Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0374/2016

Teksty złożone :

A8-0374/2016

Debaty :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0139

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 50k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0701),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 i art. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0373/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 kwietnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 15 lutego 2017 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rybołówstwa, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A8-0374/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 177 z 18.5.2016, s. 47.
(2)Dz.U. C 240 z 1.7.2016, s. 49.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/825.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności