Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0263(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0374/2016

Predkladané texty :

A8-0374/2016

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0139

Prijaté texty
PDF 329kWORD 44k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0701),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 197 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0373/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. marca 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. apríla 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre rybárstvo a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0374/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj pôvodný návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 177, 18.5.2016, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ C 240, 1.7.2016, s. 49.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/825.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia