Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2151(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0150/2017

Predkladané texty :

A8-0150/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0143

Prijaté texty
PDF 770kWORD 134k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
P8_TA(2017)0143A8-0150/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hospodárení a vykonávaní rozpočtu EÚ za rok 2015 (COM(2016)0446),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(6);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, národným parlamentom ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


2. Rozhodnutia Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2015 (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 417, 11.11.2016, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 51.
(5) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


3. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2015 (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 417, 11.11.2016, s. 10.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 61.
(5) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


4. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2015 (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES(9),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľke Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľke Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 417, 11.11.2016, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.
(10) Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


5. Rozhodnutia európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2015 (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 417, 11.11.2016, s. 9.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 157.
(5) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


6. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2015 (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 417, 11.11.2016, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 230.
(5) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


7. Rozhodnutie európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2015 (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017– C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 417, 11.11.2016, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 219.
(5) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


8. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hospodárení a vykonávaní rozpočtu EÚ za rok 2015 (COM(2016)0446),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2015 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2016)0628) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0322),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(6), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015(7);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)1 Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0144.


9. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (2016/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu výkonných agentúr za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na články 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1) (nariadenie o rozpočtových pravidlách) a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie(2) (ďalej len „pravidlá uplatňovania“),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0150/2017),

A.  keďže Európa čelí kríze dôvery v svoje inštitúcie, čo je situácia, za ktorú musí každá jednotlivá inštitúcia Únie prevziať svoj podiel zodpovednosti a ktorá si vyžaduje, aby Európsky parlament postupoval pri kontrole účtovnej závierky Komisie mimoriadne dôsledne;

B.  keďže inštitúcie Únie a členské štáty by mali zlepšiť svoju komunikačnú politiku, aby mohli správne informovať občanov o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom rozpočtu Únie a ich pridanej hodnote;

C.  keďže Európsky parlament musí ukázať silnú angažovanosť, pokiaľ ide o obavy občanov Únie v súvislosti s tým, ako sa vynakladajú prostriedky z rozpočtu Únie a ako Únia chráni ich záujmy;

D.  keďže inštitúcie Únie by mali pracovať na spoľahlivom a odolnom rozpočtovom systéme Únie, ktorý sa vyznačuje nielen pružnosťou, ale aj prispôsobivosťou, a to v pokojných aj búrlivých obdobiach;

E.  keďže politika súdržnosti prináša jasnú pridanú hodnotu prostredníctvom zvyšovania životnej úrovne občanov Európy, pričom je kľúčovou politikou v oblasti solidarity a kľúčovým zdrojom verejných investícií;

F.  keďže inštitúcie Únie musia vytvoriť jasné porozumenie a dohodnúť sa, ktoré priority európskej politiky a verejné statky by sa mali financovať prednostne s cieľom reagovať na obavy občanov a odstrániť medzery v našich politikách;

G.  keďže výdavky Únie, ktoré sú obmedzené na 1 % HND Únie, sú významným nástrojom na dosiahnutie celoeurópskych cieľov politiky s európskou pridanou hodnotou a v priemere predstavujú 1,9 % všeobecných verejných výdavkov členských štátov Únie;

H.  keďže hoci sú percentuálne podiely v rámci rozpočtu Únie, ako a) časť celkových súhrnných výdavkov členských štátov a b) neobjasnená/zneužitá/premrhaná časť tohto rozpočtu, nepatrné, skutočné sumy sú vysoké, a preto je intenzívna kontrola opodstatnená;

I.  keďže podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie má konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu Európskej únie Komisia, zatiaľ čo členské štáty sú povinné s Komisiou lojálne spolupracovať, aby sa zaistilo, že rozpočtové prostriedky sú využité v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

J.  keďže Európsky parlament pri udeľovaní absolutória Komisii kontroluje, či boli rozpočtové prostriedky použité správne a či boli dosiahnuté ciele politík;

Rozpočet, programové obdobia a politické priority

1.  poznamenáva, že sedemročné obdobie trvania súčasného viacročného finančného rámca nie je zosúladené s päťročným mandátom Európskeho parlamentu a Komisie, čo takisto spôsobuje rozdiely medzi rozpočtom na rozpočtový rok a absolutóriom za jeho vykonávanie; okrem toho poukazuje na to, že ani desaťročný cyklus strategického plánovania a stratégie Európa 2020 nie je zosúladený so sedemročným cyklom riadenia rozpočtu EÚ; zastáva názor, že je to jednou z príčin veľkého nedostatku politickej správy Únie, keďže Európsky parlament a Komisia sú viazané predchádzajúcimi dohodami o politických cieľoch a financiách, čo by mohlo vytvárať dojem, že európske voľby sú v tejto súvislosti bezvýznamné;

2.  konštatuje, že z rozpočtu Únie sa v roku 2015 muselo podporovať plnenie cieľov dvoch rôznych dlhodobých politických programov:

   a) na jednej strane stratégia Európa 2020 a
   b) na druhej strane 10 politických priorít stanovených predsedom Komisie Junckerom,

pričom bolo takisto potrebné reagovať na niekoľko krízových situácií: utečenci, neistota v Európe a susedstve, finančná nestabilita v Grécku a hospodársky vplyv ruského zákazu vývozu, ako aj predĺžený vplyv finančnej krízy a jej štrukturálne dôsledky ako nezamestnanosť, chudoba a nerovnosť;

3.  konštatuje, že politiky Únie môžu mať rôzne krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, ktorých realizáciu nie je vždy možné určiť na základe jedného viacročného finančného rámca; domnieva sa, že je potrebné venovať pozornosť novej rovnováhe medzi určovaním politickej agendy, vykonávaním politiky a potrebami finančných rámcov;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dočasné rozpočtové mechanizmy nepredstavujú ideálny systém na premenu sociálnych a politických ambícií na užitočné operačné ciele pre výdavkové programy a schémy;

5.  poukazuje na to, že v roku 2020 sa naskytne príležitosť zosúladiť dlhodobú stratégiu a tvorbu politiky s rozpočtovým cyklom a odporúča, aby sa táto príležitosť využila;

6.  je znepokojený tým, že podľa Dvora audítorov(3) predstavoval podiel výdavkov súvisiacich s klímou z rozpočtu Únie v roku 2015 iba 17,3 % a iba 17,6 % v priemere za obdobie rokov 2014 – 2016, zatiaľ čo cieľom bolo dosiahnuť aspoň 20 % počas finančného obdobia; zdôrazňuje preto, že podľa Dvora audítorov existuje vážne riziko, že ak sa nevynaloží väčšie úsilie na boj proti zmene klímy, cieľ 20 % sa nesplní;

7.  okrem toho poukazuje na to, že 20 % cieľ pre výdavky súvisiace s klímou bol dohodnutý pred parížskou dohodou; je presvedčený, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa rozpočet Únie stal ešte viac environmentálne vyvážený; ďalej zdôrazňuje, že revízia viacročného finančného rámca predstavuje vynikajúcu príležitosť na zabezpečenie toho, aby sa dosiahol cieľ 20 % pre výdavky na opatrenia súvisiace s klímou a aby sa stanovilo prípadné zvýšenie tejto prahovej hodnoty v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ prijatými na konferencii COP 21;

8.  víta prístup zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti, ktorý začala Komisia; domnieva sa, že vzhľadom na obmedzené finančné zdroje by mal byť rozpočet Únie účinnejší a efektívnejší než kedykoľvek predtým; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia sa zameriava viac na výstupy než na výsledky;

Potrebné opatrenia

9.  podporuje návrh Dvora audítorov uvedený v jeho informačnom dokumente z 28. októbra 2016 o strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca (body 39 a 40), že dozrel čas na to, aby Komisia preskúmala ďalšie možnosti, napríklad:

   program priebežného zostavovania rozpočtu s päťročným horizontom plánovania, doložku(-y) o revízii podľa cieľov a politík a priebežné hodnotenie programu;
   určovanie trvania programov a schém podľa politických potrieb, a nie podľa dĺžky období finančného plánovania; žiadosť, aby členské štáty a Komisia predkladali dobre odôvodnené potreby na a) financovanie z rozpočtu Únie a b) želané výsledky pred určením výšky výdavkov;

10.  vyzýva Komisiu, aby do programu nasledujúceho zasadnutia expertov o rozpočte zameranom na výsledky zahrnula návrhy, ktoré uvádza Dvor audítorov v bodoch 39 a 40 vo svojom hore uvedenom informačnom dokumente z 28. októbra 2016 a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje s cieľom pripraviť ďalšiu konferenciu o rozpočte EÚ zameranú na výsledky, iniciatívu, v rámci ktorej sa bude diskutovať o oblastiach politiky, na ktoré by sa mali vyčleniť prostriedky z rozpočtu Únie, a to pred rozhodovaním o finančnom rámci;

11.  súhlasí so všetkými odporúčaniami Dvora audítorov uvedenými v jeho osobitnej správe č. 31/2016, a predovšetkým s tým, že Komisia by mala preskúmať všetky potenciálne možnosti vrátane revízie viacročného finančného rámca v polovici trvania a revízie niektorých právnych základov na zaistenie ďalšieho, skutočného prechodu k opatreniam v oblasti klímy; vyzýva Dvor audítorov, aby vydal správu o následných opatreniach, ktoré sa týkajú výdavkov z rozpočtu Únie súvisiacich s klímou do konca roku 2018;

12.  vyzýva Komisiu, aby vo väčšej miere využívala príležitosti, pokiaľ ide o výkonnostnú rezervu v rámci existujúceho právneho rámca, aby sa vytvoril skutočný finančný stimul na účinné zlepšenie finančného hospodárenia; ďalej žiada posilnenie výkonnostnej rezervy ako nástroja, a to zvýšením komponentu závislého od výkonnosti v nasledujúcom legislatívnom rámci;

13.  vyzýva Komisiu, aby svoje priority nasmerovala na úspešné dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 prostredníctvom využitia nástrojov európskeho semestra;

14.  žiada Komisiu, aby vypracovala návrh politických priorít na finančné obdobie od roku 2021 a predložila jeho text Európskemu parlamentu v počiatočnom štádiu;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala dôkladné preskúmanie stratégie Európa 2020 v snahe zabezpečiť jej vykonávanie v rámci Strategického programu pre Úniu v časoch zmien, ktorý prijala Európska rada v júni 2014, ako sa v tomto programe predpokladá;

16.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy parížsku dohodu a bezodkladne zvýšila cieľ pre výdavky súvisiace s klímou v rozpočte Únie z 20 % na 30 %;

17.  vyzýva Komisiu, aby boli návrhy budúcich rozpočtov Únie účinnejšie a efektívnejšie, lepšie zosúladené s cieľmi stratégie Európa 2020, cieľmi Únie v oblasti zmeny klímy a s medzinárodnými záväzkami Únie;

Tieňové rozpočty

18.  poukazuje na to, že mnohé finančné mechanizmy na podporu politík Únie nie sú priamo financované z rozpočtu Únie alebo sa neuvádzajú v súvahe Únie: patria medzi ne Európsky nástroj finančnej stability, Európsky mechanizmus pre stabilitu, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií a Európsky investičný fond spojený s Európskou investičnou bankou;

19.  poznamenáva, že ďalšie mechanizmy sa v súvahe Únie uvádzajú čiastočne, napríklad nástroje kombinovaného financovania a Európsky fond pre strategické investície;

20.  poukazuje na zvyšujúce sa používanie finančných nástrojov, ktoré v zásade pozostávajú z pôžičiek, nástrojov vlastného imania, záruk a nástrojov na rozdelenie rizika v rámci nepriameho hospodárenia, počas obdobia 2014 – 2020, ďalej poukazuje na to, že Európska investičná banka spravovala takmer všetky finančné nástroje v rámci nepriameho hospodárenia; domnieva sa, že neexistuje dostatok dostupných informácií na posúdenie toho, čo sa týmito nástrojmi dosiahlo, najmä pokiaľ ide o ich sociálny a environmentálny vplyv; zdôrazňuje, že finančné nástroje môžu dopĺňať granty, ale nemali by ich nahrádzať;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že častejšie využívanie takýchto finančných nástrojov, ako aj finančných nástrojov v rámci zdieľaného hospodárenia (nástroje finančného inžinierstva), predstavuje väčšie riziko pre zodpovednosť a koordináciu politík a činností Únie a takisto zvyšuje riziko, že rozpočet Únie prestane byť považovaný za dôveryhodný nástroj schopný financovať súčasné a budúce ciele; zdôrazňuje, že rozšíreniu používania finančných nástrojov by malo predchádzať komplexné hodnotenie ich výsledkov, úspechov a účinnosti; poukazuje na osobitné správy Dvora audítorov(4), v ktorých sa uvádza, že finančné nástroje nefungujú tak, ako sa očakávalo, a/alebo sú nadmerne veľké a/alebo sa im nedarí prilákať súkromný kapitál;

22.  upozorňuje Komisiu na to, že finančné nástroje alebo iné mechanizmy financovania nie sú nevyhnutne viazané politickými cieľmi Únie a môžu slúžiť na financovanie projektov, ktoré nie sú v súlade so záväzkami Únie;

23.  poukazuje na to, že spustenie Európskeho fondu pre strategické investície ovplyvnilo oneskorené zavedenie Nástroja na prepájanie Európy a že Európsky fond pre strategické investície bude mať vplyv aj na používanie niektorých ďalších finančných nástrojov;

Potrebné opatrenia

24.  vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na to, aby mechanizmy financovania Únie – ktoré v súčasnosti zahŕňajú rôzne nástroje a ich kombinácie, ako napríklad programy, štrukturálne a investičné fondy, trustové fondy, strategické investičné fondy, záručné fondy, nástroje, finančné nástroje a nástroje makrofinančnej pomoci – boli jasnejšie, jednoduchšie, jednotnejšie a lepšie zabezpečené tak, aby sa zabezpečila dostatočná transparentnosť, zodpovednosť, výkonnosť a verejné povedomie o tom, ako sú politiky Únie financované a aké sú ich prínosy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh nového nariadenia Únie o rozpočtových pravidlách zo septembra 2016 nerieši tieto problémy primeraným spôsobom;

25.  žiada Komisiu, aby prehodnotila posúdenie ex-ante dlhového Nástroja na prepájanie Európy so zreteľom na zriadenie Európskeho fondu pre strategické investície a aby zároveň predložila Európskemu parlamentu posúdenie vplyvu Európskeho fondu pre strategické investície na ďalšie programy a finančné nástroje Únie;

26.  žiada Dvor audítorov, aby vyhodnotil prínos finančných nástrojov a mechanizmov financovania (ako je uvedené v odseku 24) pre stratégiu Európa 2020; vyzýva Komisiu, aby prijala príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že finančné nástroje a iné mechanizmy financovania sú zlučiteľné so stratégiou, cieľmi a záväzkami Únie;

27.  víta úmysel komisára Oettingera vrátiť rôzne tieňové rozpočty v dlhodobom horizonte spať do rozpočtu Únie; domnieva sa, že by to významne zvýšilo demokratickú zodpovednosť; je pevne presvedčený, že tento problém by sa mal vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do konca ďalšieho finančného programového obdobia; vyzýva Komisiu, aby do novembra 2017 vypracovala oznámenie o tejto otázke;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem nevyčerpaných prostriedkov zo štrukturálnych fondov za obdobie 2007 – 2013 je stále vysoký; poznamenáva, že ku koncu roku 2015 zostávali nevyčerpané platby vo výške 10 % z celkovej sumy 446,2 miliardy EUR pridelenej na všetky schválené operačné programy;

29.  zdôrazňuje, že táto situácia môže skutočne predstavovať veľkú výzvu a oslabiť účinnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov, keďže v niektorých členských štátoch prevyšujú nepredložené žiadosti o príspevok z EÚ spolu s požadovaným spolufinancovaním 15 % celkových výdavkov verejnej správy, konkrétne pokiaľ ide o dve posledné obdobia finančných rámcov, 2007 – 2013 a 2014 – 2020;

30.  so znepokojením berie na vedomie skutočnosť, že ku koncu roku 2015 zodpovedalo päť členských štátov (Česká republika, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko) spolu s hlavnými príjemcami za viac ako polovicu nevyužitých viazaných rozpočtových prostriedkov pre štrukturálne fondy, ktoré sa nepremenili na platby počas programového obdobia 2007 – 2013, pričom dôvody tohto oneskorenia sú rôzne: nedostatočná kapacita a administratívna pomoc, nedostatok vnútroštátnych zdrojov na spolufinancovanie operácií Únie, oneskorené predloženie regionálnych programov pre viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 atď.;

31.  poukazuje na nový prvok tohto viacročného finančného rámca, podľa ktorého nevyužité sumy v rámci stropu platieb a stropu záväzkov automaticky zvýšia flexibilitu na ďalšie roky;

32.  zdôrazňuje, že úroveň záväzkov bola v roku 2015 vyššia ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku a tesne v rámci celkového limitu (97,7 % z disponibilnej sumy);

33.  upozorňuje, že v roku 2015 šli tri štvrtiny operačných výdavkov na schémy fungujúce podľa pravidiel predchádzajúceho viacročného finančného rámca: napr. na dotácie poľnohospodárom v roku 2014, projekty v oblasti súdržnosti, výskumné projekty v rámci siedmeho rámcového programu, ktorý začal v roku 2007;

34.  považuje za neprijateľné, že do konca roka 2015 členské štáty určili menej ako 20 % vnútroštátnych orgánov zodpovedných za európske štrukturálne a investičné fondy – s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; domnieva sa, že tieto určenia sú nevyhnutný krok na to, aby orgány členských štátov mohli predkladať vyhlásenia o výdavkoch Komisii; domnieva sa, že významné novinky zavedené počas obdobia 2014 – 2020 vedú aj napriek úsiliu o zjednodušenie k administratívnym ťažkostiam;

35.  poukazuje na to, že ťažkosti s plnením postupov hodnotenia súladu súvisiacich s novým systémom riadenia a kontroly, ktoré sa zvyčajne vykonávajú na začiatku programového obdobia, sú závažnou príčinou absorpčných omeškaní;

36.  konštatuje, že celosvetová hospodárska recesia s priamymi dôsledkami v podobe rozpočtovo reštriktívnych opatrení uplatňovaných na verejné rozpočty a ťažkostí pri získavaní vnútorného financovania je ďalším hlavným faktorom, pokiaľ ide o absorpčné omeškania;

37.  vyjadruje hlboké poľutovanie, že v dôsledku toho vzniká riziko, že oneskorenia pri plnení rozpočtu na programové obdobie 2014 – 2020 budú dlhšie ako v období 2007 – 2013; obáva sa, že nadchádzajúci viacročný finančný rámec začne s nezvyčajne vysokou úrovňou nesplatených záväzkov (RAL), čo by mohlo ohroziť hospodárenie s rozpočtom Únie v prvých rokoch; verí, že Komisia si z toho zobrala ponaučenie, aby sa vyhla podobným oneskoreniam v budúcnosti;

38.  konštatuje, že Komisia prijala v marci 2015 platobný plán obsahujúci krátkodobé opatrenia na zníženie úrovne nezaplatených faktúr, poukazuje však na to, že kým tieto opatrenia sa snažia zlepšiť krátkodobejšie riadenie toku hotovosti, riešenie vysokej úrovne nesplatených záväzkov si vyžaduje dlhodobejšiu perspektívu a dôkladné vyhodnotenie hlavných príčin (administratívne a prevádzkové ťažkosti, makroekonomické obmedzenia atď.) s cieľom vypracovať účinnú stratégiu a vyhnúť sa podobnej situácii v budúcnosti;

39.  zdôrazňuje, že aktivovanie článku 50 Zmluvy o Európskej únii by mohlo spôsobiť problémy v spôsobe hospodárenia s rozpočtom Únie, najmä pokiaľ ide o platby; poukazuje na potrebu zahrnúť tento kľúčový prvok do všetkých prechodných alebo konečných dohôd s ktorýmkoľvek vystupujúcim členským štátom;

Potrebné opatrenia

40.  žiada Komisiu, aby podnikla opatrenia s cieľom prísne pozorovať dodržiavanie pravidiel a harmonogramov týkajúcich sa nesplatených záväzkov vrátane:

   i) uzavretia a zrušenia viazanosti prostriedkov, pokiaľ ide o programy za obdobie 2007 – 2013;
   ii) správneho využívania čistých opráv v oblasti súdržnosti;
   iii) zníženia hotovosti držanej fiduciármi; a
   iv) zostavovania plánov platieb a predpovedí v tých oblastiach, kde sú nesplatené záväzky vysoké;

41.  opätovne požaduje, aby Komisia každoročne vypracovala aktualizovanú dlhodobú prognózu hotovostných tokov na obdobie sedem až desať rokov zahŕňajúcu rozpočtové stropy, platobné potreby, kapacitné obmedzenia a prípadné rušenia záväzkov s cieľom dosiahnuť lepšie zosúladenie platobných potrieb a disponibilných finančných prostriedkov;

42.  žiada, aby Komisia pri rozpočtovom a finančnom hospodárení čo najskôr zohľadnila, vzhľadom na zlú situáciu, v ktorej sa v súčasnosti nachádza niekoľko členských štátov, kapacitné obmedzenia a osobitné sociálno-ekonomické podmienky určitých členských štátov; vyzýva Komisiu, aby využila všetky disponibilné nástroje prostredníctvom technickej pomoci a nového programu na podporu štrukturálnych reforiem, a tým podporila tieto členské štáty s cieľom predísť nedostatočnému využívaniu prostriedkov a zvýšiť mieru čerpania najmä v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov;

43.  opakovane zdôrazňuje potrebu zjednodušiť a objasniť pravidlá a postupy na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom uľahčiť príjemcom prístup k finančným prostriedkom Únie a zaistiť ich riadnu správu zo strany administratívnych služieb; domnieva sa, že zjednodušenie prispeje k rýchlejšiemu prideľovaniu finančných prostriedkov, vyšším mieram čerpania prostriedkov, väčšej účinnosti a transparentnosti, menšiemu počtu chýb pri implementácii a kratším dobám vyplácania prostriedkov; domnieva sa, že je nutné dosiahnuť rovnováhu medzi zjednodušením a stabilitou pravidiel, postupov a kontrol; konštatuje, že poskytovanie dostatočných informácií a usmernení prípadným žiadateľom a príjemcom je v každom prípade nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie;

44.  vyzýva Komisiu, aby sa zdržala nových škrtov v oblasti technickej pomoci, ktorú má k dispozícii, a aby vypracovala akčný plán pre účinné a včasné čerpanie prostriedkov s osobitným dôrazom na zaostávajúce členské štáty a regióny s nízkou mierou čerpania;

Nástroje finančného inžinierstva

45.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 75 %(5) príspevkov na nástroje finančného inžinierstva na programové obdobie 2007 – 2013 bolo ku koncu roka 2015 vyplatených konečným príjemcom v rámci zdieľaného hospodárenia (57 % na konci roka 2014 a 37 % na konci roka 2012) a že hotovosť držaná v nástrojoch finančného inžinierstva v rámci nepriameho hospodárenia zostala vysoká (1,3 miliardy EUR v roku 2015; 1,3 miliardy EUR v roku 2014 a 1,4 miliardy v roku 2013);

46.  s obavami konštatuje, že nevyužité sumy finančných nástrojov sú naďalej pomerne vysoké, 80 % z nich sa na konci roku 2014 sústredilo v piatich členských štátoch (45% z celkovej sumy predstavovalo Taliansko); domnieva sa, že Komisia by mala vykonať komplexné posúdenie týchto nástrojov do konca roku 2018 s cieľom zistiť, či by mali byť prenesené do ďalšieho finančného programového obdobia;

47.  žiada, aby Komisia získala späť nevyužité hotovostné zostatky v rámci finančných nástrojov so zdieľaným hospodárením a zostávajúce nevyužité prostriedky vo finančných nástrojoch s nepriamym hospodárením z predchádzajúcich viacročných finančných rámcov, v prípade ktorých sa obdobie oprávnenosti skončilo;

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

48.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyjadril výrok bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2015, ako to robí od roku 2007, a že Dvor audítorov dospel k záveru, že v príjmoch sa v roku 2015 nevyskytli významné chyby, a s uspokojením konštatuje, že záväzky súvisiace s účtovnou závierkou za rok ukončený k 31. decembru 2015 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

49.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že už 22. rok po sebe obsahovali platby významné chyby z dôvodu len čiastočnej účinnosti systémov dohľadu a kontroly;

50.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že i napriek zlepšeniu dosahuje najpravdepodobnejšia miera chybovosti v platbách úroveň 3,8 %; pripomína, že podľa odhadov bola najpravdepodobnejšia miera chybovosti platieb v rozpočtovom roku 2014 na úrovni 4,4 %, rozpočtovom roku 2013 na úrovni 4,7 %, v rozpočtovom roku 2012 na úrovni 4,8 % a v rozpočtovom roku 2011 na úrovni 3,9 %;

51.  zdôrazňuje, že hoci sa situácia v posledných rokoch zlepšila, najpravdepodobnejšia miera chybovosti platieb je stále výrazne vyššia ako prah významnosti 2 %; zdôrazňuje, že keby Komisia, orgány v členských štátoch či nezávislí audítori využili všetky informácie, ktoré mali k dispozícii, mohli pred uhradením súvisiacich platieb predísť značnej časti chýb, alebo ich odhaliť a napraviť; nemôže akceptovať nevyužitie dostupných informácií na zníženie úrovne chybovosti; je pevne presvedčený, že členské štáty zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby konali primerane a aby využili všetky dostupné informácie na to, aby sa chybám predišlo alebo aby sa zistili a opravili;

52.  poznamenáva, že v dôsledku zmeny v právnom rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2015, krížové plnenie už nie je súčasťou testovania operácií zo strany Dvora audítorov, čo sťažuje porovnanie s predchádzajúcim rozpočtovým rokom; v roku 2014 takéto chyby prispeli k celkovej odhadovanej miere chybovosti v okruhu 2 viacročného finančného rámca (Prírodné zdroje) mierou 0,6 percentuálnych bodov, pričom v období 2011 – 2014 ročne prispievali k celkovej odhadovanej chybovosti podielom 0,1 – 0,2 percentuálneho bodu;

53.  so znepokojením konštatuje, že keby sa v prípade platieb, ktoré auditoval Dvor audítorov, neuplatnili nápravné opatrenia prijaté členskými štátmi a Komisiou, celková predpokladaná miera chybovosti by bola 4,3 % namiesto 3,8 %;

54.  konštatuje, že typ hospodárenia má obmedzený vplyv na chybovosť, keďže Dvor audítorov konštatuje takmer rovnakú odhadovanú chybovosť v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi (4,0 %) a vo výdavkoch riadených priamo Komisiou (3,9 %);

55.  poukazuje na to, že Dvor audítorov zistil najvyššiu odhadovanú chybovosť vo výdavkoch v rámci Hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (5,2%) a v rámci Konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť (4,4 %), zatiaľ čo najnižšia chybovosť bola v administratívnych výdavkoch (0,6%); zdôrazňuje, že vo všeobecnosti chybovosť neznamená podvod; odporúča, aby Dvor audítorov inicioval osobitnú správu, v ktorej sa tieto oblasti preskúmajú a porovnajú, s cieľom vypracovať stručný zoznam najlepších postupov;

56.  konštatuje, že rôzne rizikové modely systémov uhrádzania a systémov založených na nárokoch mali výrazný vplyv na úroveň chybovosti v rôznych oblastiach výdavkov; v prípadoch, v ktorých Únia uhrádza oprávnené náklady na oprávnené činnosti na základe výkazov nákladov príjemcov, je chybovosť na úrovni 5,2%, zatiaľ čo tam, kde sú platby realizované po splnení podmienok a nie na základe preplatenia nákladov, je chybovosť na úrovni 1,9%; odporúča, aby Dvor audítorov preskúmal a porovnal tieto oblasti s cieľom vypracovať osobitnú správu zameranú na najlepšie postupy;

Výročná správa o hospodárení a vykonávaní rozpočtu: úspechy hospodárenia a vnútorné nástroje riadenia Komisie

57.  poznamenáva, že v porovnaní so situáciou v roku 2014 sa miera rizika v platbách, ako ju určila Komisia vo svojej výročnej správe o hospodárení a vykonávaní rozpočtu EÚ za rok 2015 (COM(2016)0446), znížila takmer o 10 %, čo bolo spôsobené najmä znížením rizikovej sumy vykazovanej v poľnohospodárstve;

58.  zdôrazňuje, že Komisia uznáva, že miera chybovosti výdavkov je závažná, ako uvádza vo svojej výročnej správe o hospodárení a vykonávaní za rok 2015, pričom suma vystavená riziku sa pohybuje v rozmedzí od 3,3 až 4,5 miliardy EUR, čo predstavuje 2,3 % až 3,1 % platieb; poznamenáva, že Komisia odhaduje, že v ďalších rokoch zistí a opraví chyby v celkovej výške 2,1 až 2,7 miliardy EUR;

59.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že metodika Komisie na odhadovanie jej sumy vystavenej riziku chybovosti sa po niekoľkých rokoch zlepšila, no odhady jednotlivých generálnych riaditeľstiev, pokiaľ ide o úrovne neoprávnených výdavkov, nie sú založené na jednotnej metodike (pozri najmä bod 1.38 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015); odporúča, aby sa tento postup čo najskôr zreguloval a znormalizoval;

60.  konštatuje, že napriek zlepšeniu sa Komisii nepodarilo odstrániť riziko, že vplyv nápravných opatrení je nadhodnotený;

61.  poukazuje najmä na skutočnosť, že v roku 2015 počas obdobia dlhšieho ako deväť mesiacov generálne riaditeľstvá Komisie zakladali svoje odhady sumy vystavenej riziku na údajoch poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi, pričom podľa výročných správ o činnosti dotknutých generálnych riaditeľstiev Komisie Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku zorganizuje (GR REGIO) ostáva spoľahlivosť kontrolných správ členských štátov výzvou, hoci vykazovanie údajov členských štátov sa zlepšilo; považuje za neprípustné, že pokiaľ ide o kontrolné správy a ich spoľahlivosť, členské štáty nespolupracujú s Komisiou čestným spôsobom;

62.  zdôrazňuje, že záťaž súvisiaca s kontrolami pre koncových užívateľov by sa znížila, keby sa uplatňoval prístup tzv. jedného auditu, pričom v takom prípade by sa európsky audit nevykonával oddelene, ale vychádzal by z vnútroštátnych kontrol; konštatuje, že takáto súvislá zodpovednosť však bude možná iba vtedy, ak budú vnútroštátne kontroly primerané a ak sa Komisia a členské štáty dohodnú na zásadách a výkladoch; vyzýva Komisiu, aby bola v tomto smere proaktívna a vydala usmernenia;

63.  domnieva sa, že udelenie absolutória by malo závisieť od potrebného zlepšenia v oblasti finančného hospodárenia na úrovni členských štátov; v tejto súvislosti poukazuje na nástroj národných vyhlásení, ktorý by mohol pomôcť dosiahnuť vyššiu mieru určenia a prijatia zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni;

64.  upozorňuje, že vzhľadom na špecifickosť viacročného programovania, ako aj zložitosť a akumuláciu regionálnych, národných pravidiel a pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na rozpočtový postup, a keďže chyby môžu byť opravené viac ako 10 rokov potom, ako k nim došlo, je neprirodzené zakladať odhadovaný dosah budúcich opráv na zaznamenaných opravách za posledných šesť rokov;

65.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že keby si Komisia bola istá účinnosťou svojej nápravnej schopnosti, generálni riaditelia by vo svojich výročných správach o činnosti nevydávali žiadne finančné výhrady;

66.  upozorňuje, že podľa Komisie(6) celková suma vykonaných finančných opráv a spätne získaných prostriedkov predstavuje 3,9 miliardy EUR; konštatuje, že Dvor audítorov ich roztriedil do troch kategórií: 1,2 miliardy EUR predstavujú opravy a spätne získané prostriedky pri zdroji pred tým, ako Komisia akceptuje výdavky (poľnohospodárstvo, súdržnosť a priame/nepriame hospodárenie); 1,1 miliardy EUR predstavujú stiahnutia členských štátov po akceptovaní výdavkov nahradením neoprávnených súm novými projektami v oblasti súdržnosti; 1,6 miliardy EUR v čistých opravách (poľnohospodárstvo a priame/nepriame hospodárenie);

67.  zdôrazňuje, že keď je riziko nezrovnalosti vysoké, najlepším postupom je diskutovať o riziku a zároveň vyčísliť úroveň a pravdepodobný dosah; vyjadruje poľutovanie nad tým, že správy Komisie o tejto otázke venujú značnú pozornosť skôr nápravnej schopnosti, ako vyčísleniu a analýze povahy zistených chýb, či príslušným preventívnym opatreniam na predchádzanie takýmto chybám; poukazuje najmä na to, že v oznámeniach Komisie o ochrane rozpočtu Európskej únie sa neuvádza odhad úrovne nezrovnalostí v počiatočných alebo schválených žiadostiach o úhradu;

68.  súhlasí s názorom Dvora audítorov z jeho osobitnej správy č. 27/2016, že rozlišovanie zavedené Kinnockovou-Prodiho reformou medzi politickou zodpovednosťou komisárov a operačnou zodpovednosťou generálnych riaditeľov znamená, že nie vždy bolo jasné, či politická zodpovednosť zahŕňa prevzatie zodpovednosti za plnenie rozpočtu generálnych riaditeľstiev, alebo či sa od nej odlišuje (pozri bod 5 zhrnutia osobitnej správy EDA č. 27/2016);

69.  upozorňuje, že kolégium komisárov nepreberá zodpovednosť za ročnú účtovnú závierku vypracovaním predslovu alebo správy predsedu alebo komisára pre rozpočet, a že Komisia nevypracúva ročné vyhlásenie o riadení alebo o vnútornej kontrole, v súlade s osvedčenými postupmi a bežnou praxou členských štátov;

Potrebné opatrenia

70.  opäť žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedla riadne postupy na potvrdenie časového rozvrhu, pôvodu a sumy nápravných opatrení a aby predkladali informácie, z ktorých je možné čo najlepšie vidieť, v ktorom roku bola vykonaná príslušná platba, v ktorom roku bola zistená príslušná chyba a v ktorom roku boli spätne získané prostriedky alebo finančné opravy uvedené v poznámkach k účtovnej závierke;

71.  opätovne vyzýva Komisiu, aby každoročne vydávala jedno riadne vyhlásenie o vierohodnosti na základe výročných správ o činnosti generálnych riaditeľov a aby vypracovala svoj vlastný štatistický odhad miery chybovosti; žiada Komisiu, aby oddelene posudzovala sumu prostriedkov Únie, ktorú plánuje získať späť vo forme spätne získaných prostriedkov alebo finančných opráv, za rozpočtový rok 2015;

72.  žiada Komisiu, aby vykonala dôkladnú analýzu tzv. projektov so spätnou platnosťou, t. j. postup, v rámci ktorého sa do regionálneho operačného programu vkladajú projekty, ktoré už orgány spustili využitím iných zdrojov a ktoré môžu zahrnúť alebo nahradiť opatrenia alebo projekty, ktoré predstavujú operačné problémy alebo sú v rozpore s pravidlami, a aby uvedená analýza zahŕňala posúdenia ex-ante, ktoré overia, či náhradné projekty spĺňajú plánované ciele;

73.  vyzýva Komisiu, aby do ročného vyhlásenia o riadení a vnútornej kontrole zahrnula finančný výkaz, ktorý sa týka najmä:

   opisu vnútorných nástrojov riadenia Komisie;
   posúdenia operačných a strategických rizík činností počas roka; a
   vyhlásenia o strednodobej a dlhodobej fiškálnej udržateľnosti,

a aby vo svojom oznámení o ochrane rozpočtu Únie uviedla odhad úrovne nezrovnalostí prítomných v pôvodných alebo schválených žiadostiach o úhradu nákladov;

74.  vyzýva členské štáty, aby Komisii poskytli hodnoverné údaje, najmä pokiaľ ide o kontrolné správy;

Politické výhrady

75.  súhlasí s výhradami generálnych riaditeľov GR REGIO, Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE), Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME), (GR DEVCO), Generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj a GR AGRI v ich výročných správach o činnosti; zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

76.  kladie si otázku, prečo generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (GR RTD) podobne ako v predchádzajúcich rokoch naďalej vydáva horizontálnu výhradu v súvislosti so všetkými platbami a žiadosťami o úhradu nákladov v rámci siedmeho rámcového programu; vyzýva Komisiu, aby konečne vypracovala zmysluplnejší prístup založený na riziku a uplatnila osobitné výhrady podľa potreby;

Rozpočet Únie a výsledky

Výročná správa o hospodárení a vykonávaní rozpočtu: hodnotenie výkonnosti

77.  konštatuje, že výročná správa o hospodárení a vykonávaní za rok 2015 spája dve predchádzajúce správy: hodnotiacu správu vypracovanú v súlade s článkom 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a súhrnnú správu podľa článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

78.  víta skutočnosť, že táto správa poskytuje informácie o pokroku pri realizácii programov viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, dôkazy v súvislosti s výsledkami programov viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 a zároveň uvádza prepojenia so stratégiou Európa 2020, a to pre každý rozpočtový okruh;

79.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že takzvaná hodnotiaca správa, na jednej strane, zamieňa opisy činností s výsledkami a na druhej strane sa pokúša hodnotiť vplyv politík a robí prísľuby do budúcnosti;

80.  upozorňuje, že členské štáty nie sú povinné zahrnúť spoločné ukazovatele do svojich programov, s výnimkou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a hodnotenia zamerané na výsledky nie sú súčasťou fázy prvotnej kontroly v členských štátoch;

81.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že namiesto toho, aby Komisia zjednodušila svoje vnútorné nástroje riadenia, pridala nový viacročný strategický plán pre každý útvar Komisie založený na spoločných všeobecných cieľoch, ktoré pokrývajú desať politických priorít Junckerovej Komisie a ktoré podporujú ciele stratégie Európa 2020 a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy;

82.  opakovane vyzýva, aby sa uplatňovala tematická koncentrácia, ako sa uvádza v správe Európskemu parlamentu o udelení absolutória za rozpočtový rok 2014; vyzýva Komisiu, aby zistila, do akej miery by mohla tematická koncentrácia prispieť k zjednodušeniu a zníženiu regulačného zaťaženia a zaťaženia spojeného s kontrolami;

83.  vyzýva Komisiu, aby svoju výročnú správu o hospodárení a vykonávaní rozpočtu prijala včas tak, aby ju Dvor audítorov mohol zohľadniť vo svojej výročnej správe; trvá na tom, že informácie poskytnuté v tejto správe by mali byť čo najobjektívnejšie a mali by obsahovať komplexné hodnotenie výsledkov, ktoré Komisia pri vykonávaní svojich politík dosiahla v predchádzajúcom roku; žiada Komisiu, aby zvážila potrebu dlhodobého politického programového obdobia ako v prípade desaťročnej stratégie Európa 2020;

84.  upriamuje pozornosť na potrebu procesu zameraného na stanovenie transparentných a demokratických ukazovateľov výkonnosti, do ktorého budú zapojené všetky inštitúcie Únie, partneri a zainteresované strany, a to s cieľom vytvoriť ukazovatele vhodné na meranie plnenia rozpočtu Únie a zároveň odpovedať na očakávania občanov Únie;

Potrebné opatrenia

85.  vyzýva Komisiu, aby vo svojich budúcich správach o výkonnosti lepšie vyhodnotila výstupy a výsledky všetkých politík; vyzýva Komisiu, aby jasne a súhrnne znázornila, ako európske politiky prispievajú k plneniu cieľov Únie a aby tieto príspevky vyhodnotila vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020;

Horizont 2020

86.  pripomína, že program Horizont 2020 je ambiciózny a rozsiahly program, ktorého všeobecný cieľ vychádza z troch priorít: excelentná veda, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy;

87.  poznamenáva, že Junckerova Komisia prijala desať politických priorít na roky 2014 – 2019, ktoré nie celkom zodpovedajú prioritám stratégie Európa 2020; vedie to k situácii, keď právny rámec a rozpočtový balík na program Horizont 2020 odrážajú stratégiu Európa 2020, pričom Komisia pri vykonávaní programu Horizont 2020 od roku 2014 zmenila zameranie strategického plánovania a mechanizmov riadenia na desať politických priorít;

88.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ neidentifikovala vzťah medzi dvomi súbormi priorít, a žiada Komisiu, aby tieto prepojenia objasnila;

89.  zdôrazňuje, že kľúčovým faktorom úspechu programu Horizont 2020 je účinná synergia a komplementárnosť národných programov a programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií; poznamenáva, že Komisia plánuje analyzovať dosah a synergie medzi programom Horizont 2020 a európskymi investičnými a štrukturálnymi fondmi v rámci hodnotenia programu Horizont 2020 v polovici trvania;

90.  berie na vedomie dva príklady komplementárnosti medzi vnútroštátnymi a európskymi výskumnými programami uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov za rok 2015, ako aj to, že najvyššie bulharské a portugalské kontrolné inštitúcie zistili, že hoci existujú určité oblasti, v ktorých sú vnútroštátne a európske výskumné programy v týchto krajinách doplnkové, na vnútroštátnej úrovni existujú takisto nedostatky, pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa programu Horizont 2020 v rámci vnútroštátnych akčných plánov a stratégií a problémy týkajúce sa koordinácie a interakcie medzi všetkými účastníkmi zapojenými do programu Horizont 2020 na vnútroštátnej úrovni(7); zároveň berie na vedomie, že Bulharsko bolo prvým členským štátom, ktorý začal dobrovoľne používať nástroj politickej podpory v rámci programu Horizont 2020, a nabáda Komisiu, aby naďalej podporovala členské štáty, ktoré potrebujú zmodernizovať svoje výskumné a inovačné odvetvia;

91.  pripomína, že právny rámec programu Horizont 2020 zavádza niekoľko dôležitých prvkov pre riadenie výkonnosti, ako sú napríklad ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti; zdôrazňuje, že celkové ciele a ukazovatele, ktoré boli schválené, predstavujú skutočné zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi rámcovými programami;

92.  poukazuje na to, že v súvislosti s ukazovateľmi výkonnosti používanými v rámci programu Horizont 2020 sa naďalej vyskytuje niekoľko nedostatkov, ako napríklad:

   i) vo vzťahu k vyváženosti ukazovateľov, ktoré merajú skôr len vstupy alebo výstupy než výsledky a dosah(8);
   ii) chýbajúce referenčné hodnoty a
   iii) nedostatočne ambiciózne ciele;

93.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil, že Komisia nevyužíva svoje pracovné programy v rámci Horizontu 2020 a súvisiace výzvy na predkladanie návrhov na zvýšenie potrebného cieleného zamerania na výkonnosť(9);

94.  s uspokojením konštatuje, že čo sa týka návrhov a dohôd o grante, ktoré Dvor audítorov skúmal, dostatočný dôraz sa kládol na výkonnosť v cieľoch, keď to vyžadovala Komisia, čo platí aj pre proces hodnotenia týchto návrhov;

95.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v jednotlivých pracovných programoch, ktoré sú hnacou silou programu Horizont 2020, ako aj v súvisiacich výzvach na predkladanie návrhov, používanie širšieho pojmu „očakávaný dosah“ namiesto „očakávaný výsledok“ zvyšuje riziko, že príslušné poskytnuté informácie sú príliš všeobecné a hodnotenie výkonnosti programu Horizont 2020 bude ťažké zosumarizovať(10);

96.  je znepokojený, že Komisia nepoužíva vždy kľúčové koncepty výkonnosti (napríklad vstup, výstup, výsledok a dosah) jednotne;

97.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil, že súčasné nastavenie Komisii neumožňuje osobitne monitorovať výdavky a výkonnosť výskumu a rozvoja a inovácií v rámci programu Horizont 2020 a predkladať o nich správy; príspevok programu Horizont 2020 k stratégii Európa 2020 je okrem toho dobre stanovený v rozpočtovom procese vďaka zverejneným programovým vyhláseniam, no Komisia doteraz nepredložila žiadnu zmysluplnú správu o vykonávaní programu Horizont 2020 a jeho prínose k stratégii Európa 2020; vyzýva Komisiu, aby predložila zmysluplnú správu o vykonávaní programu Horizont 2020 a jeho príspevku k stratégii Európa 2020, keď budú k dispozícii výsledky programu;

98.  navrhuje, aby sa posilnila úloha národných kontaktných miest s cieľom poskytnúť kvalitnú technickú podporu na mieste; domnieva sa, že prostredníctvom ročného hodnotenia výsledkov, odbornej prípravy a podpory dobre fungujúcich národných kontaktných miest sa miera úspešnosti programu Horizont 2020 zvýši;

Potrebné opatrenia

99.  vyzýva Komisiu, aby do svojich budúcich správ o výkonnosti zahrnula jasné a kompletné informácie týkajúce sa príspevku programu Horizont 2020 k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020;

Plány riadenia a výročné správy o činnosti štyroch generálnych riaditeľstiev zodpovedných za výdavky v časti Prírodné zdroje

100.  vyjadruje poľutovanie nad pripomienkami Dvora audítorov, podľa ktorých mnohé ciele použité v plánoch riadenia a výročných správach o činnosti GR AGRI, GR CLIMA, GR ENVI a pre GR MARE boli prevzaté priamo z politických alebo legislatívnych dokumentov, a neboli dostatočne podrobné na účely riadenia a monitorovania;

Potrebné opatrenia

101.  žiada Komisiu, aby:

   posúdila výkonnosť pracovných programov prostredníctvom premietnutia cieľov na vysokej úrovni z právnych predpisov programu Horizont 2020 do operačných cieľov na úrovni pracovných programov;
   bližšie objasnila súvislosti medzi stratégiou Európa 2020 (2010 – 2020), viacročného finančného rámca (2014 – 2020) a prioritami Komisie (2015 – 2019);
   zabezpečila konzistentné používanie pojmov vstup, výstup, výsledok a dosah jednotne vo všetkých svojich činnostiach a v súlade so svojimi lepšími regulačnými usmerneniami;
   prijala opatrenia na zabezpečenie rovnakej mzdy za rovnakú prácu pre výskumných pracovníkov pracujúcich na tom istom projekte;
   poskytla zoznam všetkých podnikov, podľa štátnej príslušnosti, ktoré sú kótované na burze cenných papierov a/alebo vykazujú zisk v ročnej účtovnej závierke a ktoré prijímajú finančné prostriedky z programu Horizont 2020;

Príjmy

102.  víta skutočnosť, že celkové audítorské dôkazy Dvora audítorov naznačujú, že príjmy nie sú poznačené významnou mierou chybovosti, a najmä, že preskúmané systémy sú účinné, pokiaľ ide o vlastné zdroje založené na HND a DPH, že preskúmané systémy sú celkovo účinné, pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje, pričom kľúčové vnútorné kontroly v členských štátoch, ktoré navštívil Dvor audítorov, sú len čiastočne účinné, a že Dvor audítorov nezistil žiadne chyby v testovaných operáciách;

103.  pripomína, že výhrada je prostriedkom, ktorý umožňuje sporné prvky v údajoch o HND predložených členskými štátmi ponechať otvorené na prípadnú opravu, a víta skutočnosť, že Dvor audítorov nezistil žiadne závažné problémy v stiahnutých výhradách preskúmaných v roku 2015;

104.  je znepokojený skutočnosťou, že aj napriek dosiahnutému pokroku v zlepšení spoľahlivosti údajov o HND Grécka výhrady neboli zrušené; konštatuje, že ide o jedinú nevyriešenú všeobecnú výhradu ku koncu roka 2015, ktorá sa týka rokov 2008 a 2009;

105.  pokiaľ ide o clá, konštatuje, že Dvor audítorov zistil, že metodika používaná pri kontrolách vykonávaných s cieľom overiť, či dovozcovia dodržiavajú nariadenia o sadzbách a dovoze (ktoré zahŕňajú „opakované“ audity po preclení), kvalita a výsledky sa v jednotlivých členských štátoch líšili; Dvor audítorov poukázal najmä na prerušenie plynutia trojročného premlčacieho obdobia vo Francúzsku v súvislosti s oznamovaním dlhu, čo je postup, ktorý sa odlišuje od postupu v ostatných členských štátoch a vedie k nerovnakému zaobchádzaniu s hospodárskymi subjektmi v Únii(11);

106.  pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje konštatuje, že koncom roka 2015 mala Komisia tiež zoznam 325 otvorených bodov, ktoré sa týkali nedodržania colných predpisov Únie, ktoré identifikovala prostredníctvom inšpekcií v členských štátoch;

107.  poukazuje na to, že pokiaľ ide o clá a odvody z produkcie cukru, Dvor audítorov zistil nedostatky v spravovaní pohľadávok (známe ako účty B) v členských štátoch a že Komisia zistila podobné nedostatky v 17 z 22 kontrolovaných členských štátov;

108.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov identifikoval riziká týkajúce sa vymáhania colného dlhu od spoločností registrovaných mimo Únie alebo od občanov tretích krajín a zistil niekoľko prípadov z rôznych členských štátov, v ktorých štáty neboli schopné vymôcť dlhy od občanov alebo spoločností sídliacich napríklad v Bielorusku, na Britských Panenských ostrovoch, v Rusku, Švajčiarsku, Turecku a na Ukrajine;

109.  zdôrazňuje, že dosah týchto veľkých revízií na zostatky HND by mohol byť nižší, keby existovala spoločná revízna politika Únie, v ktorej by sa zjednotil časový plán v prípade veľkých revízií;

110.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že štrukturálne a právne prvky, ktoré viedli k politickým incidentom, ku ktorým došlo koncom októbra 2014, pokiaľ ide o príspevky niektorých členských štátov, stále platia;

Potrebné opatrenia

111.  vyzýva Komisiu, aby:

   podnikla potrebné kroky na harmonizáciu lehôt oznámení o dlhu hospodárskym subjektom na základe auditov po colnom konaní v členských štátoch;
   zabezpečila, aby členské štáty v štvrťročných výkazoch správne deklarovali sumy, ktoré vyzbierali z cla, a poskytla usmernenie k tomu, o čom sa majú viesť záznamy;
   do najväčšej možnej miery uľahčila vymáhanie colných dlhov členskými štátmi v prípadoch, keď dlžníci nemajú sídlo v členskom štáte Únie;
   zlepšila kontroly výpočtov príspevkov z Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskeho združenia voľného obchodu a výpočtov mechanizmov opráv a
   aby zaviedla opatrenia potrebné na zníženie vplyvov revízií metód a zdrojov predkladaných členskými štátmi na zostavovanie ich HND;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014(12)

112.  poukazuje na to, že Komisia súhlasila so začatím nových opatrení v nadväznosti na 88 požiadaviek, ktoré predložil Európsky parlament vo svojom uznesení k rozhodnutiu o udelení absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014;

113.  poznamenáva, že podľa Komisie sa v prípade 227 požiadaviek Európskeho parlamentu požadované opatrenia už uskutočnili alebo sa uskutočňujú, a že z dôvodov súvisiacich s existujúcim právnym a rozpočtovým rámcom, jej inštitucionálnou úlohou a výsadami Komisia nemôže prijať 35 požiadaviek zo strany Európskeho parlamentu;

114.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odpovede Komisie sú stále neurčité a nejednoznačné;

115.  víta skutočnosť, že Komisia dokončila päť zo šiestich hlavných záväzkov;

116.  trvá však na tom, aby Komisiu nariadila svojim generálnym riaditeľstvám, aby zverejnili všetky odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré vydali v súvislosti s európskym semestrom vo svojich príslušných výročných správach o činnosti (šiesty záväzok);

117.  žiada Komisiu, aby prehodnotila svoju pozíciu, a to najmä pokiaľ ide o spoľahlivosť údajov zasielaných členskými štátmi, transparentnosť konečných príjemcov finančných prostriedkov Únie, transparentnosť činnosti výboru pre etiku, boj proti korupcii a reformu administratívnych štruktúr európskych škôl;

118.  dôrazne odsudzuje skutočnosť, že Komisia nevidí potrebu naďalej uverejňovať správu EÚ o boji proti korupcii; domnieva sa, že bez ohľadu na zámery Komisie, pokiaľ ide o boj proti korupcii, takéto rušenie na poslednú chvíľu vysiela zlý signál nielen členským štátom, ale aj občanom; opakuje svoje stanovisko, že korupcia naďalej predstavuje výzvu pre Úniu a členské štáty; a tiež že bez účinných opatrení v oblasti boja proti korupcii oslabuje hospodársku výkonnosť, zásady právneho štátu a dôveryhodnosť demokratických inštitúcií v rámci Únie; žiada Komisiu, aby dokončila a uverejnila správu o boji proti korupcii za rok 2016, aby rýchlo a rázne zakročila v snahe odstrániť korupciu v členských štátoch a inštitúciách Únie a nechala vypracovať nezávislé hodnotenie protikorupčných noriem v samotných inštitúciách Únie;

119.  dôrazne opakuje svoju výzvu Komisii, aby vypracovala systém prísnych ukazovateľov a jednoducho uplatniteľných jednotných kritérií založených na požiadavkách stanovených v Štokholmskom programe na meranie úrovne korupcie v členských štátoch a vyhodnotenie protikorupčných politík členských štátov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala index korupcie na kategorizáciu členských štátov; domnieva sa, že index korupcie by mohol predstavovať pevný základ, na základe ktorého by Komisia mohla stanoviť mechanizmy kontroly pre jednotlivé krajiny pre kontrolu vynakladania prostriedkov Únie;

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

EÚ 2020

120.  konštatuje, že napriek opakovanej miere chybovosti a oneskoreniam pri vykonávaní a ukončení hodnotenia ex post siedmeho rámcového programu, ktoré vypracovala skupina odborníkov na vysokej úrovni(13), sa siedmy rámcový program považuje za úspešný; skupina na vysokej úrovni zdôraznila najmä to, že siedmy rámcový program:

   podporuje vedeckú excelentnosť na individuálnej a inštitucionálnej úrovni,
   podporuje prelomový výskum prostredníctvom nového programu Nápady (Európska rada pre výskum),
   strategicky zapája priemysel a MSP,
   posilňuje nový spôsob spolupráce a otvorený rámec pre inovácie,
   podporuje kultúru spolupráce a buduje komplexné siete schopné riešiť tematické výzvy, čím posilňuje Európsky výskumný priestor,
   prostredníctvom výskumu, technológií a inovácií rieši určité spoločenské výzvy: program Spolupráca,
   podporuje harmonizáciu národných výskumných a inovačných systémov a politík,
   podporuje mobilitu výskumných pracovníkov v Európe: program Ľudia vytvára potrebné podmienky pre otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov,
   podporuje investície do európskych výskumných infraštruktúr,
   dosahuje kritickú mieru, pokiaľ ide o výskum v celej Európe a vo svete;

121.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci hodnotenia siedmeho rámcového programu, ktoré sa uskutočnili od februára do mája 2015, poukázali na tieto nedostatky:

   vysoká administratívna záťaž a zložité právne a rozpočtové pravidlá,
   vysoký stupeň nadmerného záujmu,
   nedostatočný dôraz na spoločenský vplyv,
   príliš úzky rozsah tém a výziev,
   nedostatočný dôraz na účasť priemyslu,
   vysoký prah pre nováčikov; nízka priemerná miera úspešnosti návrhov a žiadateľov na úrovni 19 % resp. 22 %;
   slabá komunikácia;

122.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že cieľ investovať 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) členských štátov do výskumu do roku 2020 pravdepodobne nebude splnený; domnieva sa preto, že škrty v rozpočte Únie týkajúce sa výskumných programov by sa mali zastaviť; vyzýva všetky členské štáty, aby vynaložili úsilie o zvládnutie tejto výzvy; vyzýva tiež Komisiu, aby vyvodila potrebné závery pre nadchádzajúcu revíziu viacročného finančného rámca v polovici trvania a pre nasledujúci viacročný finančný rámec;

123.  víta pokrok dosiahnutý v plnení záväzkov iniciatívy Únia inovácií: do polovice roka 2014 boli dosiahnuté všetky záväzky alebo sa plnili;

124.  víta aj skutočnosť, že podiel pridelených finančných prostriedkov z programu Horizont 2020 pre malé a stredné podniky sa zvýšil z 19,4 % v roku 2014 na 23,4 % v roku 2015 a odporúča, aby sa tento trend aktívne podporoval;

125.  považuje za neprijateľné, že GR RTD nesplnilo jeho želanie, aby generálne riaditeľstvá Komisie uverejňovali všetky svoje odporúčania pre jednotlivé krajiny vo svojich výročných správach o činnosti; so znepokojením konštatuje, že len obmedzený počet území má zastúpenie medzi 20 najdôležitejšími projektmi programu Horizont 2020;

Všeobecné otázky

126.  upozorňuje, že piata kapitola správy Dvora audítorov za rok 2015zahŕňa platby v týchto oblastiach: vzdelávanie (10,4 miliardy EUR), odborná príprava, mládež a šport (1,8 miliardy EUR), vesmírne programy (1,4 miliardy EUR), doprava (1,3 miliardy EUR), ďalšie akcie a programy (1,1 miliardy EUR), energetika (0,5 miliardy EUR) a konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (0,3 miliardy EUR); výskum teda predstavuje 62 % výdavkov;

127.  poznamenáva, že zodpovednosť za implementáciu rámcových programov v oblasti výskumu je rozdelená medzi rôzne generálne riaditeľstvá Komisie, výkonné agentúry, spoločné podniky a tzv. orgány podľa článku 185 (partnerstvá s členskými štátmi), čo si vyžaduje úzku koordináciu;

128.  objasňuje, že audit Dvora audítorov sa takmer výhradne týkal platieb v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum;

129.  je znepokojený tým, že vo výročnej správe o činnosti GR RTD bolo uvedené, že ku koncu roka 2015 stále nebolo dokončených 1 915 projektov siedmeho rámcového programu v hodnote 1,63 miliardy EUR; to by mohlo spôsobiť oneskorenie vykonávania programu Horizont 2020;

Systémy riadenia a kontroly

130.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov považuje systémy dohľadu a kontroly nad politikami v oblasti výskumu a ďalšie vnútorné politiky za „čiastočne účinné“;

131.  je znepokojený tým, že v roku 2015 z celkového počtu 150 operácií, ktoré Dvor audítorov kontroloval, 72 (48 %) obsahovalo chybu; na základe 38 vyčíslených chýb Dvor audítorov odhaduje, že miera chybovosti sa pohybuje na úrovni 4,4 %; Komisia, vnútroštátne orgány alebo nezávislí audítori mali v 16 prípadoch vyčísliteľných chýb dostatočné informácie na to, aby chybám predišli alebo ich odhalili a opravili pred schválením výdavkov; ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná miera chybovosti v tejto kapitole by bola o 0,6 % nižšia;

132.  ľutuje, že v 10 z 38 operácií, ktoré boli ovplyvnené vyčísliteľnými chybami, Dvor audítorov zaznamenal chyby prevyšujúce 20 % skúmaných položiek; týchto 10 prípadov (9 zo siedmeho rámcového programu pre výskum a jedna z programu pre konkurencieschopnosť a inovácie na obdobie 2007 – 2013) tvorí 77 % z celkovej odhadovanej chybovosti v oblasti Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť v roku 2015;

133.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina vyčísliteľných chýb, ktoré zistil Dvor audítorov (33 z 38), sa týkala preplatenia neoprávnených nákladov na zamestnancov a nepriamych nákladov deklarovaných príjemcami, pričom takmer všetky chyby, ktoré Dvor audítorov zistil vo výkazoch výdavkov, boli zapríčinené nesprávnou interpretáciou zložitých pravidiel oprávnenosti príjemcov alebo nesprávnym výpočtom ich oprávnených nákladov, čo vedie k zrejmému záveru, že tieto pravidlá je potrebné zjednodušiť;

134.  víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov sa podstatne zlepšilo dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania;

135.  spochybňuje, prečo generálny riaditeľ GR RTD, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, znovu vydal horizontálnu výhradu týkajúcu sa všetkých žiadostí o preplatenie nákladov v rámci siedmeho rámcového programu (1,47 miliardy EUR); domnieva sa, že horizontálne výhrady vo všeobecnosti nemožno považovať za nástroj riadneho finančného hospodárenia; berie však na vedomie, že niektoré časti výdavkov siedmeho rámcového programu neboli zahrnuté do rezervy, ak boli k dispozícii dôkazy o tom, že riziká (a teda miery zostatkovej chybovosti) sú výrazne nižšie ako za všetky výdavky; konštatuje, že v rámci výskumu po technologický rozvoj sa to týka výdavkov spoločných podnikov; konštatuje, že mimo GR RTD to platí aj pre výdavky Výkonnej agentúry pre výskum v rámci programu Marie Curie a všetky výdavky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum;

136.  je prekvapený, že Európsky inovačný a technologický inštitút sa v roku 2015 nepodieľal na činnosti spoločného centra podpory pre výskum a inovácie;

137.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že siedmy rámcový program sa podľa Komisie plne nevykoná a nevyhodnotí pred rokom 2020, čo môže spôsobiť oneskorenie budúcich následných programov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby hodnotiacu správu zverejnila čo najskôr a najneskôr pred predložením následného výskumného programu Horizont 2020;

Horizont 2020

138.  konštatuje, že v rámci programu Horizont 2020 boli do konca roka 2015 vykonané iba zálohové platby; upozorňuje Komisiu na to, že oneskorený začiatok projektov v rámci programu Horizont 2020 by mohol oneskoriť vykonávanie programu; varuje pred finančnými prieťahmi na konci programu;

139.  vyjadruje znepokojenie nad zisteniami Dvora audítorov, že viacročné programy stanovujúce politické ciele, ako napríklad stratégia Európa 2020 alebo program Horizont 2020, prebiehajú súbežne, no nemajú žiaden reálny súvis(14);

140.  vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že prvá monitorovacia správa o programe Horizont 2020 poskytla len málo informácií o súčinnosti medzi programom a štrukturálnymi fondmi(15); vyzýva Komisiu, aby predložila správu o týchto synergických účinkoch vyplývajúcich zo sprístupnenia programu;

141.  vyjadruje hlboké znepokojenie stanoviskom Dvora audítorov(16), že program Horizont 2020 je nedostatočne zameraný na výkonnosť;

Potrebné opatrenia

142.  opakuje svoju požiadavku z uznesenia o udelení absolutória Komisii za rok 2014(17), aby Komisia svojim generálnym riaditeľstvám nariadila, aby zverejnili všetky odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré vydali v súvislosti s európskym semestrom vo svojich príslušných výročných správach o činnosti;

143.  vyzýva členské štáty, aby vyvinuli ďalšie úsilie v záujme plnenia cieľa investovať 3 % HDP do výskumu; domnieva sa, že by to podporilo excelentnosť a inováciu; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť navrhnúť vedecký dohovor na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni vychádzajúci z dynamiky už vytvoreného Dohovoru primátorov a starostov; vyzýva členské štáty a Európsky parlament, aby vyvinuli úsilie aj prostredníctvom rozpočtu Únie;

144.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila kľúčový ukazovateľ výkonnosti „inovačné výstupy EÚ“, keďže podľa slov samotnej Komisie „zložený ukazovateľ nie je (...) vhodný na stanovenie cieľov“(18);

145.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala najmä 16 prípadmi vyčísliteľných chýb, v ktorých Komisia, vnútroštátne orgány resp. nezávislí audítori mali dostatočné informácie na to, aby chybám predišli alebo ich odhalili a opravili pred schválením výdavkov; a tiež aby pred koncom októbra 2017 podrobne informovala jeho príslušný výbor o nápravných opatreniach prijatých;

146.  žiada Komisiu, aby informovala jeho príslušný výbor podrobne o 10 operáciách, ktoré predstavovali 77 % chýb, a o prijatých nápravných opatreniach;

147.  vyzýva Komisiu, aby modernizovala svoje riadiace a kontrolné systémy tak, aby horizontálne výhrady boli nadbytočné; žiada Komisiu, aby príslušný výbor Európskeho parlamentu informovala o opatreniach prijatých pred novembrom 2017;

148.  vyzýva Komisiu, aby spolu s Dvorom audítorov objasnili prepojenia medzi stratégiou Európa 2020 (2010 – 2020), viacročným finančným rámcom (2014 – 2020) a prioritami Komisie (2015 – 2019), a to napríklad prostredníctvom strategického plánovania a procesu podávania správ (2016 – 2020); domnieva sa, že by to posilnilo mechanizmy monitorovania a podávania správ a Komisia by mohla efektívne predkladať správy o príspevku z rozpočtu Únie na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020;

Rôzne

149.  berie na vedomie výlučné pridelenie prevádzkových grantov v rámci rozpočtovej položky 04 03 01 05 „Informačné a vzdelávacie opatrenia pre organizácie pracovníkov“ iba dvom osobitným odborovým inštitútom, a to Európsky odborový inštitút a Európske centrum pre otázky pracovníkov; pripomína Komisii, že granty na prevádzku a rámcové partnerstvá sa musia zásadne považovať za granty, a teda v zásade sú predmetom verejných výberových konaní a uverejnení; vyjadruje všeobecné znepokojenie v súvislosti s dôvodmi takýchto postupov prideľovania na základe faktických monopolov alebo technickej spôsobilosti orgánov a vysokého stupňa špecializácie alebo administratívnych právomocí (článok 190 ods. 1 písm. c) a f) pravidiel uplatňovania); domnieva sa, že najmä dlhodobé výlučné prideľovanie prevádzkových grantov subjektom z uvedených dôvodov môže v skutočnosti viesť k vytvoreniu takýchto de facto monopolov, vysokých kompetencií, špecializácií a právomocí, čím sa ďalej odôvodňuje výlučné prideľovanie prevádzkových grantov na základe článku 190 pravidiel uplatňovania;

150.  Komisii v tejto súvislosti pripomína, že výnimky z pravidiel transparentnosti a zverejňovania, ako sa stanovuje v článku 125 a nasledujúcich článkoch nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa majú vykladať a uplatňovať reštriktívne; vyzýva Európsky parlament, Radu a Komisiu, aby sa usilovali o jasné vymedzenie jednak časového rámca a jednak rozsahu pôsobnosti výnimiek zo zásad transparentnosti a zverejňovania, a to s jasným cieľom ďalej obmedziť ich použitie;

Potrebné opatrenia

151.  v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby výnimky z pravidiel transparentnosti a zverejňovania uplatňovala a vykladala reštriktívne, ako sa stanovuje v článku 125 a nasledujúcich článkoch nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby jasne vymedzila jednak časový rámec a jednak rozsah pôsobnosti výnimiek zo zásad transparentnosti a zverejňovania, a to s jasným cieľom ďalej obmedziť ich použitie;

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

EÚ 2020

152.  berie na vedomie skutočnosť, že podľa hodnotenia ex post Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) za obdobie 2007 – 2013(19), 1 EUR na investície v oblasti politiky súdržnosti do roku 2023 vygeneruje dodatočných 2,74 EUR v HDP; víta skutočnosť, že štrukturálne fondy a Kohézny fond investujú najmä do malých a stredných podnikov a inovácií (32,3 miliardy EUR), všeobecnej podpory podnikania (21,4 miliardy EUR), infraštruktúry pre výskum a technologický rozvoj (17,5 miliardy EUR), dopravy (82,2 miliardy EUR), energetiky (11,8 miliardy EUR), životného prostredia (41,9 miliardy EUR), kultúry a cestovného ruchu (12,2 miliardy EUR) a mestskej a sociálnej infraštruktúry (28,8 miliardy EUR);

153.  víta skutočnosť, že EFRR a KF dokázali do určitej miery vyvážiť účinky finančnej krízy z rokov 2007 – 2008, čo naznačuje, že bez intervencie štrukturálnych fondov by sa hospodárske a sociálne rozdiely medzi európskymi regiónmi ešte viac zvyšovali;

154.  víta úspechy politiky súdržnosti vyplývajúce z hodnotenia ex post programového obdobia 2007 – 2013 v súvislosti s cieľmi stratégie Európa 2020:

   dosiahnuté EFRR a KF: okruhy 1 „Zamestnanosť“ a 2 „Veda a výskum a inovácie“ – bolo vytvorených 41 600 pracovných miest vo výskume a poskytla sa podpora 400 000 malým a stredným podnikom; okruh 3 „Zmena klímy a energetika“ – vytvorilo sa 3 900 MW dodatočnej kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov;
   dosiahnuté Európskym sociálnym fondom (ESF): okruh 1 „Zamestnanosť“ – najmenej 9,4 milióna ľudí získalo zamestnanie (z podporených sa viac ako 300 000 ľudí sa stalo samostatne zárobkovo činnými osobami); okruh 4 „Vzdelávanie“ – najmenej 8,7 milióna ľudí získalo kvalifikáciu/osvedčenie;

155.  konštatuje však, že len veľmi málo programov sa zameriavalo na výsledky alebo meraný dosah; preto vieme len veľmi málo alebo nič o udržateľnosti investícií;

156.  zdôrazňuje však, že v roku 2015 sa len veľmi málo programov zameriavalo na výsledky alebo meraný dosah; nalieha preto na Komisiu, aby stanovili a na medziinštitucionálnej úrovni dohodla potrebný súbor ukazovateľov na vykonávanie rozpočtu na základe výsledku; konštatuje však, v tomto štádiu nie sú známe žiadne alebo skoro žiadne informácie o udržateľnosti a európskej pridanej hodnote týchto investícií;

157.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie je informovaný o opatreniach, ktoré Komisia požadovala od členských štátov v kontexte európskeho semestra; vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament o opatreniach prijatých členskými štátmi v súvislosti s európskym semestrom;

158.  je veľmi znepokojený tým, že Dvor audítorov naznačil oneskorenia v začiatku programového obdobia 2014 – 2020 už vo výročnej správe za rok 2014; ako aj tým, že napriek tomu bolo na konci roka 2015 poverených menej než 20 % vnútroštátnych orgánov zodpovedných za európske štrukturálne a investičné fondy;

Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond: všeobecné otázky

159.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov zosúladil kapitoly vo svojej výročnej správe s okruhmi v rámci všeobecného finančného rámca; domnieva sa však, že prostriedky v rámci tohto okruhu (EFRR 28,3 miliardy EUR, KF 12,1 miliardy EUR, ESF 10,3 miliardy EUR) sú tak významné, že stratégia auditu Dvora audítorov by mala zabezpečiť identifikovateľnosť EFRR a KF na jednej strane a ESF na druhej strane;

160.  je znepokojený skutočnosťou, že členské štáty sa najmä ku koncu programového obdobia zamerali na čerpanie finančných prostriedkov dostupných v rámci vnútroštátnych balíkov, a nie na dosahovanie politických cieľov; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom technickej pomoci pomohla členským štátom s najhoršími výsledkami, a to najmä na konci rozpočtového obdobia;

161.  nalieha na to, aby 16 členských štátov, ktoré ešte netransponovali smernicu o verejnom obstarávaní(20), 19 členských štátov, ktoré netransponovali smernicu o udeľovaní koncesií(21), a 17 členských štátov, ktoré ešte netransponovali smernicu o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb(22), tak urýchlene urobilo, pretože smernice sú zamerané na ďalšie zjednodušenie; vyzýva Komisiu, aby overila pokrok v týchto oblastiach;

162.  zdôrazňuje význam iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI); do konca novembra 2015 bolo takmer 320 000 mladých ľudí zahrnutých do opatrení podporovaných YEI a 18 z 22 členských štátov už spustilo opatrenia na základe tejto iniciatívy; 28 % dostupných finančných prostriedkov z YEI bolo zaviazaných, 20 % bolo zmluvne zadaných príjemcom a 5 % bolo vyplatených príjemcom; konštatuje, že tri členské štáty (Španielsko, Írsko a Spojené kráľovstvo) ku koncu novembra 2015 ešte nezaviazali žiadne finančné prostriedky;

163.  berie na vedomie predbežné výsledky vykonávania ESF a YEI v rokoch 2014 – 2015 a že na činnostiach ESF a YEI sa zúčastnilo 2,7 milióna účastníkov vrátane 1,6 milióna nezamestnaných a 700 000 neaktívnych osôb;

164.  zároveň vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa zdá, že prvá štúdia(23) takisto poukazuje na nedostatočnú účinnosť poskytovaných služieb a na nedostatky v oblasti zberu údajov v niektorých členských štátoch;

Systémy riadenia a kontroly

165.  poznamenáva, že v roku 2015 viac než 80 % platieb boli priebežné platby na operačné programy z programového obdobia 2007 – 2013, ktorého obdobie oprávnenosti skončilo 31. decembra 2015; zálohové platby na programové obdobie 2014 – 2020 dosiahli výšku približne 7,8 miliardy EUR;

166.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v Taliansku sa vyskytli neprijateľné oneskorenia pri platbách stážistom v rámci záruky pre mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby monitorovala situáciu a vypracovala osobitný akčný plán pre členské štáty, v ktorých existuje tento problém;

167.  berie na vedomie, že Dvor audítorov preskúmal 223 operácií (120 operácií sa týkalo EFRR, 52 KF a 44 ESF);

168.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vyčíslil odhadovaná chybovosť na úrovni 5,2 % (2014: 5,7 %); vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov musel tak ako v predchádzajúcich rokoch skonštatovať, že v 18 prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií na to, aby chybám predišli, odhalili ich a napravili skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; naliehavo vyzýva členské štáty, aby využili všetky informácie na to, aby sa chybám predišlo, aby sa zistili a aby sa opravili; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či členské štáty používajú všetky informácie s cieľom predísť chybám, odhaliť ich alebo ich opraviť; ak by sa všetky tieto informácie použili, odhadovaná chybovosť pre túto kapitolu by bola o 2,4 percentuálneho bodu nižšia(24);

169.  berie na vedomie, že v oblasti výdavkov EFRR/KF Dvor audítorov zistil, že hlavným rizikom pre riadnosť bolo na jednej strane to, že príjemcovia deklarujú náklady, ktoré nie sú oprávnené podľa vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti a/alebo podľa menej početných pravidiel oprávnenosti v nariadeniach Únie upravujúcich štrukturálne fondy, alebo, na druhej strane, nesúlad s pravidlami Únie a/alebo vnútroštátnymi pravidlami verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek; Komisia odhaduje riziko výskytu chýb v tejto oblasti politiky na úrovni medzi 3 % a 5,6 %;

170.  berie na vedomie, že v oblasti výdavkov ESF Dvor audítorov zistil, že hlavné riziko z hľadiska správnosti sa týkalo nehmotnej povahy investícií do ľudského kapitálu a účasti viacerých, často malých partnerov na realizácii projektov; Komisia odhaduje riziko výskytu chýb v tejto oblasti politiky na úrovni od 3 % do 3,6 %;

171.  s poľutovaním konštatuje, že jedným z hlavných zdrojov chýb v oblasti výdavkov v okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ je naďalej porušovanie pravidiel verejného obstarávania; poukazuje na to, že závažné porušovanie pravidiel verejného obstarávania zahŕňa priame zadanie dodatočných zákaziek alebo dodatočné práce alebo služby, pre ktoré neexistuje opodstatnenie, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikty záujmov a diskriminačné výberové kritériá; za kľúčovú považuje politiku úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o informácie o zmluvných dodávateľoch a subdodávateľoch, s cieľom riešiť chyby a zneužívanie pravidiel;

172.  zdôrazňuje, že zjednodušovanie vrátane zjednodušenej možnosti vykazovania nákladov, znižuje riziko chýb; poukazuje však na skutočnosť, že riadiace orgány trápi dodatočná pracovná záťaž, právna neistota a riziko, že akúkoľvek nezrovnalosť možno považovať za systémovú chybu;

173.  víta skutočnosť, že výročné kontrolné správy členských štátov sa rokmi postupne stali spoľahlivejšími: iba v 14 prípadoch EFRR/KF bola miera chybovosti, ktorú vykázali členské štáty, upravená smerom nahor o viac ako 2 %;

174.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR REGIO považovalo za potrebné 67 výhrad (predtým 77) z dôvodu nespoľahlivých riadiacich a kontrolných systémov v 13 členských štátoch a jednu výhradu týkajúcu sa programu cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci Grécko - bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko; zo 67 programov, ktorých sa výhrada týka, sa 22 pripisuje Španielsku, 10 Maďarsku a 7 Grécku; okrem toho odhadovaný finančný dosah týchto výhrad sa v prípade EFRR/KF znížil z 234 miliónov EUR v roku 2014 na 231 miliónov EUR v roku 2015;

175.  vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL) vydalo 23 výhrad (predtým 36) z dôvodu nespoľahlivých riadiacich a kontrolných systémov v 11 členských štátoch; berie na vedomie, že odhadovaný finančný dosah týchto výhrad sa v prípade ESF znížil zo 169,4 milióna EUR v roku 2014 na 50,3 milióna EUR v roku 2015;

176.  podporuje plány Komisie, aby sa zlepšenie vplyvu hodnotení programov politiky súdržnosti stalo prioritou(25); pýta sa Komisie, ako budú zistenia zapracované do akýchkoľvek právnych predpisov na ďalšie plánovacie obdobie;

Nástroje finančného inžinierstva (NFI)

177.  konštatuje, že riadiace orgány členských štátov nahlásili celkovo 1 052 NFI (vrátane 77 holdingových fondov a 975 špecifických fondov) fungujúcich ku koncu roka 2015: 89 % tvoria NFI pre podniky, 7 % na projekty rozvoja miest a 4 % pre fondy na energetickú účinnosť/obnoviteľné zdroje energie;

178.  je si vedomý, že tieto NFI boli zriadené v 25 členských štátoch (všetky členské štáty okrem Írska, Luxemburska a Chorvátska) a dostali finančnú podporu zo 188 operačných programov vrátane jedného operačného programu cezhraničnej spolupráce;

179.  berie na vedomie, že celková hodnota príspevkov operačného programu vyplatených na NFI predstavovala 16,9 miliardy EUR, z toho 11,7 miliardy EUR v štrukturálnych fondoch (EFRR a ESF); berie tiež na vedomie, že platby konečným príjemcom do konca roka 2015 dosiahli 12,7 miliardy EUR, z čoho 8,6 miliardy EUR predstavovali štrukturálne fondy, čím sa dosiahla miera čerpania takmer 75 % súm na operačný program vyplatených na NFI;

180.  poukazuje na to, že príjemcovia v Poľsku, Maďarsku a vo Francúzsku sú hlavnými príjemcami prostriedkov z nástrojov finančného inžinierstva;

181.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že Komisia by mala zabezpečiť, aby sa všetky výdavky súvisiace s finančnými nástrojmi EFRR a ESF na programové obdobie 2007 – 2013 vo vyhláseniach o ukončení uvádzali dostatočne skoro, aby mohli orgány auditu uskutočniť svoje kontroly; domnieva sa okrem toho, že Komisia by mala nabádať všetky členské štáty, ktoré implementovali finančné nástroje, aby uskutočnili osobitné audity implementácie týchto nástrojov na účely ich ukončenia;

182.  vyjadruje hlboké znepokojenie tým, že finančná náročnosť spôsobená viac ako 1 000 NFI znamená veľkú časť „galaxií rozpočtov“, čo spôsobuje, že nie je možné vyvodiť demokratickú zodpovednosť;

Európska investičná banka

183.  je hlboko znepokojený všeobecne vyššími nákladmi a poplatkami za fondy riadené Európskou investičnou bankou/Európskym investičným fondom a vykonávajúce finančné nástroje v rámci spoločného riadenia, ktoré odhalil Dvor audítorov vo svojich zisteniach uvedených v osobitnej správe č. 19/2016 s názvom „Vykonávanie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – ponaučenie z programovacieho obdobia na roky 2007 – 2013“ a vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal podobný audit za súčasné obdobie;

184.  vyzýva Komisiu, aby počnúc rokom 2018 každoročne do konca júna predložila správu o vykonávaní súčasného viacročného finančného rámca a o súčasnom stave všetkých finančných nástrojov spravovaných a vykonávaných skupinou Európskeho investičného fondu, ktoré sú napojené na zdroje z rozpočtu Únie, vrátane dosiahnutých výsledkov, a to s cieľom jej uplatnenia v postupe udeľovania absolutória;

Osobitné prípady

185.  konštatuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na základe údajných nezrovnalostí začal administratívne vyšetrovania, a to napríklad v Nemecku vo veci Volkswagen Group na základe emisného škandálu, vo Francúzsku v súvislosti s Národným frontom a jeho predsedníčkou, ako aj v prípade projektu v Českej republike známeho ako „Bocianie hniezdo“; žiada Komisiu, aby informovala jeho príslušný výbor okamžite po ukončení vyšetrovaní;

186.  je hlboko znepokojený tým, že v Maďarsku Dvor audítorov a GR REGIO zistili závažné nezrovnalosti v súvislosti s výstavbou linky číslo štyri metra v Budapešti; na základe administratívneho vyšetrovania úradu OLAF, ktoré sa začalo v roku 2012 a ktoré bola iba nedávno uzavreté vzhľadom na zložitý charakter prípadu, môže Komisia vymáhať 228 miliónov EUR a Európska investičná banka 55 miliónov EUR; a že zlé hospodárenie bolo odhalené na úrovni projektov; konštatuje, že úrad OLAF v správe k prípadu tiež odporúča súdne následné opatrenia v Maďarsku a v Spojenom kráľovstve; vyzýva Komisiu, aby jeho príslušný výbor pravidelne informovala o dosiahnutom pokroku a o prijatých opatreniach;

187.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že rumunská vláda prijala nariadenie, ktoré by mohlo byť prekážkou účinného boja proti korupcii a ktoré by okrem toho mohlo poskytnúť možnosť oslobodenia politikov zapojených do nezákonného konania; domnieva sa, že tieto nové legislatívne opatrenia môžu mať veľmi negatívny vplyv na snahu Komisie chrániť finančné záujmy Európskej únie, keďže Rumunsko je dôležitým príjemcom prostriedkov zo štrukturálnych fondov; žiada Komisiu, aby informovala jeho príslušný výbor o opatreniach, ktoré prijala na riešenie situácie;

Potrebné opatrenia

188.  opakuje svoju požiadavku z uznesenia o udelení absolutória Komisii za rok 2014(26), aby Komisia svojim generálnym riaditeľstvám nariadila, aby zverejnili všetky odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré vydali v súvislosti s európskym semestrom vo svojich príslušných výročných správach o činnosti;

189.  žiada Dvor audítorov, aby vzhľadom na ich finančnú dôležitosť v rámci svojej stratégie auditu zabezpečil samostatnú identifikovateľnosť EFRR a KF na jednej strane a ESF na druhej strane;

190.  vyzýva Komisiu, aby:

   zabezpečila, aby sa posilnili systémy riadenia a kontroly v 15 členských štátoch(27), v ktorých boli preukázané nedostatky, a aby jeho príslušný výbor do októbra 2017 písomne informovala o svojom úsilí;
   objasnila rozlišovanie medzi vratnou a nevratnou DPH;
   po ukončení finančného rámca 2007 – 2013 podala správu o sume so zrušenou viazanosťou (podľa krajiny, fondu, výšky);
   v súlade s odporúčaním Dvora audítorov vo svojom legislatívnom návrhu na budúce programové obdobie navrhla nevyhnutné aktualizácie v oblasti mechanizmu vypracovania a realizácie európskeho štrukturálneho a investičného fondu, pričom sa zohľadnia aj návrhy skupiny na vysokej úrovni na zjednodušenie s cieľom posilniť prínos politiky súdržnosti, aby sa riešili rozdiely v nerovnosti medzi regiónmi Únie a členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby včas vypracovala oznámenie o tejto otázke;
   stanovila pre nasledujúce programové obdobie viac spravovateľných a merateľných ukazovateľov výkonnosti, keďže Európsky parlament priznáva rovnakú dôležitosť kontrolám zákonnosti a riadnosti, na jednej strane, a výkonnosti na strane druhej;
   predpokladala úplnú transparentnosť a prístup k dokumentácii pre práce na infraštruktúre financovanej z prostriedkov Únie, a to najmä so zameraním na údaje týkajúce sa dodávateľov a subdodávateľov;

191.  plne podporuje názor komisára Oettingera, že finančné nástroje a tieňové rozpočty sa musia z dlhodobého hľadiska vrátiť do rozpočtu Únie, keďže to by znamenalo, že Komisia by sa zodpovedala Európskemu parlamentu; vyzýva Komisiu, aby do novembra 2017 vypracovala oznámenie o tejto otázke;

Spoločná poľnohospodárska politika

192.  pripomína, že schémy priamej pomoci zavedené reformou SPP v roku 2013 nadobudli účinnosť až v roku 2015, a že táto správa sa vzťahuje na výdavky v rozpočtovom roku 2015, ktoré zodpovedajú žiadostiam o priamu pomoc podaným v roku 2014, ktorý bol posledným rokom starých schém SPP;

Otázky dodržiavania predpisov

193.  poukazuje na to, že odhadovaná miera chybovosti v okruhu 2 viacročného finančného rámca „Prírodné zdroje“ v rozpočtovom roku 2015 je podľa Dvora audítorov na úrovni 2,9 %; konštatuje, že táto úroveň je podobná ako v roku 2014, keď sa zohľadní zmena prístupu Dvora audítorov v súvislosti s chybami krížového plnenia, ktoré už nie sú zahrnuté do chybovosti;

194.  vyzýva preto Komisiu, aby s cieľom zlepšiť zodpovednosť a podávanie správ na úrovni vyššieho manažmentu preskúmala pružnejšie a účinnejšie uplatňovanie pravidla o vnútornej mobilite riadiacich pracovníkov v prípadoch, keď je dlhý čas na pozícii spojený s neustále vysokou mierou chybovosti, na ktorú poukazuje Dvor audítorov, a s pretrvávajúcimi výhradami, pokiaľ ide o výsledky hospodárenia v príslušných útvaroch;

195.  upozorňuje, že v prípade podpory trhu a priamej podpory je odhadovaná miera chybovosti podľa Dvora audítorov na úrovni 2,2 %, čo je mierne nad prahom významnosti 2 % (rovnako ako v roku 2014), zatiaľ čo v prípade rozvoja vidieka a ostatných politík je odhadovaná miera chybovosti stále vysoká na úrovni 5,3 %, hoci je nižšia než odhadovaných 6 % v predchádzajúcom roku;

196.  zdôrazňuje, že takmer všetky chyby v oblasti priamej podpory vyplývali z nadhodnoteného počtu oprávnených hektárov napriek skutočnosti, že spoľahlivosť údajov v registri poľnohospodárskych produkčných blokov (LPIS) sa v posledných rokoch neustále zlepšuje, a poukazuje na to, že v oblasti rozvoja vidieka bola polovica chýb spôsobená neoprávnenosťou príjemcov alebo projektu, 28 % problémami s verejným obstarávaním a 8 % porušeniami agroenvironmentálnych záväzkov;

197.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v prípade oblastí priamej podpory aj rozvoja vidieka mohli vnútroštátne orgány znížiť mieru chybovosti na úroveň blízku alebo nižšiu ako je prah významnosti(28), pretože mali dostatočné informácie na zistenie chyby alebo chyby sami urobili; naliehavo vyzýva členské štáty, aby konali primerane a aby využili všetky dostupné informácie na to, aby sa chybám predišlo alebo aby sa zistili a opravili;

198.  víta skutočnosť, že Komisia výrazne znížila počet otvorených postupov posudzovania zhody: zo 192 v roku 2014 na 34 v roku 2015, a že v následnosti na zmeny právnych predpisov zamerané na zefektívnenie postupu teraz Komisia užšie monitoruje cyklus auditov s cieľom dosiahnuť súlad s vnútornými a vonkajšími lehotami;

Riadiace orgány

199.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky ovplyvňujúce niektoré z kľúčových kontrolných funkcií platobných agentúr členských štátov týkajúce sa:

   a) v prípade Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu:
   identifikačného systému poľnohospodárskych parciel, administratívnych kontrol;
   kvality kontrol na mieste;
   nedostatočného súladu pri stanovovaní parametrov na udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave, ako aj
   rozpočtových postupov vymáhania neoprávnene vyplatených platieb;
   b) v prípade podpory rozvoja vidieka:
   nedostatkov administratívnych kontrol v súvislosti s podmienkami oprávnenosti, a to najmä v súvislosti s verejným obstarávaním;
   c) v prípade krížového plnenia, spoľahlivosti štatistík z kontrol a odberu vzoriek;

Spoľahlivosť údajov oznamovaných členskými štátmi

200.  konštatuje, že v roku 2015 mali certifikačné orgány prvýkrát povinnosť uistiť sa o zákonnosti a riadnosti výdavkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia mohla prácu týchto orgánov využiť len v obmedzenom rozsahu, a to vzhľadom na značné nedostatky v metodike a vykonávaní, napríklad:

   nedostatočné stratégie auditu;
   príliš malé vzorky;
   nedostatočné zručnosti a právne znalosti audítorov certifikačných orgánov;

201.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že stále pretrváva problém, pokiaľ ide o spoľahlivosť údajov oznámených členskými štátmi, keďže:

   a) v priamych platbách:
   GR AGRI vykonalo úpravy („top-ups“) v prípade 12 zo 69 platobných agentúr s chybovosťou nad 2 %, ale v žiadnom prípade nie vyššou ako 5 %, pričom iba jedna platobná agentúra pôvodne svoje vyhlásenie podmienila výhradou;
   GR AGRI vydalo výhrady týkajúce sa 10 platobných agentúr: 3 zo Španielska, po jednej z Francúzska, Bulharska, Cypru, Talianska (Kalábria), Rumunska a jednu zo Španielska a Francúzska ako POSEI (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter);
   b) v oblasti vidieka:
   GR AGRI vykonalo úpravy („top-ups“) v prípade 36 z 72 platobných agentúr a v 14 prípadoch bola upravená miera chybovosti vyššia ako 5 %;
   GR AGRI vydalo výhrady týkajúce sa 24 platobných agentúr z 18 členských štátov: Rakúska, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska (4 platobné agentúry), Lotyšska, Holandska, Portugalska, Rumunska, Švédska, Španielska (3 platobné agentúry) a Spojeného kráľovstva (2 platobné agentúry);
   okrem toho GR AGRI vydalo výhrady týkajúce sa verejného obstarávania v 2 členských štátoch: Nemecku a Španielsku;

202.  zdôrazňuje, že v prípade Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa miery chybovosti stanovené GR AGRI a Dvorom audítorov rozchádzajú(29), zatiaľ čo v prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je upravená chybovosť vo výške 4,99 %, ktorú uvádza GR AGRI, v zásade v súlade s mierou chybovosti odhadovanou Dvorom audítorov;

Otázky výkonnosti

203.  konštatuje, že tak ako v roku 2014 Dvor audítorov preskúmal otázky týkajúce sa výkonnosti vybraných operácií v oblasti rozvoja vidieka, a je znepokojený skutočnosťou, že neexistujú dostatočné dôkazy o primeranosti nákladov v 44 % projektov a že sa vyskytli nedostatky v zameriavaní sa na opatrenia a vo výbere projektov vrátane slabého prepojenia s cieľmi stratégie Európa 2020; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky možné opatrenia s cieľom zlepšiť túto znepokojujúcu situáciu;

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

204.  vyjadruje znepokojenie nad spoľahlivosťou údajov, ktoré Komisia používa na meranie kľúčového ukazovateľa výkonnosti 1 (KPI 1), ako ho definuje GR AGRI v súvislosti s poľnohospodárskym dôchodkom z faktorov; domnieva sa, že súčasný trend v oblasti poľnohospodárstva na čiastočný úväzok sa v dôsledku nízkych cien komodít nevykazuje presne, konštatuje predovšetkým, že:

   a) Komisia nie je schopná poskytnúť presné údaje poľnohospodárov, ktorí zanechali svoju prácu v roku 2015 z dôvodu kríz v mliekárenstve a na trhu s bravčovým mäsom, keďže „nemá k dispozícii ľahko dostupné údaje o nových účastníkoch alebo o počte poľnohospodárov, ktorí opustili sektor“ (písomné otázky 1 a 3 na vypočutie komisára Hogana 29. novembra 2016);
   b) rok 2013 je posledným rokom, za ktorý sú údaje o počte poľnohospodárskych podnikov k dispozícii: 10 841 000 poľnohospodárskych podnikov riadených vždy jedným poľnohospodárom;
   c) počet príjemcov z prvého piliera SPP v roku 2015: 7 246 694 poľnohospodárov Únie a 127 268 príjemcov podporených v rámci trhových opatrení;
   d) poľnohospodársky dôchodok z faktorov sa vypočítava na jednu ročnú pracovnú jednotku, ktorá zodpovedá práci vykonanej jednou osobou, ktorá je v poľnohospodárskom podniku zamestnaná na plný úväzok, pričom celkové pracovné sily v poľnohospodárske v 28 členských štátoch v roku 2013 predstavovali 9,5 milióna ročných pracovných jednotiek, z čoho 8,7 milióna (92 %) boli riadni zamestnanci(30) (31);
   e) Dvor audítorov dospel v osobitnej správe č. 1/2016 k záveru, že systém Komisie na meranie výkonnosti SPP vo vzťahu k príjmom poľnohospodárov nie je dobre navrhnutý a že množstvo i kvalita štatistických údajov používaných na analýzu príjmov poľnohospodárov vykazujú značné obmedzenia;

205.  obáva sa, že Komisia nie je dobre vybavená na to, aby poskytovala komplexné ročné údaje, pokiaľ ide o KPI 1, a v konečnom dôsledku ani presne a komplexne monitorovať vývoj príjmov poľnohospodárov;

206.  domnieva sa, že kľúčový ukazovateľ výkonnosti 4 týkajúci sa miery zamestnanosti v oblasti rozvoja vidieka nie je relevantný, keďže miera zamestnanosti v oblasti rozvoja vidieka nie je ovplyvnená len opatreniami SPP a keďže cieľ zachovať a tvoriť pracovné miesta na vidieku je spojený s mnohými inými nástrojmi, najmä inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami;

Spravodlivá SPP

207.  upozorňuje na veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o priemerné príjmy poľnohospodárov(32) a pripomína, že minulý rok Európsky parlament dospel k záveru, že je neudržateľné, že 44,7 % všetkých podnikov v Únii malo príjem nižší ako 4 000 EUR ročne, že v priemere 80 % príjemcov priamej podpory SPP dostáva približne 20 % platieb a 79 % príjemcov priamej podpory SPP dostáva najviac 5 000 EUR ročne(33);

208.  berie na vedomie, že generálny riaditeľ GR AGRI na jednej strane svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015 informuje o trendoch v rozdeľovaní priamych platieb a opäť zdôraznil, že je na členských štátoch, aby využili možnosti, ktoré ponúka reforma SPP z roku 2013 na prerozdelenie dotácií v rámci SPP;

209.  domnieva sa, že priame platby nezohrávajú v plnej miere svoju úlohu ako mechanizmus záchrannej siete na stabilizáciu príjmov poľnohospodárov, najmä v prípade malých poľnohospodárskych podnikov, vzhľadom na to, že súčasné nevyvážené rozdeľovanie platieb vedie k tomu, že 20 % všetkých poľnohospodárskych podnikov v Únie získava 80 % všetkých priamych platieb, pričom nie je zohľadnená úroveň výroby a ide o dedičstvo toho, že členské štáty naďalej ako základ platieb používajú historické kritériá, hoci uznáva, že veľkosť poľnohospodárskych podnikov, či už veľkých alebo malých, závisí od jednotlivých členských štátov; zastáva názor, že väčšie poľnohospodárske podniky nevyhnutne nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na stabilizovanie príjmov ako malé poľnohospodárske podniky v obdobiach nestability príjmov, pretože na zvýšenie odolnosti môžu využiť úspory z rozsahu; domnieva sa, že stanovenie stropu pre priame platby, ktoré pôvodne navrhla Európska komisia a podporil Európsky parlament, by mohlo poskytnúť dostatočné finančné zdroje na vytvorenie spravodlivejšej SPP;

Biopalivá

210.  poukazuje na to, že podľa zistení Dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 18/2016 o systéme EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív, systém Únie na certifikáciu udržateľnosti biopalív nie je úplne spoľahlivý a bol náchylné na podvody, pretože Komisia udelila rozhodnutia o uznaní dobrovoľných schém, ktoré nemali zavedené primerané postupy overovania, aby sa zaistilo, že biopalivá vyrobené z odpadu sú skutočne vyrobené z odpadu;

Zjednodušenie

211.  trvá na tom, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 25/2016 skontroloval, či systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov členským štátom umožňuje spoľahlivo kontrolovať meranie pôdy, ktorú nahlásili poľnohospodári, a skutočnosť, či na túto pôdu možno poskytnúť podporu a či boli systémy prispôsobené na plnenie požiadaviek SPP na roky 2014 – 2020, najmä požiadaviek, ktoré sa týkajú povinností ekologizácie;

212.  je znepokojený závermi Dvora audítorov, že šesť hlavných zmien, ktoré môžu ovplyvniť systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, bolo zavedených v máji 2015 a že zložitosť pravidiel a postupov potrebných na zvládnutie týchto zmien ešte zvýšila administratívnu záťaž pre členské štáty;

Česká platobná agentúra

213.  žiada Komisiu, aby urýchlila postup overovania súladu začatý 8. januára 2016, s cieľom získať podrobné a presné informácie o riziku konfliktu záujmov týkajúceho sa Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu v Českej republike; berie na vedomie, že neschopnosť odstrániť konflikt záujmov môže v konečnom dôsledku viesť k odobratiu akreditácie platobnej agentúry príslušným orgánom alebo uloženiu finančných opráv zo strany Komisie, a žiada Komisiu, aby Európsky parlament bezodkladne informovala, ak na konci postupu overenia súladu GR AGRI postúpi informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akejkoľvek nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie úradu OLAF;

Preskúmanie overenia súladu

214.   domnieva sa, že zjednodušenie SPP a zníženie administratívneho zaťaženia pre príjemcov a platobné agentúry by mali byť prioritami Komisie v nadchádzajúcich rokoch; domnieva sa tiež, že hoci by sa Komisia mala snažiť zachovať pozitívny trend v oblasti účinnosti riadenia SPP a mier chybovosti SPP sústredením svojej pozornosti na zachovanie nápravnej schopnosti a na nápravné opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty, mala by zvážiť možnosť, že nebude iniciovať alebo viesť vyšetrovania v rámci overenia súladu menšieho rozsahu;

Potrebné opatrenia

215.  vyzýva Komisiu, aby:

   a) pokračovala v prijímaní následných opatrení v prípadoch, keď vnútroštátne právne predpisy nie sú v súlade s právnymi predpismi Únie, vrátane všetkých právnych prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a to najmä pozastavenia platieb;
   b) každoročne monitorovala výsledky posúdení kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vykonaných členskými štátmi a kontrolovala, či všetky členské štáty s negatívnym posúdením skutočne prijali potrebné nápravné opatrenia;
   c) znovu preskúmala súčasný právny rámec s cieľom zjednodušiť a zefektívniť niektoré pravidlá týkajúce sa LPIS v nasledujúcom období SPP, napríklad opätovným zvážením potreby 2 % prahu stability a pravidla 100 stromov;
   d) zabezpečila, aby akčné plány všetkých členských štátov riešiace chyby v rozvoji vidieka zahŕňali účinné opatrenia v oblasti verejného obstarávania;
   e) monitorovala a aktívne podporovala certifikačné orgány pri zlepšovaní ich práce a metodiky overovania zákonnosti a riadnosti výdavkov, a najmä pri predkladaní stanovísk k zákonnosti a riadnosti výdavkov SPP v takej kvalite a takom rozsahu, ktorý Komisii umožní overenie spoľahlivosti kontrolných údajov platobných agentúr, alebo, kde je to vhodné, odhad potrebných úprav miery chybovosti platobných agentúr na základe týchto stanovísk, a to v záujme zavedenia prístupu jednotného auditu v oblasti poľnohospodárskych výdavkov;
   f) aktualizovala audítorskú príručku GR AGRI začlenením podrobných audítorských postupov a požiadaviek na dokumentáciu na overenie údajov poskytnutých členskými štátmi a používaných na výpočet finančných opráv;
   g) prijala potrebné opatrenia s cieľom získať od členských štátov presné a úplné údaje, pokiaľ ide o počet poľnohospodárov v EÚ a o ich príjmy s cieľom skutočne zmerať a monitorovať KPI 1 uvedený vo výročnej správe o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI o poľnohospodárskych príjmoch;
   h) nanovo definovala kľúčový ukazovateľ výkonnosti 4 týkajúce sa zamestnanosti vo vidieckych oblastiach s cieľom zdôrazniť osobitný vplyv opatrení SPP na zamestnanosť v týchto oblastiach;
   i) iniciovala pravidelné diskusie medzi členskými štátmi v Rade v súvislosti s vykonávaním ustanovení zavedených reformou SPP v roku 2013 na prerozdelenie priamych platieb medzi príjemcov a v plnej miere informovala o pokroku dosiahnutom v tomto smere vo výročnej správe o činnosti GR AGRI(34);
   j) posúdila, v súvislosti s úvahami o zjednodušenej a modernizovanej SPP, či je režim priamych platieb vhodne navrhnutý na stabilizáciu poľnohospodárskych príjmov všetkých poľnohospodárskych podnikov alebo či by návrh inej politiky alebo modelu rozdeľovania priamych platieb mohol viesť k lepšej úprave verejných prostriedkov na ciele;
   k) podstatne zmenila systém certifikácie udržateľných biopalív, a najmä účinne overovala, či pestovatelia surovín pre biopalivá v EÚ dodržiavajú environmentálne požiadavky EÚ v oblasti poľnohospodárstva, aby poskytla dostatočné dôkazy o pôvode odpadu a zvyškov, ktoré sa používajú na výrobu biopalív, a posúdila, či riadenie dobrovoľných schém znižuje riziko konfliktu záujmov;
   l) zrušila prahovú hodnotu, pod ktorou sa nemusia viesť vyšetrovania v rámci overenia súladu od 50 000 do 100 000 EUR podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013(35);
   m) zvážila zavedenie záväzného stropu pre priame platby;

Globálna Európa

Miery chybovosti

216.  upozorňuje, že podľa zistení Dvora audítorov, výdavky na program Globálna Európa sú ovplyvnené významnou mierou chýb s odhadovanou na 2,8 % (2,7 % v roku 2014);

217.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že s výnimkou operácií s viacerými darcami a operácií rozpočtovej podpory bola miera chybovosti v prípade konkrétnych operácií priamo riadených Komisiou vyčíslená na 3,8 % (3,7 % v roku 2014);

218.  konštatuje, že ak by sa všetky informácie získané Komisiou – a audítormi vymenovanými Komisiou – použili na opravu chýb, odhadovaná miera chybovosti v kapitole Globálna Európa by bola o 1,6 % nižšia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby konala primerane a aby využila všetky dostupné informácie na to, aby sa chybám predišlo alebo aby sa zistili a opravili;

219.  poukazuje na to, že v preskúmaných operáciách súvisiacich s rozpočtovou podporou sa nevyskytli chyby zákonnosti a riadnosti;

220.  upozorňuje, že najvýznamnejší druh chýb, ktorý tvorí 33 % odhadovanej miery chybovosti, sa týka nevzniknutých výdavkov: t. j. výdavkov, ktoré v čase ich schválenia a v niektorých prípadoch zúčtovania Komisiou ešte nevznikli;

221.  upozorňuje, že najčastejší druh chýb, ktorý tvorí 32 % odhadovanej miery chybovosti, sa týka neoprávnených výdavkov, t. j.

   a) výdavkov súvisiacich s činnosťami, ktoré neboli súčasťou zmluvy, alebo vznikli mimo obdobia oprávnenosti;
   b) nedodržiavanie pravidla pôvodu;
   c) neoprávnené dane a nepriame náklady nesprávne vyúčtované ako priame náklady;

Vyhlásenie o vierohodnosti

222.  pripomína, že vo svojom vyhlásení o vierohodnosti generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) uviedol, že sa domnieva, že pri oboch finančných nástrojoch riadených GR NEAR – nástroji európskeho susedstva a nástroji predvstupovej pomoci – je finančná expozícia vyplývajúca z rizikovej sumy pod prahom významnosti na úrovni 2 % a priemerná miera chybovosti za celé generálne riaditeľstvo je 1,12 %;

223.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto vyhlásenie nie je v súlade s auditom Dvora audítorov, a poznamenáva, že GR NEAR vo svojej správe uznáva, že potrebuje ďalšie zlepšenie;

224.  poznamenáva najmä, že GR NEAR vypočítalo mieru zvyškovej chybovosti za 90 % svojich výdavkov, čoho výsledkom boli tri miery: miera zvyškovej chybovosti za priame hospodárenie nástroja predvstupovej pomoci, miera zvyškovej chybovosti za nepriame hospodárenie nástroja predvstupovej pomoci a miera zvyškovej chybovosti nástroja európskeho susedstva vzťahujúca sa na všetky spôsoby hospodárenia; pri zvyšných 10 % výdavkov GR NEAR použilo iné zdroje iné zdroje uistenia;

225.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil, že výpočet miery zvyškovej chybovosti v prípade nepriameho hospodárenia prijímajúcimi krajinami, pri ktorom sa kombinuje neštatistický výber vzorky kontrolnými orgánmi s historickou mierou zvyškovej chybovosti vypočítanou GR NEAR, nie je dostatočne reprezentatívny a neposkytuje dostatočne presné informácie o rizikovej sume platieb; upozorňuje, že podľa Dvora audítorov existuje riziko, že výpočet podceňuje mieru chybovosti a potenciálne tak môže mať dosah na uistenie poskytnuté generálnym riaditeľom;

226.  víta skutočnosť, že generálny riaditeľ GR DEVCO ukončil predchádzajúcu prax všeobecnej výhrady týkajúcu sa zákonnosti a riadnosti príslušných operácií v prípade všetkých operácií GR DEVCO a že v nadväznosti na odporúčania Európskeho parlamentu vo výročnej správe o činnosti za rok 2015 uviedol vyhlásenie o vierohodnosti rozlíšené podľa rizika;

227.  poznamenáva, že bola vydaná konkrétna výhrada k mierovému nástroju pre Afriku z dôvodu nedostatkov kontrol, ktoré zistilo oddelenie Komisie pre vnútorný audit; domnieva sa, že takáto výhrada mala byť vydaná skôr, keďže zistené nedostatky sa vyskytovali od zriadenia nástroja v roku 2004; konštatuje, že prax všeobecnej výhrady týkajúcej sa celého GR DEVCO zjavne prispela k nedostatku transparentnosti, pokiaľ ide o finančné hospodárenie GR DEVCO;

228.  poznamenáva, že GR DEVCO posúdilo dve výdavkové oblasti ako vysoko rizikové:

   i) granty v rámci priameho hospodárenia;
   ii) nepriame hospodárenie s medzinárodnými organizáciami;

ale súhlasí s názormi Dvora audítorov, že výhrada mohla byť odôvodnená, pokiaľ ide o nepriame hospodárenie s prijímajúcimi krajinami, najmä preto, že granty realizované nepriamo prijímajúcimi krajinami si vyžadujú podobnú úroveň analýzy rizika ako granty realizované priamo;

229.  poukazuje na to, že podľa zistení Dvora audítorov (pozri body 48 až 50 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015 o ERF) bola nápravná schopnosť GR DEVCO nadhodnotená, keďže z výpočtu priemernej ročnej sumy príkazov na vymáhanie vydaných pre chyby a nezrovnalosti medzi rokmi 2009 a 2015 neboli vylúčené spätne získané sumy predbežného financovania a získaného úroku a zrušené príkazy na vymáhanie pohľadávok;

Nedostatky v systémoch kontroly a prevencie

230.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil tieto nedostatky v systémoch kontroly Komisie:

   overovanie výdavkov vykonané audítormi poverenými príjemcami v niektorých prípadoch neodhalilo chyby, ktoré viedli k akceptovaniu neoprávnených nákladov Komisiou;
   oneskorenia sa zistili aj pri potvrdzovaní, povoľovaní a platbe výdavkov zo strany Komisie;
   osobitné pravidlá stanovené Komisiou pre twinningové nástroje (nástroj európskeho susedstva a partnerstva) týkajúce sa jednorazových súm a paušálnych nákladov boli vypracované takým spôsobom, že vytvárajú riziko, že vykonávajúci partner členského štátu má zisk;

Správy o riadení vonkajšej pomoci

231.  opäť vyjadruje poľutovanie nad tým, že správy o riadení vonkajšej pomoci, ktoré vydali vedúci delegácií Únie, nie sú pripojené k ročným správam o činnosti GR DEVCO a GR NEAR, ako sa vyžaduje v článku 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa systematicky považujú za dôverné, pričom v súlade s článkom 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa „sprístupňujú sa Európskemu parlamentu a Rade, pričom by sa v prípade potreby mala riadne zohľadňovať dôvernosť informácií týchto správ“;

232.  konštatuje, že keďže analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti sa v GR NEAR uskutočnila po prvý raz, nie je možné urobiť žiadny záver, pokiaľ ide o trend a že v roku 2015 nebolo u GR NEAR vypočítaných päť kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

233.  upozorňuje, že:

   a) celkovo sa výkonnosť delegácií zlepšila, ak sa meria počtom referenčných hodnôt dosiahnutých v priemere za delegáciu;
   b) celková hodnota portfólia projektov riadených delegáciami sa znížila z 30 miliárd EUR na 27,1 miliardy EUR a že
   c) podiel projektov s realizačnými problémami poklesol z 53,5 % na 39,7 %;

234.  zdôrazňuje, že i) nástroj stability, ii) nástroj MIDEAST a iii) Európsky rozvojový fond sú stále programy so znepokojujúco vysokou mierou problémov vo vykonávaní a že 3 zo 4 EUR investovaných s Európskym rozvojovým fondom sú neprijateľne vystavené riziku, že sa nedosiahnu dané ciele alebo dôjde k oneskoreniu v ich plnení;

235.  konštatuje, že vedúci delegácií poskytli informácie o 3 782 projektoch pri záväzkoch vo výške 27,41 miliardy EUR a že:

   a) 800 projektov (21,2 %) v hodnote 9,76 miliardy EUR (35,6 % z celého projektového portfólia) je vystavených určitému druh rizika v súvislosti s výstupom – či už a priori alebo riziku bežného výstupu, projekty financované z Európskeho rozvojového fondu predstavujú 72 % celkovej sumy podliehajúcej riziku (7 miliárd EUR);
   b) v prípade 648 projektov (17,1 %) v hodnote 6 miliardy EUR (22 % celého projektového portfólia) hrozí oneskorenie, pričom projekty financované z Európskeho rozvojového fondu predstavujú dve tretiny všetkých omeškaných projektov;
   c) 1125 projektov (29,75 %) v hodnote 10,89 miliardy EUR (39,71 %) je vystavených riziku, že sa nedosiahnu stanovené ciele alebo ich vykonávanie bude oneskorené, pričom Európsky rozvojový fond predstavuje 71 % z 10,8 miliardy EUR;

236.  víta skutočnosť, že Komisia po prvýkrát spochybnila vedúcich delegácií Únie v súvislosti s a priori rizikami projektov, ktoré môžu predstavovať prvý krok k centralizovanému postupu riadenia rizík; odporúča, aby Komisia na základe dostupných informácií o problémovej oblasti, v ktorej delegácie môžu pôsobiť, zintenzívnila svoj dialóg s delegáciami o tom, ako riadiť toto riziko počas fázy vykonávania projektu;

237.  poznamenáva, že k štyrom delegáciám s najhoršími výsledkami, za ktoré zodpovedá GR DEVCO, patria delegácie v Jemene, Stredoafrickej republike, Gabone a Mauritánii, pričom štyrmi najhoršími delegáciami, za ktoré zodpovedá GR NEAR, sú delegácie v Sýrii, Egypte, Albánsku a Kosove;

238.  očakáva, že GR DEVCO v roku 2016 zaznamená pokrok v plnení týchto priorít a podá o nich správu vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2016:

   a) zvýšenie presnosti finančných prognóz o rozhodnutiach a v zmluvách;
   b) zvýšenie podielu platieb uskutočnených v rámci lehoty 30 dní;
   c) zvýšenie účinnosti kontrol;
   d) zlepšenie výkonnosti všetkých delegácií s menej ako 60 % „zelených“ kľúčových ukazovateľov výkonnosti v roku 2015, najmä prostredníctvom prijatia akčných plánov a informačných systémov;

239.  očakáva, že GR NEAR dosiahne tieto priority v roku 2016 a bude o nich informovať vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2016:

   a) zavedie päť kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré chýbali v správe o riadení vonkajšej pomoci za rok 2015;
   b) zlepší možnosti kontroly kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

Výdavky Únie v oblasti migrácie a azylu v susedných krajinách

240.  pripomína, že jedným z dôležitých aspektov vonkajších vzťahov Únie je, že boj proti chudobe by mal mať za cieľ vytváranie podmienok na predchádzanie nekontrolovanému prílevu nelegálnych migrantov do Európy;

241.  podporuje hlavné zistenia, o ktorých informoval Dvor audítorov v osobitnej správe č. 9/2016 „Vonkajšie výdavky EÚ na migráciu v krajinách južného Stredozemia a východného susedstva do roku 2014“, a zdôrazňuje najmä, že súčasná roztrieštenosť nástrojov narúša parlamentnú kontrolu i) spôsobu ich čerpania a ii) určovania zodpovednosti, a je preto ťažké posúdiť finančné sumy skutočne vynaložené na podporu vonkajšej činnosti v oblasti migrácie;

Svetová banka

242.  so zreteľom na alarmujúce informácie poskytnuté Politicom 2. decembra 2016, pokiaľ ide o konflikt záujmov v súvislosti s dohodami podpredsedníčky Komisie Georgievovej so Svetovou bankou pripomína, že Európsky parlament vo svojom poslednom uznesení o udelení absolutória Komisii za rok 2014 vyzval Komisiu, aby do konca roka 2017 preskúmala kódex správania komisárov vrátane vymedzenia toho, čo predstavuje konflikt záujmov; zdôrazňuje, že bez podrobného vymedzenia toho, čo predstavuje konflikt záujmov, Európsky parlament nebude môcť riadne, spravodlivo a konzistentne posudzovať existenciu súčasného alebo potenciálneho konfliktu záujmov;

243.  domnieva sa, že nové podmienky financovania, na ktorých sa Komisia dohodla so Svetovou bankou(36) a ktoré nahrádzajú paušálny poplatok za správu zložitejším vzorcom a predpokladajú najmä, že niektoré projekty, ktoré Svetová banka priamo vykonáva, môžu podliehať poplatku vo výške 17 % nákladov na zamestnancov a konzultantov, pravdepodobne budú mať nepriaznivý vplyv na rozpočet Únie a mohli by viesť k platbám presahujúcim 7 % strop pre poplatky za správu zakázaným podľa článku 124 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

244.  zdôrazňuje, že poplatok za správu, ktorý sa má platiť Svetovej banke, sa nebude uplatňovať v prípade rozvojových projektov a projektov spolupráce; je prekvapený, že Komisia by mala odmeňovať Svetovú banku za bankové činnosti, ktoré sú hlavnou náplňou činnosti bankára;

Medzinárodná riadiaca skupina

245.  blahoželá Komisii k výsledku konania vo veci T-381/15 z 2. februára 2017; pýta sa, ktoré zmluvy s Medzinárodnou riadiacou skupinou sú stále v platnosti;

Potrebné opatrenia

246.  Vyzýva:

   GR DEVCO a GR NEAR, aby zlepšili kvalitu overovaní výdavkov zadaných na vykonanie príjemcami, konkrétne zavedením nových opatrení, napríklad používaním tabuľky kvality na skontrolovanie kvality práce vykonanej audítormi poverenými príjemcami a revíziou zadávacích podmienok pre audítorov;
   GR NEAR, aby prijalo opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby financovanie prostredníctvom twinningového nástroja bolo v súlade s pravidlom neziskovosti a aby bola dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia;
   GR NEAR, aby prehodnotilo metodiku zvyškovej miery chybovosti s cieľom poskytnúť štatisticky presné informácie o rizikovej sume platieb v rámci nepriameho hospodárenia nástroja predvstupovej pomoci;
   GR DEVCO, aby zrevidovalo odhad svojej budúcej nápravnej schopnosti tým, že z výpočtu vylúči spätne získané sumy nevyužitého predbežného financovania a získaných úrokov a zrušené predtým vydané príkazy na vymáhanie;
   GR DEVCO a GR NEAR, aby zverejnili správy o riadení vonkajšej pomoci vydané vedúcimi delegácií Únie ako prílohy k ich výročným správam o činnosti, ako sa uvádza v článku 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a aby vo výročných správach o činnosti uviedli opatrenia, ktoré prijali v záujme nápravy tejto situácie v delegáciách s problémami vo vykonávaní, na skrátenie meškania a zjednodušenie programov;
   Komisiu, aby zverejnila vyhlásenia o vierohodnosti vedúcich delegácií Únie;
   Komisiu, aby:
   i) objasnila ciele;
   ii) vypracovala, rozšírila a zlepšila rámec hodnotenia výkonnosti svojich migračných a azylových politík v susedných krajinách;
   iii) zamerala dostupné finančné zdroje na jasne vymedzené a kvantifikované cieľové priority a
   iv) ďalej upevňovala prepojenie medzi rozvojom a migráciou;
   Komisiu, aby v kódexe správania pre komisárov zahrnula vymedzenie toho, čo predstavuje konflikt záujmov, aby zásadne prehodnotila potrebu uplatňovať vo svojich finančných dohodách s medzinárodnými organizáciami a poverenými subjektmi ustanovenia týkajúce sa uhrádzania nákladov na zamestnancov spojených s úkonmi, ktoré sú hlavným predmetom ich činnosti, a aby do konca roka 2017 podala Európskemu parlamentu riadnu správu o svojich riešeniach v tejto súvislosti, ale aj o vplyve uplatňovania novej politiky pokrytia nákladov;

Migrácia a bezpečnosť

247.  víta skutočnosť, že vzhľadom na politickú citlivosť tejto otázky Dvor audítorov sa v druhej časti kapitoly 8 svojej výročnej správy po prvýkrát venoval migračnej a bezpečnostnej politike; konštatuje, že so suma 0,8 miliardy EUR na túto oblasť predstavuje malú, ale rastúca časť rozpočtu Únie;

248.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov neuviedol žiadnu chybovosť v súvislosti s touto oblasťou politiky, pričom generálny riaditeľ GR HOME vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015 odhadol, že v prípadne nevýskumných grantov priamo riadených GR HOME je zostatková viacročná miera chybovosti na úrovni 2,88 %;

249.  pripája sa k obavám, ktoré vyjadril aj Dvor audítorov v súvislosti so skutočnosťou, že audity solidarity a riadenia migračných tokov realizované Komisiou nezahŕňali testy spoľahlivosti kontrol väčšiny kľúčových procesov, a že z tohto dôvodu existuje riziko, že Komisia poskytla primerané uistenie v súvislosti s niektorými ročnými programami, ktorých systémy kontroly boli neúčinné a ktoré preto nebudú predmetom jej následných auditov;

250.  pripomína, že GR HOME odhalilo nedostatky v systémoch riadenia a kontroly Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre návrat, Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Európskeho fondu pre vonkajšie hranice na roky 2007 – 2013, a to v Českej republike, Nemecku, Francúzsku a Poľsku;

251.  domnieva sa, že KPI 1 z výročnej správy o činnosti GR HOME za rok 2015 nie je relevantný, keďže miera návratu neregulárnych migrantov do tretích krajín nie je výrazne ovplyvnená riadením GR HOME;

252.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia sa domnieva, že je ťažké, ak nie nemožné, poskytnúť odhad uhradených nákladov na migrantov a žiadateľov podľa jednotlivých krajín, pretože riadenie migračných tokov zahŕňa široký rozsah činností(37);

253.  žiada Dvor audítorov, aby orgánu zodpovednému za kontrolu rozpočtu poskytol najpravdepodobnejšiu chybovosť týkajúcu sa migračnej a bezpečnostnej politiky vo svojej výročnej správe za rok 2016, a aby posúdil nápravnú schopnosť útvarov Komisie v tejto oblasti politiky;

254.  vyjadruje znepokojenie nad kontrolami finančných prostriedkov určených pre utečencov, ktoré sú často prideľované členským štátom v naliehavých prípadoch spôsobmi, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami; považuje za nevyhnutné, aby Komisia zaviedla prísnejšie kontroly, a to aj s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali ľudské práva utečencov a žiadateľov o azyl;

Potrebné opatrenia

255.  odporúča GR HOME, aby:

   a) vo svojej výročnej správe o činnosti starostlivo vyčíslilo a analyzovalo povahu zistených chýb a poskytlo viac informácií týkajúcich sa spoľahlivosti svojej nápravnej schopnosti;
   b) presadzovalo využívanie zjednodušených možností vykazovania nákladov, používanie jednorazových platieb a štandardizovaných jednotkových nákladov v riadení svojich fondov;
   c) starostlivo čerpalo zo skúseností získaných v minulosti týkajúcich sa nedostatkov zistených v riadení Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre návrat, Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Európsky fond pre vonkajšie hranice na roky 2007 – 2013;
   d) poskytlo rozpočtovému orgánu a orgánu zodpovednému za kontrolu rozpočtu čo najpresnejšie údaje o uhradených nákladoch na migrantov/žiadateľov o azyl s cieľom riadne odôvodniť sumy rozpočtových žiadostí o financovanie programov, pričom však uznáva nevyčísliteľnú hodnotu ľudského života;
   e) odskúšalo účinnosť systémov vnútornej kontroly členských štátov používaných na programy SOLID vo väčšine kľúčových procesov: výberové konania a zadávacie postupy, postupy verejného obstarávania, monitorovanie platieb a účtovníctva projektov;
   f) zorganizovalo a podporilo viac súčinnosti medzi všetkými útvarmi zodpovednými za programy, ak to môže mať vplyv na migračné toky;

Správa

256.  konštatuje, že úradník môže byť vymenovaný za vedúceho experta alebo samostatného asistenta, čo otvára možnosť preradenia do platovej triedy AD 14 alebo AST 11, a že ak je úradník vymenovaný na miesto vedúceho experta, nie je možné posunúť ho späť na prácu administrátora; vyjadruje poľutovanie nad rozporom medzi týmto opatrením a opatreniami, ktorých cieľom je znížiť administratívne výdavky alebo posilniť prepojenie medzi platovou triedou a funkciou; vyzýva Komisiu, aby skoncovala s touto praxou;

257.  so znepokojením konštatuje, že sa znížil priemerný počet rokov v platovej triede pred povýšením do platových tried AD 11 a vyšších; napríklad v prípade platovej triedy AD 12, bol v roku 2008 úradník povýšený len každých 10,3 roka, zatiaľ čo v roku 2015 bol povýšený každých 3,8 roka, čo poukazuje na to, že povyšovanie vo vyšších platových triedach sa zrýchlilo; žiada Komisiu, aby spomalila povyšovanie do v platových triedach vyšších ako AD 11 alebo AST 9;

258.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, konkrétne vzťah medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala zostať dôležitým prvkom hospodárenia s finančnými zdrojmi, najmä vzhľadom na členské štáty, ktoré pristúpili do Únie po roku 2004; víta skutočnosť, že Komisia dosiahla vyváženejšie zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Únii pred a po roku 2004; zároveň poukazuje na to, že členské štáty, ktoré pristúpili neskôr, sú stále nedostatočne zastúpené na vyššej úrovni riadenia a vedúcich pozíciách, kde sa stále očakáva výrazný pokrok;

259.  so znepokojením berie na vedomie nadmerne vysoké ceny účtované za zdravotnícke služby v Luxembursku a ťažkosti pri zabezpečení toho, aby sa s členmi spoločného systému zdravotného poistenia inštitúcií EÚ zaobchádzalo rovnocenne s občanmi Luxemburska; vyzýva inštitúcie, a najmä Komisiu, aby požiadala o záruku presadzovania článku 4 smernice 2011/24/EÚ(38), podľa ktorého členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na svojom území uplatňovali rovnaké poplatky pre pacientov z iných členských štátov ako pre domácich pacientov, vo všetkých členských štátoch, a najmä v Luxemburskom veľkovojvodstve; vyzýva tiež na to, aby sa v prípade nedodržania tejto smernice ukladali primerané sankcie;

OLAF

260.  berie na vedomie, že kolégium komisárov na žiadosť belgických orgánov v súvislosti s vyšetrovaniami týkajúcimi sa prípadu Dalli zrušilo imunitu generálneho riaditeľa úradu OLAF; domnieva sa, že generálny riaditeľ čelí trojstupňovej konfliktu záujmov:

   v čase, keď kolégium rozhodovalo o odňatí imunity, generálny riaditeľ zvažoval možnosť, že by úrad OLAF začal vyšetrovanie členov Komisie;
   po tom, ako kolégium prijalo svoje rozhodnutie o zrušení jeho imunity, generálny riaditeľ podnikol právne kroky voči Komisii v súvislosti s údajnými nezrovnalosťami pri prijatí jej rozhodnutia; generálny riaditeľ zároveň naďalej reprezentoval Komisiu v politických otázkach súvisiacich s jeho portfóliom;
   následne po potvrdení zrušenia jeho imunity belgický prokurátor začal vyšetrovanie úlohy generálneho riaditeľa v danom prípade, pričom naďalej bol kontaktným bodom generálneho riaditeľa úradu OLAF pre boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie v Belgicku;

domnieva sa, že tieto konflikty záujmov mohli poškodiť dobré meno úradu OLAF aj Komisie; žiada preto Komisiu, aby generálnemu riaditeľovi úradu OLAF do konca vyšetrovania vedeného belgickými orgánmi dala pracovné voľno a vymenovala jeho dočasného zástupcu;

261.  vyjadruje prekvapenie nad správami, že podľa výpočtov úradu OLAF pretrvávajúca nedbanlivosť colnej správy v Spojenom kráľovstve pripravila Úniu o 1,987 miliardy EUR v stratených príjmoch z cla z čínskeho tovaru; a tiež že vysoko sofistikované siete organizovanej trestnej činnosti obrali významné členské štáty Únie, ako napríklad Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko, o 3,2 miliardy EUR príjmov z dane z pridanej hodnoty; požaduje prístup k úplnému spisu a aby bol pravidelne informovaný;

Kódex správania

262.  vyjadruje pevné presvedčenie, že existuje rastúca potreba silnej etickej regulácie, aby sa dodržiavali ustanovenia článku 17 Zmluvy o Európskej únii a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; trvá na tom, že dobre fungujúce kódexy správania si vyžadujú neustálu pozornosť; zdôrazňuje, že kódex správania je účinným preventívnym opatrením iba vtedy, keď sa správne uplatňuje a keď sa jeho súlad skúma systematicky, nielen v prípade mimoriadnych udalostí;

263.  berie na vedomie návrh Komisie na revíziu kódexu správania komisárov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že revízia je obmedzená len na predĺženie prechodného obdobia pre bývalého predsedu Komisie na tri roky; vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2017 preskúmala kódex správania komisárov vrátane vykonania odporúčania Európskeho parlamentu reformovať ad hoc etický výbor tak, aby sa rozšírili jeho právomoci a medzi jeho členov začlenili nezávislí odborníci, vymedzenia toho, čo predstavuje „konflikt záujmov“, ako aj zavedenia kritérií na hodnotenie zlučiteľnosti zamestnania po odchode z funkcie a predĺženia prechodného obdobia na tri roky pre všetkých komisárov;

264.  poukazuje na to, že dôležitým krokom v súvislosti s konfliktom záujmov je posilnenie transparentnosti predsedu Komisie, etického výboru Komisie ad hoc a generálneho sekretariátu pri skúmaní situácií možných konfliktov; konštatuje, že len vtedy, keď sa stanoviská etického výboru aktívne zverejňujú, verejnosť môže brať Komisiu na zodpovednosť;

265.  vyzýva kolégium komisárov, aby prijalo rozhodnutie, keďže už bolo dokončené odporúčanie ad hoc etického výboru v prípade bývalého predsedu Komisie postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie, aby k tejto záležitosti poskytol stanovisko;

Expertné skupiny

266.  víta rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie(39), ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek tomu, že mnohé mimovládne organizácie vyjadrili záujem, Komisia neuskutočnila plnohodnotnú verejnú konzultáciu; zdôrazňuje, že je dôležité obnoviť formy zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov v dôležitých oblastiach, ako je napríklad transparentnosť a fungovanie inštitúcií Únie;

267.  pripomína, že nedostatok transparentnosti má negatívny vplyv na dôveru, ktorú majú občania Únie v inštitúcie Únie; domnieva sa, že účinná reforma systému expertných skupín Komisie, založená na jednoznačných zásadách transparentnosti a vyváženého zloženia, zlepší dostupnosť a spoľahlivosť údajov, čo následne prispeje k zvýšeniu dôvery ľudí v Úniu;

268.  domnieva sa, že Komisia by mala uskutočniť kroky smerujúce k vyváženejšiemu zloženiu expertných skupín; odsudzuje však skutočnosť, že sa zatiaľ výslovne nerozlišuje medzi zástupcami hospodárskych a nehospodárskych záujmov, čím by sa zaručila maximálna miera transparentnosti a vyváženosti;

269.  pripomína, že Európsky parlament aj európska ombudsmanka Komisii odporučili, aby sa programy schôdzí, podkladové materiály, zápisnice zo zasadnutí a z rokovaní expertných skupín zverejňovali;

Osobitní poradcovia

270.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila mená, funkcie, platové triedy a zmluvy (pracovný čas, dĺžka zmluvy, miesto výkonu práce) všetkých osobitných poradcov; domnieva sa, že existuje riziko konfliktu záujmov osobitných poradcov; je pevne presvedčený, že sa treba vyhýbať konfliktom záujmov, keďže by to ohrozilo dôveryhodnosť inštitúcií; vyzýva Komisiu, aby zverejnila vyhlásenia o záujmoch osobitných poradcov;

Európske školy

271.  konštatuje, že jednotlivé školy sú zodpovedné za ročné účtovné závierky (ktoré tvoria „všeobecný rámec“); disponibilné rozpočtové prostriedky dosiahli v rozpočte na rok 2015 výšku 288,8 milióna EUR, ku ktorej Komisia prispela sumou 168,4 milióna EUR (58 %);

272.  je šokovaný, že po mnohých rokoch údajných reforiem je Dvor audítorov naďalej veľmi kritický k hospodáreniu európskych škôl:"“II. školy nevypracovali svoje ročné účtovné závierky v stanovenej lehote; zistili sa mnohé chyby, z ktorých väčšina bola v konečnej verzii závierky opravená (v dôsledku revízie); vykazujú systematické nedostatky v účtovných postupoch (...);

IV.  v platobných systémoch dvoch vybraných škôl sa vyskytli významné nedostatky: žiadne automatické prepojenie medzi účtovnými a platobnými systémami a žiadne prísne oddelenie povinností, platby vykonané mimo účtovného systému, ktoré nie sú systémom automaticky zamietnuté a slabá úroveň kontroly vo všeobecnosti; tieto nedostatky predstavujú významné riziko z hľadiska zákonnosti a riadnosti platieb;

V.  Dvor audítorov taktiež zistil niekoľko závažných nedostatkov v postupoch verejného obstarávania, čo ohrozuje zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania;

VI.  v niekoľkých prípadoch Dvor audítorov nenašiel dôkazy o kvalifikácii prijímaných zamestnancov a konštatoval, že v ich osobných spisov chýbajú dokumenty;

VII.  v dôsledku toho Dvor audítorov nemohol potvrdiť, že finančné hospodárenie bolo riadne;

"

273.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že “(...) Dvor audítorov nemohol potvrdiť, že finančné hospodárenie bolo riadne“;

274.  vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že Komisia v súlade so zisteniami Dvora audítorov a z dôvodu podozrenia z podvodov, ku ktorým došlo v rokoch 2003 až 2012, opäť vydala výhradu k platbám s ohrozením dobrého mena;

275.  konštatuje, že výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na systém európskych škôl je oveľa vyššia než rozpočtové prostriedky, ktorú dostalo všetkých 32 agentúr s výnimkou dvoch; domnieva sa, že finančná zodpovednosť systému európskych škôl by sa mala zvýšiť na úroveň porovnateľnú s európskymi agentúrami, a to aj prostredníctvom osobitného postupu udelenia absolutória za 168,4 milióna EUR, ktoré má k dispozícii;

276.  pripomína, že Európsky parlament už v postupe udeľovania absolutória Komisii za rok 2010 spochybnil „rozhodovacie štruktúry a štruktúry financovania Dohovoru o štatúte európskych škôl“; a žiadal, aby Komisia „preskúmala možnosť revízie tohto dohovoru a [...] do 31. decembra 2012 podala správu o dosiahnutom pokroku“(40); konštatuje, že Európsky parlament nedostal nijakú správu o dosiahnutom pokroku;

277.  berie na vedomie, že prebiehajúca finančná a organizačná krízu v systéme európskych škôl je čoraz naliehavejšia vzhľadom na plány na otvorenie piatej školy v Bruseli a dôsledky vystúpenia jedného členského štátu z Dohovoru o európskych školách, ktoré v určitom okamihu v budúcnosti možno nastane; kladie otázku, či systém európskych škôl v súčasnej organizačnej a finančnej podobe má dostatočné zdroje na riešenie úloh spojených s plánovanou expanzia na päť škôl v Bruseli; poznamenáva, že hrozí vznik ešte závažnejších problémov v budúcnosti spojených s nadmerným zväčšením niektorých jazykových sekcií, ktoré podľa súčasných modelov dokážu pokrývať štyri (v prípade nemeckej sekcie) alebo tri bruselské školy (v prípade anglickej sekcie);

278.  považuje za neprijateľné, že predstavitelia členských štátov naďalej udeľujú absolutórium za plnenie rozpočtu európskym školám, hoci Komisia, ktorá platí 58 % ich ročného rozpočtu, a Dvor audítorov, odporučili neudeliť ho;

279.  plne podporuje jedenásť odporúčaní Dvora audítorov zverejnených v jeho správe z 11. novembra 2015 o overení ročnej účtovnej závierky európskych škôl za rok 2014, ktoré zahrnujú účtovníctvo, zamestnancov, verejné obstarávanie, normy kontrol a platobné otázky;

280.  víta aktualizovaný akčný plán vypracovaný GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť cieľom riešiť výhrady Komisie a pripomienky Dvora audítorov;

281.  vyzýva Komisiu, aby do novembra 2017 vypracovala oznámenie pre Európsky parlament a Radu o najlepšom spôsobe reformy administratívnej štruktúry európskych škôl.

282.  žiada Komisiu, aby naplno zohrávala svoju úlohu vo všetkých aspektoch procesu reforiem pokrývajúcich otázky riadenia, financií, organizácie pedagogické otázky; žiada, aby Komisia každoročne predkladala správu, v ktorej posúdi stav pokroku v týchto oblastiach s cieľom zabezpečiť, aby jej príslušné výbory mohli kontrolovať riadenie systému škôl a hodnotiť využívania zdrojov, ktoré sa systému poskytujú z rozpočtu Únie; žiada, aby tejto záležitosti príslušný komisár venoval plnú pozornosť, a osobitne ho vyzýva, aby sa osobne zúčastňoval na polročných stretnutiach rady guvernérov; pripomína názor Európskeho parlamentu, že je naliehavo potrebné „rozsiahle preskúmanie“ systému európskych škôl; požaduje, aby sa prvý návrh tohto preskúmania pripravil do 30. júna 2017;

Stanoviská výborov

Zahraničné veci

283.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol, avšak konštatuje, že v prípade šiestich z desiatich civilných misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) ešte Komisia doposiaľ neuznala súlad s článkom 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť a v súlade s odporúčaním Dvora audítorov akreditovala všetky civilné misie SBOP, aby mohli byť poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu v rámci nepriameho hospodárenia;

284.  víta zriadenie platformy na podporu misií zameranej na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie efektívnosti civilných misií SBOP; vyjadruje poľutovanie nad jej obmedzenou veľkosťou a rozsahom a opakuje svoju výzvu, aby sa napredovalo smerom k vytvoreniu strediska spoločných služieb, čo by viedlo k ďalším prínosom v oblasti rozpočtu a efektívnosti prostredníctvom centralizácie všetkých služieb na podporu misií, ktoré nie je nutné zabezpečovať lokálne;

285.  opakuje, že rozpočtové pravidlá Únie sa musia lepšie prispôsobiť osobitostiam vonkajšej činnosti vrátane krízového riadenia, a zdôrazňuje, že výsledkom súčasnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách musí byť väčšia flexibilita;

286.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že chýbajú nástroje priamej kontroly používania makrofinančnej pomoci prijímajúcimi tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby pomoc tohto druhu užšie naviazala na merateľné parametre;

287.  víta takisto odporúčania, ktoré Dvor audítorov navrhol v osobitnej správe č. 13/2016 o pomoci Únie na posilnenie verejnej správy v Moldavsku a v osobitnej správe č. 32/2016 o pomoci Únie Ukrajine; domnieva sa, že EÚ by mala naplno využívať pákový efekt podmienenosti a zabezpečiť riadne monitorovanie vykonávania uskutočnených reforiem s cieľom pozitívne prispieť k posilňovaniu demokratických postupov v Moldavsku aj na Ukrajine;

Rozvoj a spolupráca

288.  víta v tomto kontexte osobitnú správu Dvora audítorov č. 9/2016 o vonkajších výdavkoch Únie na migráciu v krajinách južného Stredozemia a východného susedstva; zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel k záveru, že výdavky Únie na vonkajšiu migráciu nepreukázali svoju účinnosť, že je nemožné merať ich výsledky, že prístup Komisie k zabezpečeniu pozitívneho rozvojového vplyvu migrácie je nejasný, že podpora návratu a readmisie má malý vplyv a že rešpektovanie ľudských práv migrantov, z ktorého by mali všetky kroky vychádzať, zostáva teóriou a len zriedka sa prejavuje v praxi;

289.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 15/2016 o výdavkoch na humanitárnu pomoc v oblasti Veľkých jazier; zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel k záveru, že Komisia riadila humanitárnu pomoc určenú obyvateľstvu postihnutému konfliktom v oblasti Veľkých jazier v Afrike vo všeobecnosti efektívne; zdôrazňuje veľký kontrast s výdavkami na migráciu a vidí v tom ďalší dôkaz toho, že dobre naplánované rozvojové politiky prinášajú omnoho lepšie výsledky než krátkodobo motivovaný migračný aktivizmus;

290.  je veľmi znepokojený trendom, ktorý možno pozorovať v návrhoch, ktoré Komisia nedávno predložila, a to ignorovať právne záväzné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014(41) v prípade oprávnených výdavkov na oficiálnu rozvojová pomoc a krajín oprávnených na výdavky nástroja rozvojovej spolupráce; pripomína, že zákonnosť výdavkov Únie je kľúčovou zásadou riadneho finančného hospodárenia a že politické úvahy by nemali mať prednosť pred jednoznačne vymedzenými právnymi ustanoveniami, ak chce Komisia zostať dôveryhodnou, pokiaľ ide o otázky právneho štátu; v tejto súvislosti Komisii pripomína nedávny rozsudok Súdneho dvora(42) o spolupráci s Marokom a problematike Západnej Sahary, v ktorom Súdny dvor rozhodol, že Únia trvalo porušuje medzinárodné právo;

291.  vo všeobecnosti podporuje použitie rozpočtovej podpory, ale naliehavo žiada Komisiu, aby jednoznačnejšie posúdila a vymedzila rozvojové výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom rozpočtovej podpory v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy, ktoré sa týkajú správania prijímajúcich štátov v oblastiach korupcie, rešpektovania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad možným použitím rozpočtovej podpory v krajinách, ktoré nemajú demokratický dohľad, a to buď z dôvodu nedostatočne fungujúcej parlamentnej demokracie, nedostatočných slobôd pre občiansku spoločnosť a médiá alebo z dôvodu slabých kapacít orgánov dohľadu;

292.  vyzýva Komisiu, aby zaujala prístup k rozvoju založený na stimuloch zavedením zásady „viac za viac“ a aby ako príklad použila európsku susedskú politiku; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina pokročí vo svojich vnútorných reformách pri budovaní a konsolidácii demokratických inštitúcií, odstraňovaní korupcie, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu, tým viac podpory od Únie by mala dostať; zdôrazňuje, že tento prístup pozitívnej podmienenosti spolu so silným dôrazom na financovanie malých projektov pre vidiecke komunity môže priniesť skutočnú zmenu a záruku, že peniaze daňovníkov Únie sa použijú udržateľnejším spôsobom;

293.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri zriadení Núdzového trustového fondu Únie pre Afriku sa neuskutočnili predchádzajúce konzultácie s Európskym parlamentom; žiada, aby sa vyvinulo účinnejšie úsilie o zvýšenie transparentnosti rozhodnutí o projektoch tohto núdzového trustového fondu, zdôrazňuje, že neexistuje primeraný formát pre pravidelné konzultácie s Európskym parlamentom, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v tomto smere nepodnikli nijaké kroky;

Zamestnanosť a sociálne veci

294.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia využila skúsenosti nadobudnuté v programovom období 2007 – 2013 a vypracovala správu týkajúcu sa cielenej analýzy vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti na programové obdobie 2014 – 2020, a na základe toho poskytla členským štátom usmernenie, ako zjednodušiť zbytočne zložité alebo zaťažujúce pravidlá, a ako im predísť;

295.  vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť zaradiť finančné programy Únie do svojho ročného prieskumu zaťaženia, dohodnutého v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(43); zdôrazňuje, že zavedením ročných cieľov znižovania zaťaženia, ktoré zahŕňajú programy financovania Únie, by sa zvýšil súlad, a tým by sa prispelo k zníženiu miery chybovosti;

296.  víta čoraz väčší dôraz, ktorý sa v programovom období 2014 – 2020 kladie na výsledky; domnieva sa však, že ďalší rozvoj ukazovateľov výsledkov a monitorovacích systémov by prispel k riadnej finančnej zodpovednosti a zvýšil by efektívnosť budúcich operačných programov;

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

297.  vyjadruje spokojnosť s prácou piatich decentralizovaných agentúr, ktoré patria do jeho pôsobnosti a ktoré vykonávajú technické, vedecké alebo riadiace úlohy pomáhajúce inštitúciám Únie vypracovať a realizovať politiky v oblasti životného prostredia, klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj so spôsobom plnenia rozpočtov týchto agentúr;

298.  vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením operačného rozpočtu programu LIFE+, ktoré v roku 2015 dosiahlo úroveň 99,95 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 98,93 % v platobných rozpočtových prostriedkoch; zdôrazňuje, že program LIFE+ pomohol zvýšiť informovanosť a mieru zapojenia občanov do prijímania právnych predpisov a realizácie politiky Únie v oblasti životného prostredia, a prispel aj k zlepšeniu správy vecí verejných v tejto oblasti; konštatuje, že v roku 2015 bola suma 225,9 milióna EUR určená na granty na akcie, suma 40 miliónov EUR použitá na finančné nástroje spravované Európskou investičnou bankou a suma 59,2 milióna EUR použitá na opatrenia zamerané na podporu úlohy Komisie týkajúcej sa iniciovania a monitorovania rozvoja politiky a právnych predpisov; konštatuje, že suma 10,2 milióna EUR bola použitá na administratívnu podporu programu LIFE a na podporu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky;

299.  berie na vedomie skutočnosť, že GR CLIMA zvýšilo svoju mieru plnenia na úroveň 99,9 % zo sumy 108 747 880 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 91,77 % zo sumy 47 479 530 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, a že ak sa neberú do úvahy administratívne výdavky, miera plnenia platieb dosahuje 96,88 %;

300.  nabáda rozpočtový orgán, aby sa v budúcnosti zameriaval na pilotné projekty a prípravné akcie so skutočnou pridanou hodnotou pre Úniu; berie na vedomie, že sa realizovalo desať pilotných projektov a päť prípravných akcií celkovej sume 1 400 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 5 599 888 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

301.  berie na vedomie, že v roku 2015 bolo dokončené hodnotenie druhého programu v oblasti zdravia (2008 – 2013); víta skutočnosť, že tretí program v oblasti zdravia bol v roku 2015 posilnený s cieľom podporiť a posilniť výmenu informácií a osvedčených postupov v členských štátoch, ktoré čelia výzvam spojeným s výrazným prijímaním migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, najmä v súvislosti s tým, že Generálnemu riaditeľstvu pre zdravie a bezpečnosť potravín listami pripravuje osobné zdravotné záznamy pre hodnotenie zdravia migrantov, ktoré sa majú využiť v krízových vstupných centrách a prijímacích zónach, a s dodatočným rozpočtom na projekty týkajúce sa zdravia migrantov;

Doprava a cestovný ruch

302.  poznamenáva, že v roku 2015 bolo prostredníctvom dohôd o grante podpísaných na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy 2014 na 263 dopravných projektov pridelených 12,8 miliardy EUR; ďalej dodáva, že financovanie Nástroja na prepájanie Európy vygenerovalo celkové investície vo výške 28,3 miliardy EUR, pričom príspevok Únie bol skombinovaný s regionálnymi a štátnymi rozpočtami, ako aj s úvermi z Európskej investičnej banky;

303.  poznamenáva, že v oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, do ktorej patrí doprava, Dvor audítorov skontroloval len sedem operácií v pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu (GR MOVE); poznamenáva, že chyby boli zistené len v jednej z auditovaných operácií a že tieto chyby sa týkajú nedodržania pravidiel verejného obstarávania;

304.  poukazuje na to, že v hodnotiacej správe Európskej investičnej banky sa poukazuje na geografickú nerovnováhu a sektorovú koncentráciu v portfóliu okna pre infraštruktúru a inovácie a že financovanie v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie je sústredené v troch členských štátoch (63 %); vyzýva Komisiu, aby naliehavo posúdila vplyv Európskeho fondu pre strategické investície za Úniu ako celok; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky fond pre strategické investície sa nedostatočne využíva na financovanie inovačných dopravných projektov v prípade všetkých druhov dopravy, napr. na podporu udržateľných druhov dopravy alebo ďalšiu podporu procesu digitalizácie či bezbariérového prístupu;

305.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia (GR MOVE) ešte nevypracovala formalizovaný konsolidovaný strategický dokument pre dohľad nad rozvojom koridorov základnej siete TEN-T; vyzýva Komisiu, aby prijala takýto strategický dokument o činnostiach dohľadu a transparentnosti; pripomína, že transparentnosť a konzultácia so zainteresovanými stranami prispievajú k úspechu dopravných projektov;

306.  poukazuje na to, že dopravné projekty v rokoch 2014 – 2020 budú financované z viacerých zdrojov vrátane Nástroja na prepájanie Európy, KF, EFRR a Európsky fond pre strategické investície; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila súčinnosť, ktorá týmto rozličným zdrojom financovania umožní efektívnejšie prideľovať dostupné finančné prostriedky a kombinovať tieto zdroje; vyzýva Komisiu, aby každoročne vypracovala a zverejnila, okrem iného aj na svojom webovom sídle, ľahko prístupné zoznamy projektov v oblasti dopravy vrátane percentuálnych podielov druhov dopravy a v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú spolufinancované z uvedených fondov;

Regionálny rozvoj

307.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom skupiny na vysokej úrovni(44) venovala osobitnú pozornosť vnútroštátnym pravidlám oprávnenosti pri audite vnútroštátnych systémov riadenia a kontroly, a zároveň aby pomohla členským štátom umožniť uskutočňovať zmeny; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam uplatňovania zásady jednotného auditu; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom zjednodušeného a účinného usmerňovania objasnila pojem vratnej DPH, aby sa zabránilo rôznym výkladom pojmu nevratná DPH a vyhlo neoptimálnemu využívaniu fondov Únie; vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby zabezpečili, aby sa príjemcom poskytovali jednotné informácie o podmienkach financovania, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov a príslušné stropy pre úhradu nákladov;

308.  odsudzuje skutočnosť, že riadiace orgány predložili nižšiu úroveň žiadostí o úhradu nákladov v roku 2015 ako v roku 2014, čo viedlo k poklesu úrovne neuhradených žiadostí o preplatenie nákladov z 23,2 miliardy EUR v roku 2014 na 10,8 miliardy EUR v roku 2015, z čoho 2,8 miliardy EUR zostalo nezaplatených od konca roku 2014; poukazuje na skutočnosť, že oneskorenia v plnení rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 by nemali byť väčšie ako v predchádzajúcom období a na konci obdobia financovania povedú k hromadeniu neuhradených nárokov; naliehavo žiada Komisiu, aby situáciu monitorovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi a prispôsobila tomu svoj platobný plán;

309.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že k 30. júnu 2016 nie všetky členské štáty transponovali smernice o verejnom obstarávaní, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej pomáhala členským štátom zvýšiť ich kapacitu na transponovanie týchto smerníc a vykonávanie všetkých akčných plánov, ktoré sa týkajú kondicionality ex ante, čo je podstatným predpokladom predchádzania podvodným a nepodvodným nezrovnalostiam; poukazuje na význam vykonávania akčného plánu pre verejné obstarávanie týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 s cieľom zjednodušiť, zrýchliť a zharmonizovať elektronické postupy verejného obstarávania;

310.  konštatuje, že priemerná miera uhrádzania pri finančných nástrojoch EFRR a ESF na konci roku 2014 bola 57 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast iba o 10 %; vyjadruje poľutovanie nad pripomienkou Dvora audítorov týkajúcou sa predĺženia obdobia oprávnenosti úhrad vyplácaných konečným príjemcom v rámci finančných nástrojov prostredníctvom rozhodnutia Komisie namiesto zmeny nariadenia; vyjadruje znepokojenie nad možnosťou, že by Dvor audítorov mohol označiť všetky úhrady vyplatené po 31. decembri 2015 za nezákonné; so znepokojením konštatuje, že značný podiel počiatočnej vybavenosti finančných nástrojov EFRR a ESF počas programového obdobia 2007 až 2013 bol vynaložený na úhradu nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením;

311.  víta prístup Dvora audítorov zameraný na výkon a schvaľuje postup, v rámci ktorého riadiace orgány definujú relevantné ukazovatele výsledkov na účely hodnotenia prínosu projektov pri dosahovaní stanovených cieľov operačných programov v súlade s kritériom doplnkovosti; zdôrazňuje potrebu intenzívnejšej komunikácie; vyzýva Komisiu, aby identifikovala účinnejšie komunikačné kanály s cieľom zvýšiť viditeľnosť investícií využívajúcich európske štrukturálne a investičné fondy; vyzýva Komisiu, aby vypracovala obmedzený počet príslušných ukazovateľov, ktoré môžu pomôcť pri meraní výkonu;

312.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najlepšie využili územné nástroje tým, že zabezpečia včasné schválenie stratégií integrovaného mestského rozvoja na financovanie, čo mestám umožní investovať do komplexných stratégií, využívať synergie medzi politikami a zabezpečí účinnejší dlhodobý vplyv na rast a zamestnanosť;

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

313.  žiada Dvor audítorov, aby naďalej poskytoval samostatné posúdenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a okruhu 2, a to aj po nasledujúcom rozpočtovom roku, keďže samostatné posúdenia umožňujú cielené opatrenia na zlepšenie značne odlišných miery chybovosti;

314.  naliehavo vyzýva Komisiu aj orgány členských štátov, aby podľa možnosti naďalej riešili a obmedzovali zložité postupy v súvislosti s priamymi platbami, najmä vtedy, keď je do spravovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu zapojených množstvo rôznych úrovní;

315.  víta novú generáciu dodatočných finančných nástrojov a domnieva sa, že musia byť navrhnuté s jasnejšími cieľmi a dostatočným stupňom kontroly na konci obdobia vykonávania s cieľom preukázať ich vplyv a zabezpečiť, že nebudú mať za následok zvýšenú mieru chybovosti;

316.  žiada, aby sa vo vnútroštátnych platobných agentúrach v členských štátoch, ktoré nesplnili očakávania v posledných troch rokoch, stali zodpovednými úradníci Únie, ktorí už sú v službe, a nie štátni príslušníci dotknutého členského štátu;

317.  upozorňuje na viacročný charakter systému riadenia poľnohospodárskej politiky a zdôrazňuje, že konečné hodnotenie nezrovnalostí týkajúcich sa vykonávania nariadenia(45) bude možné až na konci programového obdobia;

318.  konštatuje, že zjednodušenie SPP by nemalo ohroziť životaschopnú výrobu potravín, a vyzýva na opatrenia na posun smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu v agropotravinárskom odvetví a v odvetví lesného hospodárstva;

Rybárstvo

319.  so spokojnosťou konštatuje, že opatrenia v nadväznosti na výhrady formulované vo výročnej správe GR MARE za rok 2014, pokiaľ ide o systém riadenia a kontroly programov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (2007 – 2013), umožnili výrazne znížiť počet operačných programov len na päť, ako aj počet dotknutých členských štátov;

320.  vyjadruje spokojnosť s tým, že systém vnútornej kontroly zavedený v GR MARE poskytuje dostatočný stupeň spoľahlivosti na primerané riadenie rizika súvisiaceho so zákonnosťou a riadnosťou operácií;

321.  víta skutočnosť, že z dvanástich transakcií, ktoré sa konkrétne týkali rybárstva a ktoré kontroloval Dvor audítorov, sa pri žiadnej nezistili vyčísliteľné chyby;

322.  vyjadruje však hlboké poľutovanie v súvislosti s tým, že veľká väčšina členských štátov oznámila svojich operačných programov súvisiaci s Európskym námorným a rybárskym fondom veľmi neskoro, čo spôsobilo výrazné oneskorenie mobilizácie finančných prostriedkov;

323.  konštatuje preto, že do 30. júna 2015 nemohli byť Komisii vykázané žiadne výdavky, a teda nemohli byť k tomuto dátumu ani kontrolované; pripomína, že členské štáty sú v rámci zdieľaného hospodárenia zodpovedné za čerpanie rozpočtových prostriedkov;

Kultúra a vzdelávanie

324.  opakuje, že začlenenie všetkých programov mobility pre mladých ľudí v Únii do programu ERASMUS+ má v prvom rade zvýšiť ich účinnosť, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa držala dohodnutých cieľov a rozpočtových riadkov programu s cieľom predísť tomu, aby program stratil svoje zameranie;

325.  víta reakciu programov Erasmus+ a Kreatívna Európa na vznikajúce výzvy spojené s integráciou utečencov/migrantov a bojom proti radikalizácii, ktoré sa objavili v roku 2015;

326.  poznamenáva, že pôžičky v rámci nástroja záruk za študentské pôžičky (pôžičky pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus+) boli prvýkrát sprístupnené v roku 2015, pričom systém zaviedli dve banky v Španielsku a vo Francúzsku; trvá na tom, že na to, aby sa tieto pôžičky stali životaschopným úverovým nástrojom, je nevyhnutné zabezpečiť širšie geografické pokrytie a pozorné sledovanie úverových podmienok zo strany Komisie;

327.  pripomína, že rok 2015 bol prvý rok, v ktorom program Kreatívna Európa riadili dve generálne riaditeľstvá Komisie, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru a Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie; trvá na tom, že je potrebný koordinovaný prístup, aby interné organizačné problémy neoslabovali fungovanie programu ani jeho vnímanie zo strany verejnosti;

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

328.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala a orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila prehľad zistených prípadov konfliktov záujmov;

329.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že kľúčové ukazovatele výkonnosti vo výročnej správe o činnosti GR HOME nezahŕňajú počet osôb, ktorým bola v roku 2015 poskytnutá pomoc alebo ktoré boli presídlené, premiestnené alebo navrátené; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ukazovateľov na hodnotenie vplyvu opatrení, ktoré boli prijaté na posilnenie koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva;

330.  nabáda, aby sa vypracovali jasnejšie a dlhodobé politické priority, ktoré sa konkrétnejšie premietnu do operačných priorít; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť užšej spolupráce s inými orgánmi, najmä s agentúrami;

331.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že štruktúry riadenia informačnej bezpečnosti Komisie nie sú zladené s uznávanými osvedčenými postupmi (podľa audítorskej správy Útvaru pre vnútorný audit);

Rodové otázky

332.  upozorňuje, že rodová rovnosť by mala byť prierezovým cieľom pre všetky oblasti politík; konštatuje však, že niektoré programy nemajú osobitné cielené opatrenia s konkrétnymi rozpočtovými prostriedkami na splnenie tohto cieľa a že lepší zber údajov by mal viesť nielen k vyčísleniu rozpočtových prostriedkov pridelených na opatrenia prispievajúce k rodovej rovnosti, ale aj k zlepšeniu hodnotenia dosahu týchto prostriedkov Únie;

333.  opätovne vyzýva Komisiu, aby rodové rozpočtovanie zohľadňovala vo všetkých fázach rozpočtového postupu, a to okrem iného aj pri plnení rozpočtu a hodnotení jeho plnenia vrátane EFSI, ESF, EFRR a programu Horizont 2020 s cieľom bojovať proti diskriminácii, ku ktorej dochádza v členských štátoch; zdôrazňuje, že spoločný súbor vyčísliteľných výsledkov a ukazovateľov dosahu, ktorý by umožnil lepšie posúdenie plnenia rozpočtu z hľadiska rodovej rovnosti, by mal byť súčasťou plánovania, implementácie a hodnotenia rozpočtu v súlade s iniciatívou Rozpočet zameraný na výsledky a so zameraním na výkon;

334.  vyzýva Komisiu, aby využívala analýzy rodového rozpočtovania nových aj existujúcich rozpočtových riadkov a, ak je to možné, aby urobila potrebné politické zmeny s cieľom zabezpečiť, že rodová nerovnosť sa nebude vyskytovať nepriamo.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.
(3) Osobitná správa Dvora audítorov č. 31/2016.
(4) Osobitná správy Dvora audítorov č. 05/2015 a č. 19/2016.
(5) Európska komisia GR REGIO, zhrnutie údajov týkajúcich sa pokroku, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti s financovaním a vykonávaním nástrojov finančného inžinierstva, nahlásených riadiacimi orgánmi v súlade s článkom 67 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, programové obdobie 2007 – 2013, stav k 31. decembru 2015, 20.9.2016 s. 61.
(6) Pozri bod 1.39 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015.
(7) Pozri body 3.22 a 3.23 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015.
(8) Pozri bod 3.29 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015.
(9) Pozri body 3.33 až 3.38 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015.
(10) Pozri bod 3.56 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015.
(11) Pozri bod 4.16 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2015.
(12) COM(2016)0674, SWD(2016)0338, SWD(2016)0339.
(13) Záväzok a súdržnosť, hodnotenie ex post 7. rámcového programu EÚ (2007-2013), november 2015.
(14) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2015, bod 3.19.
(15) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2015, bod 3.22.
(16) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2015, časť 3.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, Oddiel III – Komisia, bod 8 (Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 27).
(18) Výročná správa o činnosti za rok 2015, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu, Brusel 2016, strana 11, poznámka pod čiarou č. 8.
(19) SWD(2016)0318.
(20) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(21) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z  26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
(22) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z  26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(23) Prvé výsledky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, záverečná správa pre GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie – Európska komisia, jún 2016.
(24) Výročná správa Dvora audítorov rok 2015, bod 6.36.
(25) Odpoveď na otázku č. 19 v otázkach na písomné zodpovedanie komisárke Creţuovej.
(26) Pozri odsek 8 uznesenia z 28. apríla 2016.
(27) Výročná správa Dvora audítorov, bod 6.9., poznámka pod čiarou č. 8.
(28) Ak by sa týmto chybám predišlo, znížila by sa odhadovaná chybovosť o 0,9 percentuálneho bodu v prípade podpory trhu a priamej podpory, a o 3,2 percentuálneho bodu v prípade rozvoja vidieka a ostatných politík.
(29) Vo výročnej správe o činnosti GR AGRI sa uvádza, že súhrnná upravená chybovosť klesla z 2,61 % v roku 2014 na 1,47 % v roku 2015.
(30) Plný pracovný čas znamená minimálny počet hodín, ktoré vyžadujú príslušné vnútroštátne ustanovenia upravujúce pracovné zmluvy. ak vnútroštátne ustanovenia neuvádzajú počet hodín, potom sa za minimálny počet pracovných hodín považuje 1 800: ekvivalent 225 pracovných dní s osemhodinovým pracovným časom.
(31) Podľa posledného prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov (Eurostat) celková zmena pracovnej sily EÚ-28 v poľnohospodárstve v období 2007 – 13 predstavovala pokles o 2,3 milióna ročných pracovných jednotiek (RPJ), čo zodpovedá zníženiu o 19,8 %.
(32) Pozri odpoveď na písomnú otázku č. 3 z vypočutia komisára Hogana z 29. novembra 2016.
(33) Pozri odsek 317 uznesenia z 28. apríla 2016.
(34) Členské štáty musia znížiť rozdiely medzi úrovňami platieb na plochu pre príjemcov na svojich príslušných územiach (nazýva sa to vnútorná konvergencia); v zásade (platia výnimky) takisto musia aspoň o 5 % znížiť príjmy nad 150 000 EUR, ktoré ktorýkoľvek príjemca dostane z režimu základných platieb alebo z režimu jednotnej platby na plochu; okrem toho majú členské štáty možnosť prerozdeliť do 30 % svojho vnútroštátneho finančného balíka priamych platieb na prvých 30 ha v každom poľnohospodárskom podniku (ďalej len „redistributívna platba“), ako aj stanoviť absolútnu hornú hranicu príjmov každého príjemcu z režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu („obmedzenia“).
(35) Pozri článok 35 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
(36) Rozhodnutie Komisie C(2016)2210 z 12. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie C(2014)5434, ktorým sa povoľuje použitie náhrady na základe jednotkových nákladov na činnosti vykonávané subjektom skupiny Svetovej banky v rámci rámcovej dohody s Európskou úniou.
(37) Odpoveď na písomnú otázku č. 23, vypočutie komisára Avramopoulosa z 29. novembra 2016.
(38) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z  9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).
(39) C(2016)3301.
(40) Pozri odsek 38 uznesenia Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 31).
(41) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44).
(42) Rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2016, Rada/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EÚ:C:2016:973.
(43) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(44) Nezávislá expertná skupina na vysokej úrovni na monitorovanie zjednodušenia pre prijímateľov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
(45) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia