Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0259(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0340/2016

Predkladané texty :

A8-0340/2016

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0140

Prijaté texty
PDF 334kWORD 43k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I
P8_TA(2017)0140A8-0340/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0543),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0352/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0340/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 88, 21.3.2017, s. 7.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018)
P8_TC1-COD(2016)0259

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/864.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

V súlade s článkom 9 rozhodnutia je finančné krytie na realizáciu Európskeho roku kultúrneho dedičstva (2018) stanovené na 8 miliónov EUR. S cieľom financovať prípravy na Európsky rok kultúrneho dedičstva sa 1 milión EUR bude financovať z existujúcich zdrojov v rozpočte na rok 2017. V rámci rozpočtu na rok 2018 sa 7 miliónov EUR vyhradí na Európsky rok kultúrneho dedičstva a zviditeľní v rozpočtovom riadku. Z tejto sumy budú 3 milióny EUR pochádzať z prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené na program Kreatívna Európa, a 4 milióny EUR budú presmerované z iných existujúcich zdrojov bez využitia existujúcich rezerv a bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia berie na vedomie dohodu spoluzákonodarcov o zavedení finančného krytia vo výške 8 miliónov EUR v článku 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018). Komisia pripomína, že je výsadným právom rozpočtového orgánu povoliť sumu rozpočtových prostriedkov v ročnom rozpočte v súlade s článkom 314 ZFEÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia