика на ЕИБ

1.  отбелязва, че през 2015 г. бяха подписани операции на стойност 77,5 милиарда евро (в сравнение със 77 милиарда евро през 2014 г.), от които 69,7 милиарда евро за държавите – членки на ЕС, и 7,8 милиарда евро за държави извън ЕС;

2.  приветства годишните доклади на ЕИБ за 2015 г. и представените в тях нейни постижения, както и усилията за по-добро представяне и отчитане на приноса (или допълняемостта) и резултатите на ЕИБ;

3.  припомня искането на Парламента за представяне на по-всеобхватен и хармонизиран годишен доклад с оглед по-добър качествен преглед и оценка на цялостната дейност на ЕИБ и приоритетите ѝ във връзка с предоставянето на заеми; настоява ЕИБ да продължи да усъвършенства и да предоставя информация относно конкретното и постигнатото икономическо, социално и екологично въздействие и добавената стойност на нейните операции в държавите членки, както и извън територията на ЕС;

4.  подчертава, че всички финансирани от ЕИБ дейности трябва да се вписват и да бъдат постоянно в съответствие с общата стратегия и политически приоритетните области на ЕС, както са определени в стратегията „Европа 2020“, Механизма за растеж и заетост и в Пакта за растеж и работни места, като същевременно се прилагат критериите за икономическа, социална и финансова ефективност и критерият за въздействие върху околната среда по отношение на подбора на проекти с цел да се гарантира последователното изпълнение на политиката на ЕС;

5.  подчертава необходимостта от конкретно и сбито представяне на резултатите относно това как външните инвестиции на ЕИБ са допринесли за постигането на приоритетите на ЕС и за развитието на изграждането на капацитет в регионите;

6.  силно насърчава ЕИБ да продължи с усилията си за преодоляване на инвестиционните, пазарните и секторните различия и да инвестира в проекти и операции, които имат реална добавена стойност за постигане на по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС, по-стабилна инвестиционна среда, повече работни места и възвръщане на устойчивия растеж в целия ЕС;

7.  припомня, че подкрепата за икономическото възстановяване, устойчивия растеж и по-силното сближаване е основна цел и че ЕИБ следва да предвижда по по-добър начин структурните предизвикателства, особено тези, свързани с реиндустриализацията на Европа и цифровата икономика, основана на знанието, с цел да се създадат нови икономически възможности, иновации, развитие на кръгова икономика и по-ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в съответствие с целите на политиките в областта на околната среда, климата и енергетиката; подчертава, че процесът на реиндустриализация трябва да се реализира, като се вземат предвид, от една страна, необходимостта от създаване на висококачествени работни места, и от друга страна, различните ситуации в европейската икономика, но винаги при надлежно отчитане на опазването на околната среда и защитата на здравето на работниците и гражданите;

8.  счита, че ЕИБ следва системно да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните икономически, социални и екологични последици при определянето на инвестиционни дейности и своите решения за финансиране, по-специално по отношение на трансграничните аспекти; счита за необходимо ЕИБ да инвестира в устойчиви проекти в голям и в малък мащаб от системно значение в дългосрочен план, които създават добавена стойност на регионално равнище и на равнището на ЕС;

9.  подчертава, че стабилността на финансираните проекти следва по дефиниция да се преценява не само от гледна точка на икономическото значение, но и със също толкова силен акцент върху екологичната и социалната устойчивост, както и върху политическото, трансграничното и регионалното значение на тези проекти; припомня, че отдаването на приоритет в рамките на дейностите на ЕИБ по предоставянето на заеми за проектите с ясни и устойчиви резултати и въздействие върху растежа и заетостта трябва да продължи да бъде основният ръководен принцип;

10.  отбелязва, че ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяването на икономиката на ЕС, стимулирането на заетостта и растежа в държавите членки, както и за максималното увеличаване на ефективността и на съотношението качество-цена на наличните финансови ресурси чрез използване на револвиращи инструменти, а именно чрез мултиплициращ ефект на гаранционните фондове и ливъриджа;

11.  счита, че е необходимо да се осигури гъвкава, устойчива и стабилна стратегия за финансиране от ЕС с цел ускоряване на икономическото възстановяване, насърчаване на заетостта и подпомагане на определени икономически сектори и по-слабо развити региони да наваксат изоставането си; припомня необходимостта да се акцентира върху инвестициите в производствена дейност, които постигат промени, особено в дългосрочен план, и укрепват първичния сектор, научните изследвания, инфраструктурата и заетостта; счита, че проектите следва да се избират въз основа на техните достойнства, потенциала за създаване на добавена стойност за ЕС като цяло и ефективна допълняемост, евентуално с по-висок рисков профил;

12.  отново изтъква във връзка с това, че следва публично да се огласи повече информация относно точното естество на отделните проекти, финансирани пряко или косвено чрез дейностите на ЕИБ по предоставянето на заеми, и по-конкретно относно тяхната добавена стойност и очакваното въздействие за икономиката на всяка отделна държава членка;

13.  отново заявява загрижеността на Парламента за определянето на балансирана стратегия с динамично, справедливо и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между държавите членки, като се взема предвид специалният акцент върху по-слабо развитите държави и региони; отбелязва, че 73% от общото кредитиране от ЕИБ за 2015 г. (51 милиарда евро) е концентрирано в шест държави членки, което показва, че не всички държави членки или региони са в състояние да се възползват в еднаква степен от възможностите за инвестиции;

14.  подкрепя инициативите на ЕИБ за предоставяне на съвместна техническа помощ на място в полза на управляващите органи и финансовите посредници, включително целеви обучения в рамките на платформата Fi-compass;

15.  приканва ЕИБ да засили комуникационната си политика по отношение на потенциалните заинтересовани лица и частните инвеститори за наличните източници и инструменти на финансиране, и към гражданите относно постигнатите резултати;

16.  призовава ЕИБ и Комисията да разширят възможностите за предоставяното от тях финансиране, както и предоставяната от тях подкрепа и консултации, да увеличат финансирането за проекти на местните и регионалните органи и МСП и да опростят достъпа до финансиране от ЕИБ и съчетаването на безвъзмездните средства с кредити и финансови инструменти; призовава Комисията да подкрепи разработването на програми за обучение на потенциални бенефициенти, като на управляващите органи се възложи по-значима роля при предоставянето на информация, насоки и консултации за крайните бенефициенти;

17.  счита, че е особено важно ЕИБ да запази своя рейтинг „ААА“, за да запази достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за получаване на заеми и да прехвърли благоприятните условия в своята инвестиционна стратегия и условия за отпускане на заеми; призовава ЕИБ да развие своята култура по отношение на рисковете, за да подобри своята ефективност и взаимното допълване и полезните взаимодействия между своите дейности и различните политики на ЕС;

18.  изразява дълбока загриженост във връзка с като цяло по-високите разходи и такси за управляваните от ЕИБ/ЕИФ средства за прилагане на финансови инструменти при споделено управление, които бяха установени от Европейската сметна палата (ЕСП) и представени в нейния Специален доклад № 19/2016, озаглавен „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 2007—2013 г.“, и насърчава ЕСП да извърши подобен одит за текущия период;

Мониторинг на въздействието на ЕИБ в прилагането на основни области на публичната политика

19.  отбелязва доклада относно резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2015 г. въз основа на тристълбовата методика за оценка с оглед на оценяване на очакваните резултати, мониторинг на настоящите резултати и измерване на въздействието на четирите основни цели на публичната политика (ЦПП), а именно иновациите и уменията (22,7% от одобрените от ЕИБ кредити през 2015 г. на обща стойност от 15,8 милиарда евро), финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация (28,5% от одобрените кредити или 19,8 милиарда евро), инфраструктура (24,5% или 17,1 милиарда евро) и околна среда (24,3% или 16,9 милиарда евро); отбелязва, че е включен подбор на крайни продукти и резултати по отношение на одобрените нови операции, за да се илюстрират очакваните резултати, но че в доклада не е включена информация относно мониторинга на текущите резултати, нито относно постигнатото въздействие;

20.  изразява съжаление, че в годишния доклад относно операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2015 г. не е предоставена информация относно очакваните и постигнатите резултати от операциите на банката по отношение на двете хоризонтални цели на нейната политика, а именно действията в областта на климата и сближаването; изразява загриженост, че през 2015 г. ЕИБ не е достигнала предвиденото равнище от 30% за инвестиции за сближаване (в рамките на ЕС са постигнати 25,2%) и че прогнозното изпълнение за 2016 г. (27%) също е под целта от 30%; настоятелно приканва ЕИБ да възстанови икономическото, социалното и териториалното сближаване като основна цел на публичната политика и да започне да докладва специално за нейното изпълнение;

21.  изразява съжаление също така и във връзка с това, че актуализирането на тристълбовата методика, целящо нейното привеждане в съответствие с изискванията на Регламента за ЕФСИ, не доведе до хармонизиране на отчетите на ЕИБ за операциите в рамките на ЕС с отчетите за операциите извън ЕС и до включването на аналитична и изчерпателна информация за постигнатите конкретни резултати в рамките на ЕС; изисква оповестяването на повече информация на равнище проект чрез предоставяне на публичен достъп до оценката на проектите и съответната документация в рамките на тристълбовата методика за оценка (3PA) и в рамката за измерване на резултатите;

22.  подчертава, че амбициозна инвестиционна стратегия трябва да бъде съчетана с ясни инструменти за мониторинг и докладване, които да гарантират управлението на изпълнението;

23.  призовава ЕИБ да продължи да акцентира върху контрола на изпълнението на своите функции чрез оценки на изпълнението и доказано въздействие; насърчава ЕИБ да продължи да определя своите показатели за мониторинг, по-специално показателите за допълняемостта, с оглед на оценяването на въздействието на възможно най-ранен етап в създаването на проекти и с оглед на предоставянето на Съвета на достатъчно информация относно очакваното въздействие, по-специално по отношение на приноса към политиките на ЕС;

24.  признава сложността на процеса на мониторинг на увеличаващ се портфейл и различни проекти, а впоследствие и на цялостното управление на показатели; насърчава ЕИБ да полага повече усилия, за да гарантира подходящ мониторинг;

25.  насърчава ЕИБ да бъде по-проактивна спрямо държавите членки, за да осигури изграждане на капацитет и да предостави консултантски услуги пряко на бенефициентите за изготвяне на мащабни инвестиционни проекти посредством по-добро сътрудничество със съответните национални или децентрализирани органи или национални насърчителни банки;

Схеми за финансиране на МСП

26.  припомня, че ЕИБ има отговорността да гарантира в целия свят привлекателността на ЕС на световната сцена чрез насърчаване на благоприятен инвестиционен климат за бизнеса и предприятията;

27.  признава централната роля на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация за насърчаването на заетостта и растежа на икономиката на ЕС и на отделните държави членки; подкрепя усилията на ЕИБ да увеличи своята подкрепа за всички видове МСП (стартов капитал, стартиращи предприятия, микро- и средни предприятия, бизнес клъстери) с акцент върху нови бизнес модели с висок потенциал на възможности за работа за младите хора; в този контекст призовава ЕИБ да положи необходимите усилия за гарантиране на пълното прилагане на програмата „Инициатива за МСП“;

28.  отбелязва, че подкрепата на ЕИБ за МСП представлява около 36,6% от нейното финансиране през 2015 г., което води до ефект на лоста в размер на 39,7 милиарда евро за финансиране на МСП и осигурява 5 милиона работни места;

29.  приветства усилията на ЕИФ да осигури изпълнението на инициативата за МСП понастоящем в шест държави (Испания, Италия, България, Финландия, Румъния и Малта), като се очаква те да получат при благоприятни условия нови кредити за МСП в общ размер на около 8,5 милиарда евро; призовава държавите членки да приложат инициативата за МСП на по-широка основа, като вземат предвид, че тя има капацитет за намаляване на риска за финансовите посредници; поради това високо оценява предложението на Комисията за удължаване на инициативата за МСП до 2020 г.; подчертава обаче, че инициативата за МСП следва да играе по-голяма роля, тъй като финансирането на МСП е от жизненоважно значение за насърчаването на растежа и работните места в ЕС, особено в периода след икономическата и финансовата криза; призовава ЕИБ да наблюдава и да повиши степента на използване на инструмента на секюритизацията; изисква освен това да се подобрят комуникационната политика на ЕИБ и административните условия по отношение на инициативата за МСП; призовава ЕИФ да публикува доклад с подробности за успехите и недостатъците на програмата;

30.  приветства инициирането на нови договорени между ЕИБ и Комисията инструменти, като например Инструмента за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE), инициативата за МСП и финансовите инструменти за заетост и социални иновации (EaSI), които се очаква да допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“; отбелязва дейността на ЕИФ, по-специално финансовите инструменти на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и InnovFin, които са се възползвали от ЕФСИ през 2015 г. чрез удвояване на размера на гарантираните с него заеми;

31.  приканва ЕИБ да увеличи рисковия си профил за намеса, особено когато подкрепя МСП, които поемат рискове или се развиват в икономически необлагодетелствани или нестабилни региони; счита също така, че секторът на МСП и достъпът до финансиране е постоянна и дългогодишна цел, която трябва да се преследва и допълнително да се укрепва;

Иновации

32.  подкрепя всички стимули за иновации, ориентирани към пазара, социалното развитие и опазването на околната среда, при запазване на устойчивото развитие и внимателно използване на ресурсите; подкрепя стимулите, които помагат на амбицията на ЕС да се превърне в кръгова цифрова икономика, основана на знанието, и поддържат конкурентоспособността на ЕС;

33.  отбелязва, че ЕИБ вече финансира инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, провеждана от дружества в ЕС от областта на сигурността, когато става въпрос за граждански технологии и технологии с двойна употреба; счита, че по отношение на технологиите с двойна употреба ЕИБ следва на първо място да подкрепя тези инвестиции, които са мотивирани от тяхната пазарна реализация в граждански приложения – примерите за проекти, финансирани от ЕИБ от този вид, вече включват инвестиции в научноизследователска и развойна дейност за доставки за въздухоплавателни апарати и космически доставки, радарни системи, киберсигурността и сигурността на компютърните операции „в облак“, микроелектроника и ваксини;

34.  отбелязва, че през 2015 г. заемите за иновационни проекти са достигнали рекордно равнище от 18,7 милиарда евро, и приветства факта, че ЕИБ поставя по-голям акцент върху инвестициите в иновации;

35.  отбелязва, че чрез продължаване на подкрепата си за граждански технологии и технологии с двойна употреба ЕИБ би могла да засили своята подкрепа за сектора на сигурността в ЕС в рамките на своята установена правна рамка; посочва, че това включва операции, които се ползват от подкрепа по линия на ЕФСИ;

Инфраструктура

36.  приканва ЕИБ да продължи да подкрепя инфраструктурни програми въз основа на ефикасни проекти от общ интерес в секторите на транспорта и енергетиката с техни собствени ресурси и чрез използването на дълговите финансови инструменти в рамките на Механизма за свързване на Европа, като същевременно се има предвид тяхната съвместимост с целите на политиката за опазване на околната среда и политиката в областта на климата и с регионалното развитие; призовава ЕИБ да разработи нови финансови инструменти за реализиране на инфраструктура и строителство в рамките на макрорегионалните стратегии;

37.  приветства равнището на финансиране на целите за икономическото и социалното сближаване (17 634 милиарда евро) и за възстановяване на селските и градските райони (5 467 милиарда евро) и препоръчва запазването му; счита това финансиране за важно допълнение към политиката на сближаване и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); подчертава, че е важно поддържането на редовен диалог с управляващите органи с оглед на създаването на полезни взаимодействия и допълняемост между двата инструмента;

38.  призовава ЕИБ, Комисията, както и националните, регионалните и местните органи съвместно с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) да задълбочат своето сътрудничество с цел създаване на повече полезни взаимодействия между ЕСИ фондовете и инструментите за финансиране и кредитите от ЕИБ, както и с цел намаляване на административните тежести, опростяване на процедурите, увеличаване на административния капацитет, насърчаване на териториалното развитие и сближаване, както и подобряване на разбирането за ЕСИ фондовете и финансирането от ЕИБ; счита, че информацията относно дейностите на ЕИБ за смесено финансиране по проектите и програмите в областта на политиката на сближаване е оскъдна; изисква от ЕИБ в качеството си на публична институция да поеме своята роля и да покаже максимално силна амбиция по отношение на отчетността, прозрачността и видимостта, за да не се допуска двусмисленост; призовава ЕИБ да разработи комуникационна политика по отношение на своите дейности, включително своите консултантски дейности, за да може всички видове органи на власт и всички бенефициенти да имат достъп до нейните програми;

39.  подчертава, че нарасналото използване на финансови инструменти в политиката на сближаване изисква по-силно участие на Европейския парламент в контрола на дейностите на ЕИБ, също и с оглед на подобряването на оценяването на въздействието и последиците от ролята на ЕИБ;

40.  изисква от държавите членки да използват в пълна степен разпределените им средства от ЕСИ фондовете и допълняемостта, като по този начин допълнят кредитите и финансовите инструменти от ЕИБ; изисква освен това по-голямо и по-добро съчетаване на безвъзмездните средства с финансирането от ЕИБ с оглед на по-доброто използване на ефекта на лоста от ЕСИ фондовете; изисква от ЕИБ да ръководи този процес, тъй като тя разполага с експертни познания и носи отговорност спрямо акционерите, което ще ѝ помогне да реализира възвръщаемост на своите инвестиции;

41.  призовава ЕИБ да увеличи своето финансиране в областта на икономическото и социалното сближаване, както и на целите на селищната политика, като същевременно продължава да подкрепя традиционните и иновативните сектори в ЕС; призовава освен това за разработването на специални финансови инструменти за подкрепа на изпълнението на макрорегионални планове за действие и стратегии в сътрудничество с държавите членки;

Инвестиции в областта на околната среда и климата

42.  насърчава ЕИБ да съсредоточи своите действия в областта на климата върху постигането на устойчивост на междусекторни проекти в контекста на целите на 21-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) и да подпомага по-широкото разпространение на енергията от възобновяеми източници и подобряването на ефективното използване на ресурсите; отбелязва, че размерът на финансирането за енергия от възобновяеми източници достигна 3,4 милиарда евро;

43.  призовава ЕИБ да направи преоценка на вниманието, което конкретно обръща на проекти за газова инфраструктура, особено при положение, че търсенето на газ в Европа намалява, като в същото време се разработват нови мащабни планове за изграждане на нови тръбопроводи и терминали за втечнен природен газ; изразява загриженост, че инвестициите на ЕИБ в газова инфраструктура биха могли да доведат до инвестиране в блокирани активи;

44.  счита, че е необходимо да се продължи развитието на пазара за устойчиви екологични проекти, като се насърчава най-вече създаването на кръгова икономика, по-специално чрез пазар на „зелени“ облигации;

Приносът на ЕИБ за управлението на глобални въпроси

45.  отбелязва увеличаването на външния мандат от 10 милиарда евро на 27 милиарда евро с допълнителна незадължителна сума от 3 милиарда евро; припомня, че е необходимо постоянно да се поддържа съгласуваността на мандата с целите на външната политика на ЕС, особено по отношение на зачитането на гражданските права в държавите, които получават финансиране; отново отправя искането на Парламента към ЕСП да изготви специален доклад относно привеждането на интервенциите на ЕИБ по външно кредитиране и тяхното изпълнение в съответствие с политиките на ЕС;

46.  приветства способността на ЕИБ за бърза адаптация към международните предизвикателства; призовава ЕИБ да продължи подкрепата си за външните политики на ЕС и за реагирането при извънредни ситуации във връзка с глобалното предизвикателство на миграцията чрез включване на свързания с развитието аспект и чрез насърчаване на икономическа устойчивост;

Мониторинг на добавената стойност и допълняемостта на ЕФСИ

47.  отбелязва, че цел на ЕФСИ е чрез стимулите от ЕИБ да достигне сума в общ размер от 315 милиарда евро за допълнителни инвестиции и нови проекти в реалната икономика до 2018 г.; отбелязва, че са одобрени 97 инфраструктурни и иновационни проекта и 192 споразумения за финансиране на МСП, което представлява очакван общ размер на инвестициите от 115,7 милиарда евро;

48.  признава, че изпълнението на ЕФСИ промени за кратко време профила и бизнес модела на ЕИБ по отношение на процесите и мониторинга на одобрените кредити и подписаните договори;

49.  отбелязва, че с цел пълно използване на допълнителния капацитет за поемане на риск групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще дадат възможност за поемане на по-висок риск (например подчинен дълг, финансиране чрез дялово участие, поделяне на риска с банки), и е преразгледала своята политика и критерии за допустимост във връзка с кредитния риск, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост; отбелязва, че ЕИБ увеличава подкрепата си за иновативни дружества и за инфраструктурни проекти, както в случая с подкрепата от ЕФСИ; отбелязва, че ЕИБ може да оказва подкрепа за по-голям брой от тези рискови проекти, без да отстъпва от принципите на доброто управление;

50.  припомня, че целта на ЕФСИ е да се идентифицират специфични, истински иновативни и по-рискови профили на проекти с нови партньори от частния сектор в сравнение с други съществуващи инструменти за финансиране от страна на ЕИБ, като същевременно се постигне значителна трансгранична европейска добавена стойност в изпълнение на избраните проекти и ефективен принос към съществуващите общи цели на политиката на ЕС;

51.  признава, че ЕФСИ е пазарен инструмент; припомня обаче, че всички държави членки трябва да развият адекватен капацитет за неговото използване;

52.  отбелязва, че в полза на целите за сближаване и устойчивост следва да се разгледа възможно най-широкото географско разпределение при изпълнението на проектите по линия на ЕФСИ; изисква от ЕИБ да коригира съществуващите географски дисбаланси в рамките на Съюза и секторната концентрация на портфейла на ЕФСИ, а именно в рамките на направленията „Инфраструктура и иновации“ и „Малки и средни предприятия“, чрез засилване на своите консултантски дейности за разработване на проекти в държавите членки и техническата помощ чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), с оглед на увеличаване на броя на секторите, за които е допустимо финансиране от ЕФСИ или чрез по-добро адаптиране на вида и размера на проектите към нуждите на пазара в държавите членки;

53.  призовава ЕИБ да разгледа внимателно в процеса на подбор реалната допълняемост и новата динамика, наред с диапазона на мултиплициращия ефект, които могат да варират за различните проекти, по-специално в областите, в които ЕИБ или ЕИФ още не са ангажирани, в случаите на неефективност на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации;

54.  отбелязва, че ефектът на лоста между проектите варира главно поради техния мащаб, сложност и корелацията между важни секторни предизвикателства и очакванията на крайните бенефициенти в контекста на недостига на публични средства; счита, че предполагаемият среден коефициент на ливъридж от x15 може да се измери единствено в края на инвестиционния цикъл, като същевременно се вземат предвид особеностите на сектора; счита също така, че ефективността на интервенциите не се оценява само според потенциала на финансовите инструменти, но и според измерими резултати;

55.  призовава ЕИБ да обърне особено внимание на принципа на допълняемост и да предоставя съответната качествена информация за управлението относно изпълнението на определените в рамките на ЕФСИ цели, която показва тяхната ефективна допълняемост и въздействие в сравнение с референтни показатели, но също и с оглед на удължаването на срока на действие на ЕФСИ след 2017 г.;

56.  счита, че за мобилизиране на капитал от частния сектор е важно ЕИБ да облекчи инвеститорите по отношение на някои от рисковете, поети от потенциални проекти; също така приканва ЕИБ да подобри както привлекателността, така и видимостта на ЕФСИ в инвестиционните насоки и проекти, които ще бъдат финансирани, чрез по-нататъшно разработване на по-ефективна политика за повишаване на осведомеността сред потенциални частни инвеститори;

57.  отбелязва, че ЕФСИ (чрез направлението „Малки и средни предприятия“) е важен инструмент за осигуряване на допълнително финансиране за МСП, т.е. до 75 милиарда евро от общата сума на инвестициите, задействани от ЕФСИ в продължение на три години, заедно с капацитетите на ЕИБ и ЕИФ за отпускане на заеми;

58.  призовава Комисията да създаде постоянна Европейска гаранционна платформа в рамките на ЕФСИ, която да улесни достъпа на МСП до финансиране и да подобри развитието на гаранциите и кредитните продукти, основаващи се на европейски гаранции;

59.  призовава ЕИБ да се възползва от предоставената от ЕФСИ възможност, за да увеличи финансирането за по-малки по мащаб независими от мрежата децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, включвайки граждани и общности, които се сблъскват със затруднения във връзка с получаването на финансиране от други източници;

60.  отбелязва също така увеличението на обема на специалните дейности на ЕИБ, произтичащо от първата година от изпълнението на ЕФСИ, което отразява еволюцията на културата на ЕИБ по отношение на разумния риск и нейната политика на отпускане на заеми;

61.  настоява, за целите на отчитането, да се развиват инвестиции, ориентирани към постигане на резултати, които да бъдат редовно оценявани чрез набора от показатели от Инвестиционния комитет, с цел да се определят добре насочени проекти по отношение на техния принос към растежа и създаването на работни места, както и с цел да се извърши обективен преглед на тяхната допълняемост, добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза или с други традиционни дейности на ЕИБ; призовава ЕИБ да оповести информацията относно резултатите от проектите, получаващи гаранцията по ЕСФИ, измерени спрямо набора от показатели на ЕФСИ;

62.  отбелязва, че в бъдеще ЕИБ е готова да обсъди със службите на Парламента допълнителни договорености, които могат да се предвидят, за да има по-структуриран и по-малко фрагментиран подход към диалога между Парламента и ЕИБ; посочва, че ЕИБ и Парламентът понастоящем работят за бързото сключване на официално споразумение относно ЕФСИ, което да предвижда разпоредби за целия обмен на информация по него, включително за годишния доклад относно ЕФСИ до Съвета и Парламента;

Задълбочаване на прозрачността, отчетността, почтеността и вътрешния контрол на ЕИБ като предпоставка за по-добро корпоративно управление

63.  счита, че засилената икономическа роля на ЕИБ, увеличеният ѝ капацитет за инвестиции и използването на бюджета на ЕС за гарантиране на операциите на ЕИБ трябва да бъдат придружени от по-голяма прозрачност и по-задълбочена отчетност, така че да се осигури реален публичен контрол на нейната дейност, подбора на проекти и приоритетите за финансиране;

64.  приканва ЕИБ да актуализира редовно прегледа на дейностите си с оглед на риска и да адаптира своята култура по отношение на рисковете във връзка с неотдавнашния си бизнес модел и увеличаването на обема на нейния портфейл, свързани с прилагането на новите инструменти с ЕФСИ, различните механизми, инвестиционни платформи и инструменти за поделяне на риска; приканва ЕИБ също така в този контекст да включи в прегледа на дейностите си с оглед на риска нефинансови измерения, като например социална и/или екологична добавена стойност; във връзка с това приветства прилагането на рамката на ЕИБ за готовността за поемане на разумен риск, така че да се засили наблюдението на рисковете и контролът на произхода, поемането и управлението на рисковете; припомня, че е необходимо да се разработи единна и хомогенна рамка за контрол;

65.  приветства високото качество на кредитния портфейл на ЕИБ, с равнище на обезценените заеми, представляващо 0,3% от общия кредитен портфейл на ЕИБ, което потвърждава последователността на политиките на ЕИБ за разумно управление на риска и поддържа нейния силен кредитен рейтинг на международните финансови пазари;

66.  приветства факта, че политиката на ЕИБ за прозрачност се основава на презумпция за оповестяване и че всеки може да получи достъп до документи и информация на ЕИБ; припомня своята препоръка на уебсайта на ЕИБ да се публикуват документи, които не са поверителни, като например корпоративните оперативни планове за предходни години, междуинституционалните споразумения и меморандуми, и призовава ЕИБ да не се ограничава с това, а да продължи постоянно да търси начини за подобряване и повишаване на стандартите;

67.  приветства доклада относно изпълнението на политиката за прозрачност на групата на ЕИБ за 2015 г. и предстоящия преглед на политиката на ЕИБ за сигнализиране на нередности;

68.  припомня, че прозрачността при прилагането на политиките на ЕС не само води до засилването на общата корпоративна отчетност на ЕИБ и нейния авторитет, давайки ясна представа за вида финансови посредници и крайни бенефициенти, но също така допринася за повишаването на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти успоредно с подход на нулева търпимост към измамите и корупцията в нейния кредитен портфейл; призовава ЕИБ да се съобрази с предвидената от Комисията нова система за ранно предупреждение и изключване;

69.  отбелязва със загриженост, че независимо че отпуска три пъти повече средства в сравнение със Световната банка, ЕИБ е включила в „черен списък“ само три субекта, докато Световната банка е включила в „черен списък“ 820 субекта; призовава ЕИБ, с оглед на коригирането на това положение, да се присъедини към мрежата на други публични банки в областта на изготвянето на „черни списъци“ — мрежа, която включва Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР);

70.  отново призовава за увеличаване на прозрачността на интервенциите на ЕИБ при работа с финансови посредници и бенефициенти с цел да се избягват партньори с негативна история, включени в „черния списък“ партньори и партньори с потенциални връзки с непрозрачни и неоказващи съдействие юрисдикции (NCJs), офшорни дейности или организирана престъпност; счита, че използването на критерии за подбор на финансовите посредници и наличието на актуализирана информация за действителния собственик на дружеството, включително тръстове, фондации и данъчни убежища, са най-добрите практики, които трябва винаги да се следват; приканва ЕИБ да продължи да укрепва своите договорни условия чрез включване на клауза или препратка за добро управление с цел да се намалят рисковете по отношение на почтеността и репутацията;

71.  предлага ЕИБ да последва примера на Международната финансова корпорация (МФК) на групата на Световната банка и да започне да оповестява информацията относно подпроекти с висок риск, които финансира чрез търговски банки (основните посредници/финансови инструменти, които ЕИБ използва за финансиране на МСП);

72.  приветства редовните срещи с представители на гражданското общество и обществените консултации относно развитието на политиките на ЕИБ;

73.  призовава за все по-високо равнище на прозрачност, което да се гарантира от политиката на ЕИБ за оповестяване на информация по отношение на нейните управителни органи, по-специално чрез оповестяването на протоколите от заседанията на съвета на директорите на ЕИБ и ЕИФ, както и на Инвестиционния комитет на ЕФСИ и по отношение на проекти от обществен интерес, които се ползват от гаранцията от бюджета на ЕС и оказват въздействие върху териториите и гражданите на ЕС; счита, че оповестяването на набора от показатели представлява добра практика за всяка операция, както и за оценките на въздействието върху околната среда и оценките на социалното въздействие на равнище проекти или подпроекти;

74.  отново изисква да се предостави публичност и лесен достъп до информацията относно системата за обществените поръчки и договорите за подизпълнение, и във всички случаи да се гарантира достъп на Парламента до съответната финансова информация и документация;

75.  приветства проактивния подход на Европейския омбудсман за упражняване на обществен контрол над ЕИБ; изразява дълбока загриженост във връзка с установените недостатъци в съществуващите механизми на ЕИБ за предотвратяване на евентуални конфликти на интереси в рамките на нейните управителни органи; във връзка с това призовава ЕИБ, с цел да предотвратява по по-добър начин конфликти на интереси в управителните си органи и потенциални случаи на „кадрова въртележка“, да вземе под внимание препоръките на омбудсмана и възможно най-скоро да преразгледа Кодекса си за поведение;

76.  счита, че заместник-председателите на ЕИБ не следва да отговарят повече за проекти в държавите си на произход, предвид очевидния потенциал за конфликти на интереси и факта, че само малка част от държавите членки разполагат със собствен заместник-председател;

77.  приветства прегледа на правилата на Службата за разглеждане на жалби, както и подновяването на Меморандума за разбирателство между Европейския омбудсман и ЕИБ; изисква от ЕИБ да даде разяснения във връзка със забавянето на обявяването на обществена консултация относно преразглеждането на политиките и процедурите на своя механизъм за разглеждане на жалби; отбелязва, че подобен процес на преразглеждане предлага възможност за по-нататъшно подобряване на независимостта и ефективността на механизма за разглеждане на жалби с оглед и на създаването на механизъм за систематичен и пряк обмен на информация между Службата за разглеждане на жалби и директорите; подчертава, че ръководството на ЕИБ следва ежегодно да докладва на омбудсмана и на Парламента как препоръките на механизмите за разглеждане на жалби са били отразени в политиките и практиките на банката; подчертава освен това, че ръководителят на Службата за разглеждане на жалби следва веднъж годишно да представя на Парламента доклад за дейността и оценката си за това как банката изпълнява препоръките на Службата за разглеждане на жалби;

78.  изисква от ЕИБ да направи всичко възможно в борбата си с отклонението от данъчно облагане, данъчните измами и избягването на данъци, незаконните дейности и изпирането на пари чрез своята политика по отношение на непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции и рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML-CFT);

79.  приканва ЕИБ също така да поддържа редовно сътрудничество с други международни финансови институции чрез обмен на информация относно резултатите от своята надлежна корпоративна или данъчна проверка или от прегледа въз основа на принципа „познавай клиента си“ и ежегодно да докладва на Парламента и на обществеността как изпълнява своята политика по отношение на непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции;

80.  счита, че външният пруденциален надзор на ЕИБ заслужава внимателно разглеждане, както беше посочено от Парламента в неговите предишни резолюции;

81.  отбелязва сключването на актуализираното тристранно споразумение между ЕИБ, Комисията и ЕСП през септември 2016 г. и призовава ЕСП да провежда одити на изпълнението на операциите на ЕИБ в различни сектори, когато те са свързани с използването на бюджетни средства на ЕС, по отношение на тяхната ефективност и ефикасност;

82.  призовава Комисията всяка година до месец юни — започвайки от 2018 г. — да представя доклад относно изпълнението от началото на текущата МФР и относно актуалното състояние, включително постигнатите резултати, на всички финансови инструменти, управлявани и прилагани от групата на ЕИБ, които оперират със средства от бюджета на ЕС, с цел той да се използва в процедурата по освобождаване от отговорност;

83.  призовава Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да включва в годишния си доклад информация за случаи, свързани с ЕИБ;

Последващи действия във връзка с препоръките на Парламента

84.  призовава ЕИБ да докладва за актуалното състояние и за положението във връзка с изпълнението на предишни препоръки, отправени от Парламента в неговите годишни резолюции, особено по отношение на въздействието на дейностите на ЕИБ по предоставянето на заеми;

85.  призовава ЕИБ да преразгледа политиката си за предотвратяване и възпрепятстване на непозволено поведение в дейността на ЕИБ, която следва категорично да определя необходимостта ЕИБ да прекрати финансирането и/или одобряването на допълнителни плащания по заеми във връзка с проекти, които са обект на текущи разследвания за корупция и измами на национално равнище или на равнище OLAF;

o
o   o

86.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на Европейската инвестиционна банка и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0201.
(2) ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 77.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0200.
(4) ОВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1.
(5) OВ L 135, 8.5.2014 г., стр. 1.
(6) OВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 169, 1.7.2015 г., стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност