Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2098(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0161/2017

Teksty złożone :

A8-0161/2017

Debaty :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0138

Teksty przyjęte
PDF 480kWORD 67k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015
P8_TA(2017)0138A8-0161/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (2016/2098(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2015 r. i sprawozdanie statystyczne za 2015 r. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2015 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju, w sprawie opartej na trzech filarach oceny operacji EBI w UE oraz w sprawie wyników osiągniętych w 2015 r. poza UE,

–  uwzględniając sprawozdania roczne Komitetu Kontroli i Audytu za 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie w sprawie wdrażania polityki przejrzystości EBI w 2015 r. oraz sprawozdanie dotyczące ładu korporacyjnego za 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie z działalności jednostki EBI ds. nadzoru zgodności z prawem za rok 2015,

–  uwzględniając plany działań grupy EBI na lata 2014–2016, 2015–2017, 2016–2018 oraz operacyjny plan działań EFI na lata 2014–2016,

–  uwzględniając art. 3 i 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Protokół nr 5 w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także Protokół nr 28 w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

–  uwzględniając Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012(1), z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013(2), z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014(3),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na lata 2007–2013(4) oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 670/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych(6) (dotyczące etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. pt. „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych(7),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 lipca 2015 r. pt. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2015)0361),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2016 r. zatytułowany „Europa znów inwestuje. Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2016)0359),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 14 września 2016 r. w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597), (SWD(2016)0297) i (SWD(2016)0298),

–  uwzględniając przeprowadzoną przez EBI ocenę działania EFIS z września 2016 r.,

–  uwzględniając opinię nr 2/2016 Trybunału Obrachunkowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia służącego zwiększeniu i przedłużeniu EFIS,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 19/2016 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013”,

–  uwzględniając przeprowadzony przez firmę Ernst & Young audyt ad-hoc z dnia 8 listopada 2016 r. dotyczący stosowania rozporządzenia (UE) 2015/1017 („rozporządzenie w sprawie EFIS”),

–  uwzględniając porozumienie trójstronne z września 2016 r. między Komisją, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

–  uwzględniając pismo Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 22 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0161/2017),

A.  mając na uwadze, że na EBI ciąży traktatowy obowiązek wnoszenia wkładu w integrację UE, spójność gospodarczą i społeczną oraz rozwój regionalny przez specjalne instrumenty inwestycyjne, takie jak kredyty, kapitał własny, gwarancje, programy finansowania zgodnie z systemem podziału ryzyka, oraz usługi doradcze;

B.  mając na uwadze, że EBI, jako największy publiczny kredytodawca na świecie, działa na międzynarodowych rynkach kapitałowych, oferując konkurencyjne warunki klientom, a także korzystne warunki wsparcia strategii politycznych i projektów UE;

C.  mając na uwadze, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powinny odgrywać kluczową rolę w uzupełnianiu interwencji EBI jako specjalistyczny instrument UE na rzecz kapitału podwyższonego ryzyka oraz gwarancji służących głównie wsparciu MŚP oraz integracji europejskiej i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

D.  mając na uwadze, że istnieją trzy różne sprawozdania sporządzone w Parlamencie Europejskim na temat działalności EBI: sprawozdanie z działalności finansowej EBI (przygotowywane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną i Komisję Budżetową), sprawozdanie z kontroli działalności finansowej EBI (przygotowywane przez Komisję Kontroli Budżetowej) oraz sprawozdanie z wdrażania EFIS (przygotowywane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną i Komisję Budżetową);

E.  mając na uwadze, że w postanowieniach umów EBI podpisywanych przez grupę EBI i jej kontrahentów są zawarte środki ochrony przed nadużyciami finansowymi, w tym oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy, a także przed ryzykiem związanym z finansowaniem terroryzmu; mając na uwadze, że EBI wymaga od swoich kontrahentów przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów; mając na uwadze, że na podstawie wyników badania due diligence EBI powinien wprowadzać dodatkowe postanowienia umowne dotyczące szczególnych zagadnień związanych z przejrzystością i uczciwością;

F.  mając na uwadze, że EBI funkcjonuje jako podmiot wdrażający strategię „UE 2020” i inicjatywy przewodnie, zapewniając stosowanie inwestycji publicznych w sposób zastępczy lub korygujący w przypadku luk na rynku finansowym oraz inicjując nowe unijne czynniki napędowe wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

G.  mając na uwadze, że efekt katalityczny pozyskiwania funduszy przez EBI jest kluczowym elementem definiowania wartości dodanej UE i zapewniania, aby Europa pozostała wiodącym podmiotem na świecie, ze wszystkimi atrybutami gospodarki klasy światowej pod względem konkurencyjności, innowacji, infrastruktury i atrakcyjności;

H.  mając na uwadze, że inwestycje EBI stanowią pakiet ekologicznych bodźców służący dużo lepszemu przygotowaniu UE do tego, by pozostać miejscem pełnym możliwości i sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji gospodarczej;

I.  mając na uwadze, że plan inwestycyjny dla Europy jest częścią szerszej strategii zmierzającej do odwrócenia negatywnego trendu obserwowanego w inwestycjach publicznych i prywatnych, dzięki zmobilizowaniu nowej, prywatnej płynności finansowej do zasilenia gospodarki realnej, z myślą o promowaniu długoterminowych, strategicznych i zrównoważonych inwestycji w całej Unii;

J.  mając na uwadze, że obecnie dostępna jest coraz większa liczba instrumentów finansowych zaprojektowanych i promowanych przez EBI, od PPP po sekurytyzację; mając na uwadze, że takie instrumenty mogą wiązać się z ryzykiem doprowadzenia do uspołeczniania strat i prywatyzacji zysków;

K.  mając na uwadze, że finansowanie przez EBI operacji poza UE wspiera głównie cele polityki zewnętrznej UE, jednocześnie zwiększając wyeksponowanie Unii i rozpowszechniając jej wartości oraz przyczyniając się do utrzymania stabilności państw trzecich;

L.  mając na uwadze, że należy ciągle skupiać uwagę na rozwijaniu najlepszych praktyk dotyczących polityki i zarządzania EBI w zakresie wyników oraz dobrego zarządzania i przejrzystości;

M.  mając na uwadze, że EBI, wdrażając EFIS, powinien utrzymać rating na poziomie potrójnego A, będący podstawowym atutem jego modelu biznesowego, a także wysokiej jakości solidny portfel aktywów z rzetelnymi projektami inwestycyjnymi;

N.  mając na uwadze, że EBI nie podjął jeszcze wszystkich niezbędnych środków w reakcji na zalecenia i wezwania zawarte w rezolucjach Parlamentu w sprawie rocznych sprawozdań Europejskiego Banku Inwestycyjnego z poprzednich lat;

Zwiększenie zrównoważenia polityki inwestycyjnej EBI

1.  odnotowuje, że w 2015 r. zatwierdzono operacje opiewające na 77,5 mld EUR (w porównaniu do 77 mld EUR w 2014 r.), z czego 69,7 mld EUR zostało przeznaczonych na państwa członkowskie, a 7,8 mld EUR na państwa spoza UE;

2.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania roczne EBI za 2015 r. i przedstawione w nich osiągnięcia, a także wysiłki podjęte w celu lepszej prezentacji i sprawozdawczości w odniesieniu do wkładu (lub dodatkowości) i rezultatów EBI;

3.  przypomina apel Parlamentu o przedstawienie bardziej kompleksowego i zharmonizowanego rocznego sprawozdania w celu ułatwienia orientacji co do jakości i oceny w odniesieniu do całej działalności EBI i priorytetów kredytowych; domaga się, by EBI w dalszym ciągu przedkładał coraz precyzyjniejsze informacje dotyczące konkretnych i osiągniętych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych, a także wartości dodanej jego działań w państwach członkowskich i poza UE;

4.  podkreśla, że wszystkie działania finansowane przez EBI muszą stanowić część ogólnej strategii UE i priorytetowych obszarów polityki, zdefiniowanych w strategii „Europa 2020”, instrumencie EBI na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz muszą być z nimi stale zgodne, przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów wydajności gospodarczej, społecznej i finansowej, a także wpływu na środowisko, w celu zapewnienia spójnego wdrażania polityki UE;

5.  podkreśla potrzebę przedstawienia konkretnych i zwięzłych informacji o tym, w jaki sposób inwestycje zewnętrzne EBI przyczyniły się do osiągnięcia priorytetów EU oraz rozwoju pod względem budowania zdolności w regionach;

6.  zdecydowanie zachęca EBI do kontynuowania podejmowanych przez niego wysiłków zmierzających do zniwelowania luk inwestycyjnych, rynkowych i sektorowych oraz do inwestowania w projekty i działania odznaczające się rzeczywistą wartością dodaną na potrzeby osiągnięcia większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, wzmocnienia środowiska sprzyjającego inwestycjom, zwiększenia zatrudnienia oraz przywrócenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w całej UE;

7.  przypomina, że wspieranie ożywienia gospodarczego, zrównoważonego wzrostu i większej spójności jest celem nadrzędnym oraz że EBI powinien lepiej przewidywać wyzwania strukturalne, w szczególności te związane z ponownym uprzemysłowieniem Europy oraz gospodarką opartą na wiedzy i gospodarką cyfrową, w celu tworzenia nowych możliwości gospodarczych, innowacji, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgodnie z celami polityki ochrony środowiska, polityki przeciwdziałania zmianie klimatu i polityki energetycznej; podkreśla, że proces ponownego uprzemysłowienia musi być realizowany z uwzględnieniem konieczności tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, a także różnych aspektów charakteryzujących europejską gospodarkę, niemniej zawsze w zgodzie z ochroną środowiska oraz ochroną zdrowia pracowników i obywateli;

8.  jest zdania, że EBI, definiując działania inwestycyjne i decyzje dotyczące finansowania, powinien systematycznie zwracać uwagę na gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki średnio- i długoterminowe, szczególnie w odniesieniu do aspektów transgranicznych; uważa za konieczne, aby EBI inwestował zarówno w duże, jak i małe zrównoważone projekty o systemowym znaczeniu w perspektywie długoterminowej, które tworzą wartość dodaną na szczeblu regionalnym i unijnym;

9.  podkreśla, że rzetelność finansowanych projektów powinna z definicji być oceniana nie tylko w kontekście znaczenia gospodarczego, lecz także z równie dużym naciskiem na zrównoważenie środowiskowe i społeczne oraz znaczenie polityczne, transgraniczne i regionalne tych projektów; przypomina, że podstawową zasadą przewodnią musi pozostać nadawanie priorytetu w obrębie działalności kredytowej EBI projektom o wyraźnych i zrównoważonych rezultatach i wyraźnym wpływie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

10.  uznaje, że EBI jest kluczowym podmiotem potrzebnym do rewitalizacji gospodarki UE, zwiększenia poziomu zatrudnienia i pobudzenia wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich oraz maksymalizacji skuteczności i dobrego stosunku wartości do ceny w odniesieniu do dostępnych zasobów finansowych, przez wykorzystanie instrumentów odnawialnych, czyli przez efekt mnożnikowy funduszy gwarancyjnych i stosowanie dźwigni finansowej;

11.  uważa, że istnieje potrzeba zapewnienia odpornej, zrównoważonej i stabilnej unijnej strategii finansowania w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego, podniesienia poziomu zatrudnienia oraz niesienia pomocy określonym sektorom gospodarki i regionom słabiej rozwiniętym; przypomina o potrzebie skupienia się na inwestycjach produkcyjnych wywierających zauważalny wpływ, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, i wzmocnienia sektora pierwotnego, badań naukowych, infrastruktury i zatrudnienia; uważa, że projekty powinny być wybierane na podstawie ich własnej wartości, ich potencjału umożliwiającego tworzenie wartości dodanej dla UE jako całości i skutecznej dodatkowości, nawet jeśli charakteryzują się wyższym profilem ryzyka;

12.  powtarza w tym kontekście, że należy upubliczniać więcej informacji o poszczególnych projektach finansowanych bezpośrednio lub pośrednio w ramach działalności kredytowej EBI, a zwłaszcza o ich wartości dodanej i oczekiwanym wpływie gospodarczym na każde państwo członkowskie;

13.  ponownie wyraża zaniepokojenie dotyczące zdefiniowania zrównoważonej strategii charakteryzującej się dynamicznym, uczciwym i przejrzystym rozmieszczeniem geograficznym projektów i inwestycji w poszczególnych państwach członkowskich, przy uwzględnieniu szczególnego nacisku na kraje i regiony słabiej rozwinięte; zauważa, że 73 % wszystkich kredytów udzielonych przez EBI w 2015 r. (51 mld EUR) jest skoncentrowane w sześciu państwach członkowskich, co pokazuje, że nie wszystkie państwa członkowskie i regiony mogą w równym stopniu korzystać z możliwości inwestycyjnych;

14.  wspiera inicjatywy EBI dotyczące zapewnienia instytucjom zarządzającym i pośrednikom finansowym wspólnej pomocy technicznej w terenie, w tym ukierunkowanych szkoleń w ramach platformy fi-compass;

15.  zachęca EBI do zintensyfikowania polityki komunikacyjnej wobec potencjalnych interesariuszy i inwestorów prywatnych na temat dostępnych źródeł i instrumentów finansowania, a także wobec obywateli – na temat osiągniętych rezultatów;

16.  wzywa EBI i Komisję do szerszego upowszechniania oferowanych przez nie możliwości finansowania oraz wsparcia i doradztwa, do zwiększenia finansowania projektów realizowanych przez organy lokalne i regionalne oraz MŚP, a także do ułatwienia dostępu do finansowania z EBI oraz łączenia dotacji z pożyczkami i instrumentami finansowymi; wzywa Komisję, aby wspierała opracowywanie programów szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów przez wzmocnienie roli instytucji zarządzających w dostarczaniu informacji, wskazówek i porad dla beneficjentów końcowych;

17.  uważa, że zasadnicze znaczenie ma, aby EBI utrzymał swój rating na poziomie potrójnego A, w celu zachowania dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych na najlepszych warunkach otrzymania kredytu i w celu przekazania dalej tych korzyści w ramach swojej strategii inwestycyjnej i warunków udzielania kredytu; apeluje do EBI o rozwijanie swojej kultury ryzyka w celu poprawy skuteczności, a także komplementarności i synergii między jego interwencjami a poszczególnymi strategiami politycznymi UE;

18.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z ogólnie wyższymi kosztami i opłatami w funduszach zarządzanych przez EBI/EFI w ramach zarządzania dzielonego, ujawnionymi przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 19/2016 pt. „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013”, oraz zachęca Trybunał do przeprowadzenia podobnej kontroli także w odniesieniu do bieżącego okresu;

Monitorowanie wpływu EBI w ramach wdrażania kluczowych obszarów polityki publicznej

19.  zwraca uwagę na sprawozdanie na temat wyników i wpływu operacji EBI w obrębie UE w 2015 r. na podstawie opartej na trzech filarach metody oceny, z myślą o ocenieniu rezultatów spodziewanych, monitorowaniu rezultatów bieżących i pomiarze wpływu czterech kluczowych celów polityki publicznej, mianowicie innowacji i umiejętności (22,7 % umów EBI w 2015 r., opiewających na 15,8 mld EUR), finansowania MŚP i spółek o średniej kapitalizacji (28,5 % umów, czyli 19,8 mld EUR), infrastruktury (24,5 %, czyli 17,1 mld EUR) oraz środowiska (24,3 %, czyli 16,9 mld EUR); odnotowuje, że uwzględniono wybór produktów i efektów dla nowych zatwierdzonych operacji w celu zilustrowania spodziewanych rezultatów, lecz w sprawozdaniu brakuje informacji o monitorowaniu bieżących wyników, a także o osiągniętej skali oddziaływania;

20.  ubolewa, że w sprawozdaniu rocznym na temat operacji EBI w obrębie UE w 2015 r. brakuje informacji o spodziewanych i osiągniętych rezultatach operacji banku w odniesieniu do jego dwóch przekrojowych celów polityki, mianowicie działań w dziedzinie klimatu i spójności; wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, że w 2015 r. EBI nie osiągnął przewidywanego poziomu 30 % inwestycji na cele spójności (w obrębie UE osiągnięto 25,2 %) oraz że prognozowane wykonanie na 2016 r. (27 %) również jest niższe od docelowego poziomu 30 %; zdecydowanie zachęca EBI do ponownego uznania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej za kluczowy cel polityki publicznej oraz do przedstawiania sprawozdań wyraźnie odnoszących się do osiągnięć w tym zakresie;

21.  ubolewa również, że aktualizacja metodyki opartej na trzech filarach w celu dostosowania jej do wymogów rozporządzenia w sprawie EFIS nie doprowadziła do harmonizacji sprawozdawczości EBI w zakresie operacji w obrębie UE z jego sprawozdawczością w zakresie operacji poza UE, ani do uwzględnienia analitycznych i ogólnych informacji o konkretnych rezultatach osiągniętych w UE; apeluje o ujawnianie obszerniejszych informacji na poziomie projektów przez zapewnienie publicznego dostępu do arkuszy oceny projektów opartej na trzech filarach oceny oraz na ramach pomiaru wyników;

22.  podkreśla, że ambitna strategia inwestycyjna musi być połączona z jasnymi instrumentami monitorowania i sprawozdawczości, które będą gwarantować zarządzanie wynikami;

23.  wzywa EBI do ciągłego kładzenia nacisku na kontrolę wyników za pomocą oceny wyników i udowodnionego wpływu; zachęca EBI do dalszego definiowania swoich wskaźników monitorowania, a konkretnie wskaźników dotyczących dodatkowości, z myślą o ocenie wpływu na możliwie wczesnym etapie tworzenia projektu oraz zapewnieniu Radzie Dyrektorów wystarczających informacji na temat spodziewanego wpływu, szczególnie w odniesieniu do wkładu w strategie polityczne UE;

24.  uznaje złożony charakter monitorowania rosnącego portfela i serii różnorodnych projektów, a w konsekwencji ogólnego zarządzania wskaźnikami; zachęca EBI do wzmożenia wysiłków w celu zapewnienia należytego monitorowania;

25.  zachęca EBI do bardziej aktywnej postawy wobec państw członkowskich w celu zapewnienia usług z zakresu budowania zdolności oraz usług doradczych bezpośrednio beneficjentom na potrzeby przygotowywania wielkoskalowych projektów inwestycyjnych przez poprawę współpracy z odpowiednimi organami krajowymi lub zdecentralizowanymi bądź krajowymi bankami prorozwojowymi;

Systemy finansowania dla MŚP

26.  przypomina, że EBI pełni na całym świecie obowiązki polegające na zapewnieniu atrakcyjności UE na arenie światowej przez wspieranie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego dla działalności gospodarczej i przedsiębiorstw;

27.  uznaje centralną rolę MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego UE oraz poszczególnych państw członkowskich; popiera wysiłki EBI zmierzające do zwiększenia wsparcia wszelkiego rodzaju MŚP (przedsiębiorstw na etapie początkowym, przedsiębiorstw typu start-up, od mikroprzedsiębiorstw do średnich przedsiębiorstw, klastrów biznesowych), ze szczególnym uwzględnieniem nowych modeli biznesowych oferujących ludziom młodym możliwości zatrudnienia o dużym potencjale; w związku z tym wzywa EBI do podjęcia koniecznych wysiłków w celu zapewnienia pełnej realizacji inicjatywy dotyczącej MŚP;

28.  odnotowuje, że wsparcie EBI dla MŚP wyniosło w 2015 r. około 36,6 % jego puli środków finansowych, wywołując efekt dźwigni o finansowej wartości 39,7 mld EUR dla finansowania MŚP oraz wspierając 5 milionów miejsc pracy;

29.  z zadowoleniem przyjmuje starania EFI, dzięki którym inicjatywa na rzecz MŚP odniosła sukces aktualnie w sześciu państwach (Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Malta), które mają skorzystać z ok. 8,5 mld EUR nowych pożyczek dla MŚP na korzystnych warunkach; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia inicjatywy na rzecz MŚP na szerszą skalę, biorąc pod uwagę, że może ona ograniczyć ryzyko dla pośredników finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji dotyczący przedłużenia inicjatywy na rzecz MŚP do 2020 r.; podkreśla jednak, że inicjatywa na rzecz MŚP powinna odgrywać większą rolę, ponieważ finansowanie MŚP ma zasadnicze znaczenie dla wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w UE, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu gospodarczo-finansowego; wzywa EBI do monitorowania i szerszego korzystania z instrumentu sekurytyzacji; ponadto wzywa do udoskonalenia polityki komunikacyjnej EBI i warunków administracyjnych inicjatywy na rzecz MŚP; wzywa EFI do publikacji sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat sukcesów i porażek tego programu;

30.  z zadowoleniem przyjmuje uruchamianie nowych instrumentów uzgodnionych przez EBI i Komisję, takich jak instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE), inicjatywa dotycząca MŚP i instrumenty finansowe programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), które mają przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”; zwraca uwagę na działania EFI, w szczególności na instrumenty finansowe COSME (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz InnovFin, które skorzystały z EFIS w 2015 r., podwajając kwotę gwarantowanych przez siebie kredytów;

31.  zachęca EBI do zwiększenia profilu ryzyka swoich interwencji, w szczególności w przypadku wspierania MŚP, które podejmują ryzyko lub ewoluują w obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej lub obszarach, w których brakuje stabilizacji; uważa również, że sektor MŚP i jego dostęp do finansowania stanowi powtarzający się i długoterminowy cel do osiągnięcia i dalszego wzmacniania;

Innowacje

32.  popiera wszelkie zachęty na rzecz innowacji opartych na rynku, na rozwoju społeczności lokalnych i na ochronie środowiska, zapewniające jednocześnie utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poszanowanie zasobów; popiera zachęty wspierające UE w ambicji, by stać się cyfrową i opartą na wiedzy gospodarką o obiegu zamkniętym, oraz w utrzymaniu jej konkurencyjności;

33.  odnotowuje, że EBI finansuje już inwestycje w badania i rozwój realizowane przez unijne przedsiębiorstwa z sektora bezpieczeństwa, dotyczące technologii cywilnych i podwójnego zastosowania; jest zdania, że jeśli chodzi o technologie podwójnego zastosowania, EBI powinien przede wszystkim wspierać inwestycje uzasadnione komercjalizacją w zastosowaniach cywilnych – przykłady projektów EBI tego typu obejmują już inwestycje w badania i rozwój dotyczące dostaw zaopatrzenia na statki powietrzne i kosmiczne, systemów radarowych, bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpieczeństwa w chmurze, mikroelektroniki i szczepionek;

34.  zauważa, że kredyty na innowacyjne projekty w 2015 r. opiewały na rekordową kwotę 18,7 mld EUR, i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI kładzie większy nacisk na inwestycje w innowacje;

35.  zauważa, że EBI, dzięki dalszemu wspieraniu technologii cywilnych i podwójnego zastosowania, mógłby zwiększyć swoje wsparcie dla unijnego sektora bezpieczeństwa w swoich ustalonych ramach prawnych; obejmuje to operacje korzystające z EFIS;

Infrastruktura

36.  zachęca EBI do dalszego wspierania planu w zakresie infrastruktury opartego na wydajnych projektach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorach transportu i energii, wykorzystując do tego celu zasoby własne oraz finansowanie dłużne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich kompatybilności z celami polityki na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz z rozwojem regionalnym; wzywa EBI do opracowania nowych instrumentów finansowych służących tworzeniu infrastruktury i realizacji robót w ramach strategii makroregionalnych;

37.  z zadowoleniem przyjmuje poziom finansowania takich celów, jak spójność gospodarcza i społeczna (17 634 mld EUR) oraz rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich (5 467 mld EUR), a ponadto proponuje jego utrzymanie; uznaje to finansowanie za istotne uzupełnienie polityki spójności i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla znaczenie prowadzenia regularnego dialogu z instytucjami zarządzającymi w celu wytworzenia synergii i komplementarności między tymi dwoma instrumentami;

38.  wzywa EBI, Komisję oraz organy krajowe, regionalne i lokalne wraz z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi do zacieśnienia wzajemnej współpracy w celu stworzenia większej synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a instrumentami finansowymi i pożyczkami EBI oraz do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, uproszczenia procedur, zwiększenia zdolności administracyjnych, pobudzania rozwoju terytorialnego i spójności, a także podniesienia poziomu wiedzy na temat funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz finansowania z EBI; uważa, że dostępnych jest niewiele informacji na temat instrumentów łączonych w ramach projektów i programów polityki spójności EBI; zwraca się do EBI o wywiązywanie się ze swojej roli jako instytucji publicznej i o najwyższy poziom ambicji w zakresie rozliczalności, przejrzystości i widoczności, aby uniknąć niejasności; wzywa EBI, aby opracował politykę informowania o swojej działalności, w tym działalności doradczej, tak aby wszystkie formy rządów i wszyscy beneficjenci mogli mieć dostęp do jego programów;

39.  podkreśla, że zwiększone wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce spójności wymaga silniejszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w kontrolę działań EBI, co umożliwiałoby też lepszą ocenę konsekwencji i oddziaływania prac EBI;

40.  wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania środków przyznanych im w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz dodatkowości, uzupełniając w ten sposób pożyczki i instrumenty finansowe EBI; ponadto domaga się łączenia dotacji z finansowaniem z EBI na większą skalę i z lepszym wynikiem, aby umożliwić lepsze wykorzystanie dźwigni finansowej funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; domaga się, by EBI przewodził temu procesowi, ponieważ dysponuje fachową wiedzą i ponosi odpowiedzialność wobec udziałowców, co pomoże uzyskać zwrot z inwestycji;

41.  wzywa EBI do zwiększenia finansowania spójności gospodarczej i społecznej, a także celów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, przy dalszym wspieraniu tradycyjnych i innowacyjnych sektorów w UE; ponadto wzywa do opracowania we współpracy z państwami członkowskimi specjalnych instrumentów finansowych wspierających wdrażanie makroregionalnych planów działania i strategii;

Inwestycje związane ze środowiskiem i klimatem

42.  zachęca EBI do skupienia swoich działań w dziedzinie klimatu na zrównoważonym charakterze projektów międzysektorowych w kontekście celów COP21 oraz do wspierania ekspansji energii ze źródeł odnawialnych i efektywnego gospodarowania zasobami; odnotowuje, że finansowanie energii ze źródeł odnawialnych sięgnęło 3,4 mld EUR;

43.  apeluje do EBI, aby ponownie ocenił, czy słusznie poświęca szczególną uwagę projektom związanym z infrastrukturą gazową, zwłaszcza mając na uwadze, że zapotrzebowanie na gaz w Europie maleje, a jednocześnie zarysowują się nowe plany budowy gazociągów i terminali skroplonego gazu ziemnego; wyraża obawę, że inwestycje EBI w infrastrukturę gazową mogą prowadzić do inwestycji w aktywa osierocone;

44.  uważa za konieczny dalszy rozwój rynku zrównoważonych ekologicznych projektów, przez wspieranie przede wszystkim tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie za pośrednictwem rynku obligacji ekologicznych;

Wkład EBI w zarządzanie problemami globalnymi

45.  odnotowuje zwiększenie upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich z 10 do 27 mld EUR, z dodatkową kwotą opcjonalną w wysokości 3 mld EUR; przypomina o potrzebie ciągłego utrzymywania spójności tego upoważnienia z celami polityki zewnętrznej UE, w szczególności w odniesieniu do poszanowania praw obywatelskich w państwach, które otrzymują finansowanie; ponawia apel do Trybunału Obrachunkowego o opracowanie sprawozdania specjalnego w sprawie dostosowania zewnętrznych interwencji kredytowych EBI i ich wyników do polityki UE;

46.  z zadowoleniem przyjmuje zdolność EBI do szybkiego dostosowania się do wyzwań międzynarodowych; apeluje do EBI o dalsze wspieranie polityki zewnętrznej UE i reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z globalnym wyzwaniem, jakim jest migracja, przez uwzględnienie aspektu rozwojowego oraz przez promowanie odporności gospodarczej;

Monitorowanie wartości dodanej i dodatkowości EFIS

47.  odnotowuje, że celem EFIS jest wykorzystanie do 2018 r. dźwigni finansowej za pośrednictwem EBI na łączną kwotę 315 mld EUR w dodatkowych inwestycjach i nowych projektach w ramach gospodarki realnej; zauważa, że zatwierdzono 97 projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych oraz 192 umów w sprawie finansowania MŚP, co reprezentuje łącznie spodziewane inwestycje w wysokości 115,7 mld EUR;

48.  uznaje, że wdrażanie EFIS gwałtownie zmieniło profil i model biznesowy EBI pod względem procesów i monitorowania podpisów i umów;

49.  odnotowuje, że w celu pełnego wykorzystania dodatkowej zdolności do ponoszenia ryzyka grupa EBI opracowuje różne nowe produkty, które umożliwią podejmowanie większego ryzyka (np. dług podporządkowany, inwestycje kapitałowe, dzielenie ryzyka z bankami), i dokonała przeglądu swojej polityki ryzyka kredytowego i kryteriów kwalifikowalności, tak aby umożliwić większą elastyczność; odnotowuje, że EBI zwiększa swoje wsparcie dla innowacyjnych spółek lub projektów infrastrukturalnych, jak ma to miejsce w przypadku wsparcia EFIS; zauważa, że EBI może wspierać większą liczbę takich ryzykownych projektów, bez uszczerbku dla zasad prawidłowego zarządzania;

50.  przypomina, że celem EFIS jest zidentyfikowanie wyróżniających się, prawdziwie innowacyjnych i bardziej ryzykownych –w porównaniu do pozostałych istniejących instrumentów finansowych EBI – profili projektów z nowymi kontrahentami z sektora prywatnego, przy jednoczesnym osiągnięciu znacznej transgranicznej europejskiej wartości dodanej we wdrażaniu wybranych projektów oraz skutecznego wkładu w istniejące wspólne cele polityki UE;

51.  uznaje, że EFIS jest instrumentem rynkowym; przypomina jednak, że wszystkie państwa członkowskie muszą wypracować odpowiednie zdolności pozwalające na jego wykorzystanie;

52.  zauważa, że we wdrażaniu serii projektów EFIS należy uwzględnić najszerszy możliwy zasięg geograficzny, z korzyścią dla celów spójności i zrównoważonego rozwoju; zwraca się do EBI o skorygowanie obecnej nierównowagi geograficznej w obrębie Unii i koncentracji sektorowej portfela EFIS, mianowicie w segmencie infrastruktury i innowacji oraz w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, przez zintensyfikowanie działalności doradczej na rzecz opracowywania projektów w państwach członkowskich oraz pomocy technicznej za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), przez uwzględnienie zwiększenia liczby sektorów kwalifikujących się do finansowania z EFIS lub przez lepsze dostosowanie rodzaju i wielkości projektów do potrzeb rynku w państwach członkowskich;

53.  apeluje do EBI o uważne analizowanie w procesie wyboru rzeczywistej dodatkowości i nowej dynamiki zgodnej z wielkością efektu mnożnikowego, który może być różny w poszczególnych projektach, szczególnie w dziedzinach, w których EBI lub EFI nie były jeszcze zaangażowane, w przypadkach niedoskonałości rynku lub w nieoptymalnych sytuacjach inwestycyjnych;

54.  odnotowuje, że wykorzystanie dźwigni finansowej różni się w poszczególnych projektach, głównie ze względu na ich skalę, stopień złożoności i korelację między ważnymi wyzwaniami sektorowymi a oczekiwaniami beneficjentów końcowych w kontekście niedostatku środków publicznych; jest zdania, że założenie przeciętnego efektu dźwigni wynoszącego x15 można mierzyć dopiero na koniec cyklu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki danych sektorów; uważa również, że skuteczności interwencji nie ocenia się wyłącznie na podstawie potencjału instrumentów finansowych, lecz także mierzalnych rezultatów;

55.  apeluje do EBI o zwrócenie szczególnej uwagi na zasadę dodatkowości i o zapewnienie odpowiednich jakościowych informacji zarządczych na temat wdrażania deklarowanych celów EFIS, z wykazaniem ich skutecznej dodatkowości i wpływu w porównaniu do poziomów referencyjnych, lecz także w świetle przedłużenia EFIS na okres po 2017 r.;

56.  uważa, że dla mobilizacji kapitału sektora prywatnego ważne jest, aby EBI uwalniał inwestorów od części ryzyka związanego z potencjalnymi projektami; zachęca również EBI do zwiększania zarówno atrakcyjności EFIS, jak i eksponowania go w wytycznych inwestycyjnych i projektach, które mają być finansowane, przez dalsze opracowywanie skuteczniejszej polityki zwiększania świadomości wśród potencjalnych inwestorów prywatnych;

57.  odnotowuje, że EFIS (za pośrednictwem segmentu MŚP) – obok zdolności EBI i EFI do udzielania pożyczek – jest ważnym narzędziem służącym zapewnieniu finansowania uzupełniającego dla MŚP, tj. do 75 mld EUR całkowitych inwestycji, dla których katalizatorem był EFIS w ciągu trzech lat;

58.  wzywa Komisję do stworzenia stałej europejskiej platformy gwarancji w ramach EFIS, aby ułatwić dostęp MŚP do finansowania oraz umożliwić oferowanie lepszych produktów gwarancyjnych i kredytowych opartych na gwarancjach europejskich;

59.  apeluje do EBI o skorzystanie z możliwości, jaką oferuje EFIS pod względem zwiększenia finansowania na rzecz mniejszych, pozasieciowych, zdecentralizowanych projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w których biorą udział obywatele i społeczności i które mają problemy z pozyskaniem finansowania z innych źródeł;

60.  zauważa też nasilenie działań specjalnych EBI w ujęciu ilościowym w następstwie pierwszego roku wdrażania EFIS, co odzwierciedla ewolucję ostrożnej kultury ryzyka i polityki kredytowej EBI;

61.  podkreśla, ze względów związanych z rozliczalnością, że konieczne jest opracowanie regularnej oceny inwestycji nastawionych na rezultaty, za pomocą tabeli wyników zawierającej wskaźniki opracowane przez komitet inwestycyjny, w celu zidentyfikowania projektów właściwie ukierunkowanych pod względem ich wkładu we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy oraz uzyskania obiektywnego przeglądu ich dodatkowości, wartości dodanej i spójności ze strategiami politycznymi Unii lub innymi klasycznymi operacjami EBI; apeluje do EBI o ujawnienie informacji, jakie wyniki, według tabeli wskaźników EFIS, uzyskały projekty objęte gwarancją EFIS;

62.  odnotowuje, że na przyszłość EBI pozostaje otwarty na dyskusję ze służbami Parlamentu na temat dalszych ustaleń, które można by zaplanować, aby osiągnąć bardziej zorganizowane, mniej rozdrobnione podejście do dialogu pomiędzy Parlamentem a EBI; EBI i Parlament obecnie pracują nad sprawnym zawarciem formalnego porozumienia w sprawie EFIS, które obejmie postanowienia dotyczące całej wymiany informacji – w tym roczne sprawozdanie w sprawie EFIS przedkładane Radzie i Parlamentowi;

Pogłębienie przejrzystości, rozliczalności, rzetelności i kontroli wewnętrznej EBI jako wstępny warunek poprawy ładu korporacyjnego

63.  uważa, że rozszerzonej roli gospodarczej EBI, jego zwiększonej zdolności do inwestowania i wykorzystaniu budżetu UE w celu zagwarantowania operacji EBI musi towarzyszyć większa przejrzystość i pogłębiona rozliczalność, tak aby zadbać o prawdziwą kontrolę społeczną jego działalności, wyboru projektów i priorytetów w zakresie finansowania;

64.  zachęca EBI do regularnej aktualizacji mapy ryzyka dla działalności i adaptowania swojej kultury ryzyka z uwzględnieniem swojego najnowszego modelu biznesowego i zwiększającej się wartości portfela związanej z wdrażaniem nowych instrumentów wraz z EFIS, różnych innych instrumentów, platform inwestycyjnych oraz instrumentów podziału ryzyka; w związku z tym zachęca też EBI, aby w swojej mapie ryzyka uwzględnił również wymiary inne niż finansowy, takie jak społeczna lub środowiskowa wartość dodana; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście wdrażanie ram ostrożnościowych związanych z gotowością do podejmowania ryzyka, w celu wzmocnienia monitorowania ryzyka oraz nadzoru nad pochodzeniem ryzyka, odpowiedzialnością z nim związaną oraz zarządzaniem ryzykiem; przypomina o potrzebie opracowania jednolitych i jednorodnych ram kontroli;

65.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą jakość portfela kredytowego EBI, z udziałem kredytów z utratą wartości na poziomie 0,3 % całkowitego portfela kredytowego EBI, co potwierdza konsekwentnie ostrożną politykę zarządzania ryzykiem i utrzymywanie mocnej zdolności kredytowej na międzynarodowych rynkach finansowych;

66.  z zadowoleniem przyjmuje, że polityka przejrzystości EBI jest oparta na zasadzie ujawniania informacji i że każdy może uzyskać dostęp do dokumentów i informacji EBI; przypomina swoje zalecenie publikowania na stronie internetowej EBI dokumentów, które nie są poufne, takich jak plany działalności za poprzednie lata, porozumienia międzyinstytucjonalne i memoranda, oraz apeluje do EBI, aby na tym nie poprzestał, lecz nadal stale poszukiwał nowych sposobów doskonalenia i podnosił poprzeczkę;

67.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie w sprawie wdrażania polityki przejrzystości grupy EBI za 2015 r. i zbliżający się przegląd polityki EBI dotyczącej informowania o nieprawidłowościach;

68.  przypomina, że przejrzystość we wdrażaniu strategii politycznych UE nie tylko prowadzi do wzmocnienia ogólnej rozliczalności korporacyjnej i wiarygodności EBI, zapewniając jasny przegląd rodzaju pośredników finansowych i beneficjentów końcowych, lecz także przyczynia się do zwiększenia skuteczności i zrównoważenia finansowanych projektów, obok podejścia zerowej tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji w jego portfelu kredytowym; apeluje, aby EBI wdrożył nowy system wczesnego ostrzegania i wykluczania przewidziany przez Komisję Europejską;

69.  zauważa z niepokojem, że EBI, choć udziela finansowania w wysokości trzy razy większej niż Bank Światowy, wykluczył z finansowania jedynie trzy podmioty, podczas gdy Bank Światowy wykluczył ich 820; w celu zaradzenia tej sytuacji wzywa EBI do przyłączenia się do sieci innych banków publicznych w zakresie wykluczania, obejmującej Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR);

70.  powtarza swój apel o zwiększenie przejrzystości interwencji EBI podczas współdziałania z pośrednikami finansowymi i beneficjentami w celu unikania kontrahentów o negatywnej historii, kontrahentów wpisanych na czarną listę i kontrahentów mających potencjalne powiązania z jurysdykcjami niechętnymi współpracy, podmiotami zajmującymi się działalnością offshore lub przestępczością zorganizowaną; uważa, że stosowanie kryteriów wyboru pośredników finansowych i posiadanie aktualnych informacji na temat własności rzeczywistej danej spółki, w tym powiernictw, fundacji i rajów podatkowych, to najlepsze praktyki, według których należy stale postępować; zachęca EBI do dalszego wzmocnienia warunków umownych przez włączenie klauzuli lub wzmianki o zasadach dobrego zarządzania w celu zniwelowania ryzyka związanego z uczciwością i reputacją;

71.  sugeruje, że EBI powinien pójść w ślady Międzynarodowej Korporacji Finansowej (MKF) Grupy Banku Światowego i powinien zacząć ujawniać informacje o podprojektach obarczonych wysokim ryzykiem, które finansuje za pośrednictwem banków komercyjnych (głównych pośredników / podmiotów finansowych wykorzystywanych przez EBI do finansowania MŚP);

72.  z zadowoleniem przyjmuje regularne spotkania ze społeczeństwem obywatelskim i konsultacje publiczne dotyczące opracowywania strategii politycznych EBI;

73.  apeluje o coraz wyższy poziom przejrzystości zapewnianej w ramach polityki ujawniania informacji EBI, w odniesieniu do jego organów zarządzających, w szczególności przez ujawnianie protokołów posiedzeń Rady Dyrektorów EBI i EFI lub komitetu inwestycyjnego EFIS oraz w odniesieniu do projektów leżących w interesie publicznym korzystających z gwarancji budżetowej UE i mających wpływ na terytoria i obywateli UE; uważa, że ujawnianie tablicy wyników zawierającej wskaźniki jest dobrą praktyką w odniesieniu do każdej operacji oraz w odniesieniu do ocen wpływu na środowisko i społeczeństwo na poziomie projektów lub podprojektów;

74.  ponownie wzywa do upublicznienia informacji dotyczących systemu wykonawstwa i podwykonawstwa i do zapewnienia łatwego dostępu do nich, a w każdym razie do zapewnienia Parlamentowi dostępu do informacji i dokumentacji finansowej w tym zakresie;

75.  z zadowoleniem przyjmuje aktywność wykazywaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie sprawowania kontroli publicznej nad EBI; jest poważnie zaniepokojony stwierdzonymi niedociągnięciami w istniejących mechanizmach EBI mających zapobiegać ewentualnym konfliktom interesów w jego organach zarządzających; w związku z tym domaga się, by EBI uwzględnił zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i dokonał zmiany swojego kodeksu postępowania w najwcześniejszym możliwym terminie w celu lepszego zapobiegania konfliktom interesów w jego organach zarządzających oraz potencjalnym problemom związanym z przepływem pracowników między sektorem publicznym a prywatnym;

76.  uważa, że wiceprezesi EBI nie powinni nadal odpowiadać za projekty realizowane w ich krajach pochodzenia z uwagi na wyraźną możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz fakt, że państwa członkowskie, których obywatele są wiceprezesami EBI, stanowią jedynie mniejszość;

77.  z zadowoleniem przyjmuje przegląd zasad biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg, a także odnowienie protokołu ustaleń między Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich a EBI; zwraca się do EBI o wyjaśnienie opóźnienia w rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przeglądu polityk i procedur w zakresie jego mechanizmu rozpatrywania skarg; zwraca uwagę, że taki przegląd oferuje możliwość dalszego zwiększania niezależności i wydajności mechanizmu rozpatrywania skarg z myślą o ustanowieniu mechanizmu zapewniającego systematyczny przepływ informacji bezpośrednio między biurem ds. mechanizmu rozpatrywania skarg a dyrektorami; podkreśla, że kierownictwo EBI powinno przedkładać Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Parlamentowi coroczne sprawozdania wskazujące, jak zalecenia pochodzące z mechanizmu rozpatrywania skarg są uwzględniane w politykach i praktykach banku; podkreśla także, że szef biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg powinien raz w roku przedkładać Parlamentowi sprawozdanie z działalności biura oraz ocenę tego, w jaki sposób bank wdraża zalecenia biura;

78.  zwraca się do EBI o dołożenie wszelkich starań w walce z uchylaniem się od opodatkowania, oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania, nielegalną działalnością i praniem pieniędzy za pomocą polityki w dziedzinie jurysdykcji nieprzejrzystych i niechętnych współpracy (NCJ) oraz ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT);

79.  zachęca EBI do utrzymywania regularnej współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi za pomocą wymiany informacji o rezultatach ich badań due diligence w ujęciu korporacyjnym lub podatkowym lub przeglądu zasady „znaj swojego klienta” oraz do przedstawiania Parlamentowi i opinii publicznej corocznych sprawozdań na temat wdrażania polityki dotyczącej jurysdykcji niechętnych współpracy;

80.  uważa, że zewnętrzny nadzór ostrożnościowy EBI wymaga szczególnej rozwagi, jak stwierdził Parlament w swoich wcześniejszych rezolucjach;

81.  odnotowuje zawarcie we wrześniu 2016 r. zaktualizowanego porozumienia trójstronnego między EBI, Komisją i Trybunałem Obrachunkowym oraz apeluje do Trybunału o przeprowadzenie kontroli wykonania zadań w odniesieniu do operacji EBI w różnych sektorach – w przypadkach gdy wiążą się one z wykorzystaniem środków z budżetu UE – pod względem ich skuteczności i efektywności;

82.  apeluje do Komisji, aby w terminie do czerwca każdego roku, począwszy od 2018 r., przedkładała sprawozdanie z wykonania za okres od początku bieżących WRF i z uwzględnieniem aktualnej sytuacji, w tym osiągniętych rezultatów, w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych zarządzanych i wdrażanych przez Grupę EBI, które funkcjonują z wykorzystaniem środków z budżetu UE, mając na celu wykorzystanie tego sprawozdania w procedurze udzielania absolutorium;

83.  apeluje do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o włączenie do jego sprawozdania rocznego informacji o sprawach związanych z EBI;

Działania następcze w wyniku zaleceń Parlamentu

84.  apeluje do EBI o przedstawienie sprawozdania w sprawie aktualnej sytuacji i statusu wcześniejszych zaleceń wydanych przez Parlament w jego corocznych rezolucjach, szczególnie w odniesieniu do wpływu jego działalności kredytowej;

85.  apeluje do EBI o zmianę polityki w zakresie zapobiegania zakazanym praktykom w ramach działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zniechęcania do stosowania tych praktyk, która powinna w sposób nieodwołalny stanowić, że EBI musi zaprzestać finansowania projektów objętych trwającymi dochodzeniami w sprawie korupcji i nadużyć finansowych prowadzonymi na szczeblu krajowym bądź przez OLAF lub zatwierdzania dalszych wypłat kredytów na rzecz takich projektów;

o
o   o

86.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0201.
(2) Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 77.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0200.
(4) Dz.U. L 280 z 27.10.2011, s. 1.
(5) Dz.U. L 135 z 8.5.2014, s. 1.
(6) Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 1.
(7) Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności