Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0374/2016

Ingivna texter :

A8-0374/2016

Debatter :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0139

Antagna texter
PDF 239kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0701),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 175 och 197.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0373/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 mars 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 april 2016(2),

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 februari 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, fiskeriutskottet och utskottet för kultur och utbildning (A8-0374/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 177, 18.5.2016, s. 47.
(2) EUT C 240, 1.7.2016, s. 49.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/825.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy