Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0182(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0008/2017

Teksty złożone :

A8-0008/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0142

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 50k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych ***I
P8_TA(2017)0142A8-0008/2017
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0388),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 169 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0220/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 15 marca 2017 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0008/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 117.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie ustanowienia unijnego programu służącego wsparciu szczególnych działań zwiększających zaangażowanie konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania unijnej polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020
P8_TC1-COD(2016)0182

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/826.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności