Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2152(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0153/2017

Predkladané texty :

A8-0153/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0146

Prijaté texty
PDF 633kWORD 85k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament (2016/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva zo 16. júna 2014 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(7), a najmä na ich článok 22,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0153/2017),

A.  keďže predseda 4. júla 2016 prijal účtovnú závierku Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2015;

B.  keďže generálny tajomník ako hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním 24. júna 2016 potvrdil, že má primeranú istotu o tom, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

C.  keďže v audite Dvora audítorov sa uvádza, že vo svojom špecifickom hodnotení administratívnych a iných výdavkov v roku 2015 nezistil žiadne významné nedostatky v preskúmaných výročných správach o činnosti a systémoch vnútornej kontroly inštitúcií a orgánov, ktoré sa vyžadujú nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

D.  keďže podľa článku 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 354, 27.9.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 10.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament (2016/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0153/2017),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Európskeho parlamentu a že nezistil žiadne okolnosti, ktoré by boli dôvodom na vznesenie výhrad;

B.  keďže v súlade s bežným postupom bolo administratíve Európskeho parlamentu zaslaných 129 otázok a Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) dostal a verejne prediskutoval písomné odpovede za prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet, generálneho tajomníka a vnútorného audítora;

C.  keďže kontrola, najmä formou každoročného postupu udeľovania absolutória, je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby politické vedenie a administratíva Európskeho parlamentu niesli zodpovednosť voči občanom Únie; keďže z hľadiska kvality, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými financiami stále existuje priestor na zlepšovanie; keďže zásada zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov by mala byť základným prvkom vykonávania rozpočtu;

Dohľad nad rozpočtovým a finančným hospodárením Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že formálny systém dohľadu nad rozpočtovým a finančným hospodárením Európskeho parlamentu pozostáva zo štyroch hlavných zložiek:

   a) schválenie konečnej účtovnej závierky účtovníkom Európskeho parlamentu;
   b) výročné správy vnútorného audítora a jeho stanovisko k systému vnútornej kontroly;
   c) posúdenie administratívnych a iných výdavkov v prípade všetkých inštitúcií Únie vrátane Európskeho parlamentu jeho externým audítorom, t. j. Dvorom audítorov, a
   d) postup udelenia absolutória, ktorý pripravuje výbor CONT a ktorého výsledkom je rozhodnutie Európskeho parlamentu o udelení absolutória predsedovi p Európskeho parlamentu;

2.  berie na vedomie, že výročná správa vnútorného audítora obsahuje zistenia založené na špecifickej audítorskej činnosti; jeho účelom je zlepšiť rozpočtové a finančné hospodárenie, ale nie poskytnúť komplexný obraz o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskeho parlamentu; poznamenáva tiež, že správa Dvora audítorov predstavuje výsledky len malej vzorky (16 operácií) zo všetkých operácií Európskeho parlamentu;

3.  chápe, že pomerne malú pozornosť, ktorú Dvor audítorov venuje operáciám Európskeho parlamentu, možno vo všeobecnosti vysvetliť nízkou chybovosťou v prípade administratívnych výdavkov;

4.  poukazuje však na to, že hoci je chybovosť mimoriadne nízka, riziko poškodenia dobrej povesti je relatívne veľké vzhľadom na to, že takéto finančné a rozpočtové chyby by mohli negatívne ovplyvniť obraz inštitúcie;

5.  dodáva, že v poslednom období by sa v dôsledku všeobecne pociťovanej potreby zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti udeľovania absolutória nemali obmedzovať na odhaľovanie nezrovnalostí, ale mali by zahŕňať aj meranie konkrétnej výkonnosti a výsledkov, a že aj toto má osobitný význam v prípade Európskeho parlamentu, keďže nedostatočné výsledky majú priamy vplyv na dobrú povesť tejto inštitúcie;

6.  konštatuje, že v tejto súvislosti znamená práca, ktorú vykonáva Európsky parlament v súvislosti s postupom udeľovania absolutória, príležitosť dôkladnejšie sa zaoberať účtovnou závierkou, ktorú vypracovala administratíva Európskeho parlamentu; vyzýva na posilnenie interných odborných znalostí v oblasti účtovných závierok a auditu, ktoré môžu spravodajcovia využiť pri príprave svojich správ o absolutóriu;

Účtovná závierka Európskeho parlamentu

7.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Európskeho parlamentu na rok 2015 celkovo predstavujú 1 794 929 112 EUR, resp. 19,78 % okruhu 5 viacročného finančného rámca(1) vyčlenených na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2015, čo predstavuje zvýšenie o 2,2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 (1 755 631 742 EUR);

8.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2015 boli 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR) vrátane pripísaných príjmov vo výške 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR);

9.  poukazuje na to, že štyri kapitoly predstavovali 71 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 10 (Členovia inštitúcie), kapitola 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 20 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 42 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc); konštatuje, že podľa toho sa výdavky Európskeho parlamentu vyznačujú vysokou mierou kontinuity, sú prevažne spojené s odmenami poslancov a zamestnancov, upravenými podľa služobného poriadku a ostatných zmluvných záväzkov;

10.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2015, a to:

a)  Disponibilné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2015:

1 794 929 112

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2014:

-

automatické prenosy z rozpočtového roka 2014:

277 911 825

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2015:

27 988 590

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2014:

106 077 150

Spolu:

2 206 906 677

b)  Použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2015 (v EUR)

záväzky:

2 176 992 756

vykonané platby:

1 770 807 099

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

392 379 176

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

-

zrušené rozpočtové prostriedky:

43 720 402

c)  Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2015:

176 367 724

d)  Celková súvaha k 31. decembru 2015 (v EUR)

1 511 058 599

11.  konštatuje, že v roku 2015 bolo viazaných 99,1 % rozpočtových prostriedkov zapísaných v rozpočte Európskeho parlamentu, pričom miera zrušenia dosiahla 0,9 %, a že podobne ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu;

12.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že zrušené rozpočtové prostriedky predstavovali celkovo 41 422 684 EUR, pričom veľká časť týchto zrušení súvisela s platmi a výdavkami na budovy;

13.  konštatuje, že zberný presun predstavoval 71 000 000 EUR, čo predstavuje 4 % z celkových rozpočtových prostriedkov presunutých z okruhov predbežných rozpočtových prostriedkov a z iných zdrojov s cieľom podporiť financovanie ročných splátok nájomného za budovu Konrad Adenauer; naliehavo vyzýva, aby sa politika Európskeho parlamentu v oblasti budov stanovila dostatočne jasne ako súčasť rozpočtovej stratégie; domnieva sa, že úroveň zberného presunu je veľmi vysoká; je pevne presvedčený, že účinné rozpočtové hospodárenie by malo tieto presuny obmedziť na úplné minimum; vyzýva v tejto súvislosti Dvor audítorov, aby vypracoval správu o politike Európskeho parlamentu v oblasti budov;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2015 a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou

14.  konštatuje, že z audítorských dôkazov celkovo vyplýva, že výdavky na administratívu nie sú ovplyvnené významnou chybovosťou, ale že na základe siedmich vyčíslených chýb predstavuje odhadovaná chybovosť v okruhu 5 VFR určenom na administratívu 0,6 % (zvýšenie oproti 0,5 % v roku 2014);

15.  je veľmi znepokojený zistením Dvora audítorov, že zo 151 preskúmaných operácií všetkých inštitúcií Únie 22 (14,6 %) obsahovalo chyby; konštatuje však, že z týchto 22 operácií bolo len sedem chýb vyčíslených, a teda malo finančné dôsledky, výsledkom čoho je odhadovaná chybovosť 0,6 %;

16.  ďalej berie na vedomie osobitné zistenia týkajúce sa Európskeho parlamentu, ktoré sú uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov za rok 2015; berie na vedomie, že Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolách schválenia a úhrady výdavkov vynaložených v roku 2014; tieto nedostatky sa týkali len jednej zo 16 skúmaných operácií Európskeho parlamentu súvisiacich s určitými politickými skupinami a boli zúčtované v roku 2015;

17.  berie na vedomie odpovede, ktoré poskytol Európsky parlament Dvoru audítorov v námietkovom konaní; žiada Dvor audítorov, aby priebežne informoval príslušný výbor o vykonávaní svojho odporúčania s cieľom poskytovať lepšie usmernenia a preskúmať existujúci rámec kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre politické skupiny;

Výročná správa vnútorného audítora

18.  konštatuje, že na otvorenej schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa konala 30. januára 2017, vnútorný audítor predložil svoju výročnú správu a uviedol, že v roku 2015 prijal správy týkajúce sa týchto tém:

   kroky nadväzujúce na nedoriešené opatrenia zo správ o vnútornom audite;
   Etický kódex viacjazyčnosti;
   meranie operačnej efektivity a výkonnosti IT;
   systém finančného hospodárenia (FMS);
   proces vymáhania dlhu;
   riadenie kontinuity činností;
   inventár dátového centra IT a riadenie externého odborného poradenstva;

19.  berie na vedomie stanoviská vnútorného audítora a súhlasí s nimi, pokiaľ ide o potrebu:

   vypracovať odôvodnený návrh na aktualizáciu Etického kódexu viacjazyčnosti pre tlmočnícke služby, ktorého súčasťou budú osobitné ustanovenia o plánovaní stretnutí súvisiacich s trialógom;
   vylepšiť regulačný rámec vzťahujúci sa na schôdze s tlmočením vrátane: lepšieho zosúladenia existujúcich súborov pravidiel; opatrení na rovnomernejšie rozloženie dopytu počas týždňa a na určenie a zaplnenie nedostatočne využitých časových úsekov; zdôrazňuje potrebu znížiť počet schôdzí zrušených v poslednej chvíli, pretože to vedie k výrazne zlému prideľovaniu zdrojov;
   vypracovať relevantné kritériá a orientačné limity na začatie súdnych konaní a na odpustenie dlhov a predložiť ich na schválenie hlavnému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním;
   vytvoriť primerané riadenie a politiku (vrátane inštitucionálnych usmernení a praktických dojednaní) na riadenie kontinuity činností;

20.  konštatuje, že na konci roku 2015 po nadväzujúcich auditoch zostali nedokončené štyri opatrenia vyplývajúce z preskúmania rámca vnútornej kontroly, všetky predstavujúce mierne riziko, pričom v prípade jedného z nich bol termín dokončenia odložený na rok 2017 v kontexte nového systému finančného hospodárenia Európskeho parlamentu; vyzýva vnútorného audítora, aby priebežne informoval výbor CONT o pokroku dosiahnutom v prípade týchto opatrení;

21.  žiada vnútorného audítora, aby sa pri predkladaní výročnej správy zameral viac na tie aspekty, v ktorých sa vyskytli nedostatky a/alebo nezrovnalosti; takisto žiada vnútorného audítora, aby sprístupnil svoje správy o nadväzných opatreniach, vývoji a riešeniach týkajúcich sa problémov zistených počas jeho funkčného obdobia Výboru pre kontrolu rozpočtu; žiada generálneho tajomníka, aby zaviedol postupy hodnotenia výkonnosti a výsledkov;

Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu za rok 2014

22.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o absolutóriu za rok 2014, ktoré boli 20. októbra 2016 poskytnuté výboru CONT, a prezentáciu generálneho tajomníka týkajúcu sa rozličných otázok a žiadostí súvisiacich s uznesením Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2014, ako aj výmenu názorov s poslancami, ktorá nasledovala; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na mnohé tieto žiadosti sa nenadviazalo a že neboli poskytnuté dôvody ani vysvetlenie; zdôrazňuje, že je dôležité mať možnosť diskutovať častejšie s generálnym tajomníkom vo výbore CONT o otázkach súvisiacich s rozpočtom Európskeho parlamentu a jeho plnením;

23.  berie na vedomie nesúlad medzi dátumami predloženia návrhu správy Európskeho parlamentu o absolutóriu a možného predloženia dodatočných otázok generálnemu tajomníkovi; žiada generálneho tajomníka, aby poskytol odpovede na dodatočné otázky pred termínom predkladania pozmeňujúcich návrhov a, v prípade potreby, pred hlasovaním vo výbore;

Absolutórium Európskeho parlamentu za rok 2015

24.  berie na vedomie výmenu názorov medzi podpredsedom zodpovedným za rozpočet, generálnym tajomníkom a výborom CONT za prítomnosti člena Dvora audítorov a vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 30. januára 2017;

25.  vyjadruje spokojnosť so záväzkom administratívy Európskeho parlamentu neustále zlepšovať, a to efektívnym spôsobom, výkonnosť útvarov Európskeho parlamentu ako celku, hoci sa zároveň domnieva, že zavedenie zmien do praxe niekedy trvá pridlho;

26.  konštatuje, že Európsky parlament, ktorý každého občana stojí 3,60 EUR ročne, sa pri porovnaní s ostatnými parlamentnými systémami nemusí hanbiť, najmä preto, že tretina nákladov pripadá na základné podmienky (viacjazyčnosť a počet pracovísk), ktoré môže sám Európsky parlament ovplyvniť len v obmedzenej miere a ktoré sa v prípade iných parlamentov týmto spôsobom nevyskytujú;

27.  konštatuje však, že pozornosť venovaná zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti je v jednotlivých generálnych riaditeľstvách rôzna, pričom je dostatočná napr. v rámci generálneho riaditeľstva pre financie (GR FINS), ale v iných útvaroch administratívy je stále v predbežnom štádiu; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že v celej administratíve budú stanovené a monitorované jasné, merateľné ciele;

28.  berie na vedomie odpoveď generálneho tajomníka týkajúcu sa prístupnosti aplikácie ePetition pre poslancov a širokú verejnosť, ako aj správy právnej služby; žiada generálneho tajomníka, aby informoval o opatreniach nadväzujúcich na odporúčania právnej služby;

29.  víta pozornosť, ktorú administratíva venuje udržateľnosti, najmä v rámci postupov verejného obstarávania; konštatuje však, že po nadobudnutí účinnosti novej smernice o verejnom obstarávaní(2) je možné zvýšiť váhu kritérií týkajúcich sa sociálnej a environmentálnej udržateľnosti v pomere ku kritériu najnižšej ceny;

30.  vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil akčný plán zameraný na to, ako uplatňovať kritériá trvalej udržateľnosti v postupoch verejného obstarávania Európskeho parlamentu, a aby v tejto súvislosti zahrnul medzi nástroje aj hodnotenie využívania zeleného verejného obstarávania;

31.  berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov predstavujú náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu 114 miliónov EUR ročne, a berie na vedomie zistenie, že podľa svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídiel inštitúcií Európskej únie(3) bolo 78 % všetkých služobných ciest zamestnancov Európskeho parlamentu podliehajúcich služobnému poriadku priamym dôsledkom geografického rozptýlenia Európskeho parlamentu; pripomína, že vplyv tohto rozptýlenia na životné prostredie predstavuje odhadom 11 000 až 19 000 ton emisií CO2; vyzýva Predsedníctvo, aby požiadalo generálneho tajomníka, aby bez odkladu vypracoval plán na zavedenie jediného sídla Európskeho parlamentu; opakuje svoju výzvu Európskemu parlamentu a Rade, aby s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory riešili potrebu plánu na zavedenie jediného sídla, ako Európsky parlament uviedol v niekoľkých predchádzajúcich uzneseniach; domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva a potreba premiestniť európske agentúry, ktorých sídlo sa v súčasnosti nachádza v Spojenom kráľovstve, by mohli byť mimoriadnou príležitosťou riešiť viaceré záležitosti súčasne; poukazuje však na článok 341 ZFEÚ, podľa ktorého sa sídlo inštitúcií Únie určí po vzájomnej dohode vlád členských štátov, a ustanovenie protokolu č. 6 pripojeného k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, podľa ktorého má Európsky parlament sídlo v Štrasburgu; pripomína, že riešenie spočívajúce v jednom sídle by si vyžadovalo zmenu zmluvy;

32.  pripomína odpoveď administratívy na otázku č. 75 v dotazníku týkajúcom sa udelenia absolutória Európskemu parlamentu za rok 2013, a to že sa rozhodla skončiť s „dlhodobými služobnými cestami.., ... čo povedie k významným úsporám“, považuje však za veľmi rozporuplnú skutočnosť, že 13 zamestnancov je v súčasnosti na dlhodobých služobných cestách; domnieva sa, že dlhodobá služobná cesta zamestnanca, ktorá zahŕňa príspevok na expatriáciu a diéty, na mieste, kde daný zamestnanec už žil a pracoval, je nehanebné zneužívanie peňazí daňovníkov a je v rozpore so služobným poriadkom; požaduje objasnenie podmienok každej dlhodobej služobnej cesty, a najmä zverejnenie dôvodov a nákladov danej dlhodobej služobnej cesty;

33.  pripomína, že všetci úradníci a iní zamestnanci Únie, ktorí pracujú v kabinetoch, musia v súlade s pravidlami stanovenými v služobnom poriadku vykonávať svoje úlohy výlučne so zreteľom na záujmy Únie; poukazuje na to, že úradníci Únie sú platení z peňazí daňovníkov, ktoré nie sú určené na financovanie tlačových zamestnancov alebo iných zamestnancov presadzujúcich akékoľvek vnútroštátne politické záujmy predsedu; vyzýva Predsedníctvo, aby do predpisov Európskeho parlamentu zaviedlo jasné ustanovenia;

34.  berie na vedomie rozhodnutie predsedu z 21. októbra 2015, ktorého zámerom bolo vymenovať ľudí na riadiace pozície v Európskom parlamente bez dodržania postupov, a to najmä bez výzvy na podávanie prihlášok; konštatuje, že toto rozhodnutie nie je v súlade s pravidlami (odpoveď administratívy v súvislosti s druhým dotazníkom výboru CONT); trvá na tom, aby toto rozhodnutie predsedu bolo oficiálne zrušené;

35.  konštatuje, že predseda 15. decembra 2015 sám sebe udelil oprávnenie prideliť neobmedzený osobitný príspevok pre zamestnancov svojej kancelárie, ktorého výška prekračuje súčasný príspevok na kanceláriu, napriek tomu, že služobný poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie o takomto osobitnom príspevku; znovu sa vracia k otázke zákonnosti takéhoto oprávnenia a platnosti osobitných príspevkov; žiada, aby sa zvážilo, či by sa uvedené rozhodnutie nemalo zrušiť;

Riadenie programu príspevkov pre skupiny návštevníkov

36.  berie na vedomie skutočnosť, že Predsedníctvo prijalo 24. októbra 2016 prepracované pravidlá o vyplácaní finančných príspevkov pre sponzorované skupiny návštevníkov;

37.  víta skutočnosť, že sa tým značne obmedzujú platby v hotovosti a zavádzajú povinné elektronické prevody, čím sa znižuje riziko krádeže, ako aj poškodenia dobrej povesti Európskeho parlamentu, pričom sa však stále zachováva značná flexibilita; podporuje zámer Predsedníctva zhodnotiť revidovaný systém po jednom roku vykonávania; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že je možné menovať asistentov poslancov, aby dostávali platby na svoje osobné účty a potvrdzovali výdavky skupiny; vyjadruje znepokojenie nad tým, že to kladie zbytočnú právnu a finančnú zodpovednosť na akreditovaných asistentov poslancov a vystavuje ich potenciálnym rizikám; naliehavo vyzýva Predsedníctvo, aby prednostne túto záležitosť opätovne preskúmalo;

38.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament udelil absolutórium svojmu predsedovi za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2014 a v poslednej chvíli vypustil dôležité odseky, ktoré vyvolávali ďalšie otázky týkajúce sa politických činností predsedu a jeho krokov týkajúcich sa financií počas európskych volieb v roku 2014;

Register transparentnosti a konflikt záujmov

39.  víta čoraz väčšiu pozornosť, ktorú médiá a verejnosť venujú Európskemu parlamentu a jeho administratíve; konštatuje však, že pre niektorých novinárov je ťažké získať špecifické informácie, ktoré hľadajú; poukazuje na to, že transparentnosť Európskeho parlamentu a jeho administratívy má kľúčový význam pre legitímnosť inštitúcie a že by sa mal zlepšiť prístup k informáciám, avšak v každom prípade v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov;

40.  vyzýva Predsedníctvo, aby na webovej stránke Európskeho parlamentu uverejnilo príslušné dokumenty, ktoré mu predkladá generálny tajomník, v strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ tomu nebráni povaha informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté, ako je to napríklad pri ochrane osobných údajov;

41.  zdôrazňuje potrebu transparentnejšej a prístupnejšej práce interných rozhodovacích orgánov Európskeho parlamentu, najmä Predsedníctva; žiada, aby programy schôdzí Predsedníctva boli včas zverejňované na intranete a aby zápisnice zo schôdzí boli zverejňované rýchlejšie; konštatuje, že nie je potrebné čakať na ich preklad do všetkých jazykov;

42.  pripomína povinnosť poslancov okamžite informovať administratívu o akýchkoľvek zmenách v ich vyhláseniach o záujmoch;

43.  žiada generálneho tajomníka, aby postúpil toto uznesenie Predsedníctvu a upozornil na všetky požiadavky týkajúce sa krokov alebo rozhodnutí Predsedníctva; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval akčný plán a harmonogram, ktorý by Predsedníctvu umožnil prijímať opatrenia nadväzujúce a/alebo reagujúce na odporúčania uvedené v uzneseniach Európskeho parlamentu o absolutóriu a aby začlenil výsledky do výročného dokumentu o monitorovaní; žiada generálneho tajomníka, aby včas informoval Výbor pre rozpočet a CONT o všetkých projektoch s veľkým vplyvom na rozpočet, ktoré boli predložené Predsedníctvu;

44.  domnieva sa, že poslanci by mali mať možnosť používať webovú stránku Európskeho parlamentu na to, aby zaisťovali svojim voličom čo najväčšiu transparentnosť svojich činností, a vyzýva preto generálneho tajomníka, aby vytvoril systém, ktorý by poslanci mohli používať na uverejňovanie podrobných informácií o svojich stretnutiach so zástupcami záujmových skupín; a naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby to umožnil bez ďalších odkladov, ako už Európsky parlament žiadal vo svojom uznesení o absolutóriu za rok 2014;

45.  vyzýva Predsedníctvo, aby vypracovalo a zverejnilo pravidlá týkajúce sa použitia príspevku na všeobecné výdavky (PVV);

46.  berie na vedomie nízku mieru informovanosti poslancov o možnosti vrátiť prebytok z príspevku na všeobecné výdavky; pripomína poslancom, že príspevok na všeobecné výdavky nepredstavuje dodatočný osobný plat; žiada generálneho tajomníka, aby prioritne propagoval túto možnosť; naliehavo vyzýva poslancov, aby prebytky vrátili na konci svojho funkčného obdobia;

47.  rovnako vyzýva generálneho tajomníka, aby poslancom, ktorí by chceli na svojich webových stránkach uverejňovať údaje o vyplatení akýchkoľvek iných príspevkov Európskeho parlamentu, poskytol zodpovedajúce záznamy údajov, ktoré by bolo možné ľahko znovu spracovať;

48.  ďalej vyzýva generálneho tajomníka, aby bol podobne nápomocný politickým skupinám, ktoré prejavia záujem;

49.  konštatuje, že na webovej stránke Európskeho parlamentu je prístupný celý rad dokumentov týkajúcich sa rozhodnutia o uznaní európskych politických strán a európskych politických nadácií spolu s podrobnými informáciami o konečnej sume financovania; žiada Európsky parlament, aby požiadal Komisiu o predloženie návrhu na revíziu súčasného právneho aktu Únie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických strán a nadácií(4), ktorý by obsahoval prísnejšie požiadavky na vytvorenie európskych politických nadácií s cieľom predchádzať zneužívaniu;

50.  víta zavedenie osobitného formulára pre spravodajcov, v ktorom môžu uviesť, ktorí zástupcovia záujmových skupín ovplyvnili ich správy (legislatívna stopa);

51.  pripomína svoju požiadavku na administratívu Európskeho parlamentu o predloženie správy o používaní priestorov Európskeho parlamentu záujmovými skupinami a inými externými organizáciami;

52.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že bude zrejme potrebné ďalšie zlepšenie kódexu správania poslancov s cieľom predchádzať konfliktom záujmov, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť:

   plateným vedľajším zamestnaniam poslancov;
   lobistickým aktivitám bývalých poslancov zameraným na európske inštitúcie počas obdobia, v ktorom majú nárok na prechodný príspevok;
   registrácii vyhlásení poslancov o záujmoch;
   zloženiu a právomociam poradného výboru;

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

53.  víta vypracovanie ukazovateľov na meranie výkonnosti komunikačných činností Európskeho parlamentu a vyzýva generálneho tajomníka, aby v správe o činnosti Európskeho parlamentu za rok 2016 venoval osobitnú kapitolu účinnosti tohto nového prístupu v oblasti komunikácie založeného na výkonnosti;

54.  podporuje rôzne programy zamerané na uľahčenie návštev novinárov a občanov, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o činnostiach Európskeho parlamentu;

55.  pripomína v tomto ohľade svoju požiadavku vyjadrenú pri udelení absolutória za rok 2014, v ktorej bolo uvedené, že webové stránky Európskeho parlamentu sú naďalej pre užívateľov zle používateľné, ťažko sa na nich orientuje a že doteraz nezohľadňujú najnovší technologický vývoj, v dôsledku čoho je ťažké nájsť na nich rýchlo príslušné informácie; taktiež bolo poukázané na to, že vzhľadom na význam komunikácie s európskymi občanmi webové stránky neprispievajú k zlepšeniu obrazu Európskeho parlamentu v očiach širokej verejnosti;

56.  vyzýva generálne riaditeľstvo pre komunikácie (GR COMM), aby vytvorilo účinnejšie a pre používateľov praktickejšie webové stránky, ktorých súčasťou bude účinnejší internetový vyhľadávač, ktorý zvýši povedomie verejnosti o Európskom parlamente a bude vo väčšej miere priamo reagovať na potreby a záujmy občanov; konštatuje, že boli dosiahnuté len priemerné výsledky napriek tomu, že boli vynaložené značné zdroje;

57.  vyjadruje obavy v súvislosti s účinnosťou komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu; vyzýva v tejto súvislosti na obsiahlu revíziu súčasnej stratégie a najmä na aktívnejší prístup k tým, ktorí sa automaticky nezaujímajú o činnosti Európskeho parlamentu alebo sú možno voči jeho fungovaniu dokonca skeptickí; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval novú stratégiu s cieľom rozšíriť jej záber a zapojiť aj týchto občanov, a to aj uľahčením prístupu k informáciám, primerane riešiť neopodstatnené predsudky voči Európskemu parlamentu, bez toho, aby sa organizovali zbytočné a nákladné propagačné kampane;

58.  zdôrazňuje, že je potrebné nanovo vymedziť poslanie informačných kancelárií Európskeho parlamentu optimalizovaným používaním nových komunikačných technológií a vzorcov a využitím ich výhodnej geografickej polohy, t. j. v blízkosti občanov, na ďalšie posilnenie činností na miestnej úrovni, ako sú diskusie s poslancami a občianskou spoločnosťou, s cieľom vypočuť si názory ľudí a spolupracovať s nimi; zdôrazňuje, že internetová rozprava a pozornosť médií vyvolaná takýmito podujatiami by mohli prispieť k tomu, aby sa záber oslovených občanov ešte rozšíril; konštatuje, že náklady na budovy a zamestnancov v prípade informačných kancelárií v členských štátoch sú neúmerne vysoké oproti tomu, koľko peňazí sa vynakladá na hlavné funkcie týchto kancelárií; vyzýva generálneho tajomníka, aby na konci roka 2017 predložil výboru CONT podrobnú správu o činnostiach a financiách informačných kancelárií v Bruseli aj v Štrasburgu s osobitným dôrazom na to, akú pridanú hodnotu vytvárajú;

59.  vyjadruje znepokojenie nad odpoveďami na otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa informačných kancelárií Európskeho parlamentu v niektorých členských štátoch, pretože vo väčšine prípadov vzniká z plnenia skutočných cieľov a úloh týchto kancelárií len zlomok ich prevádzkových nákladov, zatiaľ čo najväčší podiel peňazí sa vynakladá na prenájom kancelárií a platy a cestovné výdavky ich zamestnancov;

60.  vyzýva generálneho tajomníka, aby zlepšil vnútornú komunikáciu medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami, aby sa tak napríklad o rozvoji nového dôležitého nástroja, akým je tzv. legislatívny vlak, dozvedela široká verejnosť tak v rámci inštitúcie, ako aj mimo nej;

Cena LUX

61.  víta spoločnú prezentáciu vo výbore CONT a Výbore pre kultúru a vzdelávanie o prieskume, ktorý sa uskutočnil na základe požiadavky pri udeľovaní absolutória za rok 2013, aby sa zistilo, či je Cena LUX dobre známa a ako je prípadne vnímaná v príslušných členských štátoch, a prezentáciu získaných poznatkov;

62.  pripomína, že prieskum sa hlavne týkal informovanosti poslancov EP a filmových tvorcov o Filmovej cene LUX, ktorej cieľom je ukázať občanom odhodlanie Európskeho parlamentu týkajúce sa spoločných hodnôt, ako sú ľudské práva a solidarita, ako aj jeho záväzok voči kultúrnej a jazykovej rozmanitosti;

63.  konštatuje, že miera záujmu o prieskum bola nízka, zapojilo sa 18 % všetkých poslancov Európskeho parlamentu, t. j. 137 poslancov zo všetkých politických skupín a členských štátov, a spomedzi týchto poslancov viac ako 90 % vie o Filmovej cene LUX, 75 % chápe jej účel a viac ako 80 % ju vníma pozitívne;

64.  nie je presvedčený o správnosti metódy výberu, ktorou poslanci rozhodujú o nomináciách a konečnej voľbe nositeľa ceny, a vyzýva Predsedníctvo, aby predložilo správu o alternatívnych modeloch na dosiahnutie želaných výsledkov, napríklad podporovaním obdobnej iniciatívy samotných organizácií filmových tvorcov;

65.  poznamenáva, že hoci sa v priebehu rokov počet divákov zvýšil, počet 43 000 v celej Únii je stále veľmi nízky a vyvoláva pochybnosti o tom, či má Cena Lux opodstatnenie;

Dom európskej histórie

66.  vyjadruje poľutovanie nad opakovaným odkladaním otvorenia Domu európskej histórie, ktoré bolo pôvodne plánované na marec 2016, následne odložené na september a november 2016 a teraz je naplánované na 6. mája 2017;

67.  so znepokojením berie na vedomie pokračujúce diskusie o povahe dočasných výstav; zdôrazňuje význam akademickej nezávislosti Domu európskej histórie z hľadiska obsahu a prezentácie výstav, o ktorých by sa malo rozhodovať výlučne na základe muzeálnych a historických kritérií;

68.  teší ho, že Dom európskej histórie podľa odhadov uvíta 250 000 návštevníkov ročne; poukazuje na to, že ročné prevádzkové náklady tohto zariadenia sa vopred odhadujú na 13,3 milióna EUR; vyjadruje znepokojenie nad pomerne nízkym počtom návštevníkom v porovnaní s vysokými prevádzkovými nákladmi so zreteľom na to, že v roku 2015 Európsky parlament uvítal 326 080 návštevníkov a prevádzkové náklady predstavovali len 4,3 milióna EUR;

69.  poznamenáva, že zriadením Parlamentária a otvorením Domu európskej histórie sa Parlament a jeho okolie stáva pre občanov a turistov atrakciou, ktorá prinesie lepšie znalosti o úlohe Európskeho parlamentu a ktorá bude pre občanov dôkazom toho, že Parlament je oddaný spoločným hodnotám, ako sú ľudské práva a solidarita; žiada, aby Predsedníctvo zvážilo možnosť začať dialóg s miestnymi orgánmi s cieľom zistiť, ako by tieto orgány mohli prispieť k financovaniu a správe Domu európskej histórie;

70.  vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo takú zmenu vedenia Domu európskej histórie, aby sa viac uplatňoval medziinštitucionálny prístup, a preskúmalo možnosť ďalšej spolupráce s ostatnými inštitúciami Únie, najmä s Komisiou a Radou;

71.  víta rozhodnutie Komisie prispievať na prevádzkové náklady Domu európskej histórie sumou 800 000 EUR ročne; domnieva sa však, že Komisia by mala prispievať na odhadované ročné prevádzkové náklady oveľa väčším podielom;

Generálne riaditeľstvo pre personál (GR PERS)

72.  konštatuje, že k 31. decembru 2015 bolo v rámci sekretariátu zamestnaných celkovo 5 391 úradníkov a dočasných zamestnancov (zvýšenie o 96 v porovnaní s 31. decembrom 2014) a v rámci politických skupín bolo celkovo zamestnaných 771 úradníkov a dočasných zamestnancov (nárast o 26 v porovnaní s 31. decembrom 2014); konštatuje, že spolu so zmluvnými zamestnancami bolo GR PERS zodpovedné za 9 402 zamestnancov (nárast o 467 v porovnaní s 31. decembrom 2014);

73.  berie na vedomie, že k 1. januáru 2015 bolo zrušených 47 pracovných miest v pláne pracovných miest Európskeho parlamentu v súlade s revíziou služobného poriadku z roku 2014 a s VFR na roky 2014 – 2020, v dôsledku čoho zostalo v pláne pracovných miest celkovo 6 739 miest, z toho 5 723 (84,9 %) na sekretariáte a 1 016 (15,1 %) v politických skupinách; konštatuje, že k 31. decembru 2015 bolo na sekretariáte neobsadených 4,9 % pracovných miest v porovnaní s 9,6 % na konci roka 2014;

74.  víta skutočnosť, že rodová vyváženosť na pozíciách generálnych riaditeľov vzrástla z 18,2 %/81,8 % v roku 2014 na 33,3 %/66,7 % v roku 2015, avšak poznamenáva, že rodová vyváženosť na pozíciách riaditeľov klesla z 34 %/66 % v roku 2014 na 31,1 %/68,9 % v roku 2015; pripomína, že ženy tvoria absolútnu väčšinu zamestnancov Parlamentu, ale zastávajú len obmedzenú časť riadiacich pozícií; poznamenáva, že stav rodovej vyváženosti, pokiaľ ide o funkcie vedúcich oddelení, sa naďalej zlepšoval nárastom z 30 %/70 % na konci roka 2014 na 31,2 %/68 % na konci roka 2015; zdôrazňuje, že nerovnováha na riadiacich pozíciách teda pretrváva a že program rovnakých príležitostí pre tieto pracovné miesta je aj naďalej nanajvýš dôležitý; rozhodne sa domnieva, že do roku 2019 by mal Parlament mať na riadiacich pozíciách najmenej 40 % žien;

75.  vyjadruje prekvapenie nad tým, že Poradný výbor Európskeho parlamentu pre menovanie vysokých úradníkov pozostáva výlučne z vyššieho manažmentu, a vyzýva generálneho tajomníka, aby doň zahrnul aj zástupcu združenia zamestnancov;

76.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, najmä pomer medzi počtom zamestnancov s určitou štátnou príslušnosťou a počtom obyvateľov ich príslušného členského štátu by mala byť aj naďalej významným prvkom riadenia ľudských zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004; víta skutočnosť, že Európsky parlament dosiahol celkovo vyvážené zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré do Únie vstúpili pred rokom 2004 a potom; poukazuje však na to, že tieto členské štáty predstavujú na všetkých troch pracoviskách len 3 % zamestnancov na úrovni „vyšších administrátorov“ (AD12 – 16) v porovnaní s ich podielom na populácii Únie, t. j. 21 %, a že je tu teda stále potrebný pokrok;

77.  uznáva, že v prípade určitých činností, ako napríklad prevádzkovanie jedální a upratovanie, bolo externé zabezpečovanie činností pre Európsky parlament uprednostňovanou možnosťou a že v dôsledku toho môže v určitých GR počet externých zamestnancov v priestoroch Európskeho parlamentu dokonca presiahnuť počet úradníkov;

78.  konštatuje však, že takýmito rozhodnutiami o externom zabezpečovaní činností nemožno vysvetliť využívanie všetkých externých zamestnancov a že napríklad na generálnom riaditeľstve pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC) je ťažké vysvetliť pomer medzi počtom externých zamestnancov a úradníkov;

79.  vyjadruje názor, že externí zamestnanci by nemali byť využívaní na kompenzáciu zníženia počtu pracovných miest dohodnutého v rámci revízie služobného poriadku v roku 2014 a súčasného VFR;

80.  berie na vedomie odpovede generálneho tajomníka týkajúce sa podmienok uzatvárania zmlúv Európskeho parlamentu s externými zamestnancami; zdôrazňuje, že administratíva musí dôsledne a systematicky zabezpečovať prísne dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa zamestnávania, bezpečnosti a sociálneho zabezpečenia atď. zo strany poskytovateľov služieb vo vzťahu ku všetkým externým zamestnancom, ktorí pracujú v priestoroch Európskeho parlamentu, napríklad v jedálňach, v upratovacej službe a údržbe; vyzýva Európsky parlament, aby zaviedol riadne mechanizmy včasného upozornenia a monitorovania na prevenciu a odhaľovanie akýchkoľvek ojedinelých alebo systematických prípadov nedbanlivosti, zneužitia či porušenia predpisov, čo by mu umožnilo prijať okamžité kroky;

81.  konštatuje, že postup zameraný na interné zabezpečovanie bezpečnostnej služby v Európskom parlamente je ukončený a že ten istý postup teraz prebieha v súvislosti so šoférmi; vyzýva generálneho tajomníka, aby informoval výbor CONT o poznatkoch, ktoré vyplynuli z týchto postupov, a o akýchkoľvek úsporách, ktoré sa v ich dôsledku dosiahli;

82.  so znepokojením konštatuje, že pracovníci jedální nie sú odmeňovaní podľa hodín uvedených v ich zmluvách počas týždňov, keď poslanci pracujú inde, ako sú napríklad týždne vo volebných obvodoch alebo plenárne schôdze v Štrasburgu, a že značný počet ich musí pracovať na skrátený úväzok, čo má vplyv na ich zamestnanosť a zárobky; vyzýva generálneho tajomníka, aby po rokovaní s poskytovateľom služieb pre jedálne navrhol riešenie, ktoré ich zamestnancom zaručí každý týždeň pravidelný pracovný čas a mzdu;

83.  konštatuje, že na konci roka 2015 v Európskom parlamente pracovalo 1 813 akreditovaných asistentov poslancov v porovnaní s 1 686 v predchádzajúcom roku; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala právam akreditovaných asistentov poslancov a miestnych asistentov, keďže ich zmluvy priamo súvisia s mandátom poslancov, ktorým pomáhajú, so zreteľom na to, že akreditovaní asistenti poslancov patria medzi zamestnancov, ktorí majú pracovnú zmluvu s Európskym parlamentom, zatiaľ čo na miestnych asistentov sa vzťahujú rôzne vnútroštátne právne predpisy;

84.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotiaca správa o uplatňovaní pravidiel, ktorými sa riadia akreditovaní asistenti poslancov, nebola predložená výboru CONT pred koncom roka 2016, ako bolo požadované v uznesení o udelení absolutória za rok 2014, a že ešte stále nebola predložená;

85.  poukazuje na to, že v prípadoch obťažovania alebo oznamovania nekalých praktík sú akreditovaní asistenti poslancov v mimoriadne zraniteľnej situácii, keďže ich zmluvy sú založené na vzájomnej dôvere medzi poslancom a jeho asistentom; konštatuje, že ak táto dôvera chýba, už táto skutočnosť je sama osebe dôvodom ukončenia zmluvy; okrem toho konštatuje, že ak poslanec musí odstúpiť z dôvodu poškodenia dobrého mena v dôsledku trestného činu alebo iného porušenia práva, spravidla to znamená, že zmluvy všetkých jeho asistentov budú takisto ukončené; vyzýva preto na okamžité posilnenie zastúpenia akreditovaných asistentov poslancov v poradnom výbore pre otázky obťažovania, pričom sa zaručí rodová vyváženosť, ako už bolo požadované v súvislosti s absolutóriom za roky 2013 a 2014; vyzýva Predsedníctvo, aby vyčlenilo zodpovedajúce prostriedky na pokrytie cestovných výdavkov a diét akreditovaných asistentov poslancov, ktorí predložili sťažnosti a ktorí často nemajú potrebné prostriedky na to, aby osobne prišli do Bruselu a predniesli svoju vec výboru pre otázky obťažovania; žiada tiež, aby sa pri budúcej revízii služobného poriadku preskúmala možnosť opatrení finančnej kompenzácie pre akreditovaných asistentov poslancov, aby sa tak zaručilo rovnaké zaobchádzanie s akreditovanými asistentmi poslancov a uznanie ich osobitnej zraniteľnosti v prípadoch obťažovania alebo oznamovania nekalých praktík;

86.  víta zámer administratívy pristúpiť k úpravám paušálnych príspevkov na služobné cesty do Štrasburgu, ktoré dostávajú akreditovaní asistenti poslancov a ktoré sú výrazne nižšie ako v prípade stálych úradníkov; zdôrazňuje, že táto úprava by mala byť založená na transparentnej metóde výpočtu a že by mala byť v priamej korelácii s nedávnou úpravou príspevkov a stropov výdavkov na ubytovanie smerom nahor, ktoré dostávajú stáli úradníci; zdôrazňuje tiež, že na účel budúcich revízií by sa mala zaviesť automatická indexácia príspevkov;

87.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Predsedníctvo nereagovalo na požiadavky, ktoré Európsky parlament predniesol vo svojich uzneseniach o absolutóriu za roky 2013 a 2014, aby sa na akreditovaných asistentov poslancov vzťahovali tie isté denné príspevky ako na iných zamestnancov; žiada generálneho tajomníka, aby pred uskutočnením akýchkoľvek zmien predložil odhad dodatočných nákladov, ktoré by v dôsledku tejto úpravy vznikli; pritom zdôrazňuje, že súčasné stropy náhrad výdavkov na služobné cesty platné pre akreditovaných asistentov poslancov sa neupravovali od roku 2009 a že rozdiel medzi akreditovanými asistentmi poslancov a ostatnými zamestnancami sa ešte viac zvýšil na úroveň minimálne 40 % po zavedení nových stropov schválených Radou 9. septembra 2016, ktoré sa od 10. septembra 2016 zatiaľ uplatňujú len na úradníkov; vyzýva preto Predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia na vyriešenie týchto rozdielov;

88.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že obdobie, na ktoré je akreditovaný asistent poslanca zamestnaný, sa v prípade úmrtia alebo odstúpenia príslušného poslanca končí na konci daného kalendárneho mesiaca; zdôrazňuje, že by to mohlo znamenať, že akreditovaný asistent poslanca by nemal ani len jednodňovú výpovednú dobu, ak sa mandát poslanca skončí v posledný deň daného mesiaca; žiada, aby sa táto neprijateľná situácia vyriešila pri budúcej revízii služobného poriadku tým, že sa obdobia výpovednej doby naviažu na vymedzené obdobie, napríklad štyri týždne, a nie na kalendárne mesiace; ďalej vyzýva Predsedníctvo, aby čo najskôr zaviedlo dočasné opatrenia, ktoré poskytnú dočasné riešenie tohto problému, kým sa neuskutoční táto právna revízia;

89.  vyjadruje znepokojenie nad údajnou praxou, keď poslanci nútia akreditovaných asistentov, aby cestovali na služobné cesty, najmä do Štrasburgu, bez služobných príkazov, bez úhrady nákladov na služobnú cestu alebo jednoducho bez úhrady cestovných výdavkov; zastáva názor, že takéto praktiky umožňujú zneužívanie: ak akreditovaní asistenti poslancov cestujú bez cestovného príkazu, nielenže si musia platiť náklady z vlastných prostriedkov, ale zároveň sa na nich nevzťahuje poistenie na pracovisku; vyzýva Predsedníctvo, aby zaručilo riadne uplatňovanie služobného poriadku a ukladalo postihy poslancom, ktorí porušujú pravidlá;

90.  konštatuje, že stážisti majú nárok na zľavu 0,50 EUR z ceny za hlavné jedlá vo všetkých samoobslužných reštauráciách v Bruseli a v Luxemburgu a 0,80 EUR v Štrasburgu; domnieva sa však, že vzhľadom na priemernú výšku ich platov a vysoké ceny za posledné dva roky táto zľava nie je dostatočne veľká na to, aby mala čo i len minimálny vplyv na ich financie; vyzýva generálneho tajomníka, aby zaručil zníženie cien zodpovedajúce ich zárobkom;

91.  vyzýva Predsedníctvo, aby zaistilo, že sociálne a dôchodkové práva akreditovaných asistentov poslancov, ktorí pracovali bez prerušenia počas dvoch posledných volebných období, budú zaručené; v tejto súvislosti vyzýva administratívu, aby predložila návrh, v ktorom sa pri výpočte obdobia služby 10 rokov stanoveného v služobnom poriadku vezme do úvahy rozhodnutie o skoršom usporiadaní volieb v roku 2014, ako aj čas strávený výberovým konaním;

92.  vyzýva Konferenciu predsedov, aby opätovne zvážila možnosť, že by akreditovaní asistenti poslancov za určitých podmienok sprevádzali poslancov pri oficiálnych parlamentných delegáciách a služobných cestách, ako už požadovali niektorí poslanci;

93.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby preskúmali a vyriešili problémy, ktoré v súvislosti s akreditovanými asistentmi poslancov vznikajú najmä v dôsledku poslednej zmeny funkčného obdobia (napríklad meškanie pri podpisovaní zmlúv, prerušenie zmlúv, skorší termín volieb do Európskeho parlamentu atď.) a ktoré môžu mať vážne dôsledky pre nadobúdanie pracovných práv akreditovaných asistentov poslancov v budúcnosti; žiada, aby zástupcovia akreditovaných asistentov poslancov boli zapojení do hľadania riešení;

94.  žiada Európsky parlament, aby v záujme rovnakých príležitostí a dodržiavania zamestnaneckých práv prijal usmernenia o pridelení platovej triedy akreditovaným asistentom poslancov a pre každú funkčnú skupinu vypracoval zodpovedajúci jasný opis pracovnej činnosti, povinností a úloh;

95.  konštatuje, že v roku 2015 skončilo výkon služby 154 zamestnancov, z toho 126 odišlo do dôchodku, 13 do invalidného dôchodku, v deviatich prípadoch išlo o odstúpenie a v šiestich prípadoch o úmrtie; vyzýva generálneho tajomníka, aby prísne presadzoval dodržiavanie článku 16 štvrtého odseku služobného poriadku o možných konfliktoch záujmov po skončení služby v Európskom parlamente, najmä v prípadoch odstúpenia, pretože je pozoruhodné, že nikdy neboli zverejnené žiadne prípady možných konfliktov záujmov;

96.  konštatuje so znepokojením, že neboli prijaté žiadne osobitné opatrenia týkajúce sa zamestnancov v prípade, že sa určitý členský štát rozhodne vystúpiť z Únie; uznáva, že táto otázka má význam pre všetky európske inštitúcie, a vyzýva generálneho tajomníka, aby nadviazal dialóg s Komisiou s cieľom zaistiť, že britskí zamestnanci sa nestanú obeťami Brexitu a že ich práva podľa právnych predpisov, zmluvné a nadobudnuté práva budú v plnej miere zachované;

97.  požaduje účinnejšie organizovanie kurzov odbornej prípravy tak, aby zodpovedali osobitným potrebám akreditovaných asistentov poslancov; vyzýva administratívu, že by mala predovšetkým zohľadňovať harmonogram parlamentných činností a činností poslancov a stanovovať zodpovedajúce a individuálne prispôsobené harmonogramy a špecifické témy;

98.  upozorňuje na skutočnosť, že 43 % zamestnancov Európskeho parlamentu sa domnieva, že telepráca by mala pozitívny vplyv na ich spokojnosť so zamestnaním; zdôrazňuje, že Európsky parlament je jediná inštitúcia, ktorá nezaviedla teleprácu a systém pružného pracovného času, ktoré už mnoho rokov existujú vo väčšine ostatných inštitúcií vrátane Komisie, kde už boli preukázané výsledky z hľadiska zvýšenej produktivity a vyššej kvality života zamestnancov; konštatuje, že Európsky parlament zaviedol príležitostnú teleprácu v októbri 2016; žiada generálneho tajomníka, aby všetky zainteresované útvary vrátane poslancov a ich asistentov informoval o vykonávaní takto vykonávanej služby; požaduje tiež, aby bol systém pružného pracovného času čo najskôr zahrnutý do pracovných postupov Európskeho parlamentu;

99.  vyzýva Európsky parlament, aby zmenil svoje pravidlá týkajúce sa stáží, ktoré ponúkajú poslanci a politické skupiny, s cieľom zlepšiť postavenie stážistov v Európskom parlamente vrátane ich dôstojného odmeňovania, stanovenia obmedzenej dĺžky stáží a príslušnej dohody;

GR FINS

Zákazky zadané Európskym parlamentom

100.  s uspokojením konštatuje, že Európsky parlament uverejňuje na svojej webovej stránke úplný ročný zoznam všetkých svojich dodávateľov, ktorí získali zákazky v hodnote nad 15 000 EUR, a že na tomto zozname sa uvádza aj meno a adresa dodávateľa, typ a predmet zákazky, jej trvanie, jej hodnota, postup, ktorý bol použitý, a príslušné generálne riaditeľstvo;

101.  poukazuje na to, že tento zoznam presahuje rámec požiadaviek na transparentnosť, ktoré sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách; nabáda všetky inštitúcie Únie, aby poskytli úplné informácie o všetkých dodávateľoch a zákazkách zadaných prostredníctvom verejného obstarávania vrátane prípadov priameho zadania alebo užších súťaží;

102.  podporuje záver Dvora audítorov, že inštitúcie Únie potrebujú zriadiť jeden verejný archív informácií o svojich verejných zákazkách s cieľom umožniť účinnú transparentnosť a účinné následné monitorovanie ich verejného obstarávania;

103.  poukazuje na to, že napriek predchádzajúcim výzvam na zlepšenie sú služby, ktoré ponúka cestovná kancelária Európskeho parlamentu, naďalej neuspokojivé, pretože ceny sú relatívne vysoké a kancelárii sa nepodarilo dohodnúť sa s veľkými leteckými spoločnosťami na zmluvách s lepšími sadzbami a s pružnejšími podmienkami cestovania;

104.  vyzýva cestovnú kanceláriu, aby aktívne vyhľadávala ponuky s nižšími cenami bez ohľadu na to, o akú leteckú spoločnosť ide; požaduje, aby cestovná agentúra zaviedla možnosť spätnej väzby (prieskum spokojnosti používateľov) s cieľom zistiť, v ktorých oblastiach by bolo možné dosiahnuť ďalší pokrok;

Dobrovoľný dôchodkový fond

105.  konštatuje, že dobrovoľný dôchodkový fond zvýšil svoj odhadovaný poistno-matematický deficit na konci roka 2015 na 276,8 milióna EUR; ďalej konštatuje, že na konci roka 2015 predstavovala suma čistých aktív, ktoré treba zohľadniť, 155,5 milióna EUR a suma poistného záväzku 432,3 milióna EUR;

106.  pripomína, že tieto plánované budúce záväzky sú rozložené na niekoľko desaťročí, konštatuje však, že celková suma vyplatená v roku 2015 prostredníctvom dobrovoľného dôchodkového fondu predstavuje 15,8 milióna EUR;

107.  upozorňuje, že to vyvoláva obavy z možného vyčerpania fondu a že Európsky parlament ručí za vyplácanie dôchodkových práv, pokiaľ tento fond nedokáže plniť svoje záväzky;

108.  vyzýva opäť Predsedníctvo, aby čo najskôr uskutočnilo posúdenie súčasného stavu dôchodkového fondu;

109.  pripomína odsek 112 minuloročného uznesenia o absolutóriu(5), v ktorom sa požaduje posúdenie aktuálnej situácie v dôchodkovom fonde; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto posúdenie zatiaľ nebolo zabezpečené;

110.  pripomína, že Súdny dvor v roku 2013 rozhodol, že rozhodnutie o zvýšení veku odchodu do dôchodku pre účastníkov fondu zo 60 na 63 rokov, aby sa predišlo predčasnému vyčerpaniu kapitálu a aby sa fond zosúladil s novým štatútom poslancov, je platné;

111.  domnieva sa, že zatiaľ čo vnútroštátne dôchodkové fondy spravidla musia spĺňať prísne normy a nesmú mať vôbec žiadny poistno-matematický deficit, dobrovoľný dôchodkový fond v súčasnosti čelí poistno-matematickému deficitu vo výške 64 % poistného záväzku, a vyzýva generálneho tajomníka, aby Predsedníctvu predložil obsiahly akčný plán s cieľom predísť predčasnému vyčerpaniu fondu;

Ostatné záležitosti

112.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pri výbere finančných inštitúcií, s ktorými Európsky parlament spolupracuje v záležitostiach týkajúcich sa jeho platieb a účtov, sa nevenuje žiadna pozornosť politikám týchto inštitúcií, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť podnikov, a vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že v budúcnosti bude Európsky parlament spolupracovať najmä s finančnými inštitúciami, ktoré majú investičné politiky zamerané na udržateľnosť a ostatné aspekty sociálnej zodpovednosti podnikov;

113.  zdôrazňuje, že Európsky parlament mal v roku 2015 na bankových účtoch v priemere 106,25 milióna EUR, z ktorých neplynul žiadny príjem z úrokov; vyzýva generálneho tajomníka, aby preskúmal, či je potrebné mať takýto vysoký objem likvidity, a najmä ho vyzýva, aby v tejto súvislosti zlepšil správu pokladnice a v prípade možnosti našiel spôsoby, ako zvýšiť výnosy z takýchto vkladov;

GR ITEC

114.  vyjadruje spokojnosť s vykonávaním strategických usmernení GR ITEC na obdobie 2014 – 2019; domnieva sa, že v oblasti elektronického pracovného prostredia pre poslancov a zamestnancov sa vykonáva mnoho zmien, ale že ich dôsledky vrátane nových príležitostí sú pomerne neznáme a že tieto zmeny sa rozvíjajú hlavne v rámci GR ITEC; vyzýva na užšiu spoluprácu medzi GR ITEC a GR COMM v záujme zlepšenia vnútornej a vonkajšej komunikácie o mnohých inováciách, ktoré už boli alebo čoskoro budú realizované;

115.  chápe úsilie GR ITEC zvýšiť mieru vyhľadávania webových stránok Európskeho parlamentu vo vyhľadávači Google; zastáva však tiež názor, že vyhľadávač na samotnej webovej stránke Európskeho parlamentu by mal viesť k užitočným výsledkom, aby používatelia mohli skutočne využívať portál tejto stránky tak, aby sa rýchlo dostali na príslušné webové stránky; je znepokojený tým, že v súčasnosti tento vyhľadávač riadne nefunguje, a vyzýva generálneho tajomníka, aby našiel rýchle riešenie tohto dlhodobého problému;

116.  so znepokojením konštatuje, že napriek tomu, že v oblasti pôsobnosti GR ITEC vznikajú každý rok výdavky vo výške viac ako 35 miliónov EUR na nákup nového hardvéru, neexistuje žiadna jasná politika pre environmentálne a sociálne udržateľné verejné obstarávanie, a vyzýva generálneho tajomníka, aby v tejto súvislosti vypracoval akčný plán s cieľom zabezpečiť, aby v budúcnosti všetky výzvy na predkladanie ponúk zahŕňali environmentálne a sociálne kritériá na výber hardvéru;

117.  vyzýva GR ITEC, aby zabezpečilo prístupnosť všetkých webových stránok Európskeho parlamentu pre prenosné zariadenia, pretože, hoci veľký počet návštevníkov stránok používa na prístup na stránky Európskeho parlamentu a špecializovaných výborov iPad alebo mobilný telefón, nemožno povedať, že súčasné rozhranie je kompatibilné s prenosnými zariadeniami; navrhuje zavedenie opatrení, ktorými sa evidentne a v primeranom čase zlepší prístupnosť webových stránok z prenosných zariadení;

118.  domnieva sa, že pre výkon mandátu poslancov je dôležité, aby tlačiarne ostali naďalej v ich kanceláriách; poukazuje na to, že lacné neznačkové náplne do tlačiarní môžu eventuálne spôsobovať nebezpečné úrovne emisií častíc a poškodenie zdravia; požaduje preto, aby GR ITEC a generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO) prijali opatrenia s cieľom podporiť obstarávanie ekologických tlačiarní a zabezpečiť, aby sa používali výlučne originálne náplne, a zároveň vytvorili pre poslancov a ich spolupracovníkov možnosti, aby mali tlačiarne strategicky umiestnené v blízkosti svojich kancelárií, ale nie priamo v nich;

119.  berie na vedomie, že Predsedníctvo 7. septembra 2015 prijalo bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technologických systémov („bezpečnostnú politiku v oblasti IKT“); zdôrazňuje, že v súčasnom globálnom kontexte je naliehavo potrebné uplatňovať oveľa výraznejšiu bezpečnostnú politiku v oblasti IKT, ktorá bude v plnej miere riešiť riadenie rizík spojených s kybernetickou bezpečnosťou; v tejto súvislosti víta vymenovanie úradníka Európskeho parlamentu pre kybernetickú bezpečnosť;

120.  opakuje svoju výzvu uvedenú v uznesení o absolutóriu za rok 2014, aby bol vytvorený systém rýchleho varovania v núdzových situáciách, ktorý umožní GR ITEC v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre bezpečnosť a ochranu (GR SAFE) urýchlene komunikovať prostredníctvom SMS správ alebo e-mailu s poslancami a zamestnancami, ktorí súhlasia so zaradením svojich kontaktných údajov do takéhoto komunikačného zoznamu, ktorý sa použije v prípade osobitných núdzových situácií;

121.  blahoželá GR ITEC za zavedenie siete wi-fi vo všetkých budovách Európskeho parlamentu; konštatuje však, že pripojenie wi-fi v rokovacej sále v Štrasburgu je nespoľahlivé, najmä keď počas hlasovania a kľúčových rozpráv používa tento systém veľa poslancov súčasne; vyzýva generálneho tajomníka, aby v tejto súvislosti prijal potrebné nápravné opatrenia;

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky Únie

122.  víta skutočnosť, že niektoré verejné zasadnutia medziparlamentných delegácií sa už vysielajú cez internet; žiada generálneho tajomníka, aby naďalej rozvíjal a rozširoval túto službu, ako aj obsah internetových stránok delegácií;

GR INLO

123.  konštatuje, že strednodobá stratégia v oblasti budov z roku 2010 sa v súčasnosti reviduje; vyzýva na rozšírenie tejto stratégie tak, aby zahŕňala dlhodobejšiu perspektívu, ako aj prípadovú štúdiu pravdepodobných dôsledkov Brexitu;

124.  víta skutočnosť, že od roku 2019 sa objem kancelárskych priestorov pre poslancov a ich asistentov v Štrasburgu zvýši; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že kým sa nevyrieši otázka jediného sídla pre pracoviská Európskeho parlamentu, bude zaručený minimálny počet štvorcových metrov na asistenta v súlade so súčasnými pravidlami o pracovných podmienkach, keďže v súčasnosti je Európsky parlament v tejto záležitosti napadnuteľný, pretože úmyselne nerešpektuje pravidlá týkajúce sa minimálnej rozlohy kancelárskeho priestoru;

125.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím o výmene nábytku v kanceláriách poslancov a ich asistentov v Bruseli a požaduje jej okamžité zastavenie; konštatuje, že prevažná časť nábytku je stále úplne funkčná a v slušnom stave a že jeho výmena nie je vôbec potrebná; domnieva sa, že spätná väzba určitého počtu poslancov – na rozdiel od všeobecného prieskumu – sama osebe nie je dostatočným dôvodom na výmenu, pričom tvrdenia administratívy týkajúce sa vkusu, módy alebo zastaraného štýlu sú takisto neprimerané; jednotlivé kusy nábytku by sa mali meniť len vtedy, ak vykazujú jasné znaky zhoršenia stavu, výrazného opotrebovania alebo zdravotného rizika na pracovisku osobitnej alebo všeobecnej povahy (ako je možný rozvoj ergonomickejších kancelárskych stoličiek); poukazuje na to, že v časoch hospodárskej krízy, ktorá viedla k našej súčasnej finančnej tiesni, by takýto záujem o vonkajší vzhľad mohol vážne ohroziť dôveryhodnosť Európskeho parlamentu a jeho poslancov, najmä v očiach občanov a verejnej mienky;

126.  berie na vedomie, že v súlade s rozhodnutiami Predsedníctva z rokov 2013 a 2015 nové zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb nestanovujú žiadne priame dotácie z rozpočtu Európskeho parlamentu; je však znepokojený tým, že niektoré služby boli v roku 2015 ponúkané za ceny vyššie ako trhové ceny; v tejto súvislosti pripomína službu podávania kávy počas schôdzí; konštatuje, že ceny boli v auguste 2016 upravené;

127.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad použitím svojvoľných, subjektívnych a neprimeraných kritérií na prijímanie šoférov a internalizáciu tejto služby, ktorá sa začala v roku 2016 z bezpečnostných dôvodov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri tomto postupe sa nezohľadnili zručnosti a skúsenosti, ktoré šoféri získali počas rokov práce v priamom kontakte s poslancami, ani vzťah s poslancami založený na dôvere, ako aj skutočnosť, že prišli o zamestnanie, mnohí z nich vo veku, keď je už ťažké nájsť prácu;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie (GR INTE)

128.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s problematickým sociálnym dialógom medzi GR INTE a zástupcami tlmočníkov, ktorý sa začal v januári 2014 a ktorý doteraz nevyústil v dohodu; vyzýva generálneho tajomníka, aby inicioval mediáciu medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie pre jednotlivé pozície a nájsť riešenia, ktoré sú prijateľné pre všetkých;

129.  vyjadruje uspokojenie v súvislosti s pokrokom, ktorý bol doteraz dosiahnutý v rámci modernizácie GR INTE, konkrétne pokiaľ ide o väčšiu dostupnosť tlmočníkov, mierny nárast počtu hodín, ktoré tlmočníci trávia tlmočením, a lepšie rozloženie pracovnej vyťaženosti tlmočníkov; konštatuje, že metóda na výpočet na štatistické účely bola objasnená a že obdobie riadnej dovolenky a práceneschopnosti sa už nezahŕňa do výpočtu priemerného počtu hodín, ktoré tlmočníci trávia v kabíne;

130.  požaduje od generálneho tajomníka informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe uznesenia o udelení absolutória za rozpočtový rok 2014, s cieľom dosiahnuť efektívnejšie využívanie zdrojov a vyššiu účinnosť pri organizovaní schôdzí zjednodušením riadenia konferencií v Európskom parlamente;

GR SAFE

131.  víta nepretržité úsilie o zaistenie bezpečnosti a ochrany v priestoroch Európskeho parlamentu a v jeho okolí; berie na vedomie, že v prípade bezpečnosti v Európskom parlamente je potrebné usilovať sa o dosiahnutie krehkej rovnováhy medzi zvážením celého radu ochranných opatrení a zavedením prehnaného bezpečnostného režimu, ktorý spomaľuje činnosť Európskeho parlamentu; trvá však na tom, že bezpečnosť Európskeho parlamentu by sa mala ďalej zvyšovať, a vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že zamestnanci budú riadne školení a dokážu profesionálne plniť svoje povinnosti, a to aj v mimoriadnych situáciách;

132.  vyzýva generálneho tajomníka, aby zaručil, že súbežne so spoluprácou s belgickými, francúzskymi a luxemburskými úradmi bude prebiehať aktívna spolupráca s ostatnými inštitúciami Únie;

133.  vyzýva GR ITEC a GR SAFE, aby posilnili spôsobilosti v oblasti kybernetickej obrany vzhľadom na zvýšenú hrozbu kybernetických útokov v posledných mesiacoch;

Ekologický Európsky parlament

134.  pripomína, že Predsedníctvo zaviedlo v Európskom parlamente 19. apríla 2004 projekt systému environmentálneho riadenia (EMAS); poznamenáva, že Predsedníctvo v roku 2016 prijalo prepracovanú politiku v oblasti životného prostredia, ktorá zachováva a opätovne potvrdzuje záväzok Európskeho parlamentu sústavne zlepšovať životné prostredie;

135.  víta vytvorenie medziinštitucionálnej asistenčnej služby pre zelené verejné obstarávanie, ktorú je teraz potrebné plne realizovať stanovením jasných cieľov v tejto oblasti, ako aj zintenzívnením úsilia v oblasti vnútornej informovanosti, propagácie a účinného riadenia zeleného verejného obstarávania; zdôrazňuje tiež, že tieto pravidlá musia dodržiavať aj subdodávatelia služieb; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad vysokou mierou používania plastových fliaš, pohárov, nádob a obalov v Európskom parlamente;

136.  berie na vedomie, že sám Európsky parlament sa zaviazal k 30 % zníženiu svojich emisií CO2 na ekvivalent plného pracovného času do roku 2020 v porovnaní s rokom 2006; oceňuje skutočnosť, že medzi rokmi 2006 a 2015 tento ukazovateľ klesol o približne 24,3 %;

137.  považuje preto za mimoriadne dôležité, aby si Európsky parlament stanovil nové, náročnejšie kvantitatívne ciele a aby zodpovedné útvary tieto ciele pravidelne merali; v tejto súvislosti berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva z roku 2015 kompenzovať celkové množstvo emisií uhlíka Európskeho parlamentu vrátane emisií z letov poslancov medzi ich krajinou pôvodu a pracoviskami Európskeho parlamentu;

138.  pripomína Európskemu parlamentu jeho záväzok vyplývajúci zo smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorým sa stanovuje, že inštitúcie „sa bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné rozpočtové pravidlá a pravidlá obstarávania zaviažu, že budú na budovy, ktoré vlastnia alebo užívajú, uplatňovať rovnaké požiadavky, ako sú požiadavky vzťahujúce sa na budovy ústredných vlád členských štátov podľa článkov 5 a 6“ tejto smernice, z dôvodu veľkej viditeľnosti budov a vedúcej úlohy, ktorú by mal zohrávať v súvislosti s energetickou hospodárnosťou budov; zdôrazňuje, že je naliehavé dodržiavať toto vyhlásenie, v neposlednom rade vzhľadom na vlastnú vierohodnosť pri súčasných prebiehajúcich revíziách smerníc o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti;

139.  vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo systém stimulov na podporu využívania udržateľnejších a hospodárnejších prostriedkov dopravy pri dochádzaní do zamestnania;

140.  víta iniciatívu Európskeho parlamentu zameranú na vykonávanie komplexnej politiky na zníženie plytvania potravinami; vyzýva Európsky parlament, aby zaručil, že všetci dodávatelia stravovacích služieb vo všetkých budovách Európskeho parlamentu budú aktívne predchádzať plytvaniu potravinami; vyzýva Európsky parlament, aby intenzívnejšie uplatňoval prax darovania nepredaných potravín na dobročinné účely;

141.  domnieva sa, že zavedenie účinného systému rezervácií rokovacích miestností a registra správy vybavenia môže uvoľniť značný potenciál z hľadiska nákladov Parlamentu a jeho úsilia zameraného na životné prostredie, a vyzýva generálneho tajomníka, aby tento prístup presadzoval zodpovedajúcim spôsobom;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

142.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2015 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa využili takto:

Skupina

2015

2014**

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia (2011)

EPP

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34 %

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100,81 %

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07 %

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43 %

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35 %

2 498

GUE/NGL

4 305

1 256

3 832

89,02 %

1 729

3 527

417

2 689

76,62 %

1 255

Verts/ALE

4 153

1 293

3 890

93,67 %

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41 %

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83 %

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09 %

760

 

 

 

 

 

Nezaradení poslanci

1 627

533

1 001

61,51 %

214

1 991

441

1 281

64,32 %

533

Spolu

59 860

24 803

56 588

94,53 %

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76 %

24 168

* Všetky sumy v tisícoch EUR.

** Rok 2014 pozostával z dvoch rozpočtových rokov z dôvodu parlamentných volieb v máji 2014. Údaje za rok 2014 v tabuľke predstavujú konsolidované sumy.

143.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe odporučil, aby Európsky parlament „preskúmal existujúci rámec kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre politické skupiny“ a okrem toho poskytol „lepšie usmernenia prostredníctvom posilneného monitorovania uplatňovania pravidiel schvaľovania a úhrady výdavkov skupinami a k postupom verejného obstarávania“;

Európske politické strany a európske politické nadácie

144.  konštatuje, že v roku 2015 boli rozpočtové prostriedky zapísané do rozpočtovej položky 4 0 2 použité takto(6):

Strana

Skratka

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

PPE

1 926

8 053

12 241

85 %

363

Strana európskych socialistov

PSE

1 246

5 828

8 024

85 %

40

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

561

2 093

2 789

85 %

90

Európska strana zelených

EGP

480

1 666

2 245

85 %

83

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

395

1 952

2 401

85 %

8

Strana európskej ľavice

EL

372

1 484

2 044

85 %

71

Európska demokratická strana

EDP/PDE

120

457

577

85 %

0

EUDemokrati

EUD

55

292

370

85 %

3

Európska slobodná aliancia

ALE

127

636

845

85 %

0

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

87

461

560

85 %

4

Európska aliancia za slobodu

EAF

94

494

588

85 %

7

Aliancia európskych národných hnutí

AENM

53

292

399

85 %

0

Hnutie za Európu národov a slobody

MENF

161

401

562

85%

0

Aliancia za priamu demokraciu v Európe

ADDE

250

821

1 070

85 %

-403

Hnutie za

Európu slobôd

a demokracie

MELD

91

44

226

85 %

-208

Spolu

 

6 017

24 974

34 943

85 %

59

(*) Všetky sumy v tisícoch EUR.

145.  konštatuje, že v roku 2015 boli rozpočtové prostriedky zapísané do rozpočtovej položky 4 0 3 využité takto(7):

Nadácia

Skratka

Pridružená k strane

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre európske štúdie Wilfrieda Martensa

WMCES

PPE

949

4 725

5 674

85 %

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PSE

847

3 848

4 695

85 %

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

183

880

1 063

85 %

Zelená európska nadácia

GEF

EGP

163

914

1 077

85 %

Transform Europe

TE

EL

159

847

1 066

85 %

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

47

284

331

85 %

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

ALE

57

241

298

85 %

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

AECR

323

1 100

1 423

85 %

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

47

268

315

85 %

Organizácia pre európsku medzištátnu spoluprácu

OEIC

EUD

33

132

165

85 %

Kresťanská politická nadácia pre Európu

CPFE

ECPM

51

267

318

85 %

Nadácia za Európu slobôd a demokracie

FELD

MELD

50

248

298

85 %

Inštitút pre priamu demokraciu v Európe

IDDE

ADDE

144

673

817

85 %

Európske identity a tradície

EIT

AENM

32

169

201

85 %

Spolu

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*) Všetky sumy v tisícoch EUR.

 

 

 

 

 

 

146.  so znepokojením konštatuje, že v prípadoch Aliancie za priamu demokraciu v Európe, Hnutia za Európu slobôd a demokracie, Iniciatívy pre priamu demokraciu v Európe a Nadácie za Európu slobôd a demokracie boli zistené významné nezrovnalosti týkajúce sa zakázaného priameho alebo nepriameho financovania vnútroštátnych strán a darov;

147.  vyjadruje znepokojenie nad rizikom poškodenia dobrej povesti Európskeho parlamentu, ktoré vzniká takýmito nezrovnalosťami, a je presvedčený, že je potrebné prijať rýchle a účinné opatrenia na predchádzanie akýmkoľvek podobným nezrovnalostiam v budúcnosti a na ich riešenie; domnieva sa však, že tieto nezrovnalosti sú obmedzené na obmedzený počet politických strán a nadácií; zastáva názor, že tieto nezrovnalosti by nemali spochybňovať finančné hospodárenie iných politických strán a nadácií;

148.  je si vedomý nových nariadení, konkrétne nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1142/2014 z 22. októbra 2014(8), ktoré začnú ovplyvňovať financovanie európskych politických strán a nadácií na rozpočtový rok 2018, a významnej úlohy novozaloženého Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie, ako aj prebiehajúcich diskusií v Predsedníctve o návrhoch generálneho tajomníka na riešenie mnohých otázok, ktoré uvedené nariadenia neriešia; vyzýva vnútorného audítora Európskeho parlamentu, aby vypracoval novú správu o audite financovania európskych politických strán a nadácií čo najskôr po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia;

149.  domnieva sa, že v tejto súvislosti je nevyhnutné preskúmať akékoľvek nedostatky súčasného systému vnútorných a vonkajších kontrol pri predchádzaní závažným nezrovnalostiam; berie na vedomie vyhlásenia externého účtovníka EY, že jeho audity sú zamerané na získanie primeranej istoty o tom, že ročná účtovná závierka neobsahuje podstatne skreslené informácie a že subjekt splnil rozsah pôsobnosti pravidiel a predpisov, a tiež že jeho audity zahŕňajú preskúmanie – na základe testovania – dôkazov, ktoré podporujú stanovisko; konštatuje však, že tieto preskúmania nezahŕňajú prešetrenie možných podvodných vyhlásení a dokumentov a preto poskytujú len relatívne obmedzený prehľad skúmaných finančných aktivít;

150.  konštatuje nedostatok ľudských zdrojov (konkrétne 2 ekvivalenty plného pracovného času) v rámci GR FINS vyčlenených na kontrolu účtov európskych politických strán a nadácií; je pevne presvedčený o tom, že vzhľadom na vysoké súvisiace riziko poškodenia dobrej povesti by sa mohlo na túto činnosť vyčleniť viac zdrojov;

151.  vyzýva Predsedníctvo, aby v rozsahu, v akom to umožňuje zásada zachovania dôvernosti, uľahčilo prístup k podkladových dokumentom, ktoré sú obsiahnuté v záverečných správach európskych politických správ a nadácií, a najmä k účtom a vykonaným auditom;

152.  žiada novozriadený úrad, aby po prvom roku svojej činnosti, t. j. 2017, predložil Európskemu parlamentu správu o pokroku; a vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že úrad bude mať k dispozícii všetky potrebné zdroje na plnenie svojich úloh.

(1) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(3) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).
(5) Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 3.
(6) Poznámky: Všetky sumy v tisícoch EUR. Poznámka1: celkové príjmy zahŕňajú prenosy z predchádzajúceho roka v súlade s článkom 125 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(7) Poznámky: všetky sumy v tisícoch EUR.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1142/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 28).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia