Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2208(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0160/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0160/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.13
CRE 27/04/2017 - 5.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0144

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 884kWORD 133k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής
P8_TA(2017)0144A8-0160/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2208(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0160/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση»

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  επιδοκιμάζει την πρώτη ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση και προσβλέπει στις επόμενες εκθέσεις που θα δημοσιευτούν το επόμενο έτος·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιέλαβε στην έκθεση αυτή όλα τα κράτη μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η σύγκριση·

4.  επιδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα υποβάλει χωριστή ειδική έκθεση για την Ελλάδα· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συγκρίνει τα αποτελέσματα των δύο ειδικών εκθέσεων και συγκεκριμένα να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις του Κοινοβουλίου στην έκθεση για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (δηλαδή, σημερινή συζήτηση σχετικά με πιθανή ελάφρυνση του χρέους)·

5.  παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει περαιτέρω τους δικούς του ανθρώπινους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη στον εν λόγω τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των εργασιών του· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να λάβει, εν τω μεταξύ, πλήρως υπόψη τις εκθέσεις εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που ζητήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως βάση αναφοράς για τον έλεγχο·

6.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε τον έλεγχο στο πολύ βραχυπρόθεσμο και συγκεκριμένο σενάριο της χρηματοδοτικής συνδρομής όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο, χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που αποτελούσαν ήδη αντικείμενο της δημόσιας και ακαδημαϊκής συζήτησης, όπως ο συνεπωμισμός του δημόσιου χρέους ή ελάφρυνση του χρέους·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση περιορίζει το ενδιαφέρον της στη διαχείριση της βοήθειας, αλλά δεν αναλύει ούτε εκφράζει αμφιβολίες για το περιεχόμενο του προγράμματος και τους υπό διαπραγμάτευση όρους χρηματοδοτικής συνδρομής·

8.  σημειώνει ότι η ειδική έκθεση περιορίζεται μόνο στην περιγραφή των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν στο ενωσιακό πολιτικό επίπεδο και των κύριων χαρακτηριστικών των προγραμμάτων· παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλύσει κατά πόσον τα ληφθέντα μέτρα ήταν κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και τους μακροπρόθεσμους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

9.  σημειώνει ότι οι στόχοι των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής ήταν οι χώρες που λαμβάνουν βοήθεια να επιστρέψουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να επιτύχουν βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να ξαναβρούν την πορεία της ανάπτυξης και της μείωσης της ανεργίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν αναλύσει πλήρως τα αποτελέσματα του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους αυτούς·

10.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επικέντρωσε ουσιαστικά τα συμπεράσματά του στην Επιτροπή ως τον διαχειριστή της χρηματοδοτικής συνδρομής, αλλά θεωρεί ότι, για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση, θα έπρεπε να είχε δοθεί περαιτέρω προσοχή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς τα δύο αυτά όργανα είχαν παράσχει αρχικά υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την προετοιμασία και την παρακολούθηση των προγραμμάτων·

11.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ο ρόλος του Συμβουλίου και άλλων εταίρων υποτιμήθηκε κατά την εκπόνηση και τη διαχείριση του προγράμματος· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να αναλύσουν την καταλληλότητα των μέτρων που έλαβε το Συμβούλιο, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και κατά πόσον τα μέτρα ήταν τα ενδεδειγμένα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και συνέβαλαν στους στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εξάλειψης της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της δημιουργίας περισσοτέρων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι εταίροι δεν γνωστοποιούσαν πάντα στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, γεγονός το οποίο οδήγησε σε ασυνεπείς προσεγγίσεις στους κόλπους της διαπραγματευτικής ομάδας· προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε επίσημες συμφωνίες με τους εταίρους της προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και έτσι να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτού του είδους στο μέλλον·

13.  τονίζει ότι ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα (π.χ. μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας) μπορούν να δώσουν αποτελέσματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα μόνο σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ τα προγράμματα βοήθειας επιδιώκουν κατά κύριο λόγο πιο άμεσα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

14.  σημειώνει ότι τα προγράμματα βασίστηκαν κυρίως στο σκέλος των δαπανών (μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας, καθεστώτα συνταξιοδότησης και ανεργίας, μείωση των τοπικών οντοτήτων κ.λπ.) καθώς και στις περικοπές σε δημόσια προγράμματα· κατανοεί ότι οι περικοπές αυτές έγιναν με στόχο τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών των χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή·

15.  προτρέπει το Συμβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τη δέσμη εργαλείων και μέτρων για τη χρηματοδοτική συνδρομή στα μελλοντικά προγράμματα προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό, τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην εσωτερική ζήτηση και η κοινωνικοποίηση του κόστους της κρίσης·

16.  τονίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λαμβάνει τη μορφή δανείων από τις κεφαλαιαγορές με εγγύηση τον προϋπολογισμό της Ένωσης· φρονεί ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στα εν λόγω προγράμματα έχει υπονομευθεί, με αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα της παρεχόμενης χρηματοδοτικής συνδρομής·

17.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής όταν διακυβεύεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης·

18.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην έμμεση βοήθεια προς τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους τους καθώς και η ευρύτερη στήριξη της δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης κατά τη διάρκεια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

19.  φρονεί ότι, όταν ξέσπασε η κρίση, ήταν δύσκολο να προβλεφθούν κάποιες απότομες ανισορροπίες με καταστροφικές επιπτώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει πως ήταν δύσκολο να προβλεφθεί το μέγεθος και ο χαρακτήρας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008, η οποία ήταν πρωτοφανής·

20.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η προσοχή που δόθηκε στο νομικό πλαίσιο εποπτείας πριν από την κρίση δεν ήταν κατάλληλη για τον εντοπισμό των κινδύνων όσον αφορά τις υποκείμενες δημοσιονομικές θέσεις σε περιόδους σοβαρής οικονομικής κρίσης·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι νομοθέτες ενέκριναν το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» που θεσπίστηκαν ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης προς αντιμετώπιση των αδυναμιών στον τομέα της εποπτείας, που έφερε στο φως η κρίση· θεωρεί, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης κατά τα τελευταία έτη δεν έχει οδηγήσει σε πλήρη σταδιακή επίλυση της κρίσης και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του νέου πλαισίου σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες οικονομίες (δηλαδή, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών του ΟΟΣΑ) και να προτείνει νέες μεταρρυθμίσεις, εάν είναι αναγκαίο·

22.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων·

23.  λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή κατάφερε υπό δύσκολες συνθήκες χρονικών περιορισμών και περιορισμένης εμπειρίας να αναλάβει νέα καθήκοντα όσον αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής· υπογραμμίζει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι αυτό αποτελεί επίτευγμα λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών·

24.  χαιρετίζει την απόφαση να ανατεθεί η ευθύνη της διαχείρισης της χρηματοδοτικής συνδρομής στην Επιτροπή και όχι σε άλλους χρηματοδοτικούς εταίρους, γεγονός το οποίο επέτρεψε την εξατομικευμένη βοήθεια η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την ιδία ευθύνη των κρατών μελών·

25.  είναι της γνώμης ότι ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, είναι επίσης αναγκαία η ευελιξία για εξατομικευμένη διαμόρφωση και προσαρμογή των προγραμμάτων και των μεταρρυθμίσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις· φρονεί ότι στα μελλοντικά προγράμματα της Επιτροπής και στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να προσδιορίζεται και να διαφοροποιείται η εφαρμογή αυστηρά ενωσιακών μέτρων από τα εθνικά υποθετικά σχέδια·

26.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή για την παρακολούθηση των πληροφοριών και ότι οι διαδικασίες της δεν ήταν προσανατολισμένες στην αναδρομική αξιολόγηση των ειλημμένων αποφάσεων·

27.  υπογραμμίζει ότι κατά την αρχική φάση των προγραμμάτων, η Επιτροπή λειτουργούσε υπό ασφυκτική πίεση χρόνου και πολιτική πίεση απέναντι σε αστάθμητους κινδύνους που απειλούσαν τη σταθερότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία·

28.  θεωρεί ότι, παρόλο που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, η Επιτροπή έμαθε μέσα από την πράξη και κατάφερε να τεθούν σε εφαρμογή δεόντως και σχετικά γρήγορα τα εν λόγω προγράμματα και να βελτιώσει τη διαχείριση των μεταγενέστερων προγραμμάτων·

29.  συμμερίζεται τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει περαιτέρω τις βασικές πτυχές των προσαρμογών που πραγματοποίησαν οι χώρες, αλλά θα πρέπει επίσης να συγκρίνει τις οικονομικές προβλέψεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την αγορά ακινήτων καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό εθνικό χρέος· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή συστηματικά και τακτικά τα κατάλληλα στοιχεία·

30.  θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα από την έναρξη του πρώτου προγράμματος της Ένωσης μέχρι το τέλος της ανάλυσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία για την ενσωμάτωση βελτιωμένων συστάσεων, τόσο ως προς τις βελτιώσεις όσο και ως προς τα αποτελέσματα του προγράμματος, σε μελλοντικά προγράμματα, ως αποτέλεσμα του διοργανικού διαλόγου εκατέρωθεν ακρόασης μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής·

31.  θεωρεί ότι, για λόγους διαφάνειας, καλύτερης πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες, οι απαντήσεις της Επιτροπής και η γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να παρουσιάζονται σε διπλή στήλη έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση απόψεων όπως ακριβώς γίνεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

32.  λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των εν λόγω νέων εκθέσεων για τη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση της Ένωσης, συνιστά τα ανακοινωθέντα Τύπου και οι άλλες ανακοινώσεις να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέρος ΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 19/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Για να βελτιωθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα»

33.  σημειώνει ότι, ενώ εκπονείτο το παρόν ψήφισμα, η Επιτροπή είχε ήδη υποβάλει την πρότασή της για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προφανώς λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ελπίζει ότι το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την τεχνική βοήθεια, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα·

34.  σημειώνει με ανησυχία ότι η ad-hoc και βιαστική συγκρότηση της Ομάδας Δράσης υπήρξε η αιτία ορισμένων επιχειρησιακών προβλημάτων της· ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης επί τόπου και την εκπόνηση ενός περιεκτικού σχεδίου δράσης, διαρθρωμένου βήμα προς βήμα, που θα αποτελέσει τον υποχρεωτικό προκαταρκτικό οδηγό για κάθε έργο τεχνικής βοήθειας· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει, στα μελλοντικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας, μια περισσότερο σχεδιασμένη προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει και ένα χρονοδιάγραμμα με ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εντολών·

35.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη ειδικού προϋπολογισμού αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός προγράμματος τεχνικής βοήθειας, τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς τον εξορθολογισμό των δαπανών, και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται διαφορετικά επίπεδα ελέγχου και διαφορετικοί κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, σε σχέση με χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού·

36.  σημειώνει ότι η Ομάδα Δράσης διαχειρίστηκε έναν εντυπωσιακό αριθμό έργων, όπου συμμετείχαν πολυάριθμες οργανώσεις-εταίροι· φρονεί ότι ο αντίκτυπος της τεχνικής βοήθειας θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί μέσω του εξορθολογισμού των προγραμμάτων και του περιορισμού του αριθμού των οργανώσεων-εταίρων και του πεδίου των έργων με στόχο την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών διοικητικού συντονισμού και την αύξηση της αποδοτικότητας·

37.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος ούτε η Ομάδα Δράσης προμήθευσαν την Επιτροπή με τακτικές εκθέσεις δραστηριοτήτων· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιμείνει να λαμβάνει τριμηνιαίες εκθέσεις δραστηριοτήτων χωρίς υπερβολική καθυστέρηση καθώς και ολοκληρωμένη τελική έκθεση, υπό μορφή εκ των υστέρων αξιολόγησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας, ώστε να προβαίνει σε προσαρμογές με στόχο μια τεχνική βοήθεια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· ζητεί επίσης από την τεχνική βοήθεια και την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα να περιλαμβάνουν στις διάφορες εκθέσεις τους απολογισμό σχετικά με το πώς και πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια «διάσωσης» για την Ελλάδα·

38.  καλεί την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν τη συζήτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017-2020 ως ευκαιρία για την αναθεώρηση της ορθής πρακτικής των επικεφαλής του τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με τα κράτη μέλη, ένα σύστημα για την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων απευθείας από τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται ένα πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας και διοικητικού φόρτου με την παράκαμψη των εθνικών υπηρεσιών·

39.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη δέσμευση: μια προσέγγιση που βασίζεται στις επιδόσεις θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο μέσω των αντίστοιχων επιτροπών ελέγχου του προϋπολογισμού τους·

Μέρος ΙΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 21/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επισκόπηση των κινδύνων που συνεπάγεται η εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης της δράσης της ΕΕ στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας»

40.  εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

41.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει εντάξει την ανάλυση κινδύνου στη διαχείριση των εξωτερικών της επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε σύνθετα και εύθραυστα περιβάλλοντα με πολλά είδη κινδύνων, καθώς τα επίπεδα ανάπτυξης και τα πλαίσια διακυβέρνησης διαφέρουν στις χώρες-εταίρους·

42.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή όσον αφορά τη βελτίωση της χρήσης ορολογίας σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (τις εκροές, τα επακόλουθα και τον αντίκτυπο) και τονίζει τη σημασία του καθορισμού πραγματικών στόχων SMART πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων·

43.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στον καθορισμό εφικτών και ρεαλιστικών στόχων για να αποφεύγονται οι περιπτώσεις όπου οι αρχικοί στόχοι επιτυγχάνονται από τις χώρες-εταίρους αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη·

44.  θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η εστίαση στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως μοναδικό στόχο της διαχείρισης, καθώς αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την επίτευξη αποτελεσμάτων·

45.  υπενθυμίζει ότι η τακτική παρακολούθηση και χαρτογράφηση των παραγόντων υψηλού κινδύνου (εξωτερικών, οικονομικών και λειτουργικών) και της ποσοτικοποίησής τους, από τη φάση του εντοπισμού έως τη φάση της εκτέλεσης, αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τις ποιοτικές δαπάνες, αλλά και για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η βιωσιμότητα και η φήμη των παρεμβάσεων της Ένωσης· θεωρεί ότι η δημιουργία προφίλ κινδύνου ανά δραστηριότητα και χώρα διευκολύνει επίσης τον σχεδιασμό στρατηγικής για ταχύ μετριασμό του κινδύνου σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης σε χώρα-εταίρο·

46.  υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον ελέγχου και οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εμφάνιση νέων μορφών μέσων και δομών βοήθειας, όπως είναι η μεικτή χρηματοδότηση, τα καταπιστευματικά ταμεία και οι χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλους διεθνείς οργανισμούς·

47.  επαναλαμβάνει την άποψη ότι απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ της απορρόφησης, της συμμόρφωσης και των επιδόσεων και ότι η ισορροπία αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διαχείριση των πράξεων·

48.  φρονεί ότι η ανάπτυξη της οικοδόμησης ικανοτήτων, πλαισίων διακυβέρνησης και ανάληψης ευθύνης στις χώρες-εταίρους αποτελεί επίσης έναν πολύ σημαντικό τρόπο για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη πρόσφορου περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέπει στα κονδύλια να εκπληρώνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και να ανταποκρίνονται στις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

49.  θεωρεί επίσης ότι απαιτείται η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου περί πολιτικών, των προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας και του πλαισίου λογικής αλυσίδας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί τόσο η συνοχή μεταξύ απόφασης και προϋποθέσεων για πληρωμές ή εκταμιεύσεις στις συμφωνίες χρηματοδότησης μέσω της σαφούς σύνδεσης των πληρωμών με την επίτευξη δράσεων και αποτελεσμάτων όσο και η συνάφεια των επιλεγμένων στόχων και δεικτών·

50.  ειδικότερα στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων πρωτοβουλιών με πολλαπλούς χορηγούς, ενθαρρύνει τους διεθνείς οργανισμούς:

   να αξιολογούν και να προγραμματίζουν τα μελλοντικά οφέλη των έργων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κάθε εταίρος συμβάλλει στα τελικά αποτελέσματα και στις ευρύτερες επιπτώσεις, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα ζητήματα σχετικά με την ανάληψη της ίδιας ευθύνης των αποτελεσμάτων, δηλ. ποιο τμήμα των αποτελεσμάτων αποδίδεται στη χρηματοδότηση της Ένωσης ή στις παρεμβάσεις άλλων χορηγών·
   να συνδυάζουν τα πλαίσια διακυβέρνησής τους με το πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως μέσω της βελτίωσης των μεθόδων διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν· θεωρεί ότι η υποκαταστασιμότητα των πόρων θα πρέπει να παρακολουθείται στενά λόγω του υψηλού επιπέδου πιστωτικού κινδύνου·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η σύνδεση μεταξύ των αξιολογήσεων και της διαμόρφωσης πολιτικών είναι αποτελεσματική μέσω του συνυπολογισμού όλων των διδαγμάτων που αποκομίζονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

52.  υπενθυμίζει ότι η υπονόμευση της παρακολούθησης των επιδόσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων είναι επιζήμια για τη δημόσια λογοδοσία και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής·

Μέρος ΙV – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: έχει επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα»

53.  φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση για την υιοθέτηση μιας διαδικασίας υποβολής περισσότερο διαφοροποιούμενων μεταξύ τους εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την ποιότητα των υδάτων·

54.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, παραδείγματος χάριν μειώνοντας τις αποκλίσεις στον αριθμό των φυσικοχημικών ουσιών που αξιολογούνται για τον καθορισμό της οικολογικής κατάστασης·

55.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσει η Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη της καλής ποιότητας των υδάτων, ήτοι τον στόχο της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παρακολούθηση της καλής ποιότητας των υδάτων τους, προκειμένου να έχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την προέλευση της ρύπανσης ανά υδατικό σύστημα, ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη στόχευση και η αύξηση της αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους των διορθωτικών μέτρων·

57.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ύπαρξη συντονισμού μεταξύ των φορέων που καθορίζουν τα μέτρα στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και εκείνων που εγκρίνουν τα έργα προς χρηματοδότηση·

58.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιβολής, συγκεκριμένα την επιδιωκόμενη κάλυψη και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των επιβαλλόμενων κυρώσεων·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του τέλους ρύπανσης υδάτων ως οικονομικού μέσου και ως τρόπου για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» τουλάχιστον για τις κύριες ουσίες που υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά όχι μόνο την ύπαρξη αλλά και την επάρκεια των προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και των ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη·

61.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με διάφορες πιθανές μεθόδους ανάκτησης κόστους στον τομέα της διάχυτης ρύπανσης·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής οικονομικών μέσων, όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι, ως κίνητρο για τη μείωση της ρύπανσης και ως τρόπο για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

63.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, βάσει μιας απογραφής των μηχανισμών επιβολής τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα απλουστεύσουν την οργάνωση και τη διενέργεια των ελέγχων και θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά τους·

Μέρος V – Ειδική Έκθεση αριθ. 24/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση»

64.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δρομολογήσει τη δημιουργία κοινού συστήματος εκτίμησης του μεγέθους της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιολογούν τις επιδόσεις τους βάσει κατάλληλων δεικτών· θεωρεί ότι οι επιδόσεις θα πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τη μείωση των περιστατικών ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τη βελτίωση του εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης και την αύξηση της ανάκτησης φόρων έπειτα από τον εντοπισμό τέτοιου είδους περιπτώσεων·

65.  φρονεί ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις του Eurofisc ως ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να συστήσει στα κράτη μέλη: α) την καθιέρωση κοινής ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του Eurofisc στοχεύουν ορθά στην απάτη· β) τη βελτίωση της ταχύτητας και της συχνότητας των εν λόγω ανταλλαγών πληροφοριών· γ) τη χρήση αξιόπιστου και φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος ΤΠ· δ) τον καθορισμό σχετικών δεικτών και ειδικών στόχων για τη μέτρηση των επιδόσεων των διαφόρων τομέων εργασίας· ε) τη συμμετοχή σε όλους τους τομείς εργασίας του Eurofisc·

66.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών τους με στόχο την καταπολέμηση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, να πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης που θα επιλέγονται βάσει κινδύνου· θεωρεί ότι οι εν λόγω επισκέψεις παρακολούθησης θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση της έγκαιρης ανταπόκρισης των κρατών μελών στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών, της αξιοπιστίας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ, της ταχύτητας των πολυμερών ελέγχων και της συνέχειας που δίδεται στις διαπιστώσεις των προηγούμενων εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική συνεργασία·

67.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται πληροφορίες από τρίτες χώρες για την επιβολή της είσπραξης του ΦΠΑ, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, επί των υπηρεσιών και των άυλων αγαθών που παρέχονται από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή μέσω του διαδικτύου, καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για να διαπραγματευθούν και να υπογράψουν συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής με τις χώρες όπου είναι εγκατεστημένοι οι περισσότεροι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες και να επιβληθεί η είσπραξη του ΦΠΑ·

68.  υποστηρίζει ότι, καθώς η ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με δομές του οργανωμένου εγκλήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τα νομικά εμπόδια που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών αρχών, των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ και του Eurofisc και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφελούνται από τις πληροφορίες που αυτές παρέχουν·

69.  φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητα των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τα κράτη μέλη και επικυρωθεί από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών».

Μέρος VI – Ειδική έκθεση αριθ. 25/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη αγροτικών υποδομών από την ΕΕ: περιθώριο σημαντικής αύξησης της αποδοτικότητας των δαπανών»

70.  αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων σε αγροτικές υποδομές οι οποίες υποστηρίζονται από τα ταμεία της Ένωσης, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του οποίου τα οφέλη υπερβαίνουν τον τομέα της γεωργίας, για ανάγκες οι οποίες διαφορετικά μπορεί να μην είχαν χρηματοδοτηθεί, δεδομένων των σημαντικών οικονομικών προκλήσεων και της ανεπάρκειας των χρηματοδοτικών πόρων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές·

71.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση έργων υποδομών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης βασίζεται σε επιμερισμένη διαχείριση όπου τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καθώς και για την επιλογή και την υλοποίηση των έργων, ενώ ο ρόλος της Επιτροπής είναι να επιβλέπει την ορθή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι οι ρόλοι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν σαφώς για ποιον τομέα είναι αρμόδιος κάθε φορέας ελέγχου· υπογραμμίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

72.  θεωρεί ότι τα πορίσματα και οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συμπεριλαμβάνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 25/2015, είναι χρήσιμα για την περαιτέρω βελτίωση της βασιζόμενης στις επιδόσεις αξιοποίησης των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση επενδύσεων σε αγροτικές υποδομές και για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και μεγαλύτερης αποδοτικότητας των δαπανών, και καλεί την Επιτροπή να τα εφαρμόσει·

73.  συνιστά θερμά οι επενδύσεις της Ένωσης σε αγροτικές υποδομές να στοχεύουν σε έργα που επιτρέπουν τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και/ ή συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές, για τα οποία υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη δημόσιας στήριξης και τα οποία προσφέρουν προστιθέμενη αξία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κεφάλαια αυτά αποτελούν πρόσθετες επενδύσεις και δεν χρησιμοποιούνται για να υποκαταστήσουν την εθνική χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών·

74.  συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μια συντονισμένη προσέγγιση με την οποία να προσδιορίζονται ποσοτικά οι ανάγκες, κατά περίπτωση, και τα χρηματοδοτικά κενά καθώς και να αιτιολογείται η χρήση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), και στο πλαίσιο της οποίας να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα κεφάλαια και τα προγράμματα της Ένωσης, αλλά και τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά προγράμματα και τα κεφάλαια από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν – ή αντιμετωπίζονται ήδη – ανάγκες ίδιες με εκείνες που αναφέρονται στο ΠΑΑ·

75.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τα πρώτα βήματα που έγιναν για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων ταμείων της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν με βάση το φύλλο επαλήθευσης που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για τη διασφάλιση της συνέπειας με τα ΠΑΑ της περιόδου 2014-2020, και να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων σχετικά όχι μόνο με τους τρόπους επίτευξης καλύτερης συμπληρωματικότητας, αλλά και με τους τρόπους αποφυγής του κινδύνου υποκατάστασης των κονδυλίων και μετριασμού του κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρεμβαίνει επίσης προωθώντας ορθές πρακτικές·

76.  συνιστά στα κράτη μέλη, για τον μετριασμό του κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης, να εκτιμούν, πριν από τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης για τα μέτρα υποδομής, το κατάλληλο επίπεδο την δημόσιας χρηματοδότησης που θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις, καθώς και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των έργων, να ελέγχουν, κατά περίπτωση, πριν από την έγκριση των αιτήσεων στήριξης, αν ο αιτών­ διαθέτει επαρκές κεφάλαιο ή πρόσβαση σε κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος του έργου· ενθαρρύνει την καλύτερη χρήση των συστημάτων πληροφοριών διαχείρισης από τα κράτη μέλη·

77.  ζητεί να γίνεται σεβαστή η αρχή της προσθετικότητας σε όλα τα επίπεδα και εμμένει για τον λόγο αυτό στη δέουσα σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και στην ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία συντονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει κατάλληλα τον συμβουλευτικό της ρόλο στις επιτροπές παρακολούθησης·

78.  επικροτεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2014 οι οποίες ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής εφαρμόζονται με διαφανή και συνεπή τρόπο καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, ότι εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για τη χρηματοδότηση όλων των επιλέξιμων έργων, καθώς και ότι τα έργα με συνολική βαθμολογία χαμηλότερη από ορισμένο κατώτατο όριο δεν μπορούν να λάβουν στήριξη και καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυστηρά αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες για έργα αγροτικής υποδομής που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

79.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια κριτήρια που να διασφαλίζουν την επιλογή των πλέον αποδοτικών από οικονομική άποψη έργων– δηλ. των έργων με τη μεγαλύτερη δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ ανά μονάδα κόστους· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις κόστους των έργων βασίζονται σε ενημερωμένα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις τιμές, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς, καθώς και ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων είναι δίκαιες και διαφανείς και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό· σημειώνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο αποφυγής κοινών σφαλμάτων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση έργα, τις οποίες ανέπτυξε η Επιτροπή στο τέλος του 2014, και ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έως το τέλος του 2016·

80.  ζητεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής και θεωρεί ότι η γνώμη του κοινού σχετικά με τοπικά προβλήματα σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις διαχειριστικές αρχές όταν εγκρίνουν τις αιτήσεις επιχορήγησης· αναγνωρίζει ότι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή·

81.  συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο των μελλοντικών της ελέγχων μια εξέταση των πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις σε σχέση με τα έργα αγροτικής υποδομής και αναμένει ότι οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με βάση τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν, θα οδηγήσουν στην επιδιωκόμενη βελτίωση·

82.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν απαιτήσεις που θα αναγκάζουν τους δικαιούχους να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την κατάλληλη συντήρηση της υποδομής που χρηματοδοτήθηκε από επενδύσεις της Ένωσης, και να ελέγχουν την εφαρμογή των αντίστοιχων απαιτήσεων·

83.  ζητεί να θέτουν και να τηρούν τα κράτη μέλη εύλογο χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των αιτήσεων επιχορήγησης και των αιτήσεων πληρωμής, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει ενδιάμεσα δάνεια για να ολοκληρώσουν τα έργα·

84.  συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, για την περίοδο 2014-2020, να συγκεντρώνουν έγκαιρα, συναφή και αξιόπιστα στοιχεία τα οποία να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα επιτεύγματα των χρηματοδοτηθέντων έργων και μέτρων· αναμένει ότι τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία θα επιτρέπουν τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δαπανηθέντων κονδυλίων, θα προσδιορίζουν τα μέτρα και τα είδη των έργων υποδομής που συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και θα αποτελούν σταθερή βάση για τη βελτίωση της διαχείρισης των μέτρων·

85.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι θα τίθενται σαφείς, συγκεκριμένοι και, όπου είναι δυνατόν, ποσοτικώς προσδιορισμένοι στόχοι για τα έργα για τα οποία δεσμεύονται κονδύλια, ώστε να διευκολύνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εκτέλεση και παρακολούθηση των έργων και να παρέχονται χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία στις διαχειριστικές αρχές·

86.  αναγνωρίζει ότι η «τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κάλυψη των ελλείψεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέρος VII – Ειδική έκθεση αριθ. 1/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Έχει σχεδιαστεί σωστά και βασίζεται σε ορθά δεδομένα το σύστημα της Επιτροπής για τη μέτρηση των επιδόσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών;»

87.  συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα πιο ολοκληρωμένο στατιστικό πλαίσιο που θα παρέχει πληροφορίες για το διαθέσιμο εισόδημα των γεωργικών νοικοκυριών και θα αποτυπώνει καλύτερα το βιοτικό επίπεδο των γεωργών· πιστεύει ότι, για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και βάσει κοινής μεθοδολογίας, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης και συνδυασμού των υφιστάμενων στατιστικών εργαλείων της Ένωσης·

88.  συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώσει το πλαίσιο για τη σύγκριση των εισοδημάτων των γεωργών με τα εισοδήματα σε άλλους τομείς της οικονομίας·

89.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τους οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους με σκοπό:

   την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το γεωργικό εισόδημα·
   τη διασφάλιση της διαβίβασης των περιφερειακού επιπέδου δεδομένων βάσει των επίσημων συμφωνιών με τα κράτη μέλη·

90.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον οι οικονομικοί λογαριασμοί της γεωργίας μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να παρέχουν εύλογη εκτίμηση της οικονομικής αξίας των δημόσιων αγαθών που παράγονται από τους γεωργούς και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες των οικονομικών λογαριασμών της γεωργίας χρησιμοποιούνται κατάλληλα στους δείκτες εισοδήματος·

91.  συνιστά στην Επιτροπή να βασίζει την ανάλυσή της όσον αφορά τα εισοδήματα των γεωργών σε δείκτες που λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της γεωργίας, καθώς και σε επαρκή και συνεπή δεδομένα για όλους τους δικαιούχους των μέτρων της ΚΓΠ· φρονεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων διοικητικών δεδομένων ή αναπτύσσοντας το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης ή άλλα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία·

92.  θεωρεί ότι, η Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των οικονομικών λογαριασμών της γεωργίας για την παρακολούθηση της ΚΓΠ, θα πρέπει να θεσπίσει την τακτική υποβολή εκθέσεων ποιότητας σχετικά με τους οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας και να λάβει εύλογη διαβεβαίωση ότι τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι συγκρίσιμα και ότι καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές στατιστικές·

93.  συνιστά στην Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης συμφωνώντας επί ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ενθαρρύνοντας την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος·

94.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ποιότητας για την κατάρτιση των στατιστικών του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, σε όλα τα κράτη μέλη, οι τομείς και οι τάξεις μεγέθους των εκμεταλλεύσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΚΓΠ εκπροσωπούνται επαρκώς, αντικατοπτρίζοντας επίσης τις προτιμήσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις επιλογές της ΚΓΠ·

95.  συνιστά στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που διαπίστωσε το Συνέδριο, να βελτιώσει την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών για τις επιδόσεις των μέτρων της ΚΓΠ σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών μέσω:

   του καθορισμού εξαρχής κατάλληλων επιχειρησιακών στόχων και σημείων αναφοράς με τα οποία να μπορούν να συγκριθούν οι επιδόσεις των μέτρων της ΚΓΠ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·
   της συμπλήρωσης, στο πλαίσιο των αξιολογήσεών της, του υφιστάμενου πλαισίου των δεικτών επιδόσεων με άλλα συναφή και ποιοτικά δεδομένα για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·
   της εκτίμησης, επίσης στο πλαίσιο των αξιολογήσεών της, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών·

Μέρος VIII– Ειδική έκθεση αριθ. 3/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση του ευτροφισμού στη Βαλτική Θάλασσα: χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και αποτελεσματικότερα βήματα»

96.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίνει τις συστάσεις του·

97.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρ’ όλο που το διάστημα 2007-2013 η Ένωση συνεισέφερε 14,5 δισεκατομμύρια EUR σε μέτρα για την επεξεργασία των λυμάτων και την προστασία των υδάτων στα κράτη μέλη της Ένωσης που βρίσκονται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, πλέον των 44 εκατομμυρίων EUR που συνεισέφερε για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία το διάστημα 2001-2014, σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών θρεπτικών στοιχείων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική αποδοτικότητα των παραπάνω μέτρων·

98.  επισημαίνει ότι ο ευτροφισμός είναι μία από τις βασικές απειλές για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης στη Βαλτική Θάλασσα· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης του ευτροφισμού σε μία από τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του διότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος ως προς τη μείωση του φορτίου θρεπτικών ουσιών στο πλαίσιο του καθεστώτος μείωσης του φορτίου θρεπτικών ουσιών της Επιτροπής για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας (HELCOM), το οποίο προβλέπει στόχους μείωσης του φορτίου θρεπτικών ουσιών για κάθε χώρα της Βαλτικής· εκφράζει τη λύπη του διότι η οδηγία της Ένωσης έχει εφαρμοστεί μόνο εν μέρει από ορισμένα κράτη μέλη·

99.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν τις διαδικασίες τους για τα προγράμματα καταπολέμησης της νιτρορύπανσης βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών ενδείξεων και συμβουλών·

100.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων μείωσης του φορτίου θρεπτικών ουσιών προκειμένου να υπάρχουν άρτια αναλυτικά στοιχεία ενόψει της κατάρτισης προγραμμάτων μέτρων στο μέλλον·

101.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να βελτιώσει την αξιοπιστία των δεδομένων παρακολούθησης που αφορούν τις εισροές θρεπτικών ουσιών στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς δεν διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους·

102.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προωθήσει τον αποτελεσματικό καθορισμό ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών στα κράτη μέλη, ούτως ώστε, αφενός, να εφαρμοσθούν επαρκή μέτρα σε ιδιαίτερα ευπρόσβλητες ζώνες και, αφετέρου, να αποφευχθεί η περιττή επιβάρυνση των αγροτών που δραστηριοποιούνται σε ζώνες οι οποίες δεν είναι ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση· τονίζει ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τον καθορισμό ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών·

103.  επισημαίνει με ανησυχία την αναποτελεσματικότητα των δράσεων για τη μείωση της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες προερχόμενες από αστικά λύματα· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τα αστικά λύματα(7) και να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με αυτήν·

104.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συστάσεις της HELCOM επιτεύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν μόνο εν μέρει στο πλαίσιο της οδηγίας της Ένωσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες·

105.  επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα μόχλευσης που προέκυψε από τη χρηματοδότηση έργων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία ήταν υψηλό· ανησυχεί, ωστόσο, για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται σε έργα, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και να επικεντρωθεί περισσότερο στις κύριες εστίες ρύπανσης που έχουν προσδιοριστεί από την HELCOM· πιστεύει επίσης ότι, όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και τρίτων χωρών, θα πρέπει να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν ευρέως βέλτιστες πρακτικές.

Μέρος IX – Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του»

106.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

107.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

108.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε διάφορες αδυναμίες σε σημαντικές έννοιες και επιχειρησιακές διαδικασίες και εξέδωσε τέσσερις συστάσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει το ΕΙΤ εάν επιθυμεί να καταστεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο ινστιτούτο·

109.  υπενθυμίζει τις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής στο EIT για το 2012 και το 2013, κατά τις οποίες αναβλήθηκε η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο EIT, λόγω της έλλειψης διαβεβαιώσεων όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων που αφορούν τις επιχορηγήσεις του EIT, της ανεπάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου του 25 % των συνολικών δαπανών για τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), του υψηλού ποσοστού μεταφορών πιστώσεων που δεν εκτελέστηκαν, καθώς και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή των συστάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής·

110.  θεωρεί ότι η τρέχουσα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη βάση, το μοντέλο χρηματοδότησης και τη λειτουργία του ΕΙΤ·

111.  σημειώνει την απάντηση της Επιτροπής στην έκθεση, με την οποία η Επιτροπή εκθέτει την άποψή της σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τα πορίσματα· παρατηρεί ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τις περισσότερες από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

112.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, το EIT πραγματοποίησε διάφορες βελτιώσεις το 2015, οι οποίες φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι απαιτείται στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα αυτών των βελτιώσεων·

113.  τονίζει ότι η πολυετής συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ του EIT και των ΚΓΚ και η πολυετής στρατηγική των ΚΓΚ δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την ετήσια υποβολή εκθέσεων των ΚΓΚ·

114.  τονίζει ότι η παρακολούθηση των επιδόσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια λογοδοσία και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι αυτό πρέπει να ισχύει και για την περίπτωση του ΕΙΤ και των ΚΓΚ·

115.  σημειώνει ότι ο Επίτροπος αρμόδιος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία παρουσίασε το 2015 την έννοια της «ανοικτής καινοτομίας» ως βασική έννοια πολιτικής που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την πολιτική καινοτομίας σε επίπεδο Ένωσης· θεωρεί ότι δεν είναι σαφές ποιον ρόλο διαδραματίζει το ΕΙΤ σε σχέση με αυτήν την έννοια· τονίζει ότι η έννοια αυτή δεν παρέχει σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και συντονισμένης δράσης από την Επιτροπή, δεδομένου του αριθμού των πολιτικών και των μέσων που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων καθώς και του αριθμού των Γενικών Διευθύνσεων που συμμετέχουν στις ενέργειες στήριξης της καινοτομίας·

116.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια συντονισμένη και αποδοτική πολιτική καινοτομίας, στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιώκεται η σύγκλιση των δραστηριοτήτων και των μέσων των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προσπάθειες αυτές·

117.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των ΚΓΚ, η συμμετοχή επιχειρήσεων στην επιλογή των ερευνητικών σχεδίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου οι ερευνητές έχουν οικονομικούς ή άλλους δεσμούς με τη βιομηχανία και δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ανεξάρτητοι· εκφράζει την ανησυχία αυτή υπό το πρίσμα των εξελίξεων που έχουν οδηγήσει σε αύξηση της επιρροής των επιχειρήσεων στην επιστήμη και τη θεμελιώδη έρευνα·

118.  αντιλαμβάνεται ότι αποστολή του ΕΙΤ είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας· σημειώνει ότι οι εταιρείες μπορεί να είναι συχνά ο κύριος αποδέκτης των ωφελημάτων, δεδομένου ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες καινοτόμων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και εκείνοι που αποκομίζουν το σχετικό οικονομικό κέρδος· τονίζει ότι στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας δομής στο μοντέλο συνεργασίας όπου θα είναι δυνατή, τουλάχιστον εν μέρει, η επανεισροή πόρων στο ΕΙΤ·

119.  φρονεί ότι οι βελτιώσεις που αναφέρονται ανωτέρω και η συμφωνία της Επιτροπής επί των συστάσεων δικαιολογούν την τήρηση στάσης αναμονής ενόψει των περαιτέρω εξελίξεων εντός του ΕΙΤ·

120.  καλεί το ΕΙΤ να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του για το 2016, διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

121.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση επακολούθησης όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Μέρος X – Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διασφάλισε η Επιτροπή την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες;»

122.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή τις δέχεται και θα τις λαμβάνει υπόψη της στο μέλλον·

123.  επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες(8), μολονότι περιορίζεται λόγω της εξαίρεσης της παροχής ορισμένων υπηρεσιών, παραμένει πολύ ευρύ με αποτέλεσμα να χρειαστεί η Επιτροπή να λάβει δέσμη μέτρων για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της·

124.  υπογραμμίζει ότι η αγορά των υπηρεσιών δεν έχει αξιοποιήσει τις πλήρεις δυνατότητές της και ότι ο αντίκτυπος της επιτυχούς εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην ανάπτυξη και την απασχόληση είναι υψηλός· εκτιμά ότι, εφόσον το δυνητικό οικονομικό όφελος της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας δεν είναι ακόμα γνωστό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη προκειμένου να υπολογίσει ποσοτικά τα οφέλη με τον πιο αξιόπιστο δυνατό τρόπο·

125.  ενθαρρύνει τη συνακόλουθη ενσωμάτωση περισσότερων τομέων προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη άρση τομεακών εμποδίων στην ενοποίηση της αγοράς, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη φραγμών στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών και την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της Ένωσης για οικονομική μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας·

126.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει καλύτερα τα μέτρα που παρείχε η Επιτροπή για τη στήριξη της μεταφοράς, εφαρμογής και επιβολής, ιδίως μέσω της αμοιβαίας κοινοποίησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, μέσω της ανταλλαγής απόψεων για την εύρεση πιθανών κοινών λύσεων, καθώς και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

127.  συμφωνεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντομεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει·

128.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι εταιρείες και καταναλωτές δεν γνώριζαν επαρκώς εργαλεία όπως τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών (ECC-net) και δεν τα χρησιμοποιούσαν όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

129.  επισημαίνει ότι η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών παραμένει περιορισμένη λόγω της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν τόσο οι πάροχοι όσο και οι αποδέκτες των υπηρεσιών.

Μέρος XI – Ειδική έκθεση αριθ. 6/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης για την περιστολή των νόσων των ζώων»

130.  επιδοκιμάζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και την αποδοχή τους από την Επιτροπή·

131.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα σχετικά με τις νόσους των ζώων προγράμματα κρίθηκαν επιτυχή από τον έλεγχο και ότι οι τεχνικές συμβουλές, η ανάλυση κινδύνου και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί αξιολογήθηκαν ως καλά· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα που είχαν τα εν λόγω προγράμματα στην υγεία των ζώων στην Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και στο μέλλον αυτή την επιτυχή προσέγγιση·

132.  πιστεύει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι εκτενείς δείκτες εκροών για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, ιδίως οι δείκτες τεχνικής υλοποίησης και οι οικονομικοί δείκτες, οι οποίοι θα καθιστούσαν εφικτή την ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων·

133.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι δύσκολη η διαπίστωση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων, κυρίως διότι δεν είναι διαθέσιμα υποδείγματα, ούτε καν σε διεθνές επίπεδο· σημειώνει επίσης ότι η σχέση κόστους-οφέλους των προγραμμάτων έχει αποδειχθεί μέσω της αποτροπής της εξάπλωσης νόσων και της μόλυνσης του ανθρώπου καθώς και μέσω της διάσωσης ανθρώπινων ζωών·

134.  επισημαίνει ότι η ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών και η άμεση πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα από τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, επιτρέποντας τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων κτηνιατρικού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, αναπτύσσονται τα υφιστάμενα εργαλεία ΤΠ, ούτως ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα τα προγράμματα των κρατών μελών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την προστιθέμενη αξία των αναπτυχθέντων εργαλείων ΤΠ για την ανταλλαγή απαραίτητων πληροφοριών·

135.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας εμβολίων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη εφόσον δικαιολογείται για επιδημιολογικούς λόγους· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί τράπεζες εμβολίων/αντιγόνων για δύο νόσους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση κινδύνου για τον καθορισμό ενδεχόμενης ανάγκης να δημιουργηθούν και άλλες τράπεζες εμβολίων/αντιγόνων·

136.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δέχεται να διασφαλίσει πως τα κράτη μέλη θα περιλαμβάνουν συστηματικά, όπου αρμόζει, την πτυχή των άγριων ζώων στα κτηνιατρικά τους προγράμματα·

137.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα σε ορισμένες χώρες δεν σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην εκρίζωση των νόσων των ζώων και ότι η πρόοδος αυτή ήταν μάλλον αργή· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και να εκπονήσει λεπτομερή στρατηγική που θα συμβάλει στον εξορθολογισμό της εκρίζωσης των νόσων, ιδίως της φυματίωσης των βοοειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στον νότο της Ιταλίας·

138.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η σχετική νομοθεσία για τις νόσους των ζώων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και κατακερματισμένη· επιδοκιμάζει την έγκριση, τον Μάρτιο του 2016, ενός γενικού νομοθετήματος —του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(9)· επισημαίνει ότι ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει πέντε έτη μετά την έκδοσή του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός θα προσφέρει εξορθολογισμένους, απλούστερους και σαφέστερους κανόνες.

Μέρος ΧΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 7/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο»

139.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

140.  τονίζει ότι η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη έχουν κοινό συμφέρον στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των κτιρίων, ενώ ιδιαίτερη και συνεχής προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα ζητήματα ασφαλείας, στην καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και στην εικόνα της Ένωσης·

141.  χαιρετίζει την αύξηση στα σχέδια συστέγασης των αντιπροσωπειών της Ένωσης με κράτη μέλη, με την υπογραφή 17 μνημονίων συμφωνίας συστέγασης· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να διερευνήσει περαιτέρω τρόπους για την επέκταση της ορθής αυτής πρακτικής· θεωρεί ότι η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει καινοτόμους προσεγγίσεις που θα αποσκοπούν στον καθορισμό τόσο μιας συντονισμένης στρατηγικής συστέγασης με κράτη μέλη τα οποία είναι πρόθυμα να το πράξουν όσο και κατάλληλων διευθετήσεων επιμερισμού των δαπανών που σχετίζονται με κτίρια και υλικοτεχνική υποστήριξη·

142.  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή καταγραφή και τις ανακρίβειες στο σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση των κτιρίων γραφείων των αντιπροσωπειών και των κατοικιών· ζητεί την τακτική επανεξέταση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που έχουν κωδικοποιηθεί από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

143.  προτρέπει την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τον διαχειριστικό της έλεγχο και τα εργαλεία εποπτείας όλων των δαπανών που προκύπτουν στον τομέα πολιτικής ακινήτων, προκειμένου να διασφαλίσει μια ακριβή επισκόπηση και παρακολούθηση όλων των δαπανών· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον σεβασμό των ανωτάτων ορίων που έχουν καθοριστεί στην πολιτική κτιρίων, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό ετήσιο ενοίκιο των γραφείων των αντιπροσωπειών και να διασφαλιστεί η επάρκεια των συνεισφορών που καταβάλλουν οι συστεγαζόμενες οντότητες, η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας που προκύπτουν σε καταστάσεις συστέγασης και η ορθότητα των δαπανών σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες της αγοράς·

144.  πιστεύει ότι η νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οιεσδήποτε οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές επιλογές, όπως η πρόσληψη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, π.χ. τοπικών μεσιτών, προκειμένου να διερευνήσουν την αγορά ή, πιθανόν, να διαπραγματευθούν με τους ιδιοκτήτες·

145.  υποστηρίζει την εφαρμογή μιας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα προσδιορίζει όλες τις επιλογές από τις επενδυτικές προτεραιότητες ή δυνατότητες αγοράς και ανανεώσεις μισθώσεων μέχρι την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων με κράτη μέλη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προβλέψεις για προσωπικό καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πολιτικής·

Μέρος XIII – Ειδική έκθεση αριθ. 8/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ παραμένουν εκτός τροχιάς»

146.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή συμφωνεί με αυτές και θα τις λάβει υπόψη της·

147.  εφιστά την προσοχή στους ακόλουθους τομείς όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη ανάληψης δράσης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή: ελευθέρωση της αγοράς, διαδικασίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, διοικητικοί και τεχνικοί περιορισμοί, παρακολούθηση και διαφάνεια των επιδόσεων του τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, συνεπής προσέγγιση μεταξύ των στόχων πολιτικής και της κατανομής των κονδυλίων, βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά την επιλογή, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων καθώς και συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου·

148.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε δεόντως τον αντίκτυπο των δεσμών νομοθετικών μέτρων που έχει θεσπίσει από το 2000 στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κονδύλια της Ένωσης που επενδύθηκαν σε διάφορα έργα δεν μπορούν να θεωρηθούν οικονομικά αποδοτικά·

149.  θεωρεί ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν θα επιτρέψει να εκπληρωθούν οι στόχοι μετατόπισης για το 2030·

150.  διαπιστώνει ότι είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να διαθέτουν μια κοινή και δεσμευτική εκτίμηση επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελλοντικής νομοθεσίας για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ελλείψεις σε συνάρτηση με τις ασυμβατότητες του δικτύου θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά·

151.  σημειώνει ότι ο τομέας των σιδηροδρόμων έχει γενικά πολύ συντεχνιακό χαρακτήρα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην αντίληψη ότι η ελευθέρωση της αγοράς αποτελεί περισσότερο απειλή παρά πλεονέκτημα·

152.  θεωρεί τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές ως μία από τις βασικές πτυχές της ενιαίας αγοράς αγαθών και, δεδομένου του τεράστιου θετικού δυναμικού τους όσον αφορά τους στόχους καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και μείωσης του όγκου οδικής κυκλοφορίας, παροτρύνει με έμφαση την Επιτροπή να τους δώσει νέα ώθηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά· ζητεί την ανάπτυξη στρατηγικής για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές·

153.  ζητεί τη συνολική αξιολόγηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών της Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010(10), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στους τομείς της «υπηρεσίας μίας στάσης» και της κατανομής των διαδρομών, και, ταυτόχρονα, μια αξιολόγηση των εμπορευματικών διαδρόμων και των διαδρόμων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης·

154.  ζητεί τη συνολική αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των εθνικών σιδηροδρομικών συστημάτων·

155.  ζητεί την αξιολόγηση των στρατηγικών στον τομέα των μεταφορών που εκπόνησαν τα κράτη μέλη μετά τη σύναψη των συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσον αφορά τη διασυνοριακή εναρμόνιση και τη λειτουργικότητα των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ·

156.  ζητεί ένα σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της πλήρους και ταχείας εφαρμογής της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

157.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά από τα εμπόδια για την ανάπτυξη ισχυρών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 8/2010 συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόοδο στον εν λόγω τομέα·

Μέρος XIV – Ειδική έκθεση αριθ. 9/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής σχέσης έως το 2014»

158.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

159.  σημειώνει την κριτική προσέγγιση που ακολουθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις πολυάριθμες ελλείψεις που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως δε την έλλειψη αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη χρήση των χορηγούμενων κονδυλίων·

160.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει όλες τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να λάβει τα ζητούμενα μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη στη μεταναστευτική πολιτική κατά την περίοδο 2014-2020· ζητεί την εφαρμογή όλων των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

161.  φρονεί ότι η χρήση των κονδυλίων θα πρέπει να στηρίζεται σε βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει δεικτών εκκίνησης, προοδευτικών κριτηρίων αναφοράς και μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύνολο των δεικτών, κριτηρίων αναφοράς και στόχων που περιλαμβάνουν τα τρέχοντα προγράμματα για τη μετανάστευση·

162.  θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκεται διαρκώς μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντίδραση, στον βαθμό που η μεταναστευτική κρίση θέτει πολλές προκλήσεις που υπερβαίνουν τα τομεακά και θεσμικά όρια·

163.  ζητεί τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής κατανόησης και του στρατηγικού πλαισίου της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής και των πολιτικών επιλογών της Ένωσης σε συνεργασία με βασικούς παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια, καθώς και μια συντονισμένη και συνεκτική κινητοποίηση των μηχανισμών εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εντός ή εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης·

164.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί εποικοδομητικά για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των μέσων, των μηχανισμών και των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την πρόληψη της μεταναστευτικής κρίσης·

165.  καλεί όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους να εξετάζουν και να τηρούν κατάλληλα την ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας στις παρεμβάσεις, της συμπληρωματικότητας, του ύψους και της αναγκαίας μόχλευσης των κονδυλίων, καθώς και των ενδεχόμενων συνεργειών και της συνολικής προσθετικότητας των παρεμβάσεων της Ένωσης·

166.  φρονεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάλληλη στοχοθέτηση της βοήθειας στα διαφορετικά και εξελισσόμενα ζητήματα της εξωτερικής μετανάστευσης και παράλληλα να εξασφαλιστεί η επάρκεια της εποπτείας των εκταμιευόμενων κονδυλίων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπεξαίρεσης κονδυλίων και διπλής χρηματοδότησης·

167.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συμβαδίζει η απαίτηση για καλύτερα αποτελέσματα με τη διαθεσιμότητα επαρκών κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας κατά τον σχεδιασμό της συνολικής και βιώσιμης απόκρισης της Ένωσης στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις που προκαλεί η μεταναστευτική κρίση· φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελούν το κατάλληλο φόρουμ για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με στόχο την αύξηση αυτών των κονδυλίων του προϋπολογισμού·

168.  θεωρεί ότι, πέρα από το χρηματοδοτικό κενό, ο υφιστάμενος κατακερματισμός μέσων που έχουν δικούς τους ειδικούς στόχους χωρίς αλληλοσύνδεση εμποδίζει την κοινοβουλευτική εποπτεία όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των κονδυλίων και τον επιμερισμό των ευθυνών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο να εκτιμώνται σαφώς τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης για τη μετανάστευση· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας· κρίνει αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι τρόποι χρήσης των υφιστάμενων μέσων πολιτικής με μια σαφή και ανανεωμένη διάρθρωση στόχων, ώστε να αυξηθεί η συνολική τους αποτελεσματικότητα και προβολή·

169.  θεωρεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική πρέπει να εκταμιεύονται αποτελεσματικότερα και να πληρούν κριτήρια «προστιθέμενης αξίας», προκειμένου να προσφέρονται στους ανθρώπους επαρκείς συνθήκες διαβίωσης στις χώρες καταγωγής τους και να αποτρέπεται η αύξηση των ροών της οικονομικής μετανάστευσης·

170.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να επανεξετάζει εποικοδομητικά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2016·

171.  χαιρετίζει τη δημιουργία καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης και επιδοκιμάζει την πρόθεση να διατίθενται τα κονδύλια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να συγκεντρώνονται διάφορες πηγές χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι πτυχές των κρίσεων·

172.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν μέρος μιας ειδικής λύσης που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν διαθέτουν τους πόρους και την ευελιξία που απαιτούνται για μια ταχεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σοβαρές κρίσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι με τον τρόπο αυτόν παρακάμπτεται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, γεγονός το οποίο υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού·

173.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, να δημιουργηθεί νέο αποθεματικό κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα χρηματοδοτείται από αποδεσμευόμενες πιστώσεις και θα λειτουργεί ως πρόσθετος μηχανισμός ταχείας αντίδρασης σε επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση· καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει πλήρως την πρόταση αυτή·

174.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζεται πολιτικός έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχής και να ευθυγραμμίσει καλύτερα τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλους μηχανισμούς με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως μέσω της εμφάνισής τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

175.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις πληρωμές που είχαν πράγματι γίνει και καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για να ενισχυθεί και να απλουστευθεί η κωδικοποίηση στο σύστημα δημοσιονομικών πληροφοριών, ώστε να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται καλύτερα τα ποσά που προορίζονται για την εξωτερική δράση για τη μετανάστευση·

176.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο μέσο για την καταχώρηση όλων των δαπανών της Ένωσης σε σχέση με τη μετανάστευση, που να περιλαμβάνει όλα τα περατωθέντα, τα εκτελούμενα και τα προγραμματισμένα σχέδια· επισημαίνει ότι η διαδραστική βάση δεδομένων θα πρέπει να παρέχει στους ενδιαφερόμενους και στους πολίτες πρόσβαση στα αποτελέσματα με οπτική απεικόνιση στον παγκόσμιο χάρτη και δυνατότητα αναζήτησης ανά χώρα, ανά τύπο σχεδίου και τα αντίστοιχα ποσά·

177.  θεωρεί ότι η προληπτική διαχείριση θα ήταν αποτελεσματικότερη από μια πολιτική απλής απόκρισης όπως η διαχείριση κρίσεων σε μακροπρόθεσμη βάση·

178.  υπενθυμίζει τη στάση του Κοινοβουλίου έναντι μιας ολιστικής προσέγγισης της μετανάστευσης με βάση ένα νέο μίγμα πολιτικής, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και ταυτόχρονα την υποστήριξη μιας αλλαγής στον τρόπο χρηματοδότησης της μεταναστευτικής κρίσης.

Μέρος XV – Ειδική έκθεση αριθ. 10/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος»

179.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις περαιτέρω βελτιώσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·

180.  συνιστά να βελτιώσει η Επιτροπή τη διαφάνεια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) με την τακτική κοινοποίηση των ανά χώρα αξιολογήσεών της όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της ΔΥΕ και μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας στην εφαρμογή των κανόνων·

181.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των ΔΥΕ ανά χώρα·

182.  συνιστά να συνεχίσει η Επιτροπή την πρόοδό της όσον αφορά την προώθηση της συμμετοχής των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων και να εξασφαλίσει επίσημο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ΔΥΕ· σημειώνει ότι η διαφάνεια στο πλαίσιο της ΔΥΕ έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πολιτικά ευαίσθητες πληροφορίες δεν μπορούν πάντα να δημοσιοποιούνται·

183.  συνιστά να επικεντρωθεί η ΔΥΕ περισσότερο στη μείωση του δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2014 μόνο 13 κράτη μέλη είχαν λόγο δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτω από 60 %· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι τώρα υπερχρεωμένα, παρά το γεγονός ότι η Ένωση βιώνει μια συγκρατημένη ανάκαμψη, τα δε επίπεδα του δημόσιου χρέους είναι υψηλότερα τώρα από ό,τι ήταν το 2010·

184.  αναγνωρίζει ότι ο κανόνας ανωτάτου ορίου χρέους τέθηκε σε ισχύ στο πλαίσιο της ΔΥΕ μόλις το 2011· θεωρεί ότι η μείωση των επιπέδων δημόσιου χρέους, ιδίως στα υπερχρεωμένα κράτη μέλη, θα βελτιώσει ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

185.  συνιστά να εξασφαλιστεί η διατήρηση επαρκούς ευελιξίας κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΔΥΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· τονίζει ότι, επειδή στη μακροοικονομική πολιτική μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ένα υγιές πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να είναι προσαρμόσιμο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις·

186.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό της εφαρμογής των κανόνων της ΔΥΕ με τα μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Μέρος ΧVΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 11/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: περιορισμένη πρόοδος σε δυσχερές περιβάλλον»

187.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσυπογράφει τις συστάσεις της και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις στις εργασίες της σχετικά με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·

188.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και καμία σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ορισμένους βασικούς τομείς όπως η ανάπτυξη μιας επαγγελματικής και ανεξάρτητης δημόσιας διοίκησης·

189.  σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί μερική μόνο πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την αύξηση της διαφάνειας·

190.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή λειτουργεί σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο και έρχεται αντιμέτωπη με την έλλειψη πολιτικής βούλησης και δέσμευσης εκ μέρους των εθνικών αρχών για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων· σημειώνει ότι οι περιορισμοί που θέτει η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση έπαιξαν ρόλο στην επιτυχία των χρηματοδοτούμενων έργων·

191.  επισημαίνει και στηρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στην επίλυση της πολιτικής κρίσης στη χώρα και επιδοκιμάζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Επιτρόπου στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών δυνάμεων·

192.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται υπέρ του διαλόγου με τους πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα, τις εθνικές αρχές και εμπειρογνώμονες σχετικά με το δικαστικό σύστημα και την επιβολή του νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ενεργό καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και μηχανισμών με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο της χώρας·

193.  συνιστά με έμφαση να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή τον πολιτικό διάλογο και τις επαφές με τις εθνικές αρχές με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων και της διαφάνειας των δημόσιων δαπανών·

194.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία αποτελεσματικής κυβερνητικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επισημαίνει και πάλι την ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα στον εν λόγω τομέα·

195.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων, τα οποία είναι βιώσιμα, έχουν ποσοτικά προσδιορίσιμη προστιθέμενη αξία και υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με βάση τους κανονισμούς στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II)·

196.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει έργα εστιασμένα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πρακτική αυτή και να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τοπικές ΜΚΟ·

197.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει προγράμματα που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα και τη θέση των καταγγελτών οι οποίοι εφιστούν την προσοχή του κοινού σε υποθέσεις διαφθοράς και απάτης·

198.  σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα έργα τελούσαν υπό ορθή διαχείριση, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα βιώσιμα ή δεν επιτεύχθηκαν καν· σημειώνει περαιτέρω ότι τα έργα δεν εντάσσονταν πάντα σε μια συνεκτική προσέγγιση για την ενίσχυση της ανάπτυξης διοικητικής ικανότητας· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα των έργων, θέτοντας αυτόν ως προϋπόθεση των έργων·

199.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ακολουθεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τον σχεδιασμό έργων που θα χρησιμεύσουν επίσης ως εφαλτήριο για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε έργα με υψηλό δυναμικό σε βασικούς τομείς, όπως οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή οι διαδικασίες επιλογής, και να αποφύγει τη χρηματοδότηση έργων με περιορισμένες προοπτικές βιωσιμότητας·

200.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιδρά με ευέλικτο τρόπο σε απρόβλεπτες εξελίξεις είτε μέσω της έγκαιρης αποδέσμευσης των σχετικών κονδυλίων είτε μέσω της μείωσής τους προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα αναδυόμενα ζητήματα·

Μέρος XVII – Ειδική έκθεση αριθ. 12/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»

201.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

202.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

203.  σημειώνει την απάντηση της Επιτροπής και των ελεγχθέντων οργανισμών, η οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί αφότου πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι·

204.  τονίζει ότι οι οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τον πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό, καθώς και για την (επιχειρησιακή και δημοσιονομική) υλοποίηση των επιχορηγούμενων δράσεων· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η αποτελεσματική διαχείριση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων από τους οργανισμούς είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης·

205.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, κατά γενικό κανόνα, οι ελεγχθέντες οργανισμοί χορηγούσαν και κατέβαλλαν τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες·

206.  παρατηρεί, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης, τις διαδικασίες χορήγησης, τα συστήματα ελέγχου και τη μέτρηση των επιδόσεων και εξέδωσε πέντε συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων·

207.  σημειώνει ότι η στρατηγική αιτιολόγηση και επιλογή ενός χρηματοδοτικού εργαλείου από την πλευρά ενός οργανισμού θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του εργαλείου και, κατά συνέπεια, την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων· υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής συνέχεια στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγουν οι οργανισμοί ακατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης και να προβαίνουν σε ελλιπή σχεδιασμό της επιχορήγησης·

208.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τις κοινές γενικόλογες περιγραφές των επιχορηγούμενων από τους οργανισμούς δραστηριοτήτων και για τις αόριστες περιγραφές των αποτελεσμάτων, στοιχεία τα οποία οδηγούν σε ελλιπή ετήσια προγράμματα εργασίας·

209.  σημειώνει ότι είναι σημαντικό να ευθυγραμμίζονται οι επιχορηγούμενες από τους οργανισμούς δραστηριότητες με την εντολή τους και τους στρατηγικούς τους στόχους· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, όλους τους οργανισμούς να διαθέτουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες και κριτήρια που θα βοηθούν στην επιλογή συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, η οποία θα βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών του οργανισμού, των πόρων του, των επιδιωκόμενων στόχων, των δυνητικών δικαιούχων καθώς και του αναγκαίου επιπέδου ανταγωνισμού και των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από προηγούμενες επιλογές·

210.  σημειώνει ότι τα προγράμματα εργασίας των οργανισμών θα πρέπει να προσδιορίζουν ποιες δραστηριότητες πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω επιχορηγήσεων, τους συγκεκριμένους στόχους και τα αποτελέσματα που προσδοκάται να επιτευχθούν με τις επιχορηγούμενες δράσεις, καθώς και τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που προβλέπεται να χρειαστούν για την υλοποίηση των δράσεων αυτών·

211.  θεωρεί ότι ο καθορισμός στρατηγικών στόχων, επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και στοχευμένου αντικτύπου είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη καλώς καθορισμένου ετήσιου προγραμματισμού·

212.  υπογραμμίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο ορισμένων οργανισμών τούς υποχρεώνει να χρησιμοποιούν διαδικασίες χορήγησης επιχορηγήσεων· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι οργανισμοί δεν εξέτασαν συστηματικά όλες τις επιλογές χρηματοδότησης που είχαν στη διάθεσή τους και ότι οι επιχορηγήσεις δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις το καταλληλότερο εργαλείο· σημειώνει περαιτέρω την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι διαδικασίες χορήγησης επιχορηγήσεων χρησιμοποιούν πιο περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας και λιγότερο αυστηρά οικονομικά κριτήρια σε σύγκριση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αποτελούν την προεπιλεγμένη μέθοδο χρηματοδότησης· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μια λεπτή ισορροπία, ανάμεσα στις αδυναμίες των διαδικασιών επιχορήγησης και στο διοικητικό κόστος των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και, κατά συνέπεια, δεν συμφωνεί με την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν την προεπιλεγμένη μέθοδο·

213.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ελεγχθέντες οργανισμοί δεν ανέπτυξαν κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης και εκ των υστέρων αξιολογήσεις· καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την παρακολούθηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων και την υποβολή των σχετικών στοιχείων·

214.  τονίζει ότι η παρακολούθηση των επιδόσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια λογοδοσία και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους οργανισμούς λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους· καλεί τους οργανισμούς να θεσπίσουν συστήματα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, βάσει βασικών δεικτών επιδόσεων προσανατολισμένων στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων αξιολογήσεων· θεωρεί ότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου, του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων·

215.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων εξακολουθούν να εστιάζουν στις εισροές και τις εκροές και όχι στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο· καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν με πιο στρατηγικό τρόπο τους οικείους βασικούς δείκτες επιδόσεων και να τους βασίζουν στα αποτελέσματα και στον αντίκτυπο·

216.  καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν και να διενεργήσουν μια βάσει εκτίμησης των κινδύνων αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας τους προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους μέσω ακριβέστερης εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης·

217.  συνιστά τη στρατηγική κατανομή των χρηματοδοτικών εργαλείων για βραχυπρόθεσμους στόχους προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των αποφάσεων χρηματοδότησης·

218.  καλεί το δίκτυο οργανισμών της Ένωσης να βοηθήσει τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις οικείες διαδικασίες χρηματοδότησης και, ειδικότερα, τις διαδικασίες παρακολούθησης επιδόσεων στο πλαίσιο αυτό·

219.  υπογραμμίζει ιδίως τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις διαδικασίες επιχορήγησης και την ανάγκη για διαφάνεια, ίση μεταχείριση και αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί τους ελεγχθέντες οργανισμούς να εφαρμόσουν τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το συντομότερο δυνατόν·

220.  καλεί τους οργανισμούς που εφαρμόζουν ειδικές διαδικασίες χορήγησης επιχορηγήσεων να θεσπίσουν επίσημες εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες να σέβονται τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και να προβλέπουν δικλίδες ασφαλείας έναντι πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· τονίζει ότι, για τον λόγο αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να ενισχύσουν το σύστημα ελέγχων επαλήθευσης όσον αφορά την υλοποίηση των επιχορηγηθέντων έργων·

221.  καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω ειδικής έκθεσης να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων·

Μέρος XVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 13/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης στη Μολδαβία»

222.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσυπογράφει τις συστάσεις της και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις κατά τον σχεδιασμό της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

223.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Ένωση συνέβαλε μόνον εν μέρει στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέγραψε ορισμένες ανεπάρκειες, συμπεριλαμβανομένων αδυναμιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ελεγχθέντων προγραμμάτων και έργων·

224.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή λειτουργεί σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο και έρχεται αντιμέτωπη με την εκτεταμένη διαφθορά και τις πολλές αδυναμίες των δημόσιων οργανισμών, όπως η υπερβολική γραφειοκρατία, η έλλειψη εστίασης στις βασικές λειτουργίες, ο υψηλός αριθμός εναλλαγής του προσωπικού, η χαμηλή αποδοτικότητα και η έλλειψη λογοδοσίας· σημειώνει περαιτέρω ότι η Μολδαβία έχει πληγεί σκληρά από την πολιτική αστάθεια, την οικονομική αναταραχή, τη βαθιά φτώχεια και τη μαζική μετανάστευση·

225.  σημειώνει ότι, παρά τις ιδιαίτερες πολιτικές περιστάσεις και τους εξωτερικούς παράγοντες που συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό προγραμμάτων και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ήταν πέρα ​​από τον έλεγχο της Επιτροπής, υπήρξαν συγκεκριμένες αδυναμίες που θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή·

226.  σημειώνει ότι στις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνονται ο αργός χρόνος απόκρισης της Επιτροπής σε αιφνίδιες εξελίξεις, η αδύναμη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων με τις εθνικές στρατηγικές της Μολδαβίας, η έλλειψη φιλόδοξων στόχων, οι αόριστοι και ασαφείς όροι και η έλλειψη αιτιολόγησης για τη χορήγηση πρόσθετων κεφαλαίων βάσει παροχής κινήτρων·

227.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους Μολδαβούς ομολόγους της, αφενός, να αναπτύξουν συστηματικές και σαφώς διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν σαφείς, μετρήσιμους στόχους, και αφετέρου, να συνδέσουν καλύτερα τον σχεδιασμό των προγραμμάτων στη χώρα με τις εν λόγω στρατηγικές·

228.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη σαφή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και να καταρτίσει έναν εστιασμένο και αιτιολογημένο δημοσιονομικό σχεδιασμό·

229.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία μιας πραγματικά αποτελεσματικής κυβερνητικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· χαιρετίζει τον διορισμό του υψηλού επιπέδου Συμβούλου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο γραφείο του Πρωθυπουργού· επισημαίνει, ωστόσο, και πάλι την ανάγκη για πιο φιλόδοξη και αποτελεσματική στρατηγική και μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα στον εν λόγω τομέα· καλεί τις εθνικές αρχές να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης·

230.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με τους πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα, τις εθνικές αρχές και εμπειρογνώμονες σχετικά με το δικαστικό σύστημα και την επιβολή του νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ενεργό καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και μηχανισμών με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο της χώρας·

231.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει προγράμματα που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα και τη θέση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι εφιστούν την προσοχή του κοινού σε υποθέσεις διαφθοράς και απάτης·

232.  σημειώνει ότι οι κύριες μέθοδοι χορήγησης βοήθειας είναι η τομεακή δημοσιονομική στήριξη (74 % της βοήθειας) και σχέδια· σημειώνει με απογοήτευση ότι η δημοσιονομική στήριξη είχε περιορισμένη επίδραση στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης·

233.  σημειώνει με ανησυχία ότι η μέθοδος της τομεακής δημοσιονομικής στήριξης είναι ένα άκρως επικίνδυνο μέσο κατανομής του προϋπολογισμού, ιδίως στο πλαίσιο της Μολδαβίας, όπου η δημόσια διοίκηση έχει παραλύσει από μαζική διαφθορά και κυριαρχείται από την τοπική ολιγαρχία· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται βάσει ενδελεχούς ανάλυσης κινδύνου·

234.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μεθόδους που θα φέρουν ορατά και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της Μολδαβίας·

235.  σημειώνει ότι τα σχέδια των έργων ήταν γενικώς συναφή, παρά το γεγονός ότι έλειπε ο συντονισμός ως προς το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα και η τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας ήρθε αργότερα από ό, τι χρειαζόταν·

236.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι τα έργα απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν πάντα βιώσιμα και αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην πολιτική βούληση και σε εξωτερικούς παράγοντες· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων, τα οποία είναι βιώσιμα, έχουν ποσοτικώς προσδιορίσιμη προστιθέμενη αξία και υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με βάση τους κανονισμούς· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα των έργων, θέτοντας αυτόν ως προϋπόθεση των έργων·

237.  επισημαίνει ότι τα έργα συνέβαλαν εν μέρει στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, όμως δεν ήταν πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της διοίκησης της Μολδαβίας· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τα έργα ειδικότερα στις συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες·

238.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ακολουθεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τον σχεδιασμό έργων που θα χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα και να καθιερώσει τη συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς στον τομέα αυτό· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε έργα με υψηλό δυναμικό σε βασικούς τομείς, όπως οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή οι διαδικασίες επιλογής, και να αποφύγει τη χρηματοδότηση έργων με περιορισμένες προοπτικές βιωσιμότητας·

239.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι το 2012 η Επιτροπή καθιέρωσε συστηματικότερη ανάλυση των κινδύνων, διευθύνουσες επιτροπές υψηλού επιπέδου για τις δράσεις δημοσιονομικής στήριξης και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση επαλήθευσης νέων κινδύνων, δεν ήταν σε θέση να ανιχνεύσει έγκαιρα «την κλοπή του αιώνα», κατά την οποία καταθέσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, ενδεχομένως ακόμη και συνεισφορές της Ένωσης, έγιναν αντικείμενο υπεξαίρεσης σε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς· σημειώνει ότι οι πληρωμές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης τελικά ανεστάλησαν τον Ιούλιο του 2015 και η επανάληψή τους εξαρτάται από τη βελτίωση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης και τη σύναψη συμφωνίας με το ΔΝΤ·

240.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και την ανάλυση των κινδύνων, προκειμένου να αντιδρά πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα σε δυνητικούς κινδύνους·

241.  παρατηρεί ότι η ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας στη Μολδαβία αποτελεί ένα βασικό ζήτημα, καθώς η χώρα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο σε όλη την επικράτειά της, γεγονός που παρέχει κίνητρο για αποσχιστικές τάσεις φιλορωσικών δυνάμεων· υπενθυμίζει ότι η Μολδαβία έχει ευρωπαϊκή προοπτική και, συνεπώς, είναι στρατηγικός εταίρος για την Ένωση·

242.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Mολδαβία επιφέρει μακρόχρονο πλήγμα στην αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, γεγονός το οποίο οδηγεί σε περιορισμένη πρόοδο προς τη δημοκρατία, μείωση της υποστήριξης της ένταξης στην Ένωση και αύξηση των φιλορωσικών πολιτικών πρωτοβουλιών·

243.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στη Μολδαβία, με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ένωσης και της Μολδαβίας· τονίζει τη σημασία της εκ μέρους της Ένωσης στήριξης, καθοδήγησης και παρακολούθησης των κατά προτεραιότητα μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πολιτικοποίησης των κρατικών θεσμών και της συστημικής διαφθοράς, καθώς και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί·

Μέρος XIX – Ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες»

244.  λαμβάνει υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2000/43/ΕΚ(11) σχετικά με την ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, την οδηγία 2000/78/ΕΚ(12) σχετικά με την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία καθώς και την οδηγία 2004/38/ΕΚ(13) σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή εντός της Ένωσης·

245.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου του 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας(14), για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(15), την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173), τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη(16), καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (2015)» (COM(2015)0299

246.  επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των Ρομά εξαρτάται από την ένταξή τους και από το κατά πόσον μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όπως το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών, των οποίων αποτελούν πλήρες μέρος·

247.  εφιστά την προσοχή στις κοινές θεμελιώδεις αρχές στον τομέα της ένταξης των Ρομά(17), δηλαδή τις δέκα κοινές θεμελιώδεις αρχές που εξετάστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ένταξη των Ρομά, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα το 2009, πριν συμπεριληφθούν ως παράρτημα στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της 8ης Ιουνίου 2009·

248.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους το συντομότερο δυνατό·

249.  θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά· ζητεί, κατά την εκπόνηση του μελλοντικού στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης, να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι δυσκολίες ένταξης και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες·

250.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κάλυψε ένα ευρύτερο φάσμα χωρών στις οποίες οι Ρομά αποτελούν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, όπως η Σλοβακία, η Ελλάδα και η Γαλλία·

251.  καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν για ποια μειονεκτούντα άτομα προορίζονται οι ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων αυτών αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους πληθυσμούς Ρομά κατά την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

252.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ταμεία πολιτικής συνοχής, που είναι τα μόνα διαθέσιμα για έργα που συνδέονται με την ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, δεν μπορούν να συμβάλουν επαρκώς στην προώθηση της ένταξης των Ρομά και στη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε δικαιώματα·

253.  φρονεί ότι, για τον λόγο αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εγκρίνει έναν οδικό χάρτη για την εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και των ταμείων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των Ρομά, καθώς και να καθορίσει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να ενισχυθούν οι πόροι και οι διοικητικές ικανότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να υποστηρίξουν την εφαρμογή και τη διαχείριση των έργων που αποσκοπούν στην ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους·

254.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για τους Ρομά, να αναλύσει τα υφιστάμενα εμπόδια και να τα λάβει υπόψη στο πλαίσιο της απλούστευσης των ταμείων·

255.  αναγνωρίζει τη σημασία της επιλογής, με τη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, μακροπρόθεσμων έργων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά·

256.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καθιερωθούν πιο ευέλικτα κριτήρια επιλογής για έργα που αποσκοπούν στην ένταξη των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

257.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού ή κατά την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ότι οι στόχοι ένταξης των Ρομά που περιλαμβάνονται στις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά αντικατοπτρίζονται στο πλαίσιο που διέπει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα·

258.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παράσχουν συναφή και εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία για τους Ρομά, τα οποία θα επιτρέψουν να αξιολογηθεί καλύτερα η κοινωνική, διοικητική και οικονομική ένταξή τους·

259.  επιμένει στο γεγονός ότι ο αποκλεισμός στον τομέα της στέγασης, η έλλειψη στέγης, ο αποκλεισμός στον τομέα της εκπαίδευσης, η ανεργία και οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση αποτελούν συχνά βασικούς παράγοντες περιθωριοποίησης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της ανάληψης ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της στέγασης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην απασχόληση υπέρ των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

260.  υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό εμπόδιο στον αγώνα κατά των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό αναφοράς των περιπτώσεων διακρίσεων σε οργανώσεις ή θεσμικά όργανα όπως η αστυνομία ή οι κοινωνικές υπηρεσίες· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων θεσμικής φύσεως και για την άρση της έλλειψης εμπιστοσύνης των Ρομά έναντι των θεσμικών οργάνων·

261.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με εκπροσώπους περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, ιδίως των Ρομά, και με «ειδικευμένα θεσμικά όργανα» έναν κύκλο κατάρτισης στις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, για να καταπολεμηθούν οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να δοθεί ένα ισχυρότερο παράδειγμα ώστε να ευνοηθεί η ένταξη μέσω ενός υγιούς, εποικοδομητικού και αποτελεσματικού διαλόγου·

262.  υπενθυμίζει την ύπαρξη του προγράμματος της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, με προϋπολογισμό 900 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2020, το οποίο επικεντρώνεται στα ευπαθή άτομα και στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

263.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου ειδικά για την ένταξη των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο των δαπανών ενός τέτοιου ταμείου·

264.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρομά, υπό τη μορφή ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης το οποίο θα προετοιμαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινότητας των Ρομά, και το οποίο θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της πρόσβασης σε δικαιώματα και της απαγόρευσης των διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι μια παρόμοια στρατηγική θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της πραγματικής ένταξης των Ρομά και της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση, τον πολιτισμό, την υγειονομική περίθαλψη, τη συμμετοχή στα κοινά, την κατάρτιση και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης·

265.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των Ρομά και να εγγυηθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή του εθνικού δικαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων στην επικράτειά τους, χωρίς καμία διάκριση·

Μέρος XX – Ειδική έκθεση αριθ. 15/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ήταν αποτελεσματική η διαχείριση από την Επιτροπή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής;»

266.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση σχετικά με την επισκόπηση των κινδύνων που συνδέονται με την εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης της δράσης της Ένωσης στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

267.  εκφράζει ικανοποίηση για τα πορίσματα που επιβεβαιώνουν ότι η διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας ήταν αποτελεσματική σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας το οποίο χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και έλλειψη προβλεψιμότητας, χαρακτηριστικά που καθιστούν την αποτελεσματική εφαρμογή της μια πραγματική πρόκληση·

268.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για σύνδεση της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης, όταν το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να στηριχθούν μέσω μιας μόνιμης διϋπηρεσιακής πλατφόρμας που θα συνδέει την αρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη· πιστεύει ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, μεταξύ άλλων, τον σκοπό της ταυτοποίησης προγραμμάτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδυαστούν· θεωρεί ότι, όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να υιοθετούνται ολοκληρωμένες στρατηγικές με σαφώς διατυπωμένο συντονισμό στόχων και μια συνεκτική στρατηγική ανά χώρα/περιφέρεια μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

269.  καλεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Επιτροπής να μεριμνήσουν για την καλύτερη μετάβαση από βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη, καθώς και για ένα συνεκτικό συντονισμό όχι μόνο μεταξύ διαφόρων παραγόντων της Ένωσης αλλά και με τις εθνικές προτεραιότητες και άλλους διεθνείς οργανισμούς, μέσω μιας κοινής στρατηγικής και με τη χρήση ενός κοινού ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού πλαισίου·

270.  θεωρεί ότι πρέπει να διενεργείται συστημική αξιολόγηση της πραγματικής αποτελεσματικότητας των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του διοικητικού κόστους στην περιοχή, με μεγαλύτερη εστίαση στην αποτελεσματικότητα, και θα πρέπει να αναπτυχθούν πιθανά κριτήρια αναφοράς για τα κοινά και τακτικά στοιχεία κόστους·

271.  ενθαρρύνει, όπου είναι δυνατό, την καλύτερη προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων στο περιβάλλον της εκάστοτε παρέμβασης, προκειμένου να αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές παρατάσεις·

272.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης και του ΟΗΕ να σεβαστούν στο ακέραιο και να εφαρμόσουν τη χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να επισημάνει τομείς που χρήζουν βελτίωσης και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις σε αυτό το πλαίσιο·

273.  υπενθυμίζει ότι η υποβολή εκθέσεων από τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να διασφαλίζει την ακριβέστερη δυνατή ιχνηλασιμότητα της χρηματοδότησης και συγκρίσεις με επιχειρησιακές πτυχές της παροχής βοήθειας που συμφωνήθηκαν στο ξεκίνημα της παρέμβασης, καθώς και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στις υπηρεσίες της Επιτροπής· τονίζει ότι οι οργανισμοί-εταίροι θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τις εκθέσεις τους στην Επιτροπή, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία διαχείριση ή προσαρμογή της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης και των τρόπων χρηματοδότησης·

274.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια του ΟΗΕ όσον αφορά τη χρήση των πόρων της Ένωσης και τις επιδόσεις σε σχέση με την εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων στρατηγικών προσανατολισμών και στόχων που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη·

275.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων στο επίπεδο των σχεδίων εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων αυτών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

276.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι πληροφορίες είναι συχνά ελλιπείς ή δεν προσανατολίζονται επαρκώς στα αποτελέσματα, γεγονός το οποίο εμποδίζει την Επιτροπή να ασκεί δεόντως τα καθήκοντα της όσον αφορά την παρακολούθηση·

277.  επιμένει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε αναλυτικές και ορθές δημοσιονομικές πληροφορίες και δημοσιονομικά δεδομένα που σχετίζονται με έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος εκ μέρους του Κοινοβουλίου·

Μέρος XXI – Ειδική έκθεση αριθ. 16/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων»

278.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή συμφωνεί με αυτές και θα τις λάβει υπόψη της·

279.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ενσωματώσει προηγούμενες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας, και τούτο μέσω ενός πλαισίου επιδόσεων και ενός αποθεματικού επιδόσεων, εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, καθώς και κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων·

280.  τονίζει ότι η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα είναι αναγκαία και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

281.  σημειώνει τις αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό στόχων και δεικτών εκροών/αποτελεσμάτων σε έργα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δείκτες αποτελεσμάτων εξακολουθούν να μην είναι πλήρως αξιόπιστοι και αναμένει την επίλυση του προβλήματος για το δεύτερο ήμισυ της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

282.  εκφράζει ικανοποίηση για την τάση μείωσης του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και αύξησης του ποσοστού ολοκλήρωσης σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τους ειδικούς εθνικούς στόχους τους με τον στόχο της Ένωσης για πληρέστερη επίτευξη των ζητούμενων στον τομέα της εκπαίδευσης·

283.  σημειώνει ότι το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης για τους προσφάτως αποφοιτήσαντες στην Ένωση έχει καθοριστεί στο 82 % μέχρι το 2020 και ότι τέσσερα από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δεν έχουν ακόμη επιτύχει αυτόν τον στόχο· επισημαίνει ότι αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη αντιμετώπισαν σοβαρή οικονομική κρίση και τώρα αρχίζουν να ανακάμπτουν· φρονεί ότι εξακολουθεί να είναι δυνατό για τα εν λόγω κράτη μέλη να επιτύχουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν αυτόν τον στόχο·

284.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και απασχολησιμότητας·

Μέρος XXII – Ειδική έκθεση αριθ. 17/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις τους»

285.  επικροτεί τα πορίσματα και τις συστάσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

286.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, μέσω της δημοσιοποίησης εγγράφων και δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί ότι η προβολή των δραστηριοτήτων σύναψης δημόσιων συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο διαδίκτυο είναι ελλιπής, οι δε πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, ασαφείς και βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλούς διαφορετικούς ιστοτόπους·

287.  υποστηρίζει ένθερμα τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινή ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης για τις δραστηριότητες ανάθεσης συμβάσεων που διενεργούν, η οποία θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να βρίσκουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σε έναν μόνο ιστότοπο και να επικοινωνούν, μέσω αυτού, με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· φρονεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένης της επικοινωνίας σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα συναφή έγγραφα, την υποβολή προσφορών και κάθε άλλης επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οικονομικών φορέων, πρέπει να διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους μέσω μιας τέτοιας υπηρεσίας μίας στάσης·

288.  ζητεί ο ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκά κονδύλια που καταβάλλονται σε όλα τα κράτη μέλη να είναι διαθέσιμος σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας του θεσμικού οργάνου και να περιλαμβάνει τα ίδια δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη, τουλάχιστον την αξία, το αντικείμενο της σύμβασης, το όνομα του αναδόχου, το όνομα των υπεργολάβων (εάν υπάρχουν), τη διάρκεια της σύμβασης και να αναφέρει εάν υπάρχουν επιπλέον έγγραφα· επισημαίνει ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ΜΚΟ από όλα τα κράτη μέλη και στους πολίτες να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα και την οικονομική αποδοτικότητα των έργων·

289.  επιμένει ότι ο ρόλος των αναθετουσών αρχών είναι να εξασφαλίζουν δημόσιες συμβάσεις που είναι αγορακεντρικές, οδηγούν σε επαρκή αριθμό προσφορών και παρέχουν ισορροπημένη πρόσβαση σε όλους τους οικονομικούς φορείς· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι για την εν εξελίξει αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού για το 2016 η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται ρητά η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση όπου μόνον οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση· θεωρεί ότι στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων θα πρέπει να περιλαμβάνονται κανόνες τόσο για τη διερεύνηση της αγοράς πριν από τη σύναψη συμβάσεων ακινήτων όσο και για το γλωσσικό καθεστώς που θα ισχύει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ότι θα πρέπει να δικαιολογούνται τυχόν παρεκκλίσεις από την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις(18)·

290.  υπενθυμίζει ότι η χρήση κλειστών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές αποθαρρύνει πιθανούς υποψήφιους αναδόχους και δημιουργεί εμπόδια για τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων· τονίζει ότι το Συμβούλιο ακολούθησε κλειστές διαδικασίες στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων υποβολής προσφορών και ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στο σύνολό τους ανέθεσαν το 25 % ή περισσότερο των συμβάσεών τους μέσω κλειστής διαδικασίας στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2014· ζητεί οι διαδικασίες αυτές να ακολουθούνται σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, με τη δέουσα αιτιολόγηση·

291.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο δημοσιεύει στον ιστότοπό του πλήρη ετήσιο κατάλογο όλων των αναδόχων που υπέγραψαν συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR, αλλά ότι δεν δημοσιεύει όλες τις συμβάσεις του· ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά όργανα να θέσουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις πληροφορίες σχετικά με όλους τους αναδόχους και τις συμβάσεις που ανατέθηκαν μέσω της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης ή κλειστών διαδικασιών·

292.  τονίζει την ανάγκη ευρύτερης δημοσιότητας και δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών, με διαφάνεια, για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη «σύμβασης ακινήτου» έναντι 133,6 εκατομμυρίων EUR για ένα κτίριο στις Βρυξέλλες, το οποίο ωστόσο δεν υπήρχε όταν η σύμβαση υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2012», αγνοώντας τον κανόνα βάσει του οποίου μόνο τα υφιστάμενα κτίρια εμπίπτουν στην εξαίρεση από τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με την ευρύτερη δυνατή διαδικασία ανταγωνισμού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού· υπογραμμίζει με έμφαση ότι όλα τα ημιτελή κτίρια ή τα κτίρια που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί πρέπει να υποβάλλονται σε ανοικτές και ανταγωνιστικές μεθόδους ανάθεσης και φρονεί ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις ακινήτων, δεδομένης της πολυπλοκότητας των συμβάσεων και του μεγάλου ύψους των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται·

293.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να υποδιαιρούν τις συμβάσεις σε παρτίδες, εφόσον αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να αυξάνεται η συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσουν· υπογραμμίζει ότι το 2014 το Συμβούλιο ανέθεσε σε μία μόνο εταιρεία σύμβαση-πλαίσιο 10ετούς διάρκειας, αξίας άνω των 93 εκατομμυρίων EUR, με αντικείμενο τη διαχείριση, συντήρηση, επισκευή και τις προσαρμογές τεχνικών εγκαταστάσεων των υπαρχόντων ή μελλοντικών κτιρίων του, χωρίς να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε παρτίδες· αναφέρει ότι, το 2015, η Επιτροπή ενήργησε με τον ίδιο τρόπο για την πενταετή σύμβαση «Your Europe Advice» (Η Ευρώπη σου - Συμβουλές), την υπηρεσία δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών της Ένωσης, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων EUR· τονίζει ότι η απουσία διαίρεσης, σε συνδυασμό με την υπερβολικά μεγάλη διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων (10 ή 7 έτη, με διάρκεια ρεκόρ τα 17 έτη για μια σύμβαση που ανατέθηκε από το Συμβούλιο για το κτίριο Justus Lipsus) ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνει την αδιαφάνεια και ενδεχόμενες περιπτώσεις διαφθοράς· ζητεί, επομένως, από όλα τα θεσμικά όργανα να δώσουν τέλος σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με το πνεύμα διαφάνειας και ορθής πρακτικής που θα πρέπει να προάγει η Ένωση·

294.  ζητεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για ελέγχους και αξιολογήσεις, προκειμένου να αναγνωρίζονται και να επισημαίνονται οι παρατυπίες· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται καλύτερες τεχνολογίες παρακολούθησης, εντοπισμού, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς· επιμένει ότι οι γνώσεις αυτές πρέπει να καταστούν διαθέσιμες και στα κράτη μέλη· τονίζει τον κεντρικό ρόλο των καταγγελτών στην αποκάλυψη αδικημάτων και υπενθυμίζει ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί πρέπει να εγκρίνουν εσωτερικούς δεσμευτικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελτών, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

295.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης ώστε να προβλέπεται μια ταχεία εξέταση των καταγγελιών που υποβάλλουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι θεωρούν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης· σημειώνει ότι η εξέταση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα προτού απευθυνθούν οι οικονομικοί φορείς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στα δικαστήρια της Ένωσης·

296.  θεωρεί ότι η επιβολή του νόμου όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί πρωτίστως με τη δημιουργία αρμόδιων και ανεξάρτητων φορέων και οργανισμών διερεύνησης που θα εστιάζουν στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπόλ, τη Eurojust και άλλους φορείς διερεύνησης· συνιστά ανεπιφύλακτα οι οργανισμοί με εξουσίες διερεύνησης, ιδίως η OLAF, να βελτιώσουν τα οικεία συστήματα διαχείρισης των υποθέσεων ώστε να καταρτίζουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους διάφορους ισχυρισμούς που διερευνούν και την έκβαση των ερευνών αυτών·

297.  επικροτεί το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης χρειάζεται να καταρτίσουν ενιαίο δημόσιο αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις τους, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων·

298.  τονίζει ότι η συλλογή δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο βοηθά στην κατάρτιση ουσιαστικών, ακριβών και λεπτομερών στατιστικών στοιχείων με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και τη λήψη των κατάλληλων αντιμέτρων· τονίζει ότι με την προσθήκη πεδίων δεδομένων στις κεντρικές βάσεις δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης της TED) θα μπορούσε να υποδεικνύεται η ύπαρξη καταστάσεων συναγερμού όσον αφορά παρατυπίες στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων συμπληρώνονται εγκαίρως και πλήρως·

299.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ερευνητών δημοσιογράφων και των ΜΚΟ στη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων και στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· πιστεύει ακράδαντα ότι οι προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα ARACHNE και ORBIS, καθώς και σε άλλα σχετικά μέσα και βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τον εντοπισμό οιασδήποτε εικαζόμενης σύγκρουσης συμφερόντων ή υπόθεσης διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις σε θεσμικά όργανα της Ένωσης, όπως επίσης και στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια·

300.  παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να δημοσιεύουν πάντοτε τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων για μεσαία και ανώτερα στελέχη, μέλη και εμπειρογνώμονες και για τα μέλη κάθε τύπου διοικητικών οργάνων ή δομών, ακόμη και σε περιπτώσεις αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη, καθώς τα βιογραφικά σημειώματα των εν λόγω εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό ανά πάσα στιγμή· υπογραμμίζει ότι η δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, την οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ορισμένα θεσμικά όργανα και οργανισμοί, δεν είναι το ενδεδειγμένο έγγραφο προς δημοσίευση, δεδομένου ότι η εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει πάντοτε να αποτελεί αρμοδιότητα ανεξάρτητου τρίτου οργανισμού ή φορέα·

301.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει τακτικά το ιστορικό όλων των παραβάσεων που σχετίζονται με υποθέσεις που έχουν φέρει στο φως καταγγέλτες, καθώς και όλες τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα που εντοπίζονται κατά τις διαδικασίες παρακολούθησης ή ελέγχου και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ειδικές εκθέσεις σχετικά με την πολιτική και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίζονται σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις, ιδίως όταν σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους·

302.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χρησιμοποιούν αξιολογήσεις από ομοτίμους για την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

Μέρος XXIII - Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων καυσίμων»

303.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερα για τις παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε τέσσερις από τις πέντε συστάσεις πλήρως και μία σύσταση εν μέρει· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την πλήρη αποδοχή της σύστασης σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη·

304.  σημειώνει ότι η Ένωση θεωρείται πρωτοπόρος στην παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, δεδομένου ότι ορίζει περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνές επίπεδο και παρέχει βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση ανταγωνιστικής παρουσίας στην παγκόσμια αγορά· σημειώνει ότι στο 7ο πρόγραμμα δράσης της για το περιβάλλον η Ένωση θέτει ως στόχο για το 2050 την «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»· επισημαίνει ότι μία από τις προτεραιότητες είναι να διασφαλιστεί ότι «η ευμάρεια που απολαμβάνουμε και το υγιεινό περιβάλλον στο οποίο ζούμε οφείλονται σε μια καινοτόμο και κυκλική οικονομία, όπου δεν γίνονται σπατάλες και όπου διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η βιοποικιλότητα προστατεύεται, θεωρείται πολύτιμη και αποκαθίσταται με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας»·

305.  σημειώνει ότι η Ένωση δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(19) να διασφαλίσει ότι έως το 2020 το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη μεταφορών θα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 10 %, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σημαντική χρήση βιοκαυσίμων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να συνδέεται με ορισμένους κινδύνους σε σχέση με τη χρήση της γης και, επομένως, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους·

306.  τονίζει ότι η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης των βιώσιμων βιοκαυσίμων αποτελεί ένα από τα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση εκπλήρωσης των προτεραιοτήτων πολιτικής που καθορίζονται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον· σημειώνει ότι η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων πιστοποιείται από εθελοντικά συστήματα αναγνωρισμένα από την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο·

307.  επισημαίνει με λύπη ότι η διαδικασία αναγνώρισης της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις βασικές πτυχές της βιωσιμότητας και του δίκαιου εμπορίου, όπως τις κτηματικές διαφορές, την καταναγκαστική ή την παιδική εργασία, τις κακές συνθήκες εργασίας των γεωργών, τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και τις επιπτώσεις των έμμεσων αλλαγών στη χρήση της γης, οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ασυνέπεια των πολιτικών της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εκ νέου τις διαδικασίες αξιολόγησής της με πιο σφαιρικό τρόπο και να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στη διαδικασία επαλήθευσης που εφαρμόζει για τα εθελοντικά συστήματα· ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί από τα εθελοντικά συστήματα να υποβάλλουν ετησίως, βάσει των οικείων δραστηριοτήτων πιστοποίησης, κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με τους προαναφερθέντες κινδύνους·

308.  σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει υποβάλει δύο εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής βιοκαυσίμων της Ένωσης στην κοινωνική βιωσιμότητα, εντός της Ένωσης και σε τρίτες χώρες, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές· σημειώνει με απογοήτευση ότι οι πληροφορίες που περιέχονταν στις εκθέσεις ήταν μάλλον περιορισμένες και παρείχαν μόνο ασαφή συμπεράσματα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα υποβολής εκθέσεων και να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή ανάλυση προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με αυτά τα σημαντικά θέματα·

309.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να ανταγωνιστεί τις εδώδιμες καλλιέργειες και ότι η μαζική εξάπλωση καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα στη Νότια Αμερική ή στη Νότια Ασία, και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μαζική αποψίλωση και τη μείωση της παραδοσιακής γεωργίας, πράγμα που έχει μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής δεν πραγματεύονται ευρύτερα αναπτυξιακά ζητήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο συνεπή και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές της για το περιβάλλον, την ενέργεια, την ανάπτυξη και άλλα συναφή θέματα· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των έμμεσων αλλαγών στη χρήση της γης·

310.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι η Επιτροπή αναγνώρισε εθελοντικά συστήματα που δεν διέθεταν κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πηγή των βιοκαυσίμων που παρήχθησαν από απόβλητα ήταν όντως απόβλητα ή ότι οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που καλλιεργήθηκαν στην Ένωση πληρούσαν πραγματικά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει κατά πόσον οι παραγωγοί πρώτων υλών βιοκαυσίμων στην Ένωση συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των αποβλήτων και των καταλοίπων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

311.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα αναγνωρισμένα συστήματα δεν ήταν επαρκώς διαφανή ή είχαν δομές διακυβέρνησης στις οποίες εκπροσωπούνταν λίγοι μόνο οικονομικοί φορείς· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εθελοντικά συστήματα είναι απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίσει την αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

312.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφάνεια των εθελοντικών συστημάτων και των οικονομικών φορέων, απαιτώντας από τα συστήματα να δημιουργούν επίσημο ιστότοπο όπου θα δημοσιεύονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εθελοντικά συστήματα, τις διαδικασίες πιστοποίησής τους, το προσωπικό που απασχολούν, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται, τις εκθέσεις ελέγχου, τις καταγγελίες και τους οικονομικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονται·

313.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή δεν εποπτεύει τη λειτουργία των αναγνωρισμένων εθελοντικών συστημάτων και ότι, ως εκ τούτου, αδυνατεί να αποκομίσει βεβαιότητα σχετικά με την ποιότητα των πιστοποιήσεων· σημειώνει με αποδοκιμασία ότι δεν υπάρχει ειδικό σύστημα υποβολής καταγγελιών, γεγονός το οποίο εμποδίζει την Επιτροπή να εξακριβώνει κατά πόσο οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται με τον δέοντα τρόπο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα εποπτείας που θα ελέγχει κατά πόσον η πιστοποίηση των εθελοντικών συστημάτων συμμορφώνεται με τα πρότυπα που είχαν υποβληθεί κατά τη διαδικασία αναγνώρισης· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα εθελοντικά συστήματα να δημιουργήσουν στους ιστοτόπους τους διαφανή, φιλικά προς τον χρήστη, κατατοπιστικά και εύκολα προσβάσιμα συστήματα καταγγελιών· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει το σύστημα καταγγελιών και να αναλαμβάνει δράση, εάν είναι αναγκαίο·

314.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή εκδίδει καθοδηγητικά σημειώματα για τα εθελοντικά συστήματα που συμβάλλουν στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα σημειώματα αυτά δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και ότι δεν εφαρμόστηκαν πλήρως· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τα καθοδηγητικά σημειώματα δεσμευτικά για τα εθελοντικά συστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων·

315.  επισημαίνει ότι, αν και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, υπάρχει κίνδυνος υπερεκτίμησης αυτών των στατιστικών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις στατιστικές τους με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή π.χ. πιστοποιητικού/δήλωσης που θα εκδίδει η αρμόδια για τη συλλογή των στοιχείων σχετικά με τα βιώσιμα βιοκαύσιμα οντότητα και θα το/την διαβιβάζει στην εθνική αρχή, η οποία εν συνεχεία θα το/την διαβιβάζει στην Eurostat·

316.  επαναλαμβάνει ότι τα δεδομένα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη συχνά δεν είναι συγκρίσιμα λόγω διαφορετικών ορισμών, γεγονός το οποίο καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τον ορισμό των αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις που υπήρχαν πριν από την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513(20) για την τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

317.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η ειδική αξία (διπλή προσμέτρηση) των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα αυξάνει τον κίνδυνο απάτης· τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την παρακολούθηση και την πρόληψη της απάτης· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει αυτόν τον διάλογο·

318.  χαιρετίζει το παράδειγμα ενός εθελοντικού συστήματος που αναφέρεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θέτει υψηλά πρότυπα βιώσιμης παραγωγής που αποσκοπούν όχι μόνο στην αποτροπή της οικολογικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του εδάφους, των υδάτων και του αέρα, αλλά και στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τα εθελοντικά συστήματα όπου θα μπορούσε να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Μέρος XXIV – Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»

319.  επικροτεί τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

320.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική εικόνα των χρηματοοικονομικών μέσων δεν μπόρεσε να περιγράψει μια επιτυχή δράση για τη βελτίωση των επενδύσεων στην Ένωση· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, πρωτίστως, και τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει υψηλότερους κινδύνους και εκφράζει τη λύπη του διότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στα εν λόγω μέσα δεν ήταν σημαντική·

321.  τονίζει τα υψηλά επίπεδα των εξόδων διαχείρισης και των σχετικών αμοιβών σε σύγκριση με την πραγματική χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες· προτείνει τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων φορολόγησης για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το μέγεθος των ειδικών ταμείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να εξοικονομούν, στο μέτρο του δυνατού, σημαντικούς πόρους από τα έξοδα λειτουργίας αυτών των μέσων·

322.  θεωρεί ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε προνομιούχο θέση να παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο σύστασης τέτοιων χρηματοοικονομικών μέσων, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Ένωσης (τα οποία θα τίθενται υπό την άμεση ή την έμμεση διαχείριση της Επιτροπής)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν αποτελούν αντικείμενο απαράδεκτων μηχανισμών φοροαποφυγής·

323.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ώστε τα χρηματοικονομικά μέσα να καθίστανται ελκυστικότερα για τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή κρίνει ότι οι εκ των προτέρων φορολογικές συμφωνίες δεν μπορούν να θεωρηθούν καθαυτές ότι αντιτίθενται στην ίδια την πολιτική της· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει οιαδήποτε μορφή φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» σε σχέση με τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων της Ένωσης·

324.  συμμερίζεται την άποψη ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ελεγχθείσα περίοδο προγραμματισμού (2007-2013) θα πρέπει να αποτυπώνονται κατά τη σύσταση των χρηματοοικονομικών μέσων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία· εκτιμά ειδικότερα ότι οι προτάσεις θα πρέπει να προσανατολίζονται στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και όχι απλώς στη συμμόρφωση· θεωρεί ότι τα έργα πρέπει να αποφέρουν προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή εξειδίκευση και οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών·

325.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας της νομικής βάσης της προηγούμενης περιόδου, κατέστη δυνατό για τα κράτη μέλη να δεσμεύουν μέρος της συνεισφοράς στους λογαριασμούς των τραπεζών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διαχειρίζονταν τα κονδύλια χωρίς στην πραγματικότητα αυτά να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν· σημειώνει τις τροποποιήσεις που επέφερε η Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές της για το κλείσιμο· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση προκειμένου να αποφεύγεται η εν λόγω πρακτική·

326.  θεωρεί ότι το αποτέλεσμα μόχλευσης θα πρέπει να εκφράζει τον βαθμό στον οποίο οι αρχικές χρηματοδοτικές συνεισφορές τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών κατορθώνουν να προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση· εκφράζει την λύπη του διότι τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταδεικνύουν ότι τα υπό επιμερισμένη και υπό κεντρική διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα δεν κατόρθωσαν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια· εκτιμά ότι η συγχρηματοδότηση των χρηματοοικονομικών μέσων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκλαμβάνεται, από κοινού με τη συνεισφορά της Ένωσης, ως μέρος δημόσιας χρηματοδότησης·

327.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ορισμό της μόχλευσης των χρηματοοικονομικών μέσων που να ισχύει για όλους τους τομείς του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο οποίος θα κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της μόχλευσης των ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων συνεισφορών στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή/και των πρόσθετων ιδιωτικών ή δημόσιων κεφαλαιακών συνεισφορών και θα λαμβάνει υπόψη το είδος του εκάστοτε μέσου· συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη στον τομέα της συγκέντρωσης, διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την ανακύκλωση των χρηματοοικονομικών μέσων·

328.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να παρασχεθεί εξαρχής σαφής και συγκεκριμένη εκτίμηση σχετικά με τη μόχλευση όσον αφορά τα μελλοντικά κονδύλια χρηματοοικονομικών μέσων· αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει, για τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, ότι τα κράτη μέλη παρέχουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις ιδιωτικές συνεισφορές στους κεφαλαιακούς πόρους των μέσων, τόσο μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσο και επιπλέον αυτών·

329.  είναι της άποψης ότι, πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μέτρα χρηματοοικονομικής τεχνικής των σχετικών έργων υποδομής, οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρότασή τους είναι δεόντως αιτιολογημένη από μια ανεξάρτητη, εκ των προτέρων αξιολόγηση υψηλής ποιότητας, με βάση τυποποιημένη και από κοινού συμφωνημένη μεθοδολογία· υποστηρίζει την άποψη ότι, πριν από την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν σχετικά έργα υποδομών, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει τη συνέπειά τους προς την ανεξάρτητη, εκ των προτέρων αξιολόγηση και να διασφαλίζει την ποιότητα της εν λόγω αξιολόγησης·

330.  συνιστά στις διαχειριστικές αρχές τη σύνδεση των αμοιβών των διαχειριστών ταμείων με την ποιότητα των πραγματοποιούμενων επενδύσεων, όπως αυτή μετράται βάσει της συμβολής των επενδύσεων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και της αξίας των πόρων που επιστρέφονται προς επαναδιάθεση από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του μέσου·

331.  συνιστά την υιοθέτηση μιας προορατικής προσέγγισης και τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας επί τόπου τόσο από τις αρχές διαχείρισης όσο και από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης με στόχο την καλύτερη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων στις περιφέρειες·

332.  υποστηρίζει σθεναρά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε συγκριτική ανάλυση του κόστους εφαρμογής των επιχορηγήσεων και των χρηματοοικονομικών μέσων (υπό κεντρική και υπό επιμερισμένη διαχείριση) για την περίοδο προγραμματισμού 2014–2020, προκειμένου να καθορίσει το πραγματικό επίπεδό του και τον αντίκτυπό του στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 11 θεματικών στόχων της πολιτικής συνοχής· σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα ενόψει της προετοιμασίας των νομοθετικών προτάσεων για την μετά το 2020 περίοδο· ζητεί να πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση των επιδόσεων πριν από το τέλος του 2019 προκειμένου να εξεταστεί το μέλλον των εν λόγω μέσων·

Μέρος XXV – Ειδική έκθεση αριθ. 20/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Μαυροβουνίου: έχουν σημειωθεί μεν βήματα προόδου, αλλά χρειάζονται καλύτερα αποτελέσματα σε πολλούς βασικούς τομείς»

333.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσυπογράφει τις συστάσεις του και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις στις εργασίες της για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Μαυροβουνίου·

334.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η προενταξιακή βοήθεια της Ένωσης συνέβαλε στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Μαυροβουνίου· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόοδος σε ορισμένους βασικούς τομείς ήταν πολύ αργή·

335.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι τα έργα απέφεραν σε γενικές γραμμές τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν πάντα βιώσιμα και αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην πολιτική βούληση των εθνικών αρχών και σε εξωτερικούς παράγοντες· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων, τα οποία είναι βιώσιμα, έχουν ποσοτικώς προσδιορίσιμη προστιθέμενη αξία και υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με βάση τους κανονισμούς· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα των έργων, θέτοντας τον εν λόγω σχεδιασμό ως σαφή προϋπόθεση·

336.  εκφράζει τη λύπη του για τον χαμηλό βαθμό δέσμευσης των εθνικών αρχών, που επηρεάζει αρνητικά την πρόοδο της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας· καλεί τις εθνικές αρχές να δώσουν συνέχεια στα αποτελέσματα των έργων προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα· τονίζει ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά η αποπολιτικοποίηση και η χαλιναγώγηση της δημόσιας διοίκησης·

337.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα έργα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ήταν επαρκώς συντονισμένα με άλλα έργα του ΜΠΒ και με παρεμβάσεις χορηγών βοήθειας· τονίζει, ωστόσο, ότι υπήρχαν και περιπτώσεις πιο αδύναμου συντονισμού που είχαν ως αποτέλεσμα την επικάλυψη ορισμένων προσπαθειών· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις δραστηριότητές της σχετικά με το Μαυροβούνιο με άλλα έργα που αφορούν πολλαπλούς δικαιούχους·

338.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες στις εκθέσεις της Επιτροπής που θα μπορούσαν να καταδείξουν τη συν τω χρόνω πρόοδο ως προς την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας· σημειώνει ότι οι εκθέσεις δεν αξιολογούσαν πάντοτε τα ίδια τμήματα της δημόσιας διοίκησης και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας δεν ήταν πάντοτε σαφή, γεγονός που δυσχέρανε τη σύγκριση μέσα στην πάροδο του χρόνου·

339.  εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για τη νέα μεθοδολογία υποβολής εκθέσεων κατά την ετήσια αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στις εκθέσεις προόδου του 2015, η οποία κατέδειξε καλύτερη εναρμόνιση των κλιμάκων αξιολόγησης και καλύτερη συγκρισιμότητα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτό το σύστημα υποβολής εκθέσεων και στο μέλλον·

340.  σημειώνει ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε καταλλήλως τα μη χρηματοδοτικά μέσα που είχε στη διάθεσή της για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης με μορφή πολιτικού διαλόγου, ωστόσο τονίζει ότι σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα·

341.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το προηγούμενο έτος όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να είναι αργή· τονίζει ότι ολόκληρο το σύστημα κράτους δικαίου πρέπει να παρουσιάζει περισσότερα αποτελέσματα, εστιάζοντας ειδικά στην ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές ώστε να ενισχύσουν τις ικανότητες στον τομέα της οικονομικής έρευνας και της προστασίας των καταγγελτών·

342.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ξεκίνησε το έργο της το 2016· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η διαφθορά εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη σε πολλούς τομείς και συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα·

343.  επισημαίνει ότι η αποκέντρωση της διαχείρισης των έργων μπορεί να αποφέρει πολύτιμη ανάπτυξη ικανοτήτων στις δομές λειτουργίας χάρη σε λεπτομερείς εκ των προτέρων ελέγχους· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η διάδοση ορθών πρακτικών στη διαχείριση έργων από τις δομές του ΜΠΒ στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση που ασχολείται με το ίδιο πεδίο, μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε ουσιαστικά αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης ικανοτήτων στο Μαυροβούνιο· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης ορθών πρακτικών για την ανάπτυξη ικανοτήτων·

344.  επισημαίνει ότι το Μαυροβούνιο θεωρείται η πιο ανεπτυγμένη χώρα στην περιοχή όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής της· τονίζει ότι η Ένωση έχει διαδραματίσει ανεκτίμητο ρόλο στη χώρα· επισημαίνει, ωστόσο, με λύπη ότι το Μαυροβούνιο πρόσφατα κλονίστηκε από πολιτική αστάθεια και πόλωση, και από μια ολοένα και πιο έντονη διαμάχη για την εξασφάλιση επιρροής μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, όπου θα ενταχθεί η χώρα το 2017· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον πολιτικό διάλογο με τις εθνικές αρχές προκειμένου να βοηθήσει στην επίτευξη συμβιβασμών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης·

Μέρος XXVI – Ειδική έκθεση αριθ. 22/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα συνδρομής της ΕΕ στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία: παρά την επιτευχθείσα από το 2011 πρόοδο, διαφαίνονται σημαντικές προκλήσεις»

345.  χαιρετίζει το έργο που αφιέρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής όπως φαίνεται στη φετινή ειδική έκθεση αλλά και στην ειδική έκθεση του 2011(21)·

346.  συμφωνεί με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αποδέχθηκε πλήρως η Επιτροπή·

347.  υπενθυμίζει ότι από το 2012 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα του παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων και οργάνωσε ως εκ τούτου διερευνητικές αποστολές στις τρεις πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής το 2012, 2013 και 2014·

348.  υπογραμμίζει ότι η πυρηνική ασφάλεια έχει καίρια σημασία, όχι μόνον για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αλλά και για τον πληθυσμό ολόκληρης της Ένωσης και της γειτονίας της·

349.  τονίζει ότι, στη Λιθουανία, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην απομάκρυνση και την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των ράβδων πυρηνικών καυσίμων από τη μονάδα 2·

350.  υπενθυμίζει ότι, στη Λιθουανία, ένας από τους κύριους λόγους των καθυστερήσεων ήταν το γεγονός ότι οι τεχνικές και εμπορικές διαφορές μεταξύ εθνικών αρχών και εξωτερικών αναδόχων παρέμειναν άλυτες επί σειρά ετών· θεωρεί ότι, για να μην παρακωλύεται η διεργασία παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων από τέτοια προβλήματα, θα πρέπει να οριστούν ειδικές ομάδες διαχείρισης έργου· ερωτά την Επιτροπή εάν τέτοιου τύπου ομάδες διαχείρισης έργου υπάρχουν και στα τρία ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

351.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο της Σλοβακίας είχε προγραμματίσει λογιστικό έλεγχο στην επιχείρηση JAVYS(22) για το 2015· ζητεί να ενημερωθεί για τα πορίσματα αυτού του ελέγχου· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τις αρμόδιες βουλγαρικές και λιθουανικές αρχές να ελέγξουν τις διεργασίες παροπλισμού στους πυρηνικούς σταθμούς Ignalina και Kozloduy·

352.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις των έργων σε σχέση με εγκαταστάσεις για την αποθήκευση αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας ραδιενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

353.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του σχετικά με τις προσπάθειες κάλυψης του ελλείματος χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στη Λιθουανία·

354.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε το κόστος παροπλισμού στα τρία κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της διάθεσης των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων σε 11 388 εκατομμύρια EUR· θεωρεί ότι το κόστος του παροπλισμού δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα έξοδα για τη διάθεση των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και θα πρέπει να καλύπτεται από εθνικά κονδύλια·

355.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, από κοινού με τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, έκθεση σχετικά με την πραγματική κατάσταση της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται από τον παροπλισμό των τριών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

356.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες για τον εντοπισμό χώρων εναπόθεσης αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας·

357.  υπογραμμίζει ότι το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού Ignalina ήταν η προϋπόθεση που έθεσε η Ένωση για την προσχώρηση της Λιθουανίας με αντάλλαγμα την παροχή συνδρομής από την Ένωση για το κλείσιμο, τον παροπλισμό και τον μετριασμό του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003· σημειώνει ότι η Λιθουανία τήρησε τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το κλείσιμο των πυρηνικών αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού Ignalina σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα· ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις στον παροπλισμό του και, για τον λόγο αυτό, προτείνει ένα ενδελεχέστερο έλεγχο της διαδικασίας από τις αρχές της Ένωσης·

358.  υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ασφάλεια έχει πρωταρχική σημασία για τον πληθυσμό ολόκληρης της Ένωσης και, λαμβάνοντας υπό σημείωση τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη συνέχιση της χρηματοδότησης, καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδική αξιολόγηση των αναγκών που επιβάλλουν τη συνέχιση των ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία μετά το 2020· υπογραμμίζει ότι κάθε ενδεχόμενη νέα χρηματοδότηση της Ένωσης μετά το 2020 που προτείνεται από την Επιτροπή για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στα τρία κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς κανόνες και ορθά κίνητρα για τη συνέχιση του παροπλισμού με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα, ενώ ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης·

359.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι μελλοντικές δαπάνες που συνδέονται με τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και την τελική διάθεση αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων έχουν καταχωριστεί σωστά και υπολογίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία της Ένωσης·

360.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα σχέδια δράσης στις τρεις χώρες με σκοπό να εισηγηθεί κοινές προσφορές για παρόμοια έργα, ιδίως για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποβλήτων·

361.  καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει τη διεργασία παροπλισμού στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά αποδοτικής χρήσης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013·

362.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να ελέγξει τη λειτουργία των ταμείων στήριξης του παροπλισμού μεταξύ του 2007 και του 2013·

363.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία η αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής των σχεδίων χρηματοδότησης και των λεπτομερών σχεδίων παροπλισμού για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, ήτοι της δεύτερης και της τρίτης εκ των προτέρων αιρεσιμότητας αντίστοιχα(23), ήταν ανεπαρκής· ερωτά ποιος επωμίζεται την οικονομική ευθύνη για αυτήν την ανεπάρκεια στην Επιτροπή· στο πλαίσιο αυτό, επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα διορθώσει τις διαπιστωθείσες αδυναμίες·

Μέρος XXVII – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ πλέοντας χωρίς πυξίδα - εν πολλοίς αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες επενδύσεις»

364.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

365.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν αυξηθεί στην Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία, παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των λιμένων·

366.  υπογραμμίζει ότι η επενδυτική πολιτική των κρατών μελών για τους λιμένες καταρτίζεται σύμφωνα με τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τη στρατηγική της Ένωσης που επίσης καθορίζεται από τα ίδια αυτά κράτη μέλη· είναι της γνώμης ότι πρωταρχικός ρόλος της Επιτροπής όφειλε να είναι να εξασφαλίζει ότι οι εθνικές ενέργειες χρηματοδότησης ευρωπαϊκών υποδομών είναι συνεπείς με την πολιτική μεταφορών της Ένωσης και να τις ευθυγραμμίζει με τις στρατηγικές σε επίπεδο Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν διαθέτει όλα τα μέσα για να εξασφαλίσει αυτή τη συνέπεια·

367.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο ρυθμός απόδοσης των επενδύσεων είναι χαμηλός και αργός·

368.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν μεν αναπτυχθεί εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης λιμένων, αλλά η απουσία άρτιων σχεδίων υλοποίησης και η έλλειψη συντονισμού εξακολουθούν να αποτελούν προβλήματα·

369.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε έλλειψη πληροφοριών σχετικά με συγκεντρωτικά στοιχεία δυναμικότητας, καθώς και αναξιόπιστα στοιχεία για τη διαθέσιμη δυναμικότητα·

370.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη δυναμικότητα των κεντρικών λιμένων, γεγονός που εμποδίζει την Επιτροπή να παρακολουθεί τη δυναμικότητα αυτή· τονίζει τη σημασία βελτίωσης της κατάστασης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο ανάπτυξης λιμένων σε επίπεδο Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σαφές σύστημα αναφοράς στοιχείων για δεδομένα προερχόμενα από τα κράτη μέλη·

371.  θεωρεί ότι ο συντονισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των υπηρεσιών της Επιτροπής μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερη συνεργασία και διαφανέστερες διαδικασίες·

Μέρος XXVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 25/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων: χρήσιμο εργαλείο για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας γεωργικών εκτάσεων, με περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισής του»

372.  συνιστά στα κράτη μέλη, βάσει ποσοτικώς προσδιορισμένης ανάλυσης της οικονομικής αποδοτικότητας και εκτίμησης των κινδύνων, κατά την τρέχουσα περίοδο της ΚΓΠ, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) βάσει έγκαιρων και ολοκληρωμένων επικαιροποιήσεών του· θεωρεί ότι, δεδομένης της πολυπλοκότητας της κατ’ αναλογίαν εκτίμησης, τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα οφείλουν, κατά την τρέχουσα περίοδο της ΚΓΠ, να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη αναλογικού καταλόγου με σαφή περιγραφή και κριτήρια εκτίμησης και να χρησιμοποιούν συμπληρωματικά τεχνικά εργαλεία προκειμένου να αυξήσουν την αντικειμενικότητα της ανάλυσης των ορθοφωτογραφιών και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να εξετάσουν τη δυνατότητα καταχώρισης στο LPIS τους δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα κυριότητας και μίσθωσης, όποτε αυτό είναι εφικτό και οικονομικά αποδοτικό·

373.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να οργανώσουν, κατά την τρέχουσα περίοδο της ΚΓΠ, με την υποστήριξη της Επιτροπής, πλαίσιο για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας και επικαιροποίησης του LPIS· εκτιμά ότι αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να μετρήσουν τις επιδόσεις του LPIS τους, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα των βελτιώσεων του συστήματος·

374.  συνιστά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, μέσω του LPIS τους, δύνανται να εντοπίζουν και να καταχωρίζουν κατά τρόπο αξιόπιστο και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις περιοχές οικολογικής εστίασης, τους μόνιμους βοσκότοπους και τις νέες κατηγορίες γης· συνιστά στα κράτη μέλη να διενεργούν επίσης ανάλυση κόστους/οφέλους και σε σχέση με την καταχώριση στο LPIS τους όλων των στοιχείων του τοπίου που προστατεύονται στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης ή γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, προκειμένου να ενισχύουν περαιτέρω την παρακολούθηση και την προστασία τέτοιων στοιχείων επωφελών για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·

375.  συνιστά στην Επιτροπή να επανεξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να απλουστεύσει και να εξορθολογίσει τους κανόνες που αφορούν το LPIS για την επόμενη περίοδο της ΚΓΠ, π.χ. επανεξετάζοντας την ανάγκη για το ανώτατο όριο σταθερότητας του 2 % και τον κανόνα των 100 δένδρων·

376.  συνιστά στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας ποιοτικής αξιολόγησης για το 2017, να διενεργήσει ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης της αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων που λαμβάνονται για την ποιοτική αξιολόγηση, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη του πληθυσμού των αγροτεμαχίων στο LPIS·

377.  συνιστά στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από το 2016, να βελτιώσει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής αξιολόγησης μέσω ανάλυσης των ασυνεπειών που απαντούν στις εκθέσεις της ποιοτικής αξιολόγησης, ανάληψης της κατάλληλης δράσης σε συνέχεια αυτού, διαβίβασης παρατηρήσεων στα κράτη μέλη και εξασφάλισης της κατάρτισης και εκτέλεσης σχεδίων διορθωτικών ενεργειών όπου παρίσταται ανάγκη· θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει επίσης να προβαίνει ετησίως σε λεπτομερή ανάλυση των τάσεων για κάθε κράτος μέλος και για κάθε είδος αγροτεμαχίου αναφοράς, ούτως ώστε τα πιθανά προβλήματα να εντοπίζονται εγκαίρως·

Μέρος XXIX – Ειδική Έκθεση αριθ. 26/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόκληση για την πολλαπλή συμμόρφωση εξακολουθούν να αποτελούν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της αλλά και η απλούστευσή της»

378.  συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου όσον αφορά την ΚΓΠ μετά το 2020, με ποιον τρόπο μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω το σύνολο των δεικτών που εφαρμόζει για την αξιολόγηση των επιδόσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης· συνιστά επίσης στην Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα λαμβάνει υπόψη στους δείκτες της τα επίπεδα συμμόρφωσης των γεωργών με τους κανόνες περί πολλαπλής συμμόρφωσης, με σκοπό να ενισχυθεί η εφαρμογή και η επιβολή περιβαλλοντικών προτύπων στη γεωργία προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ΚΓΠ·

379.  υποστηρίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν επαναλαμβάνονται τα προβλήματα που συναντώνται, η Επιτροπή θα συνεκτιμά διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με τις τοπικές εδαφικές ανάγκες· θεωρεί, επιπλέον, ότι τα επίπεδα πληρωμών θα πρέπει να συνδέονται πιο στενά με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους γεωργούς, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και ταυτόχρονα να αποζημιώνονται οι γεωργοί για τους περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί·

380.  συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώσει εφεξής την ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών σχετικά με τις παραβιάσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, με σκοπό να συνδράμει τις υπηρεσίες αυτές στον εντοπισμό των αιτίων των παραβιάσεων αυτών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους·

381.  ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει, για την ΚΓΠ μετά το 2020, τη βελτίωση των κανόνων σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και να καλέσει τα κράτη μέλη να διενεργούν τους υφιστάμενους διοικητικούς ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες· εκτιμά ότι αυτό θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη στόχευση των βασικών σημείων ελέγχου·

382.  συνιστά στην Επιτροπή να αναλύσει, στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου όσον αφορά την ΚΓΠ μετά το 2020, την εμπειρία από την ύπαρξη δύο συστημάτων με παρόμοιους περιβαλλοντικούς στόχους (πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και οικολογικός προσανατολισμός), με σκοπό να προωθήσει την περαιτέρω συνέργεια μεταξύ τους· θεωρεί ότι στην ανάλυση αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προτύπων και το ιστορικό επίπεδο συμμόρφωσης των γεωργών·

383.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, μετά την έκθεση για τις επιδόσεις της ΚΓΠ, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018, να αναπτύξει μεθοδολογία για την αποτίμηση του κόστους της πολλαπλής συμμόρφωσης·

384.  προτείνει να περιληφθούν στα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης ποιοτικοί δείκτες και πιο συγκεκριμένοι στόχοι· συνιστά την εφαρμογή εύκολης, ταχείας και απλοποιημένης μεθόδου εφαρμογής για τους δικαιούχους·

385.  συνιστά στην Επιτροπή, όσον αφορά την ΚΓΠ μετά το 2020, να ενθαρρύνει την περισσότερο εναρμονισμένη εφαρμογή των κυρώσεων σε επίπεδο Ένωσης, διευκρινίζοντας περαιτέρω τις έννοιες της σοβαρότητας, της έκτασης, του διαρκούς χαρακτήρα, της επανάληψης και της πρόθεσης, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ειδικές συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες προϋποθέσεις σε επίπεδο Ένωσης·

386.  υποστηρίζει ότι, με βάση τα διδάγματα της περιόδου 2007-2013, για την περίοδο 2014-2020 και στο εξής, οι δείκτες θα πρέπει να αξιολογούν τα πραγματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης·

Μέρος XXX – Ειδική έκθεση αριθ. 27/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: συμβαδίζει με τις βέλτιστες πρακτικές;»

387.  συνιστά στην Επιτροπή, όταν αποφασίζει να μην ακολουθήσει κάποια βέλτιστη πρακτική, να διευκρινίζει, όπως απαιτείται από τις ευρωπαϊκές οντότητες δημοσίου συμφέροντος, τους λόγους για τους οποίους λαμβάνει την απόφαση αυτή· συνιστά επίσης να εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να βασίζεται στα διδάγματα από την εμπειρία·

388.  συνιστά στην Επιτροπή:

   α) να καλέσει την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου να διενεργεί περισσότερες ελεγκτικές εργασίες για ζητήματα διακυβέρνησης υψηλού επιπέδου·
   β) να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ευθυγράμμισης του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της με τις αρχές του πλαισίου COSO 2013·
   γ) να προωθήσει περαιτέρω τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών·
   δ) να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται ήδη σε διάφορες εκθέσεις ούτως ώστε να συνθέσει, υπό την εποπτεία του Προέδρου της, μια ενιαία έκθεση ή δέσμη εκθέσεων λογοδοσίας η οποία, εκτός από τους λογαριασμούς, θα περικλείει επίσης τα εξής στοιχεία:
   δήλωση διακυβέρνησης·
   εξέταση των επιχειρησιακών και στρατηγικών κινδύνων·
   έκθεση μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων·
   πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους και την επίτευξη των στόχων πολιτικής·
   έκθεση σχετικά με τον ρόλο και τα συμπεράσματα της ελεγκτικής επιτροπής και
   δήλωση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, μαζί με συνδέσμους, εφόσον ενδείκνυται, προς πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε άλλες εκθέσεις·
   ε) να θέτει την εν λόγω ενιαία έκθεση ή δέσμη εκθέσεων λογοδοσίας στη διάθεση του ελεγκτή που διενεργεί έλεγχο των λογαριασμών· θεωρεί ότι η εν λόγω έκθεση ή δέσμη εκθέσεων πρέπει να είναι αναλυτική, συμπαγής, εύκολα κατανοητή και προσιτή στους ελεγκτές, τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Ένωσης και ταυτόχρονα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τη χρήση βέλτιστων πρακτικών·
   στ) να δημοσιεύει στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών ή των πληροφοριών που τους συνοδεύουν το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος βάσει άρτιας μεθοδολογίας και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, σε κάθε στάδιο, επιλέγοντας παράλληλα τη στατιστική μέθοδο για την εκτίμηση σφάλματος· θεωρεί η μεθοδολογία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και συνέπεια·
   ζ) να επικαιροποιεί και να δημοσιοποιεί τις οικείες ρυθμίσεις διακυβέρνησης σε τακτική βάση και να επεξηγεί την επιλογή της όσον αφορά τις δομές και τις διαδικασίες σε συνάρτηση με το πλαίσιο που επιλέγει·
   η) να μετατρέψει την επιτροπή παρακολούθησης των ελέγχων σε ελεγκτική επιτροπή, με πλειοψηφική συμμετοχή ανεξάρτητων, εξωτερικών μελών, και να διευρύνει την εντολή της ώστε να καλύπτει τη διαχείριση κινδύνων, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθώς και τις εργασίες και τα αποτελέσματα των μονάδων εκ των υστέρων επαλήθευσης και των ελεγκτικών διευθύνσεων.

389.  Το Κοινοβούλιο επιμένει ότι:

   α) η υψηλού επιπέδου διακυβέρνηση των διεθνών οργανισμών πρέπει να ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο και θα πρέπει να είναι διαφανής, υποκείμενη σε λογοδοσία, υπεύθυνη και, το σημαντικότερο, αποτελεσματική·
   β) η υψηλού επιπέδου διακυβέρνηση πρέπει να προσαρμόζεται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και πρέπει να εξελίσσεται και να εντοπίζει πιθανές προκλήσεις προτού αυτές καταστούν προβλήματα·
   γ) οι οριζόντιες και κάθετες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων δομών της Επιτροπής πρέπει να είναι σαφείς και ανιχνεύσιμες· η συνέχιση της διαδικασίας μείωσης της γραφειοκρατίας είναι απολύτως απαραίτητη· συνιστάται επίσης η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δομών·
   δ) χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή των αποτελεσμάτων της ετήσιας διακυβέρνησης στα κράτη μέλη· έγκυρα δεδομένα που θα δημοσιοποιούνται και θα παρουσιάζονται με αποτελεσματικό τρόπο μπορούν να στηρίξουν σημαντικές αποφάσεις·
   ε) η διενέργεια εμπεριστατωμένης εκ των προτέρων, ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξιολόγησης θα διασφάλιζε την αξία κάθε ευρώ που δαπανάται· προκειμένου να διευκολύνεται η κατανόηση, το έγγραφο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το σχετικό κόστος και όφελος όλων των δαπανών·
   στ) θα πρέπει να προωθηθεί η στρατηγική χρήση των δημόσιων προμηθειών: κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη δαπανούν περίπου το 14 % του προϋπολογισμού τους για την αγορά υπηρεσιών, έργων και προμηθειών· οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Μέρος XXXI – Ειδική Έκθεση αριθ. 28/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ: έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα»

390.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην Ένωση·

391.  επαναλαμβάνει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον πρώτο κύκλο υποβολής εκθέσεων πρέπει να εφαρμοστούν επαρκώς πριν από την επόμενη έκθεση· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη υποβολή εκθέσεων στο μέλλον, η διαδικασία πρέπει να είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη·

392.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατόπιν της στρατηγικής για την υγεία κατά την περίοδο 2008-2013, ωστόσο τονίζει την ανάγκη για καλύτερη και αυξημένη στρατηγική παρακολούθηση·

393.  στηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο από την Επιτροπή Υγειονομική Ασφάλειας για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει·

394.  σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δεν διαθέτει επίσημη διαδικασία για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα αιτήματα για βοήθεια· θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη·

395.  συνιστά οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, των οποίων τα καθήκοντα σχετίζονται με θέματα υγείας καθώς και η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, να αναπτύσσουν διαρθρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της συνεργασίας·

396.  εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ενεργήσει συλλογικά προκειμένου να επισπεύσουν την κοινή προμήθεια του εμβολίου κατά της πανδημίας της γρίπης και αναγνωρίζει ότι η γρίπη είναι ζήτημα που απασχολεί τις υγειονομικές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους σε ετήσια βάση· θεωρεί ότι μια συντονισμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη θα ωφελήσει την υγεία των πολιτών της Ένωσης και θα μειώσει τις δαπάνες·

397.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να συνεργαστούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί το σύστημα αυτό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην τεχνολογία και να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση.

o
o   o

398.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0143.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).
(8) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).
(9) Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22).
(11) Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).
(12) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
(13) Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(14) Aπόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55).
(15) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά (ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 112) .
(16) ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.
(17) Βλέπε παράρτημα ΙΙ της ειδικής έκθεσης αριθ. 14/2016, σ. 74-76.
(18) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(19) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).
(20) ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 1.
(21) Ειδική έκθεση αριθ. 16/2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία: επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις.
(22) Jadrové vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS): Ιδιοκτήτης της πυρηνικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και υπεύθυνος για τον παροπλισμό της πυρηνικής μονάδας Bohunice.
(23) Βλέπε COM(2011)0783, κανονισμούς του Συμβουλίου (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 και (Ευρατόμ) αριθ. 1369/2013 και εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2014)5449.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου