Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2098(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0161/2017

Indgivne tekster :

A8-0161/2017

Forhandlinger :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0138

Vedtagne tekster
PDF 225kWORD 65k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015
P8_TA(2017)0138A8-0161/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (2016/2098(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsberetning 2015,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2015 og den statistiske rapport for 2015,

–  der henviser til bæredygtighedsrapporten for 2015, rapporten fra 2015 om vurdering af de tre søjler i forbindelse med EIB's aktiviteter i EU og rapporten fra 2015 om resultaterne af Den Europæiske Investeringsbanks virksomhed uden for EU,

–  der henviser til de årlige rapporter fra EIB's Revisionsudvalg for 2015,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppes årsberetning om bekæmpelse af svig i 2015,

–  der henviser til "Report on the implementation of the EIB’s Transparency Policy in 2015" og til "2015 Corporate Governance Report",

–  der henviser til aktivitetsrapporten for 2015 fra EIB's kontor for regelefterlevelse,

–  der henviser til EIB-Gruppens forretningsplaner for 1014-2016, 2015-2017, 2016-2018 og EIF's forretningsplan for 2014-2016,

–  der henviser til artikel 3 og 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank og protokol nr. 28 om økonomisk, social og territorial samhørighed,

–  der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks forretningsorden,

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2014 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning 2012(1), af 30. april 2015 om Den Europæiske Investeringsbank – Årsberetning 2013(2) og af 28. april 2016 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om EIB's eksterne mandat for 2007-2013(4) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 670/2012 af 11. juli 2012 om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet(6) (som vedrører pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 – Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(7),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juli 2015 om "Arbejde sammen for at skabe beskæftigelse og vækst: Nationale erhvervsfremmende bankers rolle i forbindelse med investeringsplanen for Europa" (COM(2015)0361),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 med titlen "Europa investerer igen – Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag" (COM(2016)0359),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 14. september 2016 om forlængelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og til indførelsen af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 og SWD(2016)0298),

–  der henviser til EIB's projektevaluering (operations evaluation) i forbindelse med EFSI’ funktion fra september 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2016 om forslag til en forordning om forhøjelse og forlængelse af EFSI,

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 19/2016 om gennemførelse af EU’s budget gennem finansielle instrumenter - hvad man kan lære af programperioden 2007-2013,

–  der henviser til Ernst & Young's ad-hoc-revision af 8. november 2016 om anvendelsen af forordning (EU) nr. 2015/1017 (EFSI-forordningen),

–  der henviser til trepartsaftalen fra september 2016 mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til skrivelse af 22. juli 2016 fra Den Europæiske Ombudsmand til formanden for Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og til udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0161/2017),

A.  der henviser til, at EIB er bundet af traktaterne til at bidrage til EU-integration, økonomisk og social samhørighed og regionaludvikling gennem målrettede investeringsinstrumenter, såsom lån, egenkapital, garantier, risikodelingsfaciliteter og rådgivningstjenester;

B.  der henviser til, at EIB som den største offentlige långiver i verden opererer på de internationale kapitalmarkeder, hvor de tilbyder konkurrencedygtige vilkår til klienter og favorable betingelser til støtte for EU's politikker og projekter;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) bør spille en central rolle som supplement til EIB's interventioner som EU's specialiserede kilde til venturekapital og garantier, der primært har til formål at støtte små og mellemstore virksomheder, den europæiske integration og den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

D.  der henviser til, at der i Europa-Parlamentet er udarbejdet tre forskellige betænkninger om EIB's aktiviteter: en betænkning om EIB's finansielle aktiviteter (udarbejdet af Økonomi- og Valutaudvalget og Budgetudvalget), en betænkning om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter (udarbejdet af Budgetkontroludvalget) og en betænkning om gennemførelse af EFSI (udarbejdet af Økonomi- og Valutaudvalget og Budgetudvalget);

E.  der henviser til, at der findes bestemmelser om beskyttelse mod svig, herunder skattesvig og hvidvaskning af penge, og mod risikoen for at finansiere terrorisme i EIB- gruppens kontrakter med dens modparter; der henviser til, at EIB skal kræve, at dens modparter overholder al gældende lovgivning; der henviser til, at EIB bør stille krav om supplerende kontraktbestemmelser vedrørende gennemsigtigheds- og integritetsspørgsmål på grundlag af due diligence-resultater;

F.  der henviser til, at EIB fungerer som den part, der gennemfører EU 2020-strategien og flagskibsinitiativer ved at sikre anvendelsen af offentlig investering til at fylde eller rette op på finansielle huller på markedet og ved at stimuleret nye drivkræfter for vækst og beskæftigelse i EU;

G.  der henviser til, at katalysatoreffekten af EIB's fundraising er et nøgleelement med hensyn til at definere EU-merværdien og sikre, at Europa forbliver en leder på globalt plan, som udviser alle de karakteristika, som kendetegner en verdensklasseøkonomi i form af konkurrenceevne, innovation, infrastruktur og tiltrækningskraft;

H.  der henviser til, at EIB's investeringer udgør en grøn stimulationspakke, som skal sætte EU bedre i stand til at forblive et "mulighedernes sted" og imødegå udfordringerne i forbindelse med den globale økonomiske konkurrence;

I.  der henviser til, at investeringsplanen for Europa udgør en del af en bredere strategi, som sigter mod at vende den negative tendens, der er konstateret i de offentlige og private investeringer, ved at mobilisere ny og privat finansiel likviditet til realøkonomien med henblik på at fremme langsigtede, strategiske og bæredygtige investeringer i hele Unionen;

J.  der henviser til, at EIB har udformet og udbudt en række forskellige finansinstrumenter fra OPP’er til sekurisering; der henviser til, at sådanne instrumenter risikere at medføre, at samfundet hæfter for tab, mens overskud tilflyder det private erhvervsliv;

K.  der henviser til, at EIB's finansiering af aktiviteter uden for EU primært har til formål at støtte EU's eksterne politiske mål, samtidig med at det styrker Unionens synlighed og værdier og bidrager til af opretholde stabiliteten i tredjelande;

L.  der henviser til, at der bør sættes konstant fokus på udviklingen af bedste praksis i relation til EIB's resultatpolitik og resultatstyring og i relation til god og åben forvaltning;

M.  der henviser til, at EIB bør opretholde sin AAA-rating som et grundlæggende aktiv for sin forretningsmodel samt en solid aktivportefølje af høj kvalitet med sunde investeringsprojekter i forbindelse med gennemførelsen af EFSI;

N.  der henviser til, at EIB endnu ikke hat truffet alle de nødvendige foranstaltninger i anledning af Parlamentets henstillinger og opfordringer i beslutningerne om EIB’s tidligere årsberetninger;

Forbedring af bæredygtigheden af EIB's investeringspolitik

1.  bemærker, at der blev undertegnet operationer til et beløb af 77,5 mia. EUR i 2015 (sammenlignet med 77 mia. EUR i 2014), hvoraf 69,7 mia. EUR gik til EU's medlemsstater og 7,8 mia. EUR gik til lande uden for EU;

2.  glæder sig over EIB's årsberetning for 2015 og over de resultater, der fremlægges deri, samt over den indsats, der er gjort med henblik på at opnå en bedre præsentation og indberetning af EIB's bidrag (eller additionalitet) og resultater;

3.  minder om Parlamentets anmodning om at få forelagt en mere omfattende og harmoniseret årsberetning med henblik på at skabe et bedre kvalitativt overblik over og evaluering af EIB's samlede aktiviteter og udlånsprioriteringer; opfordrer EIB til yderligere at præcisere og fremlægge sine oplysninger om de konkrete og reelle økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger og merværdien af dens aktiviteter i medlemsstaterne og uden for EU;

4.  understreger, at alle EIB-finansierede aktiviteter skal være en del af og i overensstemmelse med EU's generelle strategi og politisk prioriterede områder som fastlagt i Europa 2020-strategien, i faciliteten for vækst og beskæftigelse samt i vækst- og beskæftigelsespagten, samtidig med at kriterierne for økonomisk, social og økonomisk effektivitet og miljøvirkningskriterierne skal finde anvendelse i forbindelse med projektudvælgelsen for at sikre en konsekvent gennemførelse af EU’s politik;

5.  understreger nødvendigheden af at fremlægge konkrete og præcise oplysninger om, hvordan EIB’s eksterne investeringer har bidraget til virkeliggørelsen af EU’s prioriteter og udviklingen af kapacitetsopbygning i regionerne;

6.  opfordrer indtrængende EIB til at fortsætte sine bestræbelser på at få bugt med investeringsmangler og lukke markeds- og sektorspecifikke huller og til at investere i projekter, som giver en reel merværdi i virkeliggørelsen af øget økonomisk, social og territorial samhørighed i EU, et bedre investeringsmiljø, øget beskæftigelse og en tilbagevenden til bæredygtig vækst i hele EU;

7.  minder om, at støtte til økonomisk genopretning og bæredygtig vækst er et overordnet mål, og at EIB bør foregribe strukturelle udfordringer, navnlig dem der er relateret til Europas genindustrialisering og den videnbaserede og digitale økonomi, med henblik på at skabe nye økonomiske muligheder, innovation, udviklingen af en cirkulær økonomi og bedre udnyttelse af vedvarende energikilder på linje med målene for miljø-, klima- eller energipolitikker; understreger, at genindustrialiseringen skal gennemføres under hensyntagen dels til behovet for at skabe arbejdspladser af høj kvalitet, dels til de forskellige vilkår, der er kendetegnende for den europæiske industri, men under alle omstændigheder under hensyntagen til miljøet og arbejdstagernes og befolkningens sundhed;

8.  er af den opfattelse, at EIB systematisk bør tage hensyn til mellem- og langsigtede virkninger, når den fastlægger sine investeringsaktiviteter og træffer finansieringsbeslutninger, navnlig de grænseoverskridende virkninger; mener, at det er nødvendigt for EIB at investere i både større og mindre bæredygtige projekter af systemisk betydning på lang sigt, som skaber merværdi på regionalt plan og på EU-plan;

9.  understreger at soliditeten af de finansierede projekter principielt ikke kun bør vurderes på grundlag af den økonomiske relevans, men i ligeså høj grad på grundlag af deres miljømæssige og sociale bæredygtighed og den politiske, grænseoverskridende og regionale betydning af sådanne projekter; minder om, at det centrale vejledende princip for så vidt angår prioritering af EIB's udlånsaktiviteter bør være at sikre projekter med klare og bæredygtige resultater og en positiv indvirkning på væksten og beskæftigelsen;

10.  anerkender, at EIB spiller en central rolle i forbindelse med at genoplive EU's økonomi, fremme beskæftigelsen, øge væksten i medlemsstaterne og maksimere effektiviteten og sikre valuta for pengene for så vidt angår de disponible finansielle midler gennem anvendelse af revolverende instrumenter, dvs. ved at skabe en multiplikatoreffekt gennem garantifonde og gearing;

11.  mener, at der er behov for at sikre en robust, bæredygtig og stabil EU-finansieringsstrategi for at fremskynde den økonomiske genopretning, fremme beskæftigelsen og afhjælpe efterslæbet i visse økonomiske sektorer og geografiske områder; minder om, at det er nødvendigt at fokusere på produktive investeringer, der gør en forskel, navnlig på lang sigt, og at fremme primærsektoren, forskning, infrastrukturer og beskæftigelsen; mener, at projekter bør udvælges på grundlag af deres egne meritter, deres muligheder for at skabe merværdi for hele EU, og reel additionalitet, eventuelt med en højere risikoprofil;

12.  gentager i denne forbindelse, at der bør offentliggøres flere oplysninger om den præcise karakter af de enkelte projekter, som finansieres direkte eller indirekte via EIB's udlånsaktiviteter, og navnlig om disse projekters merværdi og forventede indvirkning i de enkelte medlemsstater;

13.  gentager Parlamentets bekymring med hensyn til fastlæggelsen af en afbalanceret strategi med en dynamisk og gennemsigtig geografisk fordeling af projekter og investeringer mellem EU's medlemsstater under hensyntagen til det særlige fokus på de mindre udviklede lande og regioner; bemærker, at 73 % af EIB's samlede udlån i 2015 (51 mia. EUR) er koncentreret i seks medlemsstater, hvilket er udtryk for, at ikke alle medlemsstater eller regioner er i stand til at udnytte investeringsmulighederne i samme udstrækning;

14.  støtte EIB’s initiativ med at yde teknisk bistand lokalt til forvaltningsmyndighederne og de økonomiske mellemmænd, herunder målrettede kurser i fi-compass;

15.  opfordrer EIB til at intensivere sin kommunikationspolitik i forhold til potentielle aktører og private investorer vedrørende tilgængelige finansieringskilder og -instrumenter og i forhold til borgerne vedrørende de opnåede resultater;

16.  opfordrer EIB og Kommissionen til at intensivere spredningen af deres finansieringsmuligheder samt deres støtte og rådgivning med henblik på at øge finansieringen af lokale og regionale myndigheders og SMV'ers projekter og til at forenkle adgangen til EIB-finansiering og til blanding af tilskud med lån og finansielle instrumenter; opfordrer Kommissionen til at støtte udarbejdelsen af uddannelsesprogrammer for potentielle modtagere ved at give forvaltningsmyndighederne en mere betydningsfuld rolle med hensyn til oplysning, vejledning og rådgivning til endelige støttemodtagere;

17.  anser det for afgørende, at EIB bevarer sin AAA-kreditvurdering med henblik på fortsat at kunne få adgang til de internationale kapitalmarkeder på de bedste lånevilkår, og at den lader fordelene afspejle i deres investeringsstrategi og lånevilkår; opfordrer EIB til at udvikle sin risikokultur med henblik på at forbedre sin effektivitet og komplementariteten og synergien mellem sine interventioner og de forskellige EU-politikker;

18.  er dybt bekymret over de generelt højere omkostninger og gebyrer for EIB/EIF-forvaltede midler til gennemførelse af finansielle instrumenter med delt forvaltning, som Revisionsretten har påvist i sin særberetning nr. 19/2016 om gennemførelse af EU’s budget gennem finansielle instrumenter - hvad man kan lære af programperioden 2007-2013 - og opfordrer Revisionsretten til at udarbejde en tilsvarende særberetning for indeværende periode;

Overvågning af EIB's indvirkning på gennemførelsen af de vigtigste offentlige politikområder

19.  henviser til rapporten om resultaterne og virkningerne af EIB's aktiviteter i EU i 2015 baseret på en treleddet vurderingsmetode med henblik på at vurdere de forventede resultater, overvåge de nuværende resultater og måle virkningerne af de fire vigtigste offentlige politiske mål, nemlig innovation og færdigheder (22,7 % af EIB's undertegnede tilsagn i 2015, der beløber sig til 15,8 mia. EUR), finansiering af SMV'er og midcapselskaber (28,5 % af undertegnelserne eller 19,8 mia. EUR), infrastruktur (24,5 % eller 17,1 mia. EUR) samt miljø (24,3 % eller 16,9 mia. EUR); bemærker, at et udvalg af output og resultater for de nye undertegnede operationer er inkluderet med henblik på at illustrere de forventede resultater, men at der ikke er nogen oplysninger i rapporten om kontrollen med de nuværende resultater eller de opnåede virkninger;

20.  beklager, at der i rapporten for 2015 ikke er nogen oplysninger om EIB’s virksomhed inden for EU om de forventede og opnåede resultater af denne virksomhed med hensyn til de to tværgående politiske mål, nemlig klimaindsats og samhørighed; er bekymret over, at EIB i 2015 ikke nåede op på det planlagte mål om 30 % af investeringerne i samhørighed (banken opnåede 25,2 % inden for EU), og at den forventede gennemførelse i 2016 (27 %) også liger under målet på 30 %; opfordrer indtrængende EIB til igen af opstille økonomisk, sociale og territorial samhørighed som det primære politiske mål og til udtrykkeligt at aflægge beretning om gennemførelsen af dette;

21.  beklager endvidere, at ajourføringen af tresøjlemetoden for at tilpasse den til EFSI-forordningen ikke har ført til en harmonisering mellem EIB’s aflæggelse af beretning om aktiviteterne inden for EU og aflæggelsen af beretning om aktiviteterne uden for EU eller til medtagelsen af analytiske og fuldstændige oplysninger m de konkrete opnåede resultater inden for EU; anmoder om, at der fremlægges flere oplysninger på projektniveau ved at give offentligheden adgang til tresøjleevalueringen (3PA) og til evaluerings- og vurderingsdokumenterne fra resultatmålingsrammen (REM);

22.  fremhæver, at en ambitiøs investeringsstrategi skal kombineres med klare overvågnings- og rapporteringsinstrumenter, der sikrer resultatstyring;

23.  opfordrer EIB til fortsat at lægge vægt på resultatkontrol ved hjælp af resultatvurderinger og dokumenterede virkninger; opfordrer EIB til med henblik på så tidligt som muligt i projektforløbet at vurdere projektets indvirkninger at fortsætte med at definere sine overvågningsindikatorer, især indikatorer for additionalitet, og til at forsyne bestyrelsen med tilstrækkelige oplysninger vedrørende de forventede indvirkninger, navnlig med hensyn til projektets bidrag til EU's politikker;

24.  erkender kompleksiteten i forbindelse med at overvåge en voksende portefølje og forskellige projektpipelines og den derpå følgende overordnede forvaltning af indikatorer; tilskynder EIB til at gøre en større indsats for at sikre en ordentlig kontrol;

25.  opfordrer EIB til at være mere proaktiv i forhold til medlemsstaterne med henblik på at sikre kapacitetsopbygning og rådgivningstjenester direkte til modtagerne i forbindelse udarbejdelsen af større investeringsprojekter gennem et bedre samarbejde med de relevante nationale eller decentraliserede myndigheder eller nationale erhvervsfremmende banker;

Støtteordninger for SMV'er

26.  minder om, at EIB har et internationalt ansvar i at sikre EU's tiltrækningskraft på verdensplan ved at fremme et gunstigt investeringsklima for virksomheder;

27.  anerkender den centrale rolle, som SMV'er og midcapselskaber spiller med hensyn til fremme af beskæftigelsen og den økonomiske vækst i EU og de enkelte medlemsstater; støtter EIB’s indsats for at intensivere sin støtte til alle former for SMV'er (nystartede virksomheder, mikrovirksomheder og mellemstore virksomheder samt virksomhedsklynger) og til at sætte fokus på nye forretningsmodeller med et stort potentiale for at skabe beskæftigelsesmuligheder for unge; opfordrer EIB til i den forbindelse at gøre det fornødne for at sikre en fuldstændig gennemførelse af SMV-programmet;

28.  noterer sig, at EIB's støtte til SMV'er tegnede sig for omkring 36,6 % af dens finansiering i 2015, hvilket udløste en løftestangseffekt på 39,7 mia. EUR til finansiering af SMV'er og til støtte for fem millioner jobs;

29.  glæder sig over EIF's indsats for at få SMV-initiativet til for nuværende at fungere i seks lande (Spanien, Italien, Bulgarien, Finland, Rumænien og Malta), som forventes at få gavn af ca. 8.5 mia. EUR i form af nye SMV-lån på gunstige vilkår; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre SMV-initiativet i større målestok i betragtning af dets kapacitet til at mindske risiciene for de finansielle formidlere; bifalder derfor Kommissionens forslag om at forlænge SMV-initiativet indtil 2020; understreger imidlertid, at SMV-initiativet bør spille en større rolle, eftersom finansieringen af SMV'er er af afgørende betydning for at fremme vækst og beskæftigelse i EU, navnlig i perioden efter den økonomiske og finansielle krise; opfordrer EIB til at overvåge og øge brugen af securitiseringsinstrumentet; opfordrer endvidere til, at EIB's kommunikationspolitik og de administrative forhold i SMV-initiativet forbedres; opfordrer EIF'en til at offentliggøre en detaljeret rapport om programmets succeser og fiaskoer;

30.  glæder sig over iværksættelsen af nye instrumenter efter aftale mellem EIB og Kommissionen, såsom f.eks. instrumentet til privatfinansiering af energieffektivitet (PF4EE), SMV-initiativet og det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI), som forventes at bidrage til virkeliggørelsen af målene for Europa 2020-strategien; henviser til EIF's aktiviteter, navnlig COSME (programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er ) og InnovFin, som nød godt af EFSI i 2015 ved at fordoble omfanget af de lån, som den garanterer;

31.  opfordrer EIB til at øge sin risikoprofil for intervention, især når den støtter SMV'er, som påtager sig risici eller hvis udvikling finder sted i økonomisk dårligt stillede regioner eller regioner, der er præget af manglende stabilitet; mener også, at SMV-sektoren og adgangen til finansiering er et tilbagevendende og langvarigt mål, som bør forfølges;

Innovation

32.  støtter alle tilskyndelsesforanstaltninger til markedsinitieret innovation, samfundsudviklingen og miljøbeskyttelsen for dermed at opretholde en bæredygtig vækst og en omhyggelig ressourceudnyttelse; støtter incitamenter, som bidrager til EU's ambition om at blive en cirkulær, videnbaseret og digital økonomi og til at bevare EU's konkurrenceevne;

33.  bemærker, at EIB allerede finansierer investeringer i forskning og innovation foretaget af sikkerhedsvirksomheder på området for civile teknologier og teknologier med dobbelt anvendelse; mener, at EIB for så vidt angår teknologier med dobbelt anvendelse hovedsageligt bør støtte de investeringer, der er begrundet i en markedsføring ud fra hensynet om civile formål – eksempler på EIB's projekter af denne art omfatter allerede FoU-investeringer i fly og rumfart, radarsystemer, internet- og cloudsikkerhed, mikroelektronik og vacciner;

34.  henviser til, at lån til innovative projekter i 2015 nåede op på et rekordstort beløb på EUR 18,7 mia. og glæder sig over EIB’s større fokusering på investeringer i innovation;

35.  bemærker, at EIB ville kunne øge sin støtte til EU's sikkerhedssektor inden for sine fastsatte retlige rammer ved at fortsætte med at yde støtte til civile og teknologier og teknologier med dobbelt anvendelse; bemærker, at dette omfatter operationer, som har gavn af EFSI;

Infrastruktur

36.  opfordrer EIB til at fortsætte med at støtte en infrastrukturdagsorden baseret på effektive projekter af fælles interesse inden for transport- og enerigsektoren med egne ressourcer og gennem anvendelsen af det finansielle gældsinstrument i Connecting Europe-faciliteten, samtidig med at der tages højde for deres forenelighed med de klimapolitiske målsætninger og regionaludviklingen; opfordrer EIB til at udvikle nye finansinstrumenter til anlæg af infrastrukturer og andre arbejder i henhold til de makroregionale strategier;

37.  glæder sig over finansieringsniveauet for målene om økonomisk og social samhørighed (17 634 mia. EUR) og sanering af byområder og landdistrikter (5 467 mia. EUR) og anbefaler, at dette niveau opretholdes; anser denne finansiering for at være et afgørende supplement til samhørighedspolitikken og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde); fremhæver betydningen af at opretholde en løbende dialog med forvaltningsmyndighederne med henblik på at skabe synergier og komplementaritet mellem begge instrumenter;

38.  opfordrer EIB, Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder til i samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner at styrke deres samarbejde for at skabe mere synergi mellem ESI-fondene og EIB's finansielle instrumenter og lån samt til at reducere de administrative byrder, forenkle procedurerne, øge den administrative kapacitet, styrke den territoriale udvikling og samhørighed og forbedre forståelsen af ESI-fondene og EIB-finansiering; mener, at der ikke findes megen information om EIB's blandingsaktiviteter i forbindelse med de samhørighedspolitiske projekter og programmer; kræver, at EIB lever op til sin rolle som en offentlig institution og efterstræber det højest mulige ambitionsniveau med hensyn til ansvarlighed, gennemsigtighed og synlighed med henblik på at undgå tvetydighed; opfordrer EIB til at udvikle en kommunikationspolitik vedrørende dens aktiviteter, herunder dens rådgivende aktiviteter, således at alle former for offentlig forvaltning og alle støttemodtagere kan få adgang til dens programmer;

39.  understreger, at den øgede anvendelse af finansielle instrumenter i samhørighedspolitikken kræver øget inddragelse af Europa-Parlamentet i forbindelse med kontrollen med EIB's aktiviteter og for at gøre det muligt at vurdere betydningen og konsekvenserne af EIB's rolle bedre;

40.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af de ESI-midler og yderligere midler, de er blevet tildelt, med henblik på at supplere EIB's lån og finansielle instrumenter; anmoder endvidere om øget og bedre blanding med EIB-finansiering med henblik på at udnytte løftestangseffekten af ESI-fondene bedre; anmoder om, at EIB går forrest i denne proces, da den har den nødvendige ekspertise og et ansvar over for aktionærerne, hvilket vil kunne bidrage til at skabe et afkast af dens investeringer;

41.  opfordrer EIB til at øge sin finansiering af den økonomiske og sociale samhørighed samt af målene for byudvikling, samtidig med at den fortsætter med at yde støtte til de traditionelle og innovative sektorer i EU; opfordrer endvidere til, at der i samarbejde med medlemsstaterne udvikles særlige finansieringsinstrumenter til at støtte gennemførelsen af makroregionale handlingsplaner og strategier;

Miljø- og klimainvesteringer

42.  opfordrer EIB til at fokusere sin klimaindsats på bæredygtigheden af tværsektorielle projekter inden for rammerne af COP21-målene og til at støtte udvidelsen af vedvarende energiformer og ressourceeffektivitet; bemærker, at finansieringen af vedvarende energi nåede op på 3,4 mia. EUR;

43.  opfordrer EIB til at genoverveje sin interesse i gasinfrastrukturprojekter, navnlig i betragtning af, at efterspørgslen efter gas er faldende i Europa, samtidig med at der er ved at blive udviklet storstilede planer om anlæg af nye rørledninger og terminaler for flydende gas; giver udtryk for bekymring over, at EIB-investeringer i gasinfrastrukturer kan føre til investeringer i unødvendige aktiver;

44.  mener, at det er nødvendigt at fortsætte udviklingen af et marked for bæredygtige grønne projekter ved i første række at fremme etableringen af en cirkulær økonomi, navnlig via et grønt obligationsmarked;

EIB's bidrag til forvaltningen af globale anliggender

45.  bemærker forhøjelsen af det eksterne mandat fra 10 til 27 mia. EUR med et yderligere fakultativt beløb på 3 mia. EUR; minder om nødvendigheden af, at sammenhængen mellem dette mandat og målene for EU's eksterne politik bevares, navnlig med hensyn til respekten for borgernes rettigheder i de lande, der modtager finansiering; gentager Parlamentets anmodning til Revisionsretten om at udarbejde en særberetning vedrørende tilpasningen af EIB's eksterne långivningsinterventioner og resultaterne af disse til EU's politikker;

46.  glæder sig over EIB's hurtige evne til at tilpasse sig de internationale udfordringer; opfordrer EIB til at fortsætte med at støtte EU's eksterne politikker og beredskab i forbindelse med de globale migrationsudfordringer ved at inddrage udviklingsaspektet og ved at fremme den økonomiske modstandsdygtighed;

Overvågning af EFSI's merværdi og additionalitet

47.  bemærker, at EFSI sigter mod senest i 2018 – gennem EIB – at udnytte et samlet beløb på 315 mia. EUR i ekstra investeringer og nye projekter i realøkonomien; bemærker, at 97 store infrastruktur- og innovationsprojekter og 192 finansieringsaftaler for SMV'er er blevet godkendt, hvilket svarer til en samlet forventet investering på 115,7 mia. EUR;

48.  anerkender, at gennemførelsen af EFSI hurtigt har ændret EIB's profil og forretningsmodel for så vidt angår procedurer og kontrol af underskrifter og kontrakter;

49.  bemærker, at EIB-gruppen med henblik på at gøre fuld brug af den supplerende risikokapacitet er i færd med at udvikle en række nye produkter, som vil gøre det muligt at påtage sig større risici af (f.eks. efterstillet gæld, egenkapitalinvestering og risikodeling med banker), og har revideret sin kreditrisikopolitik og sine tildelingskriterier for at muliggøre øget fleksibilitet; bemærker, at EIB ved hjælp af EFSI styrker sin støtte til innovative virksomheder eller til infrastrukturprojekter; mener, at EIB kan støtte et større antal af disse risikobetonede projekter uden at det går ud over principperne for sund økonomisk forvaltning;

50.  minder om, at formålet med EFSI er at identificere forskellige og meget innovative og risikobetonede projektprofiler med nye partnere fra den private sektor i forhold til andre eksisterende EIB-finansieringsinstrumenter, samtidig med at der opnås en betydelig grænseoverskridende europæisk merværdi i forbindelse med gennemførelsen af de udvalgte projekter og et effektivt bidrag til EU's nuværende fælles politiske mål;

51.  erkender, at EFSI er et markedsbaseret instrument; minder imidlertid om, at alle medlemsstaterne skal sætte sig selv i stand til at udnytte den;

52.  henviser til, at der i forbindelse med gennemførelsen af EFSI-projekter bør tages størst mulig hensyn til den geografiske spredning med henblik på at sikre samhørighed og bæredygtighed; opfordrer EIB om at justere de nuværende geografiske ubalancer inden for Unionen og den sektorelle koncentration i EFSI's portefølje, dvs. inden for infrastruktur- og innovationsvinduet (IIW) og inden for SMV-vinduet, ved at styrke sine rådgivende aktiviteter for projektudvikling i medlemsstaterne og teknisk bistand gennem Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), ved at overveje at udvide antallet af sektorer, der er berettiget til EFSI-finansiering, eller ved at tilpasse arten og størrelsen af projekterne bedre til markedsbehovet i medlemsstaterne;

53.  opfordrer EIB til i forbindelse med udvælgelsesprocessen nøje at overveje den reelle merværdi og nye dynamikker sideløbende med omfanget af multiplikatoreffekten, som kan være forskellig fra projekt til projekt, navnlig på de områder, hvor EIB eller EIF ikke allerede har været involveret, ved markedssvigt eller i forbindelse med suboptimale investeringssituationer;

54.  bemærker, at løftestangseffekten varierer fra projekt til projekt, navnlig som følge af deres omfang og kompleksitet, samt som følge af sammenhængen mellem vigtige sektorspecifikke udfordringer og endelige modtageres forventninger i en tid, hvor de offentlige midler er knappe; er af den opfattelse, at formodningen om en gennemsnitlig løftestangseffekt gange 15 kun måles ved udgangen af investeringscyklussen under samtidig hensyntagen til sektorernes særegenheder; mener endvidere, at effektiviteten af interventionerne ikke udelukkende vurderes på de finansielle instrumenters potentiale, men også på målbare resultater;

55.  opfordrer EIB til at lægge særlig vægt på additionalitetsprincippet og til at tilvejebringe de relevante kvalitative forvaltningsoplysninger vedrørende gennemførelsen af EFSI's erklærede mål, således at disse viser deres reelle additionalitet og indvirkning i forhold til benchmarks, men også set i lyset af udvidelsen af EFSI efter 2017;

56.  mener, at det er vigtigt for mobiliseringen af kapital fra den private sektor, at EIB frigør investorerne for en del af den risiko, som er forbundet med potentielle projekter; opfordrer også EIB til både at højne EFSI's tiltrækningskraft og synlighed i retningslinjerne for de investeringer og projekter, som skal finansieres, ved at udvikle en mere effektiv politik for at øge bevidstheden blandt potentielle private investorer;

57.  bemærker, at EFSI (gennem SMW-vinduet) er et vigtigt redskab til at yde supplerende finansiering til SMV'er, dvs. op til 75 mia. EUR af de af EFSI foranledigede samlede investeringer over tre år, sammen med EIB og EIF's lånekapaciteter;

58.  opfordrer Kommissionen til at oprette en permanent europæisk garantiplatform under EFSI med henblik på at give SMV'er lettere adgang til finansiering og forbedre udviklingen af garantier og udlånsprodukter baseret på europæiske garantier;

59.  opfordrer EIB til at udnytte de muligheder, som EFSI giver for at finansiere mindre, ikke-tilsluttede decentraliserede varige energiprojekter, som lokale borgere og lokalsamfund medvirker i, men som har problemer med at opnå finansiering fra andre kilder;

60.  noterer sig stigningen i EIB's særlige aktiviteter med hensyn til den volumen, som stammer fra EFSI's første gennemførelsesår, hvilket afspejler en udvikling i EIB's forsigtige risikokultur og långivningspolitik;

61.  insisterer ud fra ansvarlighedshensyn på, at investeringskomitéen regelmæssigt skal vurdere udviklingen af resultatorienterede investeringer gennem resultattavlen med indikatorer med henblik på at identificere målrettede projekter med hensyn til deres bidrag til vækst og beskæftigelse, og med henblik på at få et objektivt overblik over deres additionalitet, merværdi og overensstemmelse med Unionens politikker eller andre klassiske EIB-aktiviteter; opfordrer IB til at offentliggøre oplysninger om, hvordan projekter, der har opnået en EFSI-garanti, klarede sig, når de blev målt i forhold til EFSI-indikatortavlen;

62.  bemærker, at EIB i fremtiden stadig er åben for drøftelser med Parlamentets tjenestegrene vedrørende yderligere foranstaltninger, som kan komme i betragtning, med henblik på at opnå en mere struktureret og mindre fragmenteret tilgang til dialogen mellem Parlamentet og EIB; mener, at EIB og Parlamentet skal arbejde hen imod en hurtig afslutning på den formelle aftale om EFSI, som fastsætter bestemmelser for al udveksling af oplysninger, herunder den årlige rapport om EFSI til Rådet og Parlamentet;

Uddybning af EIB's åbenhed, ansvarlighed, integritet og interne kontrol som en forudsætning for at opnå bedre virksomhedsledelse

63.  mener, at EIB's styrkede økonomiske rolle, dens øgede investeringskapacitet og anvendelsen af EU's budget til at sikre EIB's aktiviteter skal ledsages af større gennemsigtighed og øget ansvarlighed med henblik på at sikre reel offentlig kontrol med dens aktiviteter, projektudvælgelse og finansieringsprioriteter;

64.  opfordrer EIB til regelmæssigt at ajourføre risikokortlægningen af sine aktiviteter og til at tilpasse sin risikokultur for så vidt angår dens seneste forretningsmodel og en stigende porteføljevolumen i relation til gennemførelsen af nye instrumenter med EFSI, forskellige faciliteter, investeringsplatforme og risikodelingsinstrumenter; opfordrer EIB til i den forbindelse også at medtage ikke-økonomiske aspekter i risikokortlægningen som f.eks. den sociale og/eller miljømæssige merværdi; ser i denne forbindelse med tilfredshed på gennemførelsen af EIB's tilsynsmæssige ramme for risikovillighed med henblik på at styrke overvågningen af risici og tilsynet med oprindelse, ejerskab og forvaltning af risici; minder om behovet for at udvikle en fælles og homogen kontrolramme;

65.  glæder sig over den høje kvalitet af EIB's låneportefølje med et antal af nødlidende lån, der svarer til 0,3 % af EIB's samlede udlånsportefølje, hvilket bekræfter EIB's konsekvent forsigtige risikostyring og dens fortsat stærke kreditværdighed på de internationale finansmarkeder;

66.  glæder sig over, at EIB's gennemsigtighedspolitik er baseret på en forventning om offentliggørelse, og at alle kan få adgang til EIB's dokumenter og oplysninger; minder om sin henstilling til at der på EIB’s hjemmeside offentliggøre ikke-fortrolige dokumenter som f.eks. forretningsplanerne for de foregående år, interinstitutionelle aftaler og memoranda og opfordrer EIB til ikke at standse der, men hele tiden søge efter nye måder, hvorpå den kan forbedre og øge åbenheden;

67.  udtrykker tilfredshed med rapporten om gennemførelsen af EIB-Gruppens politik for gennemsigtighed i 2015 og den kommende gennemgang af EIB's politik for whistleblowing;

68.  minder om, at gennemsigtighed i gennemførelsen af EU-politikker ikke kun fører til styrkelse af EIB's generelle virksomhedsansvar og troværdighed med et klart overblik over typen af finansielle formidlere og endelige modtagere, men også bidrager til at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af de finansierede projekter sideløbende med en nultolerancepolitik over for svig og korruption i sin låneportefølje; opfordrer EIB til at tilslutte sig den nye hurtige advarsels- og udelukkelsessystem, som Kommissionen planlægger;

69.  henviser med bekymring til, at EIB på trods af, at den har tilvejebragt tre gange må meget finansiering som Verdensbanken, kun har sortlistet tre enheder, mens Verdensbanken har sortlistet 820; opfordrer EIB til for at rette op på denne situation at slutte sit til netværket af andre offentlige banker, som beskæftiger sig med sortlistning, idet dette netværk omfatter Verdensbanken og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD);

70.  gentager sin opfordring om at øge gennemsigtigheden af EIB's interventioner, når den arbejder med finansielle formidlere og modtagere, med henblik på at undgå modparter med negative registreringer, sortlistede modparter og modparter med potentielle forbindelser til ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, offshoreaktiviteter eller organiseret kriminalitet; mener, at anvendelse af kriterier for udvælgelse af finansielle formidlere og ajourførte oplysninger om det reelle ejerskab til selskaber, herunder truster, stiftelser og skattely, udgør bedste praksis, som altid bør følges; opfordrer EIB til at styrke sine kontraktmæssige betingelser ved at integrere en bestemmelse eller en henvisning til god forvaltningspraksis med henblik på at imødegå integritets- og omdømmemæssige risici;

71.  foreslår, at EIB bør følge eksemplet med Internation Finance Corporation (EFC) i Verdensbankgruppen og begynde at offentliggøre oplysninger om højrisikoprojekter, som finansieres gennem forretningsbankerne (det vigtigste mellemled, som EIB anvender til at finansiere små og mellemstore virksomheder);

72.  glæder sig over de regelmæssige møder med civilsamfundet og de offentlige høringer vedrørende udviklingen af EIB's politikker;

73.  opfordrer til, at der sikres et stadig højere niveau af gennemsigtighed inden for EIB's offentlighedspolitik for så vidt angår dens styrende organer, navnlig gennem offentliggørelse af protokollerne fra møderne i EIB's og EIF's bestyrelser og EFSI's investeringsudvalg, og for så vidt angår projekter af offentlig interesse, der er omfattet af EU's budgetgaranti og har indvirkning på EU's regioner og borgere; anser offentliggørelsen af resultattavlen med indikatorer for at være god praksis for enhver aktivitet og for de miljømæssige og sociale konsekvensanalyser i forbindelse med projekter eller delprojekter;

74.  gentager sit krav om, at oplysninger om entreprise og underentreprise skal offentliggøres på en lettilgængelig måde, og om at Parlamentet garanteres adgang til de dertil hørende økonomiske oplysninger og den dertil hørende dokumentation i alle tilfælde;

75.  glæder sig over Den Europæiske Ombudsmands proaktive tilgang til den offentlige kontrol med EIB; er dybt bekymret over de konstaterede mangler ved de eksisterende EIB-ordninger for forebyggelse af eventuelle interessekonflikter i de ledende organer; opfordrer EIB til i den forbindelse for bedre at forhindre interessekonflikter i de ledende organer og mulige ”svingdørsproblemer” at tage hensyn til ombudsmandens henstillinger og ændre sin adfærdskodeks så hurtigt som muligt;

76.  mener, at næstformændene i EIB ikke længere må have ansvaret for projekter i deres hjemlande, da der er en klar risiko for interessekonflikter, og da kun et mindretal af medlemsstaterne har en næstformand;

77.  glæder sig over gennemgangen af reglerne om den interne klageinstans' kontor og over forlængelsen af aftalememorandummet mellem Den Europæiske Ombudsmand og EIB; kræver, at EIB giver et klart svar på, inden for hvilken frist den agter at indlede en offentlig høring om ændringen af politikken og procedurerne i forbindelse med den interne klageinstans; henviser til, at en sådan ændring er en lejlighed til yderligere at styrke klageinstansens uafhængighed og effektivitet ved at indføre en mekanisme, som sikrer en systematisk strøm af oplysninger direkte mellem klageinstansen og bestyrelsesmedlemmerne; understreger, at EIB’s ledelse bør aflægge årlig beretning til Ombudsmanden og Parlamentet om, hvordan henstillingerne fra klageinstansen er blevet afspejlet i bankens politik og praksis; understreger endvidere, at lederen af klageinstansen en gang om året skal forelægge en aktivitetsberetning og en vurdering af, hvordan banken efterlever klageinstansens henstillinger, for Parlamentet;

78.  anmoder EIB om ved hjælp af sin politik for ugennemsigtige og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner og rammen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme at gøre alt, hvad den kan i kampen mod skatteunddragelse, skattesvig og skatteundgåelse, ulovlige handlinger og hvidvaskning af penge;

79.  opfordrer ligeledes EIB til at opretholde et regelmæssigt samarbejde med andre internationale finansielle institutioner gennem udveksling af oplysninger om resultaterne af dens due diligence-undersøgelse på virksomheds- eller skatteområdet eller "kend din kunde"-gennemgangen, og til hvert år at aflægge beretning til Parlamentet om, hvordan den gennemfører sin politik for ugennemsigtige og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner;

80.  mener, at EIB's reguleringsmæssige eksterne tilsyn fortjener nøje overvejelse, således som Parlamentet har anført i sine tidligere beslutninger;

81.  henviser til den ajourførte trepartsaftale mellem EIB, Kommissionen og Revisionsretten fra september 2016 og opfordrer Revisionsretten til at gennemføre en revision af effektiviteten og resultaterne af EIB’s virksomhed i forskellige sektorer, når de indebære anvendelse af midler fra EU-budgettet;

82.  opfordrer Kommissionen til hvert år i juni fra 2018 af forelægge en gennemførelses- og statusrapport med angivelse af de opnåede resultater om alle finansinstrumenter, som forvaltes og gennemføres af EIB-gruppen, og som anvender midler fra EU-budgettet, der dækker perioden fra begyndelse af den nuværende flerårige finansielle ramme og skal anvendes i dechargeproceduren;

83.  opfordrer Det Europæiske Bedragerikontor (OLAF) til i sin årsberetning at medtage sager, som vedrører EIB;

Opfølgning på Parlamentets beslutninger

84.  opfordrer EIB til at aflægge beretning om situationen omkring og status for tidligere henstillinger fra Parlamentet sine årlige beslutninger, navnlig med hensyn til virkningerne af dens udlånsaktiviteter;

85.  opfordrer EIB til at ændre sin politik for forebyggelse og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med EIB’s virksomhed, så det gøres helt klart, at EIB skal standse finansieringen og/eller godkendelsen af yderligere långivning til projekter, som er genstand for en national efterforskning eller en OLAF-efterforskning for korruption og bedrageri;

o
o   o

86.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0201.
(2) EUT C 346 af 21.9.2016, s. 77.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0200.
(4) EUT L 280 af 27.10.2011, s. 1.
(5) EUT L 135 af 8.5.2014, s. 1.
(6) EUT L 204 af 31.7.2012, s. 1.
(7) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik