Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2202(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0125/2017

Внесени текстове :

A8-0125/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.14

Приети текстове :

P8_TA(2017)0145

Приети текстове
PDF 700kWORD 85k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС — 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР
P8_TA(2017)0145A8-0125/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година (2016/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година (COM(2016)0485 – C8-0326/2016),

—  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2016)0386),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Комисията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръките на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2015 година (05376/2017 – C8-0081/2017, 05377/2017 – C8-0082/2017, 05378/2017 – C8‑0083/2017, 05379/2017 – C8-0084/2017),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (COM(2016)0674) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2016)0338 и SWD(2016)0339,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(4),

—  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(5),

—  като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ — ЕО(6),

—  като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(7),

—  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(8),

—  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ — ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(9),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата конвенция АКТБ — ЕО(10),

—  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие(11),

—  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(12),

—  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(13),

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0125/2017),

1.  освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 375, 13.10.2016 г., стр. 287.
(2) ОВ С 375, 13.10.2016 г., стр. 297.
(3) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(4) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(5) ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.
(7) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.
(8) ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
(9) ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.
(10) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.
(11) ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.
(12) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(13) ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година (2016/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година (COM(2016)0485 – C8-0326/2016),

—  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2016)0386),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Комисията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръките на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2015 година (05376/2017 – C8-0081/2017, 05377/2017 – C8-0082/2017, 05378/2017 – C8‑0083/2017, 05379/2017 – C8-84/2017),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (COM(2016)0674) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2016)0338 и SWD(2016)0339,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(4),

—  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(5),

—  като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ — ЕО(6),

—  като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(7),

—  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(8),

—  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ — ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(9),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата конвенция АКТБ — ЕО(10),

—  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие(11),

—  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(12),

—  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(13),

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0125/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 375, 13.10.2016 г., стр. 287.
(2) ОВ С 375, 13.10.2016 г., стр. 297.
(3) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(4) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(5) ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.
(7) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.
(8) ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
(9) ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.
(10) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.
(11) ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.
(12) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(13) ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година (2016/2202(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0125/2017),

A.  като има предвид, че основната цел на Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(1) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(2) (наричано по-нататък „Споразумението от Котону“), представляващо рамката на отношенията на Съюза с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), е да се намали и в крайна сметка да се изкорени бедността, в съответствие с целите на устойчивото развитие,

Б.  като има предвид, че основната цел на Решение 2013/755/ЕС на Съвета(3) е да допринесе за прогресивното развитие на отвъдморските страни и територии (ОСТ) чрез повишаване на конкурентоспособността и засилване на устойчивостта на ОСТ, намаляване на тяхната уязвимост от икономическа и екологична гледна точка и насърчаване на сътрудничество между тях и други партньори,

В.  като има предвид, че Европейските фондове за развитие (ЕФР) са основният финансов инструмент на Съюза за сътрудничество за развитие с държавите от АКТБ и ОСТ,

Г.  като има предвид, че широк кръг от методи за изпълнение, отразяващи междуправителствения характер на ЕФР, се използват в 79 държави, със сложни правила и процедури по отношение на търговете и възлагането на поръчки,

Д.  като има предвид, че дейността на ЕФР се осъществява при трудни обстоятелства, с постоянно излагане на висок геополитически или институционален риск,

Е.  като има предвид, че фактори, които са външни за правилното усвояване на ЕФР, могат да ограничат или да съсипят усилията, полагани от гледна точка на развитието,

Ж.  като има предвид, че ЕФР се финансират от държавите членки и се управляват от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), но Комисията носи самостоятелно отговорност по процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕФР,

З.  като има предвид, че Съюзът разполага с потенциала и капацитета да определя мерки в отговор на глобалните и геополитическите предизвикателства,

И.  като има предвид, че историята на държавите - членки на Съюза му вменява задължения по отношение на развитието на държавите от АКТБ и ОСТ,

Й.  като има предвид, че бъдещето на Съюза и бъдещето на държавите от АКТБ и на ОСТ са свързани и това се дължи на причини от географски характер, на глобализацията и на демографските промени,

К.  като има предвид, че глобалните демографски прогнози за 2100 г., съчетани с последиците от новите миграционни потоци, въоръжените конфликти, глобалното затопляне и многобройните икономически и социални кризи, изискват незабавното внимание на Съюза, по-специално в рамките на целите на неговата политика за развитие; като има предвид, че помощта за развитие е важен инструмент и множеството методи за прилагането му трябва да бъдат оптимизирани с оглед справяне с многобройните предизвикателства в световен мащаб,

Л.  като има предвид, че миграционната криза не само постави под въпрос принципите и целите на международната помощ, но и подчерта, че принципът на солидарност трябва да бъде прилаган по един по-еднообразен и безусловен начин от всички държави членки,

М.  като има предвид, че настоящата миграционна криза не трябва да засенчва устойчивостта на миграционните вълни, които са свързани с дълбоките демографски промени и които изискват различна реакция,

Н.  като има предвид, че е необходим нов подход спрямо държавите от АКТБ и ОСТ, което изисква нови финансови стимули и инструменти,

О.  като има предвид, че отново трябва да се обърне внимание на факта, че голяма част от държавите от АКТБ са малки островни развиващи се държави; като има предвид, че островите, и по-специално островите от АКТБ, играят нова роля на международно равнище, по-специално вследствие на международните преговори относно изменението на климата,

П.  като има предвид, че редица ОСТ са разположени в същите региони като държавите от АКТБ; като има предвид, че ОСТ са изправени пред сходни предизвикателства в световен мащаб, но за разлика от държавите от АКТБ са част от европейското семейство и поради това следва да бъдат обект на по-голямо внимание при предоставянето на финансови средства; като има предвид, че много малкият размер на ОСТ и конституционните връзки между ОСТ и Съюза са особености, които следва да бъдат взети предвид,

Р.  като има предвид, че генералните дирекции на Комисията за международно сътрудничество и развитие и за регионална и селищна политика подписаха Меморандум за разбирателство през септември 2013 г., с цел засилване на сътрудничеството между най-отдалечените региони (НОР), ОСТ и държавите от АКТБ,

С.  като има предвид, че външните интервенции на Съюза се осъществяват с посредничеството на международни организации, които или усвояват финансови средства от Съюза, или съфинансират проекти заедно със Съюза, което предполага наличието на предизвикателства, свързани с надзора и управлението,

Т.  като има предвид, че равнището и естеството на участието на Съюза трябва да бъдат диференцирани и обвързани с условия, в зависимост от постигнатия измерим напредък в различни области като демократизацията, правата на човека, доброто управление, устойчивото социално-икономическо развитие, върховенството на закона и борбата с корупцията и че Съюзът следва да предлага помощта си там, където тя е необходима в подкрепа на напредъка,

У.  като има предвид, че редовният и задълбочен политически диалог е от ключово значение, за да се гарантира, че държавите от АКТБ и ОСТ ще поемат повече отговорности, и за да бъдат адаптирани целите на политиката,

Ф.  като има предвид, че е от основно значение да се гарантира съгласуваност между всички политики на Съюза и целите на политиката на Съюза в областта на развитието,

Х.  като има предвид, че е от основно значение да се насърчава видимостта на Съюза, а ценностите на Съюза - да се влагат във всички форми на помощта за развитие,

Ц.  като има предвид, че опростяването на процесите на усвояване е двигател за повишаване на ефективността при предоставянето на помощ,

Ч.  като има предвид, че устойчивостта е от решаващо значение за увеличаването на общата ефективност на помощта за развитие посредством постоянно проследяване на въздействието чрез всички начини за предоставяне на помощта,

Ш.  като има предвид, че подкрепата на Съюза в областта на управлението е ключов компонент от помощта за развитие с оглед генерирането на ефективни реформи в тази насока,

Щ.  като има предвид, че бюджетната подкрепа може да е движеща сила от ключово значение за извършването на промяна и за справяне с основните предизвикателства пред развитието, но носи значителен риск от гледна точка на доверието и следва да се предоставя само ако осигурява достатъчно равнище на прозрачност, проследяемост, отчетност и ефективност, заедно с доказан ангажимент за реформи в политиката; като има предвид, че бюджетната подкрепа е особено пригодена за малки и изолирани райони, като например островите от АКТБ,

AA.  като има предвид, че прозрачността и отчетността са предпоставки за упражняването на демократичен контрол, както и за ефективността на помощта за развитие,

АБ.  като има предвид, че управлението на административните разходи трябва да бъде постоянно наблюдавано, при всички обстоятелства и по отношение на всички форми на помощ,

АВ.  като има предвид, че незаконните финансови потоци в развиващите се страни задълбочават бедността,

АГ.  като има предвид, че органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отново призова за включването на ЕФР в общия бюджет на Съюза, за да се повиши видимостта на ЕФР и на общите политики за развитие и да се увеличи демократичният контрол върху ЕФР и тези политики,

АД.  като има предвид, че подкрепата на гражданите на Съюза за политиката за развитие изисква максимална прозрачност, добро управление и резултати,

Декларация за достоверност

Финансово усвояване на средствата през 2015 г.

1.  отбелязва, че през 2015 г. разходите са засягали четири ЕФР, по-специално Осмия ЕФР (сума в размер на 12,480 милиарда евро), Деветия ЕФР (сума в размер на 13,800 милиарда евро), Десетия ЕФР (сума в размер на 22,682 милиарда евро) и Единадесетия ЕФР (сума в размер на 30,506 милиарда евро); отбелязва, че от финансирането по линия на Единадесетия ЕФР са разпределени 29,089 милиарда евро за държавите от АКТБ и 364,5 милиона евро за ОСТ и че тези две суми включват съответно 1,134 милиарда евро и 5 милиона евро за инвестиционния инструмент на ЕИБ за АКТБ; отбелязва, че 1 052 500 000 EUR са свързани с разходите на Комисията за програмирането и изпълнението на ЕФР;

2.  отбелязва, че тези средства са усвоени чрез проекти и като бюджетна подкрепа по следните четири начина: 42% от плащанията са извършени чрез пряко управление, от които 24% са били извършени чрез бюджетна подкрепа; отбелязва, че останалите 58% са извършени чрез непряко управление, като 31% от тях са извършени чрез международни организации, 24% — чрез трети държави, а 3% — чрез национални органи на държавите членки;

3.  отбелязва със загриженост, че разходите, извършени през 2015 г., все още включват финансови средства, идващи от Осмия ЕФР, чиято дейност започва през 1995 г.;

4.  приветства положените от EuropeAid през 2015 г. усилия по отношение на нивото на нетните глобални поети задължения през 2015 г., като 5,034 милиарда евро се дължат на влизането в сила на Единадесетия ЕФР, което е увеличило ресурсите за поети задължения с 27,839 милиарда евро; отбелязва, че Единадесетият ЕФР е повлиял на процента на изпълнение на непогасените бюджетни задължения, които са намалели от 98% на 69,7% за глобалните поети задължения и от 91,2% на 63,5% за индивидуалните поети задължения;

5.  изразява съжаление, че липсата на бюджетни кредити за плащания, с която се е сблъскала Комисията през 2015 г., е довела до трудна ситуация по отношение на бюджета за сътрудничество за развитие, която е навредила на глобалните резултати на фондовете, по-специално трансферът на 483 милиона евро към 2016 г. и изплащането на сума за лихви за забава, която се оценява на 1 милион евро; приветства усилията на Комисията за осигуряване на непрекъснатостта на помощта за развитие и за ограничаване на отрицателните последици от съществуващия недостиг на бюджетни кредити за плащания;

6.  отбелязва също така непрекъснатите усилия на Комисията, за цялата ѝ сфера на отговорност, да намали старото предварително финансиране (постигнати стойности от 39% при цел от 25%) и старите непогасени бюджетни задължения или стари RAL (reste à liquider) (постигнати 46% при цел от 25%), както и броя на неприключените договори с изтекъл срок, като по отношение на последното напредъкът не е толкова задоволителен в рамките на ЕФР; насърчава службите на Комисията да продължат да намаляват дела на ЕФР в договорите с изтекъл срок;

Надеждност на отчетите

7.  приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) в своя годишен доклад за дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година, констатира, че окончателните годишни отчети дават вярна представа, във всички съществени аспекти, за финансовото състояние на ЕФР към 31 декември 2015 г. и че резултатите от техните операции, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година са в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на ЕФР и счетоводните правила, основаващи се на международно признати счетоводни стандарти за публичния сектор;

8.  приветства действията на Комисията за намиране на решение на въпроса за събиране на лихвите по плащания по предварително финансиране с размер над 750 000 EUR и на лихвите по плащания по предварително финансиране с размер между 250 000 EUR и 750 000 EUR, което е довело до правилното вписване на приходи от лихви в размер на 2,5 милиона евро във финансовите отчети за 2015 г.; призовава Комисията също така да разгледа положението със случаите на средства под 250 000 EUR;

9.  в контекста на управлението на нарежданията за събиране на вземания, изразява съжаление относно неправилното вписване на оперативни приходи в размер на 9,6 милиона евро, съответстващи на неизразходвано предварително финансиране;

10.  изразява съжаление за това, че нареждания за събиране на вземания в рамките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР в размер на 29,6 милиона евро са отменени поради грешки при въвеждането, корекции или изменения; изисква от Комисията да докладва за онези 15,8 милиона евро, които все още са обект на съдебен спор;

11.  изразява сериозна загриженост за това, че по отношение на едно нарежданe за събиране на вземания, което е било за сума в размер на 1 милион евро, Комисията се е отказала от 623 000 EUR от тази сума след уреждане на спора по взаимно съгласие между Комисията и длъжника(4); признава, че това е в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5) („Финансовия регламент“), както и с принципа на пропорционалност по отношение на нарежданията за събиране на вземания; подчертава обаче факта, че в случая става въпрос за парите на данъкоплатците и те трябва да бъдат защитени с необходимите средства;

Законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции

12.  приветства факта, че според становището на Палатата свързаните с отчетите приходи за 2015 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

13.  изразява съжаление, че според изчисленията в доклада на Палатата вероятният процент на грешки за разходните операции по Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР остава същия като през 2014 г., когато беше 3,8%, и е по-висок, отколкото през 2013 г., когато беше 3,4%, и през 2012 г., когато беше 3%; призовава ЕИБ и Комисията да изготвят план за действие с цел обръщане на тенденцията за увеличаване на съществените грешки и да го представят на органа по освобождаване от отговорност;

14.  изразява загриженост във връзка с оценката на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, които са съществено засегнати от грешки; изразява загриженост във връзка с резултатите от одитираната извадка от операции за плащания — 35 от 140-те плащания (25%) са засегнати от грешки; отбелязва, че системите за вътрешен контрол и проверките на тяхната ефективност включват не само централните служби на Комисията и делегациите на Съюза в държавите бенефициенти, но и други действащи лица като отговорните разпоредители с бюджетни кредити на национално равнище, определени от държавите от АКТБ, където често са откривани слабости при проверките; призовава Комисията да подкрепи и засили тези крехки институционални и административни структури;

15.  изразява загриженост, че типовете грешки, които формират процента на грешка от 3,8% за 2015 г., остават същите като за 2014 г., а именно липсата на оправдателни документи (сумата, засегната от тази категория грешки, е 3 692 833 EUR) и неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки (сумата, засегната от тази категория грешки, е 1 176 140 EUR), което представлява 70% от изчисления процент грешки (в сравнение с 63% през 2014 г.); призовава ЕИБ и Комисията да активизират усилията си и ефективно да подобрят предварителните и последващите проверки на проектите за финансиране с цел значително намаляване на сумите, засегнати от грешки в категории като „липса на оправдателни документи“ и „неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки“;

16.  изразява, освен това, своята дългогодишна загриженост относно слабостите на предварителните проверки, тъй като 16 от 28-те окончателни операции, които са били предмет на предварителни проверки, впоследствие са били разрешени въпреки количествено измеримите грешки, разкрити от тези предварителни проверки; изразява съжаление, че повечето от установените грешки засягат, както и през предходните години, програмните разчети, безвъзмездната финансова помощ и операциите, управлявани съвместно с международни организации; поради това призовава Комисията да обърне повече внимание на предварителните проверки, за да гарантира законността и редовността на изпълнението на ЕФР; отчита, че естеството на бюджетната подкрепа ограничава оценката на фактическия процент на грешки при предоставянето на бюджетната подкрепа, така че за тези операциите съществува риск от грешки;

17.  подчертава присъщия риск, свързан с условния подход, който обявява финансовото участие на Комисията в проекти с множество донори за незасегнато от грешки по отношение на редовността, когато то се обединява със средствата от други донори и не се заделя целево за конкретни и определими разходи, тъй като Комисията приема, че правилата на Съюза за допустимост се спазват, ако обединеното финансиране включва достатъчно допустими за подпомагане разходи, които да покрият частта на Съюза;

18.  изразява загриженост, че условният подход съществено ограничава дейността на Палатата, особено с оглед на факта, че за бюджетната 2015 година 763 милиона евро са били отпуснати посредством бюджетна подкрепа, което възлиза на 24% от разходите по ЕФР за 2015 г.;

19.  настоятелно призовава Комисията бързо да отстрани тези недостатъци при предварителните проверки, като същевременно отбелязва, че Комисията е разполагала с достатъчно информация от своите информационни системи, за да предотврати, открие и коригира количествено измеримите грешки, преди да направи разходите, с пряко положително въздействие върху размера на изчисления процент грешки, който е щял да се намали с 1,7 процентни пункта;

20.  отбелязва, че 89,9 милиона евро са били събрани за възстановяването на недължими плащания поради нередности и грешки;

Компоненти на рамката за осигуряване на увереност

21.  приветства преминаването от обща резерва към изразяването на диференцирани резерви, както беше поискано от Парламента в предходните му резолюции относно ЕФР, а именно (i) една тематична резерва за двете високорискови разходни области — безвъзмездна финансова помощ при пряко управление (18% от общата сума, изплатена през 2015 г.) и непряко управление с международни организации; и ii) специфична резерва по отношение на Механизма за подкрепа на мира в Африка;

22.  отбелязва предприетите от Комисията действия, насочени към двете области с по-висок риск, и призовава Комисията да представи на Парламента доклад относно изпълнението на тези дейности;

23.  приканва Комисията да продължи да усъвършенства оценката на риска на своето бюджетиране, основано на дейности, за да гарантира и в бъдеще адекватно равнище на секторна увереност; изисква, в този контекст, да се оцени степента на риска и уязвимостта на непрякото управление;

24.  изразява загриженост относно рисковия характер на непрякото управление, особено поради липсата на проследяемост на финансовите средства, когато те са отпуснати от Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на местни участници и подизпълнители;

25.  счита, че подобряването на средствата за наблюдение, използвани за проследяване на действията във връзка с констатациите, формулирани при външните одити, е нещо положително; приветства новото приложение за одит и таблицата за осигуряване на качество, разработени от Комисията, и подкрепя препоръката на Палатата за подобряване на тези нови инструменти;

26.  приветства факта, че за четвърта поредна година е било извършено проучване на процента остатъчни грешки (ПОГ) и това проучване се е превърнало в ключов инструмент в рамките на стратегията за осъществяване на контрол, наблюдение и одит;

27.  подчертава, че ПОГ се изчислява, като от изчислените от одитните органи годишни проценти на грешки се приспаднат многогодишните финансови корекции, наложени на национално равнище и на равнището на Съюза;

28.  изразява сериозна загриженост във връзка с факта, че включеният в годишния отчет за дейността ПОГ за 2015 г. за приключените договорни операции възлиза на 2,2% според оценките, което все още е над прага на същественост от 2% и се равнява на около 174 милиона евро, в т.ч. 98 милиона евро за ЕФР;

29.  призовава Комисията да поддържа високи методологични стандарти в своята оценка на ПОГ, както и да наблюдава внимателно и да налага изпълнението на финансовите корекции от страна на държавите членки;

30.  обръща внимание на факта, че е необходим баланс между усвояване, спазване на правилата и резултати и че този баланс трябва да бъде отразен в управлението на операциите;

31.  приветства намаляването на очакваните разходи за контрол на Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията от 371 милиона евро през 2014 г. на 293 милиона евро през 2015 г. и насърчава Комисията да продължи да подобрява икономическата ефективност на контрола, извършван от генералния директор, като същевременно се гарантира възможно най-ниско ниво на грешки;

32.  приканва Комисията да включи в своята предварителна и последваща оценка инструменти за управление и измерване на резултатите в съответствие с инициативата на Комисията за бюджет, ориентиран към резултатите, имаща за цел анализиране на въздействието на други външни политики и действия на Съюза върху положението в страните бенефициенти;

Рискове, свързани с ориентиран към резултатите подход в областта на сътрудничеството на Съюза за развитие

33.  отчита факта, че Комисията е включила анализ на риска в управлението на външните си операции, които се осъществяват в сложна и нестабилна обстановка, с многобройни видове риск, държави партньори с различна степен на развитие и с различни рамки на управление;

34.  посочва, че е необходимо да се подобри използването на терминологията във връзка с дългосрочните резултати (крайни продукти, крайни ефекти и въздействие) и значението на формулирането на истински и устойчиви цели „SMART“, преди да бъде взето каквото и да е решение за финансиране на различни проекти; подчертава необходимостта от поставяне на допълнителен акцент върху формулирането на „постижими и реалистични“ цели, за да се избегнат случаи, при които първоначалните цели са изпълнени от държавите партньори, но няма постигнат значителен резултат по отношение на развитието; припомня, че при оценката на целите за развитие трябва да се вземат предвид социалните аспекти и аспектите, свързани с околната среда, както и икономическите аспекти;

35.  счита, че е необходимо вниманието да не се съсредоточава върху изпълнението на бюджета като единствена управленска цел, което може да бъде в ущърб на принципа на добро финансово управление и постигането на резултати; счита, че всеки базиран на стимулите подход, основан върху система за „обвързване с положителни условия“, водещ до стимули за бенефициентите, които постигат добри резултати, и до по-строги проверки за бенефициентите с по-лоши резултати, следва да бъде обвързан с конкретни и строги показатели за ефективност, което дава възможност за количествено измерим подход за оценка на недостатъците и постигнатите цели;

36.  подчертава категорично, че всяка система, основана на „обвързване с положителни условия“, следва да се придържа без изключения към принципа на предпазните мерки;

37.  припомня, че редовното наблюдение и набелязване на високорискови фактори (външни, финансови и оперативни) и количественото им определяне — от етапа на идентифициране до етапа на изпълнение — са предпоставки не само за добро финансово управление и качество на разходите, но и за осигуряване на надеждност, устойчивост и репутация на интервенциите на Съюза; счита, че определянето на рискови профили за отделните дейности и държави също улеснява изработването на стратегия за бързо намаляване на риска в случай на влошаване на ситуацията в дадена държава партньор;

38.  подчертава необходимостта от редовно адаптиране на функциите, свързани със средата, в която се осъществява контрол, и с управлението на риска, за да се взема предвид появата на нови форми на инструменти и механизми за оказване на помощ (като смесено финансиране, доверителни фондове и финансови партньорства с други финансови институции) и също така когато държавите бенефициенти се възползват от различни видове предоставяне на помощ;

39.  счита, че развиването в държавите партньори на изграждане на капацитет, рамки на управление и ангажираност е важно за ограничаване на системните рискове, за осигуряването на възможност финансовите средства да постигат предвидените цели и за изпълнение на трите изисквания — за икономичност, ефективност и ефикасност, като същевременно се вземат предвид екологията, равенството и етиката; в тази връзка насърчава Комисията да проучи допълнително възможността за използване на местни одиторски дружества и местни договори за услуги и рисковете, свързани с това, като осигурява пълна прозрачност и отчетност;

40.  отчита, че Финансовият регламент позволява на бенефициентите да наемат местни одиторски дружества; изразява обаче сериозна загриженост поради слабостите в информационната система за управление на EuropeAid във връзка с резултатите и проследяването на външните одити, както е посочено от Сметната палата при процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕФР за 2014 г.; настоятелно призовава Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ да създаде таблица за качеството, за да оценява надеждността на проверките, които се правят по отношение на одитите и контрола на разходите, извършени от местни одиторски дружества, които са наети директно от бенефициентите, когато рискът от недостатъчно качество се оценява като по-висок, а одитните доклади и докладите за контрола не съдържат достатъчно информация относно действително извършената работа, за да може да се използва ефективно настоящата таблица;

Подобряване на ефективността на помощта по линия на ЕФР

41.  подчертава, че за да се установи надеждността на помощта за развитие, по-специално що се отнася до използваните инструменти, методите за предоставяне на помощта и съответните фондове, от съществено значение е да могат да бъдат доказани икономическата изгодност и постигнатите с тази подкрепа резултати, а също така и че е постигната съгласуваност между външните политики и действия на Съюза и целите на помощта за развитие, и по-специално целите за социално развитие, защита на правата на човека и опазване на околната среда;

42.  припомня, че ефективността на помощта, поемането от страна на държавата партньор на отговорност за постигане на резултати в областта на развитието и доверието в рамките за управление на държавите партньори са ръководни принципи, които редовно трябва да бъдат прецизирани;

43.  подчертава, че е от съществено значение начинът на изпълнение на проектите да е съобразен с преследваните цели във всеки един случай и за всеки проект; счита, че по-добри резултати по отношение на ефикасността могат да бъдат постигнати чрез подкрепа за проекти, чиито размери са адаптирани към предварително набелязани цели, водещи до конкретни и определими резултати и ориентирани към устойчивото развитие на местните общности;

44.  счита, че по отношение на инфраструктурните проекти, финансирани по линия на ЕФР, от съществено значение е провеждането на независима предварителна оценка, вземаща предвид социалното въздействие и въздействието върху околната среда на проектите, както и тяхната добавена стойност; счита, че решенията за финансиране трябва да бъдат обвързани с подходящ анализ на разходите и ползите и че трябва да се финансират проекти, чието осъществяване не е спорно от гледна точка на околната среда, нито от финансова и социална гледна точка;

45.  припомня, че възпрепятстването на наблюдението на ефективността и оценката на резултатите е в ущърб на целите за публична отчетност и предоставяне на изчерпателна информация за създателите на политики; посочва, че е необходимо на Парламента да се предостави ясна представа за реалната степен на постигане на основните цели на Съюза; подчертава значението на един по-балансиран подход с по-малко поверителност и повече прозрачност, особено по отношение на докладите за управление на външната помощ;

46.  счита, че оценката на рисковете, свързани с избора на конкретния начин на изпълнение, е от решаващо значение преди поемането на задължения във връзка с финансови ресурси на Съюза и при обсъждане на очакваните резултати; счита, че миксът от проекти както от гледна точка на предмета, така и на видовете изпълнение, е от основно значение за осигуряване на ефективността на подкрепата по линия на ЕФР;

47.  счита, че е необходима засилена подкрепа за техническите и административните ресурси с цел подобряване на ефективността на помощта по линия на ЕФР, по-специално във връзка със сложния характер на правилата, тъй като финансовият регламент на ЕФР не е самостоятелен документ и трябва да се използва заедно с други правни източници, което води до значителен риск от правна несигурност и грешки;

48.  счита, че опростяването на правилата за отпускането на финансовите средства е необходимо, за да се гарантира по-добро използване на финансовите средства и повишаване на ефективността при предоставянето на помощ; насърчава Комисията да започне опростяване на правилата за отпускането на финансови средства и да оказва подкрепа на местните партньори при изпълнението на проектите; подчертава обаче, че опростяването не може да бъде за сметка на настоящата система от взаимозависимост и взаимоограничаване на предварителен и последващ етап, които са от съществено значение за всеобхватния надзор; подчертава, че вече са налице повтарящи се слабости при предварителните проверки – област, в която извършването на опростяване трябва да бъде внимателно преценено с оглед на рисковете; припомня на Комисията, че трябва да намери подходящия баланс между по-малка административна тежест и ефективен финансов контрол, като същевременно се опростят правилата за отпускане на финансови средства за развитие;

49.  заявява, че опростяването на правилата за отпускането на финансови средства не следва да отклонява бюджетни кредити от целите и принципите на основните актове, и счита, че насочването посредством доверителни фондове следва да не бъде за сметка на ЕФР и на дългосрочните политики на Съюза;

Работна група „знания, ефективност и резултати“

50.  приветства първия доклад относно подбрани резултати от проекти в контекста на създаването на рамката на Съюза за резултатите в областта на международното сътрудничество и развитието като допълнителна стъпка към ангажимента на Комисията да подобри своята отчетност и да разшири своето докладване относно резултатите по текущи операции; изразява засилен интерес към списъка от показатели за организационната ефективност, които ще спомогнат за измерването и докладването относно въздействието, крайните ефекти и резултатите в областта на развитието, постигнати от държавите партньори и службите на Комисията;

51.  счита, че е полезно тази информация да се включва редовно в предстоящите годишни доклади за дейността, за да се следи еволюцията на приноса на Съюза спрямо резултатите в различните области на сътрудничеството за развитие, като например управлението на публичните финанси, доброто управление или ефектите на лоста, постигнати с дейностите за смесено финансиране;

Оценка на постигнатите от делегациите на Съюза резултати

52.  приветства напредъка при анализа на общите резултати, постигнати от делегациите на Съюза, въз основа на резултатите, осигурени от ключовите показатели за ефективност, спрямо целите по отношение на ефективността на системата за вътрешен контрол и действащите системи за одит, както и на ефективното управление на операциите и ресурсите за 2015 г.;

53.  призовава за по-висока степен на амбиция в стратегията, управлението и отчетността на финансовите средства от ЕФР; подчертава, че съществува възможност за оптимизиране на устойчивостта на всички дейности по линия на ЕФР чрез подобряване на критериите за икономическа и финансова ефективност и чрез идентифициране на напредък по отношение на ефикасността и ефективността, отразен в резултатите от управлението; счита, че изготвянето на оценки за потребностите е ефективен предварителен етап, водещ към осигуряване на крайна ефективност на финансирането от Съюза;

54.  отчита голямото значение на информацията, съдържаща се в 86-те доклада за управление на външната помощ, за увереността, която се предоставя от Комисията относно управлението на външната помощ, както и положителните тенденции в ефективността на делегациите - 20 от общо 24 ключови показатели за ефективност са постигнали целите си през 2015 г., в сравнение с 15 през 2014 г.;

55.  изразява съжаление обаче за това, че девет от 86-те делегации не са достигнали целевото ниво от 60% на своите ключовите показатели за ефективност; призовава службите на Комисията да следят отблизо тези делегации, които наскоро са достигнали целта от 60% или са малко над целта от 60% с оглед усъвършенстване и консолидиране на анализа за тенденциите при делегациите;

56.  приканва службите на Комисията да актуализират редовно определянето на ключовите показатели за ефективност и свързаните с тях начини на оценка и да доразвият тяхната оценка на рисковете, по-специално чрез създаването на профили на риска (предварителни или изходни рискове) за проектите в портфейла на всяка делегация, с цел по-добре да се избират само жизнеспособни проекти на ранен етап от изпълнението; настоятелно предлага по-всеобхватна предварителна оценка на риска, така че само най-жизнеспособните проекти да бъдат избрани;

57.  приканва Комисията да разработи типология на причините за пречките и трудностите, срещани при изпълнението на проектите, за да се определят незабавно най-подходящите ответни действия и корективни мерки;

58.  счита, че е важно ръководителите на делегации да продължават да бъдат постоянно информирани относно тяхната ключова роля за общото подобряване на нивото на увереност и за тяхното управление на операциите, по-специално във връзка с относителната тежест на различните компоненти, които могат да доведат до изразяването на резерви;

59.  отново твърдо заявява, че отчетността на делегациите на Съюза, чиито служители са от Европейската служба за външна дейност, трябва да бъде прилагана в пълна степен; счита, че това следва да бъде правено в допълнение към докладите за управление на външната помощ, които се изготвят и подписват от ръководителите на делегациите на Съюза;

60.  счита, че на ръководителите на делегациите на Съюза следва ясно да се напомня за техните задължения и отговорности във връзка с управлението и надзора, както и че те следва да не се концентрират единствено върху политическия компонент от задълженията си;

61.  призовава Комисията да докладва незабавно за предприетите конкретни корективни действия, когато даден проект е класифициран като „червен“ три последователни години по отношение на ключовите показатели за ефективност 5 (т.е. процентът на проектите с червена светлина за напредък в изпълнението) и ключовите показатели за ефективност 6 (т.е. процентът на проектите с червена светлина за постигане на резултати), с цел бързо да се преразгледат първоначалните програмни цели, да се преразпределят наличните средства за по-подходящи проекти и нужди от помощ или дори да се обсъди евентуалното спиране на проекта;

62.  признава дипломатическите последици от спирането на финансирането за проекти и спирането на изплащането на пряка бюджетна помощ, но настоятелно подчертава значението на защитата на финансовите интереси на Съюза;

63.  настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на мониторинга на операциите, осъществявани с международни организации като ООН, както и с организациите от групата на ООН, на старите непогасени бюджетни задължения, особено в контекста на ЕФР, както и на надеждността на данните и стойностите в Общата информационна система в областта на външните отношения, използвани за изготвянето на докладите за управление на външната помощ;

64.  подчертава, че ресурсите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР възлизат общо на 76,88 милиарда евро, от които 41,98 милиарда евро са посочени като плащания; изразява сериозна загриженост за това, че непогасените бюджетни задължения възлизат на 11,61 милиарда евро, а салдото в края на 2015 г. възлиза на 23,27 милиарда евро;

Ориентиран към резултатите мониторинг

65.  призовава Комисията да гарантира, че връзката между оценките и формулирането на политиката е ефективна, като се отчитат всички поуки от процеса на вземане на решения; изисква от Комисията да осигури за различните дейности по оценяване достатъчно капацитет за управление и да гарантира надеждността на системите за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг на EuropeAid;

66.  припомня, че като част от ангажимента на Комисията за осигуряване на качество, следва да се предоставя външна, обективна и безпристрастна обратна информация за резултатите от нейните проекти и програми за предоставяне на помощ; счита, че резултатите от оценките са ключови елементи, които подхранват политиката и процеса на преразглеждане на политиката, подпомагат корекциите в стратегическите политически цели и увеличават цялостната съгласуваност на политиките на Съюза; счита за препоръчително да се гарантира, че финансираните проекти ще се подлагат на окончателна оценка чрез независим последващ анализ;

67.  счита, че инвестициите в анализа и обобщаването на резултатите и данните от различни видове оценки помагат на Комисията не само да придобие обща представа за тенденциите, но и да извлече поуки, които повишават крайната ефективност на оценъчните процеси, като едновременно с това осигуряват по-солидна база данни за вземането на решения и определянето на политиките;

68.  счита, че споделянето на знания с помощта на всички налични средства и инструменти е от решаващо значение за развиването не само на култура на оценка, но най-вече на ефективна култура за постигане на резултати;

Дейности за предоставяне на бюджетна подкрепа

69.  отбелязва, че през 2015 г. 1 266 440 EUR от общо 5 746 000  EUR плащания (или 22%) са били заделени за бюджетна подкрепа;

70.  счита, че бюджетната подкрепа е форма на помощ, адаптирана към особеностите на помощта за развитие, насърчаваща националната ангажираност и ефективността на помощта, която е показала конкретни резултати при постигането на целите на политиката за развитие; въпреки това отбелязва, че бюджетната подкрепа носи рискове от гледна точка на доверието и може да доведе до несигурност по отношение на резултатите и ефективността; призовава Комисията да гарантира правилното използване на помощта за развитие под формата на бюджетна подкрепа, в частност чрез осигуряването на специални обучения и техническа помощ за бенефициентите;

71.  приветства годишния доклад на Комисията за 2016 г. относно бюджетната подкрепа, в който се прави преглед на ключовите показатели за резултатите в държавите, получили бюджетна подкрепа от Съюза през 2015 г.; насърчава Комисията да включи резултатите от този доклад в предстоящия годишен отчет за дейността;

72.  припомня необходимостта от постоянно спазване на четирите критерия за допустимост на етапа преди сключване на договора, промяната на обявените цели и договорените очаквани резултати при контрола на бюджетната подкрепа;

73.  изтъква, че приносът на бюджетната подкрепа за желаните резултати в областта на развитието трябва да бъде ясно демонстриран, а използването ѝ трябва да бъде обвързано с условия за подобряване на управлението на публичните финанси и за демократичен контрол и отчетност, както и за пълна прозрачност спрямо националните парламенти и гражданите на държавите получателки; счита, че е от приоритетно значение да се обвърже тази подкрепа с ефективна борба срещу корупцията в държавите, които получават бюджетна подкрепа;

74.  счита, че критериите за ефективност на плащанията са основен фактор при управлението на дейностите за предоставяне на бюджетна подкрепа, както и за по-задълбочен политически диалог и диалог относно политиките;

75.  счита, че е необходимо да се засилят политическият диалог и диалогът относно политиките, обвързването на помощта с условия и рамката на логическата верига, за да се гарантира съгласуваност между решенията и предпоставките за плащанията чрез ясно обвързване на плащанията с постигането на резултати, избрани цели и предварително определени ключови показатели за ефективност; приканва службите на Комисията да продължат да консолидират своята рамка за надзор по съответния начин; призовава Комисията да следи отблизо и да докладва по-систематично относно ефективността и резултатите;

76.  призовава Комисията да докладва редовно относно прилагането на Данъчната инициатива от Адис Абеба, стартирала през 2015 г., особено относно действията, предприети за справяне с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и незаконните финансови потоци; счита също така, че ефективността на публичните органи и публичното финансово управление, корупцията и измамата са основното измерение на риска, което трябва да бъде постоянно и щателно проверявано;

Разработване на измерение за надзор на доверителните фондове и на инструментите за смесено финансиране

77.  признава основателната причина за развитие на специални доверителни фондове като инструменти, обединяващи финансови ресурси от различни заинтересовани страни, с цел повишаване на гъвкавостта и ускоряване на реакцията на Съюза по отношение на глобални международни проблеми, големи кризи или извънредни ситуации; счита, въпреки това, че малките проекти с ясно определени цели, оператори и бенефициенти, водещи до конкретни резултати и отговарящи на дългосрочна стратегия, също могат да участват ефективно в реакцията на Съюза по отношение на тези предизвикателства;

78.  счита, че съгласуваността и допълняемостта с ЕФР на всеки нов инструмент за развитие следва да бъдат надлежно вземани предвид, особено по отношение на въздействието на помощта, управленските и административните разходи спрямо общия размер на вноските; призовава Комисията да гарантира, че тези нови инструменти за развитие винаги съответстват на общата стратегия и целите на политиката за развитие на Съюза;

79.  изразява загриженост относно множеството доверителни фондове и платформи за смесено финансиране, които са финансирани със значителни суми от държавите членки, но не са част от бюджета на Съюза; силно подчертава, че може да възникнат въпроси, свързани с управлението, ефективността, прозрачността и отчетността; предупреждава Комисията относно опасността от възлагането на дейности на външни изпълнители и размиване на целите на политиката за развитие; призовава Палатата да помогне за оценката на рисковете, за подобряването на цялостната прозрачност и отчетност и да сравни ефективността на инвестициите посредством доверителни фондове с тази на инвестициите, които са под пряко или непряко управление на ЕФР;

80.  отбелязва, че доверителните фондове бяха част от една ad hoc реакция, което показва, че ЕФР, бюджетът на Съюза и многогодишната финансова рамка не разполагат с необходимите ресурси и гъвкавост за бърз и всеобхватен подход към сериозни кризи; счита, че е необходимо повече време, за да се докаже нейната ефективност;

81.  отчита създаването на Извънредния доверителен фонд на Съюза за Африка (Доверителния фонд на ЕС), но изразява съжаление за това, че не бяха проведени предварителни консултации с Парламента, въпреки че Парламентът има право да упражнява засилен надзор над програмирането на ЕФР, въз основата на политически ангажимент, поет от Комисията; отбелязва, че 57% от първоначалната сума, която са се ангажирали да внесат държавите членки и други донори (Швейцария и Норвегия), са изплатени за Доверителния фонд на ЕС (т.е. 47,142 милиона евро); отбелязва, че сума в размер на 1,4 милиарда евро от резерва на ЕФР ще се използва за Доверителния фонд на ЕС и че финансовите ангажименти, поети от държавите членки, представляват общо едва 81,492 милиона евро (или 4,3% от предвидените 1,8 милиарда евро); отбелязва Доверителния фонд „Беку“, за който е обещана и изплатена сума в размер на 34,925 милиона евро;

82.  призовава Комисията да приложи всеобхватни механизми за контрол, за да гарантира политически контрол, особено от страна на Парламента, върху ръководството, управлението и изпълнението на тези нови инструменти в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; счита, че е важно да се разработят специални стратегии за надзор за тези инструменти, със специфични цели, планирани резултати и прегледи;

83.  изразява сериозна загриженост относно недостатъчно специфичните цели и липсата на задължителни показатели и измерими планирани резултати, за да се извърши оценка на ефективността на доверителните фондове; призовава механизмите за мониторинг на ефективността (матрици от резултати или рамки), свързани с планираните действия, да бъдат допълнително засилени, така че да включват средносрочни и дългосрочни цели, които да съответстват изцяло на целите на политиката на Съюза;

84.  проявява особен интерес към получаването на информация за коефициентите на ливъридж, постигнати от съществуващите механизми за смесено финансиране, като се отделя специално внимание на добавената стойност и допълняемостта в сравнение с класическите начини за предоставяне на подкрепа от Съюза;

Укрепване на рамките за сътрудничество с международни организации

85.  отбелязва, че интервенциите в рамките на ЕФР, изпълнявани чрез непряко управление с международни организации и агенции за развитие, са възлизали на 810 милиона евро, от които 347 милиона евро — чрез Организацията на обединените нации;

86.  признава добавената стойност на сътрудничеството с международни организации при някои конкретни обстоятелства; посочва обаче повтарящите се слабости, като например равнището на финансови грешки, засягащо равнището на процента на грешки, слабостите при отчитането, проблемът с поемането на отговорност за резултатите и вследствие на това — липсата на видимост на Съюза като донор и необходимостта от хармонизиране на очакванията по отношение на ориентацията към резултати и постигането на икономическа изгодност;

87.  насърчава Комисията или международните институции, особено при съфинансиране и инициативи с множество донори:

   i) да оценяват и планират бъдещите ползи от даден проект и начина, по който всеки партньор допринася за крайните резултати и по-широкото въздействие, така че да се избягват въпроси относно заслугите за постигнатите резултати, т.е. коя част от резултатите се дължи на финансирането от Съюза или на интервенции на други донори;
   ii) да обединят рамките на управление с рамките, използвани от Съюза, в частност като подобрят методите си за управление на риска; счита, че заменяемостта на финансовите средства следва да бъде наблюдавана отблизо поради високата степен на риск от гледна точка на доверието;
   iii) да подобряват използваните модели на рамки за сътрудничество с всички международни организации, за да се гарантира по-специално по-задълбочен контрол на разходите за управление;
   iv) да гарантират съгласуваност между проектите, изпълнявани в рамката за сътрудничество с международни организации, и действията и политиките на Съюза като цяло;

Управлението на Механизма за подкрепа на мира в Африка

88.  отбелязва, че Механизмът за подкрепа на мира в Африка (ММА) е финансовият инструмент на Съюза, предназначен да подкрепя сътрудничеството с Африка в областта на мира и сигурността, като през 2015 г. са поети задължения за обща сума в размер на 901,2 милиона евро, сключени са договори за 600 милиона евро и е изплатена обща сума в рамките на Единадесетия ЕФР; отбелязва, че около 90% от средствата на ММА се управляват чрез споразумения, подписани с Комисията на Африканския съюз, която е изпълнителният орган на Африканския съюз;

89.  отбелязва, че Комисията няма доверие в прилагането на ММА, който функционира вече от години; във връзка с това изразява учудване от предложението на Комисията да пренасочи още повече средства за развитие към действия в областта на сигурността в Африка; подчертава също така, че финансирането на ММА от ЕФР е временно решение от 15 години насам; подчертава, че финансовите средства за развитие допринесоха в значителна степен за финансиране на африканските политики за сигурност през всички тези години, а същевременно не съществуват разходи на Съюза в областта на сигурността, които да са насочени към целите на развитието;

90.  изразява съжаление във връзка с факта, че системата за контрол във връзка с управлението и оперативното наблюдение на ММА се оказа неефективна да защити ЕФР от незаконни и неправомерни разходи, а изпълнението на мерките за ограничаване на риска беше недостатъчно за преодоляване на установените институционални слабости; също така изразява съжаление във връзка със слабостите в системите за наблюдение и докладване относно финансираните от ММА дейности;

91.  изразява своята загриженост във връзка с факта, че резултатите от оценките на стълбовете, извършени в съответствие с изискванията на Финансовия регламент, не бяха взети предвид, по-специално по отношение на несъответствието на процесите в областта на счетоводството, възлагането на обществени поръчки и вторичното оправомощаване; изразява съжаление за това, че не са били приложени по-бързо корективни мерки;

92.  приканва Комисията да адаптира управлението, координацията и съответните отговорности на участващите заинтересовани страни (т.е. службите на Комисията, Европейската служба за външна дейност и делегациите на Съюза) при наблюдението на финансирането по линия на Механизма за подкрепа на мира в Африка и отчитането по неговите текущи проекти;

93.  отправя искане към Комисията да докладва своевременно на Парламента относно корективните мерки, нивото на събраните финансови средства и подобренията в управлението на финансовите средства от страна на ММА;

Сътрудничество с отвъдморските страни и територии (ОСТ)

94.  признава, че ЕФР са насочени предимно към африканските държави и счита, че ОСТ следва да не бъдат изтласквани настрани от гледна точка на политическите цели; призовава Комисията да приложи повече полезни взаимодействия с вътрешните и хоризонталните политики на Съюза, с конкретното участие на ОСТ;

95.  счита, че следва да се обърне внимание на ефективността на помощта и на въздействието на политиката за развитие, но също така и на други европейски и международни политики спрямо държавите, разположени в същия географски район като ОСТ; призовава да се обърне специално внимание на специфичното положение на Майот вследствие на промяната на статута му през 2014 г. от ОСТ на най-отдалечен регион;

96.  приканва Комисията да гарантира, че всички ОСТ се възползват от финансирането по справедлив и еднакъв начин; призовава Комисията да продължава да подкрепя администрациите на ОСТ при изпълнението на проекти по линия на ЕФР, по-специално чрез обучение и техническа помощ;

97.  припомня географските характеристики на ОСТ; призовава Комисията да интегрира по-добре целеви ключови показатели за ефективност за финансирането в ОСТ; призовава също така Комисията да предложи като част от продължението на подготвителното действие в рамките на схемата BEST (доброволна схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС) създаването на постоянен механизъм за опазване на биологичното разнообразие, развитието на екосистемни услуги и провеждането на борба срещу последиците от изменението на климата в ОСТ на Съюза;

98.  отново призовава Комисията да създаде до 2020 г. специфичен инструмент за финансиране за отвъдморските страни и територии, който да отчита техния специален статут и принадлежността им към европейското семейство;

ЕФР като отговор на неотложните глобални предизвикателства

Въпросът за миграцията и помощта за развитие

99.  припомня, че основната цел на политиката за развитие на Съюза е намаляването и в крайна сметка изкореняването на бедността и че досега ЕФР са постигнали напредък в държавите от АКТБ и в ОСТ; счита, че успешната помощ за развитие и миграцията са взаимосвързани, тъй като миграцията може да бъде резултат от социалната и икономическата уязвимост и тъй като борбата с първопричините за миграцията може да се провежда чрез целева помощ за развитие;

100.  отбелязва неотдавнашното приемане на глобалната стратегия на Съюза за постигане на устойчиво развитие до 2030 г., която допълнително укрепва връзката между развитието и миграцията и поставя миграцията и сигурността в новата рамка за развитие и сътрудничество;

101.  припомня позицията на Парламента, който е за цялостен подход към миграцията, основан на нов набор от политики, включително укрепване на връзката между миграция и развитие чрез справяне с първопричините за миграцията, като същевременно се застъпва за промяна в начина на финансиране в отговор на миграционната криза;

102.  отчита, че Съюзът увеличи подкрепата за реформите в сектора на сигурността; все пак счита, че Комисията следва да гарантира, че не се пренасочват средства към повишаване на сигурността, без в същото време да се увеличава подкрепата за демократичните реформи;

103.  счита, че размерът на миграционната криза доведе до необходимостта от по-бърза и по-ефективна реакция и предоставяне на помощ; счита, че е полезно да се разработи подходящ код за сектор „миграция“ в Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, с оглед по-добро интегриране на миграцията в програмата за развитие, улесняване на въвеждането и използването на финансовите средства, както и по-добро проследяване и наблюдение на целевите суми за външни действия във връзка с борбата срещу първопричините за миграцията;

104.  приветства намерението за стартиране на външен инвестиционен план в Африка по модела на Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да се преодолеят специфичните затруднения с инвестициите; счита, че това е един от най-подходящите и ефикасни инструменти за постигане на дългосрочната цел на Парламента за осигуряване на подходящи условия за живот на хората, а следователно и за преодоляване на първопричините за прекомерната миграция от Африка;

105.  признава, че финансовите средства от ЕФР допринасят за справяне с първопричините за настоящата световна криза с бежанците и мигрантите; подчертава, че финансовите средства от ЕФР не трябва да се употребяват неправилно за цели, различни от определените в разпоредбите, като например сигурен граничен контрол и ефективни мерки за връщането на лица; призовава Комисията да участва конструктивно, за да се постигнат полезни взаимодействия между бюджета на Съюза, ЕФР и двустранното сътрудничество с цел решаване на въпросите, свързани с предотвратяването на миграционната криза;

106.  призовава за непрекъснато подобряване на стратегическото разбиране и рамката за външните политики и политическите решения на Съюза в областта на миграцията, заедно с ключовите участници, за да се гарантира яснота, както и координирано и последователно мобилизиране на външните механизми в областта на миграцията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, в рамките на бюджета на Съюза или извън него;

107.  счита, че е налице съществена нужда от съчетаване на необходимостта от по-добри резултати с наличието на достатъчно средства за гарантиране на високо равнище на амбициозност при разработването на всеобхватен и устойчив отговор на Съюза на настоящите и бъдещите предизвикателства, произтичащи от миграционната криза; смята, че разходите на Съюза във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията трябва да се разпределят по-ефикасно и че трябва да се изпълняват критериите за „добавена стойност“, за да се осигурят на хората подходящи условия на живот в техните държави на произход и в други държави от АКТБ;

108.  приканва всички основни заинтересовани страни да обмислят и да намерят подходящ отговор на въпроса за баланса между гъвкавостта при интервенциите, взаимното допълване на финансовите средства, техния размер и необходимото привличане на допълнителни финансови средства, както и потенциалните полезни взаимодействия и цялостната допълняемост на интервенциите на Съюза;

109.  счита, че съществуващата фрагментираност на инструментите, при които липсва връзка между собствените им специфични цели, пречи на парламентарния контрол върху начина на усвояване на финансовите средства и определянето на отговорностите, и следователно затруднява ясната оценка на действително изразходваните финансови суми за подкрепа на външните действия в областта на миграцията; изразява съжаление, че това води до липса на ефективност, прозрачност и отчетност; счита, че е необходимо пренасочване на начините за използване на съществуващите инструменти на политиката, с ясна и обновена структура на целите за повишаване на цялостната им ефективност и видимост;

110.  в този контекст счита, че следва да се отдели подобаващо внимание на подходящото насочване на помощта към различни и променящи се въпроси, свързани с външната миграция, като същевременно се гарантира адекватен надзор на отпуснатите финансови средства, с цел да се избегне рискът от присвояване на финансови средства и двойно финансиране, и като се гарантира, че други държави от АКТБ продължават да се ползват от подпомагането по линия на ЕФР;

111.  счита, че изменението на климата и произтичащите от него предизвикателства, миграцията и развитието са тясно взаимосвързани; призовава за по-добро разбиране на тази взаимовръзка при предоставянето на помощ за развитие и при определянето на целите на политиката за развитие; призовава Комисията и ЕИБ да избягват просто увеличаване на средствата, изразходвани за справяне със свързаните с миграцията проблеми, без да се вземат предвид проектите, целящи адаптиране към изменението на климата и други проекти в областта на развитието;

Принос на ЕИБ

112.  отбелязва, че през 2015 г. 936 милиона евро са били разпределени за държавите от АКТБ и ОСТ по проекти, изпълнявани в 15 държави и 6 регионални обединения;

113.  подкрепя общите цели на рамката на Инвестиционния инструмент за АКТБ, т.е. подпомагането на частния сектор на местно равнище и развитието на заетостта и социално-икономическата инфраструктура за улесняване на устойчивото развитие на местно и регионално равнище, както и развитието на частния сектор и на ключова инфраструктура в рамките на Доверителния фонд за инфраструктура ЕС — Африка;

114.  приветства усилията на ЕИБ да допринесе за действията на Съюза в отговор на важни международни въпроси, по-специално чрез пакета на ЕИБ за АКТБ в областта на миграцията и инициативата за икономическа устойчивост, подпомагайки усилията на Съюза и държавите партньори за справяне със социално-икономическите предизвикателства, допринасящи за миграцията, преди стартирането на плана за външни инвестиции; посочва обаче съществуващия проблем във връзка с упражняването на подходящ политически и демократичен контрол върху дейността на ЕИБ;

115.  приканва ЕИБ да настоява и да отдаде приоритет на дългосрочното въздействие на инвестициите и приноса им за устойчиво развитие във всички икономически, социални и екологични аспекти;

116.  насърчава ЕИБ да подпомага допълнително развитието на местния частен сектор като ключов двигател за устойчивост, да подкрепя основната социална и икономическа инфраструктура от непосредствен интерес за бенефициентите, както и търсенето на нови местни и регионални партньори конкретно в областта на микрофинансирането; приканва ЕИБ да засили допълняемостта с по-добра обосновка на използването на финансовите средства;

117.  приканва ЕИБ да гарантира, че текущите проекти се наблюдават редовно и че първоначалните цели и критерии се постигат ефективно през срока на изпълнение на проекта; счита, че ЕИБ следва да вземе предвид евентуалното развитие на даден проект и на неговите цели;

118.  приветства втория доклад на ЕИБ през 2015 г. относно резултатите от външните ѝ операции и използването от ЕИБ на рамката за оценка по три стълба и на рамката за измерване на резултатите, с цел предварителна оценка на очакваните резултати от инвестиционните проекти;

119.  счита, че рамката за измерване на резултатите и ефективността на Инвестиционния инструмент следва да измерват въздействието върху развитието за всеки отделен проект; подчертава, че е важно да се преследват същите цели и стратегии като тези на политиките на Съюза в областта на развитието; приканва ЕИБ да продължи да съгласува своите дейности с целите на политиките на Съюза в областта на развитието;

120.  призовава за систематично публикуване на споразуменията за отпускане на кредити по Инвестиционния инструмент за АКТБ и за повишена прозрачност относно решенията на управителния съвет и ръководните документи;

121.  счита одита на Инвестиционния инструмент за добра практика от гледна точка на сътрудничеството между Парламента и Палатата и съвместния контрол, осъществяван от тях; въпреки това изразява съжаление за това, че проектите, изпълнявани в ОСТ, и финансовите средства, разпределени за ОСТ, не са включени в обхвата на одита; изразява съжаление във връзка с факта, че Инвестиционният инструмент не попада в обхвата на ежегодния одит на Палатата във връзка с нейната декларация за достоверност и не е предмет на процедурата на Парламента по освобождаване от отговорност;

Към споразумение - наследник на Споразумението от Котону

122.  отбелязва постиженията на ЕФР, като същевременно счита, че следва да бъдат обсъдени нови перспективи, за да се отчетат промените в положението на държавите от АКТБ и ОСТ, както и при разработването на нови устойчиви цели, по-специално взаимовръзката между мира, хуманитарната помощ, изменението на климата и произтичащите от него предизвикателства, загубата на биологично разнообразие, както и миграцията;

123.  приветства съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно едно обновено партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, публикувано от Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на 22 ноември 2016 г.(JOIN(2016)0052), и призовава за продължаване на дискусиите между институциите на Съюза относно бъдещето на отношенията между Съюза и АКТБ;

124.  отбелязва, че въпреки че Комисията предложи значително опростяване на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет, всеки ЕФР все още се ръководи от свой собствен съответен финансов регламент; счита, че един общ финансов регламент би намалил сложността при управлението и прилагането на различните ЕФР; подчертава освен това, че Парламентът отдавна призовава за включване на ЕФР в бюджета на Съюза;

125.  счита, че в споразумението - наследник на Споразумението от Котону следва да се осигури допълнителна съгласуваност между целите за развитие и всички външни политики на Съюза, а някои елементи като борбата срещу неравенствата и действията в полза на устойчивото развитие следва да заемат централно място;

126.  очаква да получи пълна информация относно междинния преглед на Единадесетия ЕФР и да бъде включен в консултации по този въпрос, като се предполага, че при този преглед ще се вземе предвид Програмата до 2030 г. и новият Европейски консенсус за развитие; при прегледа обаче следва също така да се спазват изцяло принципите за ефективност на развитието, препотвърдени на форума на високо равнище на Глобалното партньорство в Найроби, по-специално принципа за поемане на отговорност от държавите получателки за изпълнение на приоритетите;

127.  препоръчва споразумението — наследник на Споразумението от Котону да надхвърля икономическите въпроси и да насърчава ефикасен политически диалог; припомня, че политическият диалог е един от ключовите фактори, които допринасят за гарантиране на резултати от помощта и нейната ефективност;

128.  счита, че споразумението — наследник на Споразумението от Котону следва да насърчава овластяването и участието на местните общности и гражданското общество като цяло, по-специално чрез изготвянето на споразумения за местни партньорства, за да се осигури правилно изпълнение на проектите на местно равнище, особено в рамките на непряко управление;

129.  призовава за признаване на въздействието, което оказват изменението на климата и произтичащите от него предизвикателства, както и загубата на биоразнообразие върху всички фактори за развитие; счита, че в споразумението — наследник на Споразумението от Котону вниманието следва да бъде насочено в по-голяма степен към устойчивото развитие на държавите бенефициенти, и по-специално към въпроса за енергийната независимост;

130.  призовава Комисията да признае и да развива допълнително островното измерение в политиката за развитие и да създаде конкретен инструмент за малките островни развиващи се държави, като по този начин се осигури възможност за по-добро разпределяне на финансовите средства, за ефективност и за адаптиран контрол;

131.  предлага на Комисията да предостави предварителна оценка и да докладва по-систематично относно въздействието на политиката за развитие върху държавите и регионите в рамките на един и същ географски район, за да се осигурят повече полезни взаимодействия между всички фондове, налични в тези региони;

132.  отново изразява дългогодишната подкрепа на Парламента за включването на ЕФР в бюджета с цел увеличаване на демократичния контрол и отчетността, повишаване на ефективността, прозрачността и видимостта при използването на ЕФР; подчертава също така факта, че включването на ЕФР в бюджета ще намали разходите за транзакции и ще опрости изискванията за докладване и отчитане, тъй като ще има само един набор от административни правила и една структура за вземане на решения;

Проследяване на действията, предприети във връзка с резолюции на Парламента

133.  призовава Палатата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети във връзка с препоръките на Парламента в неговата годишна резолюция относно освобождаването от отговорност.

(1) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(2) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(3) Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(4) Съобщение CAB D(2016) Ares 06675546
(5) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност