Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0263(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0374/2016

Indgivne tekster :

A8-0374/2016

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0139

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 45k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0701),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og 197, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0373/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. marts 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 7. april 2016 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. februar 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Fiskeriudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0374/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 177 af 18.5.2016, s. 47.
(2) EUT C 240 af 1.7.2016, s. 49.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/825.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik