Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2098(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2017

Συζήτηση :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0138

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 558kWORD 75k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015
P8_TA(2017)0138A8-0161/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 (2016/2098(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2015 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων για το 2015 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας του 2015, την έκθεση του 2015 σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων για τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, και την έκθεση του 2015 για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τις δραστηριότητες καταπολέμησης της απάτης – 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΤΕπ για τη διαφάνεια το 2015 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 του Ομίλου ΕΤΕπ και το εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2016 του ΕΤΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ και το πρωτόκολλο αριθ. 28 σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2012(1), της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2013(2), της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013(4), και την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 670/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, τροποποιητικό της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας(6) (σχετικά με την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 και SWD(2016)0298),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση πράξεων της ΕΤΕπ σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΤΣΕ, του Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 2/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για αύξηση και παράταση του ΕΤΣΕ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη τον ειδικό έλεγχο που διεξήγαγε η εταιρεία Ernst & Young στις 8 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 («κανονισμός ΕΤΣΕ»),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Ιουλίου 2016, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0161/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ μέσω ειδικών επενδυτικών μέσων, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, ως ο μεγαλύτερος δημόσιος δανειστής παγκοσμίως, ασκεί τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, παρέχοντας ανταγωνιστικούς όρους στους πελάτες και ευνοϊκές συνθήκες για τη στήριξη των πολιτικών και των έργων της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ ως εξειδικευμένο μέσο της ΕΕ για παροχή επενδυτικών κεφαλαίων και εγγυήσεων που αποσκοπούν πρωτίστως στη στήριξη των ΜΜΕ, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συντάξει τρεις διαφορετικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ: μια έκθεση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ (την οποία συνέταξαν η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Προϋπολογισμών), μια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ (την οποία συνέταξε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) και μια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των έργων του ΕΤΣΕ (την οποία συνέταξαν η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Προϋπολογισμών)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασφαλίσεις κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας περιλαμβάνονται στις συμβατικές διατάξεις των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕπ και των αντισυμβαλλομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ απαιτεί από τους αντισυμβαλλομένους τη συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα έπρεπε να επιβάλει πρόσθετες συμβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων διαφάνειας και ακεραιότητας με βάση τα αποτελέσματα δέουσας επιμέλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δρα ως βραχίονας υλοποίησης της στρατηγικής ΕΕ 2020 και των εμβληματικών πρωτοβουλιών με το να εξασφαλίζει τη χρήση δημόσιων επενδύσεων με σκοπό την υποκατάσταση ή τη διόρθωση των κενών της χρηματοπιστωτικής αγοράς και να ενεργοποιεί νέους ενωσιακούς μοχλούς ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταλυτική επίδραση που έχει η συγκέντρωση πόρων από την ΕΤΕπ αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καθορισμό της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και για τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας παγκοσμίου κύρους οικονομίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τις υποδομές και την ελκυστικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ συνιστούν μια δέσμη οικολογικών κινήτρων για να βελτιώσει η ΕΕ πολύ περισσότερο τις δυνατότητές της ώστε να εξακολουθήσει να αποτελεί κέντρο ευκαιριών και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού ανταγωνισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει ως στόχο να αναστρέψει την αρνητική τάση που παρατηρείται στον τομέα των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κινητοποιώντας τη διοχέτευση νέας και ιδιωτικής χρηματοοικονομικής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με στόχο την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων, στρατηγικών και βιώσιμων επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τον επί του παρόντος αυξανόμενο αριθμό χρηματοοικονομικών μέσων που σχεδιάζονται και προωθούνται από την ΕΤΕπ, από τις κοινοπραξίες δημόσιου - ιδιωτικού τομέα έως την τιτλοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε κοινωνικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους της ΕΤΕπ χρηματοδότηση ενεργειών εκτός της ΕΕ υποστηρίζει πρωτίστως τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ενώ παράλληλα διευρύνει την προβολή και τις αξίες της Ένωσης και συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας τρίτων χωρών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται με την πολιτική και τη διαχείριση των επιδόσεων της ΕΤΕπ καθώς και με τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ ως θεμελιώδες προσόν του επιχειρηματικού της μοντέλου και ως χαρτοφυλάκιο ισχυρών και υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού με υγιή επενδυτικά σχέδια κατά την υλοποίηση του ΕΤΣΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεν έχει λάβει ακόμα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε εφαρμογή των συστάσεων και των εκκλήσεων του Κοινοβουλίου που διατυπώθηκαν στα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ προηγούμενων ετών·

Βελτίωση της βιωσιμότητας της επενδυτικής πολιτικής της ΕΤΕπ

1.  σημειώνει ότι το 2015 υπογράφτηκαν συμβάσεις για έργα αξίας 77,5 δισεκατομμυρίων EUR (σε σύγκριση με τα 77 δισεκατομμύρια EUR του 2014), εκ των οποίων 69,7 δισεκατομμύρια EUR διοχετεύθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ και 7,8 δισεκατομμύρια EUR εκτός της ΕΕ·

2.  επικροτεί τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ για το 2015 και τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται σε αυτές, καθώς και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για καλύτερη παρουσίαση και υποβολή στοιχείων σχετικά με τη συμβολή (ή την προσθετικότητα) της ΕΤΕπ και τα αποτελέσματα·

3.  υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για υποβολή μιας περισσότερο ολοκληρωμένης και εναρμονισμένης ετήσιας έκθεσης για καλύτερη επισκόπηση και αξιολόγηση των συνολικών δραστηριοτήτων και δανειοδοτικών προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ· τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συγκεντρώνει και να παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο και επιτευχθέντα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και την προστιθέμενη αξία, στα κράτη μέλη και εκτός της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ πρέπει να αποτελούν μέρος και να συνάδουν σταθερά με τη γενική στρατηγική και τους τομείς πολιτικής προτεραιότητας της ΕΕ, όπως ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στον μηχανισμό για την ανάπτυξη και την απασχόληση και στο Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης, εφαρμόζοντας παράλληλα τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια δημοσιονομικής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικού αντίκτυπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ·

5.  τονίζει την ανάγκη παρουσίασης συγκεκριμένων και συνοπτικών αποτελεσμάτων σχετικά με το πώς οι εξωτερικές επενδύσεις της ΕΤΕπ έχουν συμβάλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ και στην ανάπτυξη της δημιουργίας ικανοτήτων στις περιφέρειες·

6.  προτρέπει θερμά την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την κάλυψη των ελλείψεων σε σχέση με τις επενδύσεις, την αγορά και συγκεκριμένους τομείς και να επενδύσει σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης της ΕΕ, ισχυρότερου επενδυτικού περιβάλλοντος, υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης και αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ισχυρότερης συνοχής αποτελεί κυρίαρχο στόχο και ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να προβλέπει καλύτερα τις διαρθρωτικές προκλήσεις, ιδίως προκλήσεις που συνδέονται με την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και την ψηφιακή και βασιζόμενη στη γνώση οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες, καινοτομία και να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας και η καλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους των πολιτικών για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια· τονίζει ότι η διαδικασία επανεκβιομηχάνισης πρέπει να υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, αφενός, και τις διαφορετικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία, αφετέρου, πάντοτε όμως συνεκτιμώντας δεόντως τον σεβασμό για το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων και των πολιτών·

8.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να δίνει συστηματικά προσοχή σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων και των αποφάσεων χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά διασυνοριακές πτυχές· θεωρεί αναγκαίο να επενδύσει η ΕΤΕπ μακροπρόθεσμα σε μεγάλης και μικρής κλίμακας βιώσιμα έργα συστημικής σημασίας που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

9.  τονίζει ότι η ευρωστία των χρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει εξ ορισμού να αξιολογείται όχι μόνο με βάση την οικονομική τους σημασία αλλά και με εξίσου ισχυρή έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική τους βιωσιμότητα, καθώς και στην πολιτική, διασυνοριακή και περιφερειακή σημασία αυτών των έργων· υπενθυμίζει ότι ο καθορισμός προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για έργα με σαφή και βιώσιμα αποτελέσματα και αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση πρέπει εξακολουθήσει να αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή·

10.  αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕπ αποτελεί βασικό παράγοντα, αναγκαίο για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ, την τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης στα κράτη μέλη και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων μέσω της χρήσης ανανεούμενων μέσων, ιδίως μέσω πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των ταμείων εγγυήσεων και μέσω της μόχλευσης·

11.  πιστεύει ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί μια ανθεκτική, βιώσιμη και σταθερή ενωσιακή στρατηγική χρηματοδότησης που θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη, θα ενισχύσει την απασχόληση και θα βοηθήσει ορισμένους τομείς της οικονομίας και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να καλύψουν την καθυστέρησή τους· υπενθυμίζει ότι χρειάζονται παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν ποιοτική διαφορά, ιδίως μακροπρόθεσμα, και ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα, την έρευνα, τις υποδομές και την απασχόληση· πιστεύει ότι η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα πλεονεκτήματά τους, το δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ στο σύνολό της και την ουσιαστική προσθετικότητά τους, ενδεχομένως στο πλαίσιο ενός υψηλότερου προφίλ κινδύνου·

12.  επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα των μεμονωμένων έργων που χρηματοδοτούνται άμεσα και έμμεσα μέσω των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, και ιδίως όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και τον προσδοκώμενο αντίκτυπό τους στην οικονομία του κάθε κράτους μέλους·

13.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τον καθορισμό μιας ισορροπημένης στρατηγικής με δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών, στην οποία θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές· παρατηρεί ότι το 73 % της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ για το 2015 (51 δισεκατομμύρια EUR) επικεντρώνεται σε έξι κράτη μέλη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα κράτη μέλη ή όλες οι περιφέρειες σε θέση να επωφελούνται εξίσου από επενδυτικές δυνατότητες·

14.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ για παροχή κοινής τεχνικής βοήθειας επί τόπου στις διαχειριστικές αρχές και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένης στοχοθετημένης κατάρτισης μέσω της πλατφόρμας fi-compass·

15.  καλεί την ΕΤΕπ να αναβαθμίσει την επικοινωνιακή της πολιτική αφενός με τα δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη και τους ιδιώτες επενδυτές σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές και τα χρηματοδοτικά μέσα, και αφετέρου με τους πολίτες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν·

16.  καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να επιταχύνουν τη δημοσιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων τους καθώς και την παροχή στήριξης και συμβουλών, προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση έργων των τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΜΕ και να απλουστευθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ και ο συνδυασμός επιχορηγήσεων με δάνεια και χρηματοδοτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για δυνητικούς δικαιούχους, προσδίδοντας έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στις διοικητικές αρχές όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών προς τους τελικούς δικαιούχους·

17.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας να διατηρηθεί η αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΤΕπ, για να διαφυλαχθεί η πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό τους βέλτιστους όρους δανειοληψίας, και να διαδοθούν τα οφέλη στην επενδυτική στρατηγική της και στους όρους δανειοδότησης· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει δική της νοοτροπία αντιμετώπισης των κινδύνων προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συμπληρωματικότητά της, καθώς και τις συνεργίες μεταξύ των παρεμβάσεών της και των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ·

18.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα εν γένει υψηλά έξοδα και δαπάνες των κονδυλίων που διαχειρίζονται η ΕΤΕπ/το ΕΤαΕ κατά την εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως αποκαλύφθηκε σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013» και ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξάγει παρόμοιους ελέγχους για την τρέχουσα περίοδο·

Παρακολούθηση του αντίκτυπου της ΕΤΕπ στην υλοποίηση βασικών τομέων δημόσιας πολιτικής

19.  επισημαίνει την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των πράξεων της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ το 2015 με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης τριών πυλώνων με στόχο την αξιολόγηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων και τη μέτρηση του αντίκτυπου των τεσσάρων βασικών στόχων δημόσιας πολιτικής (PPG), δηλαδή του τομέα καινοτομίας και δεξιοτήτων (22,7 % των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ το 2015, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15,8 δισεκατομμύρια EUR), του τομέα χρηματοδότησης ΜΜΕ και χρηματοδότησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (28,5 % των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ, ή 19,8 δισεκατομμύρια EUR), του τομέα υποδομών (24,5 %, ή 17,1 δισεκατομμύρια EUR) και του τομέα περιβάλλοντος (24,3 %, ή 16,9 δισεκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια επιλογή εκροών και αποτελεσμάτων για τις νέες συμβάσεις ενεργειών που υπογράφτηκαν με σκοπό να καταδειχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, χωρίς όμως να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εποπτευόμενα τρέχοντα αποτελέσματα ή τον υφιστάμενο αντίκτυπο·

20.  εκφράζει τη λύπη του διότι στην ετήσια έκθεση του 2015 για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προσδοκώμενα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στο πλαίσιο των δύο εγκάρσιων στόχων πολιτικής της, δηλαδή της δράσης για το κλίμα και της συνοχής· εκφράζει την ανησυχία του διότι το 2015 η ΕΤΕπ δεν έφθασε στο προβλεπόμενο επίπεδο του 30% στις επενδύσεις για τη συνοχή (επιτεύχθηκε το 25,2 % στο εσωτερικό της ΕΕ) και διότι η πρόβλεψη για το 2016 (27 %) είναι επίσης κάτω από το στόχο του 30 %· καλεί επιτακτικά την ΕΤΕπ να καταστήσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή πρωταρχικό στόχο της δημόσιας πολιτικής και να ξεκινήσει την υποβολή λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της·

21.  εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι η επικαιροποίηση της μεθοδολογίας τριών πυλώνων, που στόχευε στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΤΣΕ, δεν οδήγησε σε εναρμόνιση των εκθέσεων της ΕΤΕπ που υποβάλλονται για τις δραστηριότητες στο εσωτερικό της ΕΕ με τις εκθέσεις που υποβάλλονται για τις δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, ούτε και στην συμπερίληψη αναλυτικών και ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο εσωτερικό της ΕΕ· ζητεί την κοινοποίηση περισσότερων πληροφοριών σε επίπεδο έργων, παρέχοντας δημόσια πρόσβαση στις εκθέσεις αξιολόγησης και εκτίμησης έργων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3 Pillar Assessment – 3PA) και στο πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων (Results Measurement – ReM)·

22.  τονίζει ότι μια φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική πρέπει να συνδυαστεί με σαφή μέσα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που εγγυώνται τη διαχείριση των επιδόσεων·

23.  καλεί την ΕΤΕπ να δίνει συνεχώς έμφαση στον έλεγχο των επιδόσεών της μέσω αξιολογήσεων των επιδόσεων και αποδεδειγμένου αντίκτυπου· παροτρύνει την ΕΤΕπ να εξακολουθήσει να καθορίζει τους δικούς της δείκτες παρακολούθησης, ειδικότερα τους δείκτες προσθετικότητας, προκειμένου να αξιολογείται ο αντίκτυπος όσο το δυνατόν νωρίτερα στο στάδιο ανάπτυξης του έργου και να παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο επαρκής ενημέρωση για τον προσδοκώμενο αντίκτυπο, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ·

24.  αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση ενός αυξανόμενου χαρτοφυλακίου και μιας ροής διαφόρων έργων και, συνεπώς, της συνολικής διαχείρισης των δεικτών· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση·

25.  προτρέπει την ΕΤΕπ να κρατήσει μια περισσότερο προορατική στάση απέναντι στα κράτη μέλη, παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες απευθείας στους δικαιούχους για την προετοιμασία επενδυτικών έργων μεγάλης κλίμακας μέσω καλύτερης συνεργασίας με αρμόδιες εθνικές και αποκεντρωµένες αρχές ή με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες·

Συστήματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

26.  υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ είναι σε παγκόσμια κλίμακα αρμόδια για την εξασφάλιση της ελκυστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της προώθησης ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για τις εταιρείες και τς επιχειρήσεις·

27.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην οικονομία της ΕΕ, στους τομείς της απασχόλησης και της ανάπτυξης· στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να εντείνει τη στήριξη που παρέχει σε όλους τους τύπους ΜΜΕ (κεφάλαιο εκκίνησης, νεοσύστατες επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι), δίνοντας έμφαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που παρέχουν μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης στους νέους· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΤΕπ να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ·

28.  σημειώνει ότι η στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ ανήλθε περίπου στο 36,6 % της χρηματοδότησής της το 2015, γεγονός που δημιούργησε μόχλευση ύψους 39,7 δισεκατομμυρίων EUR για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και στήριξε 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

29.  επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει το ΕΤΕ προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ σε έξι σήμερα χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Φινλανδία, Ρουμανία, Μάλτα), οι οποίες αναμένεται να λάβουν νέα δάνεια για ΜΜΕ ύψους περίπου 8,5 δισεκατομμύρια EUR με ευνοϊκούς όρους· ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτή μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος για τους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς· εκτιμά, ως εκ τούτου, την πρόταση της Επιτροπής να παρατείνει τη διάρκεια της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ έως το 2020· τονίζει ωστόσο ότι η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, καθώς η χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ ιδίως για την περίοδο μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί την ΕΤΕπ να ελέγξει και να ενισχύσει τη χρήση του μέσου της τιτλοποίησης· ζητεί προς τούτο να βελτιωθεί η πολιτική επικοινωνίας της ΕΤΕπ καθώς και οι διοικητικοί όροι της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ ώστε να επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις· καλεί το ΕΤΕπ να δημοσιεύσει έκθεση στην οποία να παρουσιάζονται λεπτομερώς οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του προγράμματος·

30.  επικροτεί την καθιέρωση νέων μέσων, που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής, όπως το μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση (PF4EE), η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ και τα χρηματοδοτικά μέσα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), που αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· σημειώνει τις δραστηριότητες του ΕΤΕ, ιδίως τα χρηματοδοτικά μέσα για το COSME (ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ) και το Innovfin, τα οποία επωφελήθηκαν από το ΕΤΣΕ το 2015, διπλασιάζοντας το ποσό των δανείων που εγγυάται·

31.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει το προφίλ κινδύνου των παρεμβάσεων, ιδίως όταν παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ οι οποίες αναλαμβάνουν κινδύνους ή αναπτύσσονται σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές ή σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από έλλειψη σταθερότητας· πιστεύει επίσης ότι ο τομέας των ΜΜΕ και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επαναλαμβανόμενο και μακροχρόνιο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω·

Καινοτομία

32.  στηρίζει όλα τα κίνητρα για καινοτομία με γνώμονα την αγορά, την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και μια προσεκτική χρήση των πόρων· στηρίζει τα κίνητρα που συμβάλλουν στη φιλοδοξία της ΕΕ να αποτελέσει μια κυκλική, βασισμένη στη γνώση και ψηφιακή οικονομία και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

33.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί ήδη επενδύσεις των εταιρειών ασφαλείας της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τις μη στρατιωτικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης· είναι της άποψης ότι, όσον αφορά τις τεχνολογίες διπλής χρήσης, η ΕΤΕπ θα πρέπει να στηρίξει καταρχάς τις συγκεκριμένες επενδύσεις λόγω της εμπορικής τους χρήσης σε μη στρατιωτικές εφαρμογές – παραδείγματα τέτοιου είδους έργων της ΕΤΕπ περιλαμβάνονται ήδη σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης για προμήθειες αεροσκαφών και διαστημοπλοίων, συστήματα ραντάρ, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ασφάλεια υπολογιστικού νέφους, μικροηλεκτρονική και εμβόλια·

34.  επισημαίνει ότι τα δάνεια που παρασχέθηκαν για καινοτόμα έργα το 2015 ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των 18,7 δισεκατομμυρίων EUR, και επικροτεί τη μεγαλύτερη έμφαση που δίδεται από την ΕΤΕπ στις επενδύσεις στην καινοτομία·

35.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ, μέσω της συνεχούς παροχής στήριξης σε μη στρατιωτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες διπλής χρήσης, θα μπορούσε να αυξήσει τη στήριξή της στον τομέα της ασφάλειας της ΕΕ εντός του καθιερωμένου νομικού της πλαισίου· κάτι τέτοιο περιλαμβάνει πράξεις που επωφελούνται από το ΕΤΣΕ·

Υποδομές

36.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να στηρίζει ένα πρόγραμμα υποδομών βασιζόμενο σε αποδοτικά έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας με ιδίους πόρους της και εφαρμόζοντας μέσα δανειακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού Συνδεδεμένη Ευρώπη, εξετάζοντας παράλληλα τη συμβατότητά τους με τους στόχους της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίμα και την περιφερειακή ανάπτυξη· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση υποδομών και έργων στο πλαίσιο μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

37.  χαιρετίζει το επίπεδο της χρηματοδότησης των στόχων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή (17 634 δισεκατομμύρια EUR) και την αγροτική και αστική ανάπλαση (5 467 δισεκατομμύρια EUR), και συνιστά τη διατήρησή του· θεωρεί ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει ότι είναι σημαντική η διατήρηση τακτικού διαλόγου με τις διαχειριστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων·

38.  καλεί την ΕΤΕπ, την Επιτροπή, και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές από κοινού με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα να εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να δημιουργήσουν μεγαλύτερες συνενέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών μέσων και των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ καθώς και να μειώσουν τα διοικητικά βάρη, να απλουστεύσουν τις διαδικασίες, να αυξήσουν τις διοικητικές δυνατότητες, να δώσουν ώθηση στην εδαφική ανάπτυξη και συνοχή και να βελτιώσουν την ενημέρωση για τα ΕΔΕΤ και τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕ· θεωρεί ότι είναι περιορισμένες οι πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τις δραστηριότητες μικτής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε έργα και προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί από την ΕΤΕπ να ανταποκριθεί στον ρόλο της ως δημόσιου οργανισμού και να καταβάλει πιο φιλόδοξες προσπάθειες όσον αφορά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την προβολή, προκειμένου να αποφευχθεί η ασάφεια· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει μια πολιτική προβολής των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών, προκειμένου να δοθεί σε όλους τους δημόσιους φορείς και σε όλους τους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματά της·

39.  υπογραμμίζει ότι, λόγω της αυξημένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων στην πολιτική συνοχής, απαιτείται ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, προκειμένου να καταστεί δυνατή και μια καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων και των συνεπειών του ρόλου της ΕΤΕπ·

40.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των κονδυλίων που τους έχουν διατεθεί από τα ΕΔΕΤ και της δυνατότητας της προσθετικότητας, συμπληρώνοντας έτσι τα δάνεια της ΕΤΕπ και τα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, επιπλέον ένα μεγαλύτερο συνδυασμό των επιχορηγήσεων με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ προκειμένου να βελτιωθεί το αποτέλεσμα μόχλευσης των ΕΔΕΤ· ζητεί να ηγηθεί η ΕΤΕπ της διαδικασίας αυτής δεδομένου ότι διαθέτει σχετική εμπειρογνωμοσύνη και λογοδοτεί απέναντι στους μετόχους της, γεγονός που θα τη βοηθήσει να καταστήσει αποδοτικές τις επενδύσεις της·

41.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και των έργων που στοχεύουν στην αστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να συνεχίσει να στηρίζει τους παραδοσιακούς και καινοτόμους κλάδους στην ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, την ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της εφαρμογής μακροπεριφερειακών και στρατηγικών σχεδίων δράσης·

Επένδυση στο περιβάλλον και στο κλίμα

42.  προτρέπει την ΕΤΕπ να επικεντρώσει τη δράση της για το κλίμα στη βιωσιμότητα των διατομεακών έργων στο πλαίσιο των στόχων της διάσκεψης COP21 και να στηρίξει την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποδοτική χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήλθε σε 3,4 δισεκατομμύρια EUR·

43.  καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει την προσοχή που αφιερώνει ιδιαίτερα σε έργα υποδομών φυσικού αερίου, δεδομένου ιδίως ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη μειώνεται, ενώ ξεκινούν νέα μεγάλης κλίμακας έργα κατασκευής νέων αγωγών και τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ σε υποδομές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επενδύσεις μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού·

44.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη μιας αγοράς για βιώσιμα πράσινα έργα, ενισχύοντας πρωτίστως τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας και ιδίως μέσω μιας πράσινης αγοράς ομολόγων·

Η συμβολή της ΕΤΕπ στη διαχείριση παγκόσμιων ζητημάτων

45.  σημειώνει την αύξηση της εξωτερικής εντολής από 10 σε 27 δισεκατομμύρια EUR, με πρόσθετο προαιρετικό ποσό ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει την ανάγκη για σταθερή διατήρηση της συμμόρφωσης της εν λόγω εντολής με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου προς το ΕΕΣ να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ·

46.  επικροτεί την ικανότητα ταχείας προσαρμογής της ΕΤΕπ στις διεθνείς προκλήσεις· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει την παροχή στήριξης στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με την παγκόσμια πρόκληση της μετανάστευσης, ενσωματώνοντας την πτυχή της ανάπτυξης και προωθώντας την οικονομική ανθεκτικότητα·

Παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας του ΕΤΣΕ

47.  σημειώνει ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι η μόχλευση συνολικού ποσού 315 δισεκατομμυρίων EUR μέσω της ΕΤΕπ σε πρόσθετες επενδύσεις και νέα έργα στην πραγματική οικονομία έως το 2018· παρατηρεί ότι έχουν εγκριθεί 97 έργα υποδομών και καινοτομίας, και έχουν συναφθεί 192 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολική προσδοκώμενη επένδυση ύψους 115,7 δισεκατομμυρίων EUR·

48.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση του ΕΤΣΕ έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στο προφίλ και το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΤΕπ όσον αφορά τις διαδικασίες και την παρακολούθηση των δανειοδοτήσεων και των συμβάσεων·

49.  σημειώνει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η πρόσθετη ικανότητα ανάληψης κινδύνων, ο Όμιλος ΕΤΕπ αναπτύσσει διάφορα νέα προϊόντα που θα επιτρέψουν την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων (π.χ. οφειλές μειωμένης εξασφάλισης, μερίδια συμμετοχής, επιμερισμός κινδύνου με τράπεζες) και έχει αναθεωρήσει την οικεία πολιτική ανάληψης πιστωτικού κινδύνου και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ αυξάνει τη στήριξή της σε καινοτόμες εταιρείες ή έργα υποδομών, με παράλληλη στήριξη του ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ έχει τη δυνατότητα να παρέχει στήριξη σε μεγαλύτερο αριθμό ανάλογων επισφαλών έργων χωρίς να παρεκκλίνει από τις αρχές της ορθής διαχείρισης·

50.  υπενθυμίζει ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι να εντοπίσει συγκεκριμένα, πραγματικά καινοτόμα έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου, με τη συνεργασία νέων αντισυμβαλλόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, και παράλληλα να επιτύχει σημαντική διασυνοριακή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κατά την υλοποίηση των έργων που έχουν επιλεγεί, καθώς και αποτελεσματική συμβολή στην επίτευξη των υφιστάμενων κοινών στόχων πολιτικής της ΕΕ·

51.  αναγνωρίζει ότι το ΕΤΣΕ είναι ένας μηχανισμός της αγοράς· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν επαρκή ικανότητα για να μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν·

52.  σημειώνει ότι, κατά την εφαρμογή του διαύλου του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική εμβέλεια, προς όφελος των στόχων συνοχής και βιωσιμότητας· ζητεί από την ΕΤΕπ να διορθώσει τις υφιστάμενες γεωγραφικές ανισορροπίες που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Ένωσης και την τομεακή συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, ιδίως στο πλαίσιο υποδομών και καινοτομίας (IIW) και στο πλαίσιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEW), βελτιώνοντας τις συμβουλευτικές της δραστηριότητες για την ανάπτυξη έργων στα κράτη μέλη και την τεχνική βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών (ΕΚΕΣ), εξετάζοντας τη δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των επιλέξιμων τομέων για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ή βελτιώνοντας την προσαρμογή του είδους και του μεγέθους των έργων στις ανάγκες της αγοράς στα κράτη μέλη·

53.  καλεί την ΕΤΕπ να εξετάζει προσεκτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής, την πραγματική προσθετικότητα και τις νέες δυναμικές παράλληλα με την ένταση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των έργων, ιδίως σε τομείς στους οποίους δεν συμμετείχαν ήδη η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, σε περιπτώσεις αστοχίας της αγοράς ή σε μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες·

54.  σημειώνει ότι η μόχλευση ποικίλλει μεταξύ των έργων, κυρίως λόγω της κλίμακας, της πολυπλοκότητας και της συσχέτισής τους με σημαντικές τομεακές προκλήσεις και προσδοκίες των τελικών δικαιούχων στο πλαίσιο της έλλειψης δημόσιων πόρων· θεωρεί ότι η υπόθεση ενός μέσου δεκαπενταπλάσιου αποτελέσματος μόχλευσης μπορεί να μετρηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τομέων· θεωρεί, επίσης, ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων δεν αξιολογείται με βάση μόνο το δυναμικό των χρηματοδοτικών μέσων αλλά και τα μετρήσιμα αποτελέσματα·

55.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της προσθετικότητας και να παράσχει σχετικές ποιοτικές πληροφορίες διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση των δεδηλωμένων στόχων του ΕΤΣΕ, καταδεικνύοντας την ουσιαστική προσθετικότητα και τον αντίκτυπό τους σε σχέση με τα σημεία αναφοράς αλλά και εν όψει της επέκτασης του ΕΤΣΕ μετά το 2017·

56.  θεωρεί σημαντικό για την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα να απαλλάξει η ΕΤΕπ τους επενδυτές από ορισμένους κινδύνους που χαρακτηρίζουν δυνητικά έργα· καλεί, επίσης την ΕΤΕπ να βελτιώσει τόσο την ελκυστικότητα όσο και την προβολή του ΕΤΣΕ στις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές και στα επενδυτικά έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, καταρτίζοντας περαιτέρω μια περισσότερο αποτελεσματική πολιτική για αύξηση της ενημέρωσης μεταξύ δυνητικών ιδιωτικών επενδυτών·

57.  σημειώνει ότι το ΕΤΣΕ (μέσω του SMEW) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στις ΜΜΕ, δηλαδή έως και 75 δισεκατομμύρια EUR της συνολικής επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από το ΕΤΣΕ σε διάστημα τριών ετών, παράλληλα με τις δανειοδοτικές ικανότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια μόνιμη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εγγυήσεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και να βελτιωθεί η ανάπτυξη εγγυήσεων και δανειακών προϊόντων βασισμένων σε ευρωπαϊκές εγγυήσεις·

59.  καλεί την ΕΤΕπ να αδράξει την ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω του ΕΤΣΕ για αύξηση της χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία είναι μικρότερης κλίμακας, εκτός δικτύου, αποκεντρωμένα, και αφορούν τους πολίτες και τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη χρηματοδότησης από άλλες πηγές·

60.  σημειώνει επίσης την αύξηση των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όσον αφορά τον όγκο που προέκυψε από το πρώτο έτος υλοποίησης του ΕΤΣΕ, η οποία αντανακλά την εξέλιξη της συνετής νοοτροπίας κινδύνων και της δανειοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ·

61.  επιμένει, για σκοπούς λογοδοσίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων που θα επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από την επιτροπή επενδύσεων με βάση τον πίνακα δεικτών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ορθώς στοχοθετημένα έργα ως προς τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να καταστεί δυνατή η αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας, της προστιθέμενης αξίας και της συνέπειάς τους με πολιτικές της Ένωσης ή με άλλες κλασικές πράξεις της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολόγηση των έργων που γίνονται αποδέκτες εγγυήσεων του ΕΤΣΕ με γνώμονα τον πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών του ΕΤΣΕ·

62.  σημειώνει ότι, μελλοντικά, η ΕΤΕπ παραμένει ανοιχτή στη διενέργεια διαλόγου με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόβλεψη περαιτέρω ρυθμίσεων για μια περισσότερη δομημένη, λιγότερο αποσπασματική προσέγγιση στον διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου-ΕΤΕπ· η ΕΤΕπ και το Κοινοβούλιο εργάζονται προς το παρόν για την ταχεία σύναψη της επίσημης συμφωνίας για το ΕΤΣΕ, στην οποία καθορίζονται διατάξεις για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιό του – συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ετήσιας έκθεσης σχετικά με το ΕΤΣΕ στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

Εμβάθυνση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και του εσωτερικού ελέγχου της ΕΤΕπ ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης

63.  πιστεύει ότι η ενίσχυση του οικονομικού ρόλου της ΕΤΕπ, η αυξημένη επενδυτική της ικανότητα και η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διασφάλιση των πράξεων της ΕΤΕπ πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχυμένη λογοδοσία προκειμένου να διασφαλιστεί ο πραγματικός δημόσιος έλεγχος των δραστηριοτήτων της, η επιλογή των έργων και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης·

64.  καλεί την ΕΤΕπ να επικαιροποιεί τακτικά τη χαρτογράφηση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και να προσαρμόζει την οικεία νοοτροπία περί κινδύνων στο πρόσφατο επιχειρηματικό μοντέλο της και στον αυξανόμενο όγκο του χαρτοφυλακίου της, τα οποία συνδέονται με την υλοποίηση νέων μέσων με το ΕΤΣΕ, με τους διάφορους μηχανισμούς, τις πλατφόρμες επενδύσεων και τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου· καλεί, επίσης στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στη χαρτογράφηση των κινδύνων μη χρηματοπιστωτικά ζητήματα, όπως η κοινωνική ή/και η περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την εφαρμογή του προληπτικού πλαισίου της ΕΤΕπ για διάθεση ανάληψης κινδύνων προκειμένου να ενισχυθεί η παρακολούθηση των κινδύνων και η εποπτεία της προέλευσης, της κυριότητας και της διαχείρισης των κινδύνων· υπενθυμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου ελέγχου·

65.  επικροτεί την υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ, με ποσοστό απομειωμένων δανείων ύψους 0,3% επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της, γεγονός που επιβεβαιώνει τις σταθερά συνετές πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η ΕΤΕπ καθώς και τη διατήρηση της ισχυρής πιστοληπτικής της ικανότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές·

66.  επικροτεί το γεγονός ότι η πολιτική διαφάνειας της ΕΤΕπ βασίζεται στην αρχή της κοινοποίησης, και ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες της ΕΤΕπ· υπενθυμίζει τη σύσταση για δημοσίευση στον ιστότοπο της ΕΤΕπ μη εμπιστευτικών εγγράφων, όπως εταιρικά επιχειρησιακά σχέδια προηγούμενων ετών, διοργανικές συμφωνίες και μνημόνια, και καλεί την ΕΤΕπ να μην σταματήσει εκεί, αλλά να συνεχίσει να αναζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης και δημιουργίας υψηλότερων προτύπων·

67.  επικροτεί την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ για τη διαφάνεια για το 2015, καθώς και την επικείμενη αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΤΕπ για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

68.  υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ όχι μόνο οδηγεί σε ενίσχυση της συνολικής λογοδοσίας και αξιοπιστίας της ΕΤΕπ, παρέχοντας σαφή εικόνα του είδους των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και των τελικών δικαιούχων, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των χρηματοδοτούμενων έργων παράλληλα με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο· ζητεί την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αποκλεισμού που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

69.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι η ΕΤΕπ παρέχει τριπλάσιες χρηματοδοτήσεις σε σύγκριση με εκείνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχει αποκλείσει μόλις 3 δικαιούχους σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει αποκλείσει 820· προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατάσταση, ζητεί να ενταχθεί η ΕΤΕπ στο δίκτυο άλλων δημόσιων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αποκλεισμού· πρόκειται για ένα δίκτυο που περιλαμβάνει την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)·

70.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αύξηση της διαφάνειας των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ στις δραστηριότητές της με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και με τους τελικούς δικαιούχους προκειμένου να αποφευχθούν αντισυμβαλλόμενοι με αρνητικό ιστορικό, αντισυμβαλλόμενοι που έχουν ενταχθεί σε μαύρη λίστα και αντισυμβαλλόμενοι με πιθανές συνδέσεις με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, υπεράκτιες δραστηριότητες ή οργανωμένο έγκλημα· θεωρεί ότι η χρήση κριτηρίων για την επιλογή των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, καθώς και η διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τραστ, ιδρυμάτων και φορολογικών παραδείσων, αποτελούν βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται μόνιμα· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τους συμβατικούς της όρους ενσωματώνοντας ρήτρα ή αναφορά στη χρηστή διακυβέρνηση προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα και την καλή φήμη·

71.  προτείνει να ακολουθήσει η ΕΤΕπ το παράδειγμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και να αρχίσει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα υποέργα υψηλού κινδύνου που χρηματοδοτεί μέσω εμπορικών τραπεζών (τους κύριους διαμεσολαβητές/τα κύρια χρηματοπιστωτικά σχήματα που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ για να χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ)·

72.  επικροτεί τις τακτικές συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών και τις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΤΕπ·

73.  ζητεί να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην πολιτική κοινοποίησης της ΕΤΕπ όσον αφορά τα διοικητικά της όργανα, ιδίως μέσω της κοινοποίησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΤΕπ και του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΕ ή της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ, καθώς και όσον αφορά έργα δημοσίου συμφέροντος που επωφελούνται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και επηρεάζουν εδάφη και πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι η κοινοποίηση του πίνακα δεικτών αποτελεί ορθή πρακτική για κάθε πράξη και για τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο βασικών και επιμέρους έργων·

74.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με το σύστημα εργολαβιών και υπεργολαβιών και για την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, καθώς και για τη διασφάλιση της πρόσβασης του Κοινοβουλίου στις σχετικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και έγγραφα, σε κάθε περίπτωση·

75.  επικροτεί την διορατική στάση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την άσκηση δημόσιου ελέγχου στην ΕΤΕπ· εκφράζει έντονη ανησυχία διότι στους τρέχοντες μηχανισμούς της ΕΤΕπ εντοπίστηκαν ελλείψεις ως προς την πρόληψη των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ, προκειμένου να προλαμβάνει καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων, καθώς και πιθανά ζητήματα μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της το συντομότερο δυνατόν·

76.  θεωρεί ότι οι Αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να είναι πλέον υπεύθυνοι για έργα στις χώρες καταγωγής τους, δεδομένου του σαφούς περιθωρίου συγκρούσεων συμφερόντων και του γεγονότος ότι μόνο μια μειοψηφία των κρατών μελών έχουν δικούς τους Αντιπροέδρους·

77.  επικροτεί την αναθεώρηση των κανόνων της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών (υπηρεσία ΜΚ) και την ανανέωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της ΕΤΕπ· ζητά διευκρινίσεις από την ΕΤΕπ για την καθυστέρηση στην έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά την αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών του μηχανισμού καταγγελιών της· σημειώνει ότι μια τέτοια διαδικασία αναθεώρησης παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού καταγγελιών, προκειμένου, επίσης, να θεσπιστεί μηχανισμός συστηματικής ροής πληροφοριών απευθείας μεταξύ της υπηρεσίας ΜΚ και των διευθυντών· τονίζει ότι η διοίκηση της ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στον Διαμεσολαβητή και στο Κοινοβούλιο παρουσιάζοντας πώς οι συστάσεις των μηχανισμών καταγγελιών αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές και τις πρακτικές της τράπεζας· τονίζει, επιπλέον, ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας ΜΚ θα υποβάλλει μία φορά τον χρόνο στο Κοινοβούλιο την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας και την αξιολόγησή της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει η τράπεζα τις συστάσεις της υπηρεσίας ΜΚ·

78.  ζητεί από τη ΕΤΕπ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στον αγώνα της κατά της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής, κατά των παράτυπων δραστηριοτήτων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της πολιτικής της για τις μη διαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και του πλαισίου της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML-CFT)·

79.  καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει σταθερή συνεργασία με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρικής ή φορολογικής δέουσας επιμέλειας ή μέσω της αναθεώρησης της πολιτικής «γνωρίστε τον πελάτη σας» και να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο και το κοινό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει την πολιτική της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

80.  θεωρεί ότι η εξωτερική προληπτική εποπτεία της ΕΤΕπ χρήζει προσεκτικής εξέτασης, όπως επεσήμανε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του·

81.  σημειώνει το συμπέρασμα της επικαιροποιημένης τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του ΕΕΣ τον Σεπτέμβριο του 2016 και καλεί το ΕΕΣ να διενεργεί ελέγχους σχετικά με τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε διάφορους τομείς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, όταν οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με τη χρήση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

82.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους (μέχρι τον Ιούνιο), αρχής γενομένης από το 2018, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής από την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ και σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία διαχειρίζεται και υλοποιεί ο όμιλος ΕΤΕπ και τα οποία λειτουργούν με πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιεί την έκθεση κατά τη διαδικασία απαλλαγής·

83.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις που σχετίζονται με την ΕΤΕπ·

Υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου

84.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς προηγούμενων συστάσεων που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στα ετήσια ψηφίσματά του, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων·

85.  καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει την πολιτική της για την πρόληψη και αποτροπή των απαγορευμένων συμπεριφορών κατά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, θεσπίζοντας ως αναγκαία απαίτηση να σταματήσει η ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί ή/και να εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις δανείων σε έργα όπου οι εθνικές αρχές ή η OLAF διεξάγουν έρευνα για διαφθορά και απάτη·

o
o   o

86.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0201.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 77.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0200.
(4) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου