Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2152(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0153/2017

Ingivna texter :

A8-0153/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0146

Antagna texter
PDF 424kWORD 78k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet (2016/2152(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  med beaktande av rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet(3),

–  med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, tillsammans med institutionernas svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(5) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av presidiets beslut av den 16 juni 2014 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget(7), särskilt artikel 22,

–  med beaktande av artiklarna 94, 98.3 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0153/2017), och av följande skäl:

A.  Talmannen antog parlamentets årsredovisning för budgetåret 2015 den 4 juli 2016.

B.  I egenskap av delegerad chefsutanordnare intygade generalsekreteraren den 24 juni 2016 att resurserna som avsatts för parlamentets budget med rimlig säkerhet har använts i avsett syfte och genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, och att de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C.  Revisionsrätten angav i sin särskilda bedömning av administrativa och andra utgifter under 2015 att man inte funnit några allvarliga brister i de granskade årliga verksamhetsrapporterna från och interna kontrollsystemen i institutionerna och organen, enligt kraven i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

D.  Enligt artikel 166.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska samtliga EU‑institutioner vidta alla åtgärder som krävs för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 354, 27.9.2016, s. 1.
(4) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(5) EUT C 375, 13.10.2016, s. 10.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet (2016/2152(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet,

–  med beaktande av artiklarna 94, 98.3 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0153/2017), och av följande skäl:

A.  I sin attestering av de slutliga räkenskaperna uppgav Europaparlamentets räkenskapsförare att räkenskaperna med rimlig säkerhet i allt väsentligt ger en sann och rättvis bild av parlamentets finansiella ställning och att han inte stött på några frågor som kräver en reservation.

B.  I enlighet med det normala förfarandet sändes 129 skriftliga frågor till parlamentets administration, och skriftliga svar mottogs och diskuterades offentligt av budgetkontrollutskottet (CONT), i närvaro av vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och internrevisorn.

C.  Noggrann kontroll, i synnerhet i form av det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, är nödvändig för att garantera att parlamentets politiska ledning och administration hålls ansvarig inför unionsmedborgarna. Det finns alltid utrymme för förbättringar avseende kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet vid förvaltningen av de offentliga finanserna. Principen om resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser bör utgöra ett grundläggande inslag vid genomförandet av budgeten.

Tillsyn över parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att det formella systemet för tillsyn över parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning består av följande fyra huvudkomponenter:

   a) Parlamentets räkenskapsförares attestering av de slutliga räkenskaperna.
   b) Internrevisorns årsrapporter och hans/hennes yttrande över det interna kontrollsystemet.
   c) Bedömningen av administrativa och andra utgifter för unionens samtliga institutioner, inklusive parlamentet, av deras externa revisor, dvs. revisionsrätten.
   d) Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet som förberetts av budgetkontrollutskottet och som utmynnar i ett beslut från parlamentet om att bevilja parlamentets talman ansvarsfrihet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisorns årsrapport innehåller iakttagelser baserade på specifikt granskningsarbete, och syftar till att förbättra budgetförfarandet och den ekonomiska förvaltningen, men ger ingen heltäckande bild av parlamentets budget- och finansförvaltning. Parlamentet noterar samtidigt att revisionsrättens rapport endast är resultatet av ett litet urval (16 transaktioner) av parlamentets transaktioner.

3.  Europaparlamentet inser att den i allmänhet låga felnivån när det gäller administrativa utgifter kan vara en förklaring till den relativt ringa uppmärksamhet som revisionsrätten ägnat parlamentets transaktioner.

4.  Europaparlamentet påpekar dock att även om felnivån är anmärkningsvärt låg, är risken för dåligt rykte relativt hög med hänsyn till att sådana finansiella och budgetmässiga fel kan inverka negativt på institutionens rykte.

5.  Europaparlamentet tillägger att man nyligen, till följd av det allmänt kända behovet av resultatbaserad budgetering, har framfört att ansvarsfrihetsförfarandet inte bör begränsas till att upptäcka oegentligheter, utan även omfatta mätning av konkreta effekter och resultat och att detta också är särskilt viktigt för parlamentet, eftersom bristande resultat har en direkt inverkan på institutionens anseende.

6.  Europaparlamentet konstaterar mot denna bakgrund att det arbete som utförs av parlamentet i samband med ansvarsfrihetsförfarandet utgör en möjlighet att mer utförligt reflektera över räkenskaperna för parlamentets administration. Parlamentet kräver att man stärker intern expertis om räkenskaper och revision som föredragande kan utnyttja när de utarbetar sina betänkanden om beviljande av ansvarsfrihet.

Parlamentets räkenskaper

7.  Europaparlamentet noterar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2015 uppgick till 1 794 929 112 EUR eller 19,78 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen(1) av det belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2015 för unionens institutioner som helhet, dvs. en ökning med 2,2 % jämfört med 2014 års budget (1 755 631 742 EUR).

8.  Europaparlamentet noterar att de totala inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2015 uppgick till sammanlagt 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), inklusive 27 988 590 EUR i inkomster avsatta för särskilda ändamål (2014: 26 979 032 EUR).

9.  Europaparlamentet framhåller att fyra kapitel stod för 71 % av de totala åtagandena: kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna). Dessa siffror visar att parlamentets utgifter karakteriseras av en hög nivå av kontinuitet för den största delen som är kopplad till ersättningar till ledamöter och personal, som justeras i enlighet med tjänsteföreskrifterna och andra avtalsenliga skyldigheter.

10.  Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2015 avslutades:

a)  Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2015

1 794 929 112

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2014

-

Automatiska överföringar från budgetåret 2014

277 911 825

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2015

27 988 590

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2014

106 077 150

Totalt

2 206 906 677

b)  Anslagsutnyttjande budgetåret 2015 (EUR)

Åtaganden

2 176 992 756

Utförda betalningar

1 770 807 099

Anslag som överförts automatiskt inklusive dem från inkomster avsatta för särskilda ändamål

392 379 176

Anslag som inte överförts automatiskt

-

Förfallna anslag

43 720 402

c)  Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2015

176 367 724

d)  Summa balansräkningen den 31 december 2015 (EUR)

1 511 058 599

11.  Europaparlamentet noterar att under 2015 utnyttjades 99,1 % av anslagen i parlamentets budget, dvs. 0,9 % av anslagen förföll, och att man därmed uppnådde en mycket hög nivå på budgetgenomförandet, precis som tidigare år.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar att de anslag som förfallit uppgick till 41 422 684 EUR och att största delen av de förfallna beloppen avser arvoden och utgifter för byggnader.

13.  Europaparlamentet konstaterar att uppsamlingsöverföringarna uppgick till 71 000 000 EUR, det vill säga 4 % av de totala anslag som överfördes från budgetposter för preliminära anslag och från andra källor för att bidra till finansieringen av de årliga leasingavgifterna för Konrad Adenauer-byggnaden. Europaparlamentet uppmanar att fastighetspolitiken fastställs med tillräcklig tydlighet inom ramen för budgetstrategin. Parlamentet anser att nivån på uppsamlingsöverföringarna är mycket hög. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att man genom en ändamålsenlig förvaltning av budgeten bör kunna minska denna överföring till ett minimum. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i detta sammanhang utarbeta ett betänkande om parlamentets fastighetspolitik.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2015 samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

14.  Europaparlamentet konstaterar att de samlade granskningsresultaten visar att utgifterna för ”administration” inte innehåller några väsentliga fel, men att den uppskattade felnivån, på grund av de sju kvantifierade felen i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för administration, är 0,6 % (en ökning från 0,5 % år 2014).

15.  Europaparlamentet är mycket oroat över revisionsrättens iakttagelse att 22 av de 151 transaktioner som revisionsrätten granskade 2015 för unionens samtliga institutioner innehöll fel (14,6 %). Parlamentet noterar dock att av dessa 22 transaktioner, kvantifierades endast sju fel, som sålunda hade ekonomiska konsekvenser, vilket ledde till en uppskattad felnivå på 0,6 %.

16.  Europaparlamentet noterar dessutom de särskilda iakttagelserna avseende parlamentet i revisionsrättens årsrapport för 2015. Parlamentet noterar att revisionsrätten konstaterade brister i kontrollerna av godkännandet och regleringen av utgifter som uppkom 2014. Dessa inkluderade endast en av de 16 transaktioner från parlamentets sida som granskades, och som avsåg någon av de politiska grupperna, och dessa brister åtgärdades under 2015.

17.  Europaparlamentet noterar parlamentets svar till revisionsrätten under det kontradiktoriska förfarandet. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att hålla det ansvariga utskottet underrättat om genomförandet av dess rekommendation att ge bättre vägledning, och att se över den nuvarande kontrollramen för genomförandet av budgetanslag till de politiska grupperna.

Internrevisorns årsrapport

18.  Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid sammanträdet som hölls den 30 januari 2017 i det ansvariga utskottet presenterade sin årsrapport, och meddelade att han under 2015 hade antagit rapporter om följande ärenden:

   Uppföljningen av oavslutade åtgärder från interna granskningsrapporter.
   Riktlinjerna för flerspråkighet.
   Den operativa effektiviteten för och resultatmätningen av it-verksamheten.
   Systemen för ekonomisk förvaltning.
   Förfarandet för indrivning av skulder.
   Kontinuitetshanteringen.
   Inventeringen av it-datacentrumet och förvaltningen av extern expertis.

19.  Europaparlamentet noterar och stöder internrevisorns synpunkter avseende behovet av

   att utarbeta ett motiverat förslag till uppdatering av uppförandekoden om flerspråkighet för tolktjänsterna, som innehåller särskilda bestämmelser om planeringen av sammanträden i samband med trepartsmötena,
   att förbättra det regelverk som är som gäller för möten med tolkning, inklusive bättre samordning mellan befintliga regelverk, åtgärder för att åstadkomma bättre fördelning under veckan och identifiera och fylla outnyttjade tidsperioder, varvid behovet av att minska antalet möten som ställs in med kort varsel understryks, eftersom detta leder till en betydande felallokering av resurser,
   att utarbeta relevanta kriterier och vägledande tröskelvärden för att inleda rättsliga förfaranden och för avskrivning av fordringar och lägga fram dessa för godkännande av den huvudansvarige delegerade utanordnarnaren,
   att fastställa en lämplig styrning och policy (inklusive institutionell vägledning och praktiska arrangemang) för kontinuitet i förvaltningen.

20.  Europaparlamentet noterar att fyra åtgärder, alla med måttlig risk, från granskningen av ramen för intern kontroll, fortfarande, efter flera uppföljningsrevisioner, är oavslutade vid utgången av 2015, varav en vars genomförandedatum sköts upp till 2017 med anledning av parlamentets nya system för ekonomisk förvaltning. Parlamentet uppmanar internrevisorn att hålla budgetkontrollutskottet underrättat om hur det går med dessa åtgärder.

21.  Europaparlamentet uppmanar internrevisorn att i samband med framläggandet av årsrapporten i ännu högre grad inrikta sig på de aspekter där brister och/eller oegentligheter har påträffats. Parlamentet uppmanar också internrevisorn att göra sin rapport om uppföljning, utveckling och lösningar som rör problem som identifierats under hans/hennes mandattid tillgänglig för budgetkontrollutskottet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att införa förfaranden för bedömning av prestanda och resultat.

Uppföljning av ansvarsfrihetsresolutionen för 2014

22.  Europaparlamentet noterar de skriftliga svaren på resolutionen om ansvarsfrihet för 2014 som budgetkontrollutskottet fick den 20 oktober 2016, och generalsekreterarens presentation av svaren på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets ansvarsfrihetsresolution för 2014, samt den diskussion med ledamöterna som följde. Parlamentet beklagar dock att många av dessa begäranden inte har följts upp och att ingen anledning eller motiv till detta har getts. Parlamentet betonar hur viktigt det är att i budgetkontrollutskottet oftare kunna diskutera frågor med generalsekreteraren som påverkar parlamentets budget och dess genomförande.

23.  Europaparlamentet noterar att det rådde inkonsekvens mellan datumen för framläggandet av parlamentets betänkande om ansvarsfrihet och möjligheten att lägga fram ytterligare frågor till generalsekreteraren. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att ge svar på de kompletterande frågorna innan tidsfristen för ingivande av ändringsförslag löper ut och vid behov före omröstningen i utskottet.

Parlamentets ansvarsfrihet för 2015

24.  Europaparlamentet noterar diskussionen mellan vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och budgetkontrollutskottet den 30 januari 2017 i närvaro av revisionsrättens ledamot och internrevisorn.

25.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över åtagandet från parlamentets administration att fortlöpande förbättra resultatet av parlamentets tjänster överlag, och att göra detta på ett effektivt sätt, även om parlamentet också anser att det i vissa fall tar alltför lång tid att genomföra förändringar i praktiken.

26.  Europaparlamentet uppmärksammar att parlamentet, som kostar ca 3,60 EUR per medborgare och år, inte behöver rygga tillbaka inför jämförelser med andra parlamentariska system, särskilt som en tredjedel av kostnaderna redovisas för grundläggande faktorer (flerspråkighet och antalet verksamhetsorter), över vilka parlamentet självt har begränsat inflytande och som inte är tillämpliga på andra parlament på samma sätt.

27.  Europaparlamentet noterar dock att den uppmärksamhet som fästs vid resultatbaserad budgetering varierar mellan generaldirektoraten och är väl utvecklad inom till exempel generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS), men är fortfarande i en inledningsfas på andra håll inom administrationen. Generalsekreteraren uppmanas att säkerställa att tydliga och mätbara mål fastställs och följs upp i hela administrationen.

28.  Europaparlamentet noterar generalsekreterarens svar när det gäller ledamöternas och allmänhetens tillgång till applikationen ePetition samt rättstjänstens rapport. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera om åtgärderna för att följa upp rättstjänstens rekommendationer.

29.  Europaparlamentet välkomnar den uppmärksamhet som administrationen fäster vid hållbarhet, särskilt i samband med offentliga upphandlingsförfaranden. Parlamentet noterar dock att det med ikraftträdandet av det nya direktivet om offentlig upphandling(2) blivit möjligt att öka vikten för de kriterier som har med social och miljömässig hållbarhet att göra jämfört med kriteriet lägsta pris.

30.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram en handlingsplan för hur man kan tillämpa hållbarhetskriterier på parlamentets offentliga upphandlingsförfaranden, och att i detta avseende inkludera en utvärdering om hur grön offentlig upphandling använts som ett instrument.

31.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att kostnaderna för den geografiska uppdelningen av parlamentet uppgår till 114 miljoner EUR per år, och noterar slutsatserna i resolution av den 20 november 2013 om lokaliseringen av sätena för Europeiska Unionens institutioner(3), att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna uppstår som en direkt följd av parlamentets geografiska uppdelning. Parlamentet påminner om att miljöpåverkan av denna uppdelning uppskattas ligga mellan 11 000 och 19 000 ton CO2-utsläpp. Presidiet anmodas att uppmana generalsekreteraren att snarast utarbeta en färdplan för ett enda säte för parlamentet. Parlamentet upprepar att parlamentet och rådet måste beakta behovet av en handlingsplan för ett enda säte, så att man uppnår långsiktiga besparingar i unionens budget, vilket parlamentet har framhållit i åtskilliga tidigare resolutioner. Parlamentet anser att Förenade kungarikets utträde och behovet av att omplacera de europeiska byråer som för närvarande har sina säten i Förenade kungariket skulle kunna utgöra ett utmärkt tillfälle att lösa flera problem samtidigt. Parlamentet hänvisar dock till artikel 341 i EUF-fördraget, där det anges att sätena för unionens institutioner ska fastställas av medlemsstaternas regeringar i samförstånd av medlemsstaterna, och protokoll nr 6 som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det fastställs att parlamentet ska ha sitt säte i Strasbourg. Parlamentet påminner om att en lösning med ett enda säte kräver fördragsändringar.

32.  Europaparlamentet påminner om svaret från administrationen på fråga 75 i frågeformuläret om ansvarsfriheten för parlamentet för 2013, nämligen att den hade beslutat att avstå från sin praxis med långvariga tjänsteresor, vilket lett till avsevärda besparingar, men anser det vara en större motstridighet att 13 anställda för närvarande befinner sig på långvariga tjänsteresor. Parlamentet anser att en långvarig tjänsteresa för en anställd, som inbegriper ett utlandstillägg och dagtraktamenten, till en plats där denna person redan varit bosatt och arbetat är ett förkastligt sätt att använda skattebetalarnas pengar och strider mot tjänsteföreskrifterna. Parlamentet insisterar på ett förtydligande av omständigheterna kring varje långvarig tjänsteresa, och särskilt om redogörelse för skälen och kostnaderna för denna långvariga tjänsteresa.

33.  Europaparlamentet påminner om att alla tjänstemän och övriga anställda i unionen, även de som arbetar inom kabinetten, ska utföra sina uppgifter med enbart unionens bästa för ögonen, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet påpekar att unionens tjänstemän betalas med skattebetalarnas pengar, som inte är avsedda att finansiera pressen eller annan personal som deltar i främjandet av någon talmans nationella politiska intresse. Parlamentet uppmanar presidiet att fastställa tydliga regler i parlamentets bestämmelser.

34.  Europaparlamentet noterar talmannens beslut av den 21 oktober 2015, genom vilket han hade för avsikt att utse personer till ledande befattningar inom parlamentet utan att iaktta förfaranden, och i synnerhet utan ansökningsomgångar. Parlamentet konstaterar att detta beslut ”inte överensstämmer med reglerna” (administrationens svar i samband med det andra frågeformuläret från budgetkontrollutskottet). Parlamentet insisterar på att detta beslut av talmannen ska återkallas formellt.

35.  Europaparlamentet noterar att talmannen, den 15 december 2015, gav sig själv befogenhet att bevilja en särskild ersättning till medarbetarna i sitt kansli, utöver den befintliga ersättningen till kanslipersonal, trots att tjänsteföreskrifterna inte innehåller några bestämmelser om en sådan särskild ersättning. Parlamentet ifrågasätter på nytt lagenligheten i detta beviljande och giltigheten för särskilda ersättningar. Parlamentet anser att man bör överväga huruvida det berörda beslutet bör upphävas.

Förvaltning av bidragssystemet för besöksgrupper

36.  Europaparlamentet noterar att presidiet den 24 oktober 2016 antog de reviderade bestämmelserna för utbetalning av bidrag för sponsrade besöksgrupper.

37.  Europaparlamentet välkomnar att detta avsevärt minskar kontantbetalningar och att obligatoriska elektroniska överföringar införs, vilket därmed minskar riskerna för stöld, samt risken för dåligt rykte för parlamentet, samtidigt som man bidrar till betydande flexibilitet. Parlamentet ställer sig bakom presidiets avsikt att utvärdera det reviderade systemet efter ett år. Parlamentet beklagar dock att parlamentsassistenter kan utses att ta emot betalningar till sina egna konton och attestera gruppens kostnader. Parlamentet oroar sig för att detta innebär ett onödigt rättsligt och finansiellt ansvar för ackrediterade ledamotsassistenter och utsätter dem för potentiella risker. Parlamentet uppmanar presidiet att ompröva detta som en prioriterad fråga.

38.  Europaparlamentet beklagar att parlamentet beviljade talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av parlamentets budget för budgetåret 2014 och i sista minuten strök viktiga punkter där ytterligare frågor väcktes om talmannens politiska verksamhet och finansiella beteende under valet till Europaparlamentet 2014.

Öppenhetsregister och intressekonflikter

39.  Europaparlamentet välkomnar det ökade intresset för parlamentet och dess administration från mediernas och allmänhetens sida. Parlamentet konstaterar dock att vissa journalister upplever att det är svårt att få fram den specifika information som de letar efter. Parlamentet påpekar att insyn i parlamentet och dess administration är avgörande för institutionens legitimitet och att tillgången till information bör förbättras, samtidigt som full respekt för de regler som styr skyddet av personuppgifter säkras.

40.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att på parlamentets webbplats offentliggöra relevanta handlingar som läggs fram av generalsekreteraren i ett maskinläsbart format, såvida inte typen av information i dessa gör detta omöjligt, t.ex. för skydd av personuppgifter.

41.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att göra det arbete som utförs av parlamentets interna beslutsorgan, särskilt presidiet, mer transparent och tillgängligt. Parlamentet begär at presidiets föredragningslistor ska offentliggöras på intranet i god tid och att sammanträdesprotokollen ska offentliggöras mycket snabbare. Parlamentet konstaterar att det inte är nödvändigt att vänta tills de är översatta till samtliga språk.

42.  Europaparlamentet påminner om ledamöternas skyldighet att omedelbart informera administrationen om varje ändring i sina intresseförklaringar.

43.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att översända denna resolution till presidiet, och då understryka alla begäranden om åtgärder eller beslut som ska vidtas eller fattas av presidiet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en handlingsplan och en tidsplan som gör det möjligt för presidiet att följa upp och/eller reagera på rekommendationerna i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner och att inkludera resultaten i det årliga övervakningsdokumentet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att i god tid rapportera till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet om alla projekt med betydande budgetkonsekvenser som har lagts fram för presidiet.

44.  Europaparlamentet anser att ledamöterna bör kunna använda parlamentets webbplats för att erbjuda sina väljare största möjliga insyn i verksamheten, och uppmanar därför generalsekreteraren att utarbeta ett system som ledamöterna kan använda för att offentliggöra uppgifter om sina möten med företrädare för intressegrupper. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att möjliggöra detta utan någon ytterligare fördröjning, vilket redan begärdes i parlamentets resolution om ansvarsfrihet för 2014.

45.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att fastställa och offentliggöra bestämmelserna för användningen av ersättningen för allmänna utgifter.

46.  Europaparlamentet noterar i hur liten utsträckning ledamöterna är medvetna om möjligheten att återbetala överskott på ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet påminner ledamöterna om att ersättningen för allmänna utgifter inte utgör ytterligare lön. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att offentliggöra denna möjlighet som en prioriterad fråga. Parlamentet uppmanar med kraft ledamöterna att återbetala överskott vid slutet av sina mandat.

47.  Europaparlamentet uppmanar på samma sätt generalsekreteraren att ge de ledamöter som på sina webbplatser vill publicera närmare uppgifter om utbetalningar av andra parlamentsersättningar till dem med lämpliga uppgifter som lätt kan bearbetas på nytt.

48.  Europaparlamentet uppmanar vidare generalsekreteraren att bistå intresserade politiska grupper på samma sätt.

49.  Europaparlamentet konstaterar att det på parlamentets webbplats finns en uppsättning handlingar avseende beslutet om erkännande av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, tillsammans med uppgifter som anger det slutliga bidragsbeloppet. Parlamentet uppmanas att be kommissionen att lägga fram ett förslag om en översyn av den nuvarande unionsrättsakten om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser(4), inklusive strängare krav för inrättande av europeiska politiska partier och stiftelser, i syfte att förebygga missbruk.

50.  Europaparlamentet välkomnar införandet av ett särskilt formulär för föredragande där dessa kan ange vilka intresseföreträdare som kan ha påverkat deras rapporter (avtryck i lagstiftningen).

51.  Europaparlamentet upprepar sin efterlysning av en rapport från parlamentets administration om intressegruppers och andra externa organisationers utnyttjande av parlamentets lokaler.

52.  Europaparlamentet är bekymrat över att den nuvarande uppförandekoden för ledamöterna kan behöva förbättras ytterligare för att intressekonflikter ska kunna undvikas, så att särskild uppmärksamhet ägnas åt följande:

   Ledamöternas avlönade bisysslor.
   Lobbyverksamhet som riktar sig till EU-institutionerna från före detta ledamöter under den period under vilken de har rätt till en övergångsersättning.
   Registreringen av ledamöternas intresseförklaringar.
   Den rådgivande kommitténs sammansättning och befogenheter.

Generaldirektoratet för kommunikation

53.  Europaparlamentet välkomnar utarbetandet av indikatorer för mätning av resultat från parlamentets kommunikationsverksamhet, och uppmanar generalsekreteraren att ägna ett särskilt avsnitt om hur effektivt detta nya resultatbaserade tillvägagångssätt är för kommunikationen i 2016 års rapport om parlamentets verksamhet.

54.  Europaparlamentet stöder de olika program som syftar till att underlätta besök av journalister och medborgare som är intresserade av att få veta mer om parlamentets verksamhet.

55.  Europaparlamentet upprepar i detta avseende sin uppmaning i resolutionen om ansvarsfrihet för 2014 där det konstaterades att parlamentets webbplats fortfarande var relativt användarovänlig och svår att navigera på och att den ännu inte hade införlivat den senaste tekniska utvecklingen, vilket leder till att det är svårt att hitta relevant information snabbt. Det påpekades också att webbplatsen, med tanke på vikten av kommunikation med EU-medborgarna, inte bidrog till att förbättra bilden av parlamentet för den breda allmänheten.

56.  Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM) att upprätta en mer effektiv och användarvänlig webbplats som är utrustad med en mer effektiv sökmotor, vilket skulle höja parlamentets profil inför allmänheten och mer direkt tillgodose medborgarnas intressen och behov. Parlamentet konstaterar att endast medelmåttiga resultat uppnåtts, trots utgifterna för betydande resurser.

57.  Europaparlamentet uttrycker oro över effektiviteten i parlamentets kommunikationsstrategi. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en omfattande översyn av den nuvarande strategin och, framför allt, en mer aktiv hållning gentemot personer som inte automatiskt är intresserade av parlamentets verksamhet eller som till och med är skeptiska till dess funktion. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en ny strategi för att nå även dessa medborgare, även genom att underlätta tillgång till information, och för att och att på lämpligt sätt hantera ogrundade fördomar mot parlamentet och samtidigt undvika onödiga och kostnadskrävande reklamkampanjer.

58.  Europaparlamentet understryker behovet av att modernisera uppdraget för parlamentets informationskontor genom att optimera användningen av ny kommunikationsteknik och nya kommunikationsmönster och genom att utnyttja deras gynnsamma geografiska läge nära medborgarna för att ytterligare intensifiera lokala aktiviteter (”going local”), exempelvis i form av debatter med ledamöterna och det civila samhället, i syfte att lyssna på människor och engagera dem. Parlamentet betonar att diskussioner på nätet och uppmärksamhet från mediernas sida till följd av sådana händelser bör bidra till att nå ut ännu bättre till medborgarna. Parlamentet konstaterar att kostnaderna för byggnader och personal för medlemsstaternas informationskontor är oproportionerligt höga i förhållande till de belopp som investeras på dessa kontors centrala funktioner. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att före utgången av 2017 förelägga budgetkontrollutskottet en detaljerad verksamhets- och finansrapport om informationskontoren i Bryssel och Strasbourg, med särskild inriktning på det mervärde de tillför.

59.  Europaparlamentet är oroat över de svar som getts på frågorna för skriftligt besvarande om parlamentets informationskontor i vissa medlemsstater, med hänsyn till att i flesta fall endast en bråkdel av deras driftskostnader uppstår till följd av de faktiska målen och uppgifterna för dessa kontor, medan största delen av pengarna spenderas på kontorshyror och personalens löner och resekostnader.

60.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att förbättra den interna kommunikationen mellan olika generaldirektorat, så att exempelvis utvecklingen av nya viktiga verktyg, såsom lagstiftningståget, kommer en bredare allmänhet till kännedom, både internt och externt.

LUX-priset

61.  Europaparlamentet välkomnar den gemensamma presentationen inför budgetkontrollutskottet och utskottet för kultur och utbildning av den undersökning som genomförts – i enlighet med kravet i ansvarsfrihetsbetänkandet 2013 – för att avgöra huruvida LUX-priset är välbekant och hur det uppfattas, om det alls är känt, i de olika medlemsstaterna, samt av de resultat som anges i undersökningen.

62.  Europaparlamentet påminner om att undersökningen i huvudsak avsåg hur väl ledamöter och filmskapare kände till syftet med LUX-filmpriset, vilket är att visa medborgarna parlamentets engagemang för allmänt accepterade värden, såsom mänskliga rättigheter och solidaritet liksom dess åtagande för kulturell och språklig mångfald.

63.  Europaparlamentet konstaterar att undersökningen hade en låg svarsfrekvens, endast 18 % av parlamentets ledamöter, vilket motsvarar 137 ledamöter från alla politiska grupper och medlemsstater, och att över 90 % bland dessa ledamöter var medvetna om LUX-priset, 75 % förstod dess syfte och över 80 % hade en positiv bild av priset.

64.  Europaparlamentet är inte övertygat om urvalsmetoden, enligt vilken ledamöter beslutar om nomineringar och det slutliga valet av pristagare, och uppmanar presidiet att rapportera om alternativa modeller för att få önskade resultat, t.ex. genom att stödja ett jämförbart initiativ som tas av filmskaparnas egna organisationer.

65.  Europaparlamentet konstaterar att trots att antalet åskådare har ökat under årets lopp är 43 000 personer inom unionen fortfarande är ett mycket lågt antal, och väcker frågan om huruvida LUX-priset är motiverat.

Europeiska historiens hus

66.  Europaparlamentet beklagar de upprepade förseningarna för invigningen av Europeiska historiens hus, som ursprungligen planerats till mars 2016, därefter senarelades till september och november 2016 och nu planeras äga rum den 6 maj 2017.

67.  Europaparlamentet noterar med oro de pågående diskussionerna om karaktären på de tillfälliga utställningarna. Parlamentet betonar vikten av akademiskt oberoende för Europeiska historiens hus i fråga om utställningens innehåll och utformning, något som uteslutande ska bestämmas av museologiska och historiska kriterier.

68.  Europaparlamentet gläder sig över att Europeiska historiens hus enligt uppskattningar kommer att ta emot 250 000 besökare per år. Parlamentet påpekar att de årliga driftskostnaderna för denna anläggning på förhand uppskattats till 13,3 miljoner EUR. Parlamentet uttrycker sin oro över det proportionellt sett låga antalet besökare jämfört med de höga driftskostnaderna, med tanke på att parlamentet under 2015 tog emot 326 080 besökare, och att de driftskostnaderna uppgick till endast 4,3 miljoner EUR.

69.  Europaparlamentet noterar att med inrättandet av Parlamentarium och öppnandet av Europeiska historiens hus är Europaparlamentet och dess omgivningar på väg att bli ett medborgarprojekt och en turistattraktion som kommer att leda till bättre kunskap om den roll som parlamentet spelar och visa för medborgarna vilket engagemang parlamentet har för allmänt accepterade värden såsom mänskliga rättigheter och solidaritet. Parlamentet begär att presidiet ska överväga att inleda en dialog med de lokala myndigheterna för att se hur dessa kan bidra till finansieringen och förvaltningen av Europeiska historiens hus.

70.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att överväga att anpassa förvaltningen av Europeiska historiens hus till en mer interinstitutionell metod och att undersöka möjligheterna till ett ökat samarbete med unionens övriga institutioner, särskilt kommissionen och rådet.

71.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att bidra med 800 000 EUR per år till driftskostnaderna för Europeiska historiens hus. Parlamentet anser dock att kommissionen bör bidra till en mycket högre andel av de uppskattade årliga driftskostnaderna.

Generaldirektoratet för personal (GD PERS)

72.  Europaparlamentet noterar att den 31 december 2015 arbetade sammanlagt 5 391 tjänstemän och tillfälligt anställda vid sekretariatet (en ökning med 96 jämfört med den 31 december 2014) och sammanlagt 771 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade inom de politiska grupperna (en ökning med 26 jämfört med den 31 december 2014). Europaparlamentet noterar att tillsammans med kontraktsanställda ansvarade GD PERS för 9 402 personer (en ökning med 467 jämfört med den 31 december 2014).

73.  Europaparlamentet noterar att 47 tjänster ströks ur Europaparlamentets tjänsteförteckning den 1 januari 2015, i enlighet med 2014 års översyn av tjänsteföreskrifterna och den fleråriga budgetramen för 2014–2020, vilket innebär att det finns totalt 6 739 tjänster i tjänsteförteckningen kvar, varav 5 723 (84,9 %) för sekretariatet och 1 016 (15,1 %) för de politiska grupperna. Europaparlamentet noterar att den 31 december 2015 var 4,9 % av tjänsterna vid sekretariatet vakanta, jämfört med 9,6 % i slutet av 2014.

74.  Europaparlamentet välkomnar att balansen mellan könen bland generaldirektörerna förbättrades från 18,2 % / 81,8 % år 2014 till 33,3 % / 66,7 % år 2015, men konstaterar att denna balans för direktörernas del försämrades från 34 % / 66 % år 2014 till 31,1 % / 68,9 % år 2015. Parlamentet påminner om att majoriteten av parlamentets personal består av kvinnor men att kvinnor innehar en begränsad del av chefstjänsterna. Parlamentet konstaterar att balansen mellan könen bland enhetschefer förbättrades från 30 % / 70 % i slutet av 2014 till 31,2 % / 68,8 % i slutet av 2015. Parlamentet betonar att obalanser för chefstjänster kvarstår och betonar därför att ett program för lika möjligheter för dessa tjänster förblir av yttersta vikt. Parlamentet är av den fasta övertygelsen att parlamentet bör ha minst 40 % kvinnor på chefstjänster före 2019.

75.  Europaparlamentet uttrycker sin förvåning över att parlamentets rådgivande kommitté för utnämning av högre tjänstemän uteslutande består av personer ur högsta ledningen, och uppmanar generalsekreteraren att inkludera en företrädare för en personalorganisation.

76.  Europaparlamentet betonar att geografisk balans, dvs. förhållandet mellan antalet anställda av en viss nationalitet och befolkningsstorleken i motsvarande medlemsstater, även i fortsättningen bör vara en viktig faktor i resursförvaltningen, i synnerhet när det gäller de medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004, och välkomnar att parlamentet har uppnått en mer balanserad sammansättning av tjänstemän från de medlemsstater som anslutit sig till unionen före och efter 2004. Parlamentet påpekar dock att dessa medlemsstater fortfarande står för endast 3 % av de anställda på högre handläggarnivå (AD12 – AD16) vid de tre arbetsplatserna, i förhållande till deras andel av unionens befolkning, som uppgår till 21 %, och att framsteg på detta område fortfarande behövs.

77.  Europaparlamentet konstaterar att för viss verksamhet, såsom drift av personalmatsalar och lokalvård, har utläggning på entreprenad varit det alternativ som parlamentet föredragit, och till följd av detta kan den externa personalen för vissa generaldirektorat till och med vara större än antalet tjänstemän.

78.  Europaparlamentet konstaterar dock att ett sådant utläggningsbeslut inte kan förklara utnyttjandet av all extern personal och att förhållandet mellan antalet externt anställda och antalet parlamentsanställda vid till exempel generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC) är svårt att förklara.

79.  Europaparlamentet hävdar att extern personal inte bör sättas in för att kompensera den minskning av antalet tjänster som man enades om i samband med översynen 2014 av tjänsteföreskrifterna och den nuvarande fleråriga budgetramen.

80.  Europaparlamentet noterar generalsekreterarens svar när det gäller villkoren för externa kontrakt med parlamentet. Parlamentet betonar att förvaltningen noggrant och systematiskt måste se till att tjänsteleverantörer strikt efterlever den anställnings-, säkerhets- och sociala trygghetslagstiftning etc. som är tillämplig på all extern personal som arbetar i Europaparlamentets lokaler, till exempel bespisnings-, städ- och underhållspersonal. Parlamentet uppmanas att införa mekanismer för regelbunden varning och övervakning för att förebygga och upptäcka enskilda eller systematiska fall av försummelse, missbruk eller överträdelse, som gör det möjligt att vidta omedelbara åtgärder.

81.  Europaparlamentet noterar att förfarandet för internalisera parlamentets säkerhetstjänster har slutförts och att förfarandet för att göra detsamma med chaufförstjänsten pågår. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till budgetkontrollutskottet om vad man har lärt sig av dessa förfaranden och vilka besparingar som åstadkommits.

82.  Europaparlamentet noterar med oro att bespisningspersonal inte betalas i enlighet med de i kontraktet angivna timmarna under de veckor då parlamentsledamöterna arbetar på annat håll, till exempel under valkretsveckorna eller plenarsammanträdena i Strasbourg, och att ett stort antal hänvisas till korttidsarbete, vilket påverkar deras anställning och inkomster. Generalsekreteraren uppmanas att komma fram en lösning efter förhandling med tjänsteleverantören för matsalarna som garanterar de anställda regelbundna timmar och regelbunden betalning varje vecka.

83.  Europaparlamentet noterar att det vid utgången av 2015 fanns 1 813 ackrediterade parlamentsassistenter som arbetar vid parlamentet, jämfört med 1 686 ett år tidigare. Parlamentet efterlyser särskild uppmärksamhet för de rättigheter som ackrediterade parlamentsassistenter och lokala assistenter har, eftersom deras kontrakt är direkt kopplade till mandatet för de ledamöter som de stöder, med tanke på att ackrediterade parlamentsassistenter är anställda med parlamentets anställningsavtal, medan lokala assistenter omfattas av olika former av nationell lagstiftning.

84.  Europaparlamentet beklagar att utvärderingsrapporten om tillämpningen av bestämmelserna om ackrediterade parlamentsassistenter inte överlämnades till budgetkontrollutskottet före utgången av 2016, i enlighet med kravet i resolution om beviljandet av ansvarsfrihet för 2014, och att den fortfarande inte har lämnats in.

85.  Europaparlamentet påpekar att i fall av trakasserier eller avslöjande av missförhållanden befinner sig de ackrediterade parlamentsassistenterna i en särskilt utsatt situation eftersom deras kontrakt grundar sig på det ömsesidiga förtroendet mellan ledamoten och assistenten. Europaparlamentet noterar att om detta förtroende saknas är den omständighet i sig skäl nog för uppsägning av kontraktet. Europaparlamentet noterar vidare att om ledamoten måste avgå på grund av renomméskador till följd av ett brott eller andra lagöverträdelser innebär detta dessutom i allmänhet att kontrakten med alla hans eller hennes assistenter också kommer att avslutas. Parlamentet efterlyser därför en omedelbar förstärkning av de ackrediterade parlamentsassistenternas representation i den rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier, så att det en jämn könsfördelning säkerställs, vilket redan begärts i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för 2013 och 2014. Parlamentet uppmanar presidiet att anslå tillräckligt med medel för att täcka utgifter för resa och uppehälle för ackrediterade ledamotsassistenter som lägger fram klagomål, vilka ofta inte har möjlighet att komma till Bryssel för att närvara personligen och framföra sina synpunkter för den rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier. Parlamentet begär också att möjligheten till ekonomiska kompensationsåtgärder för ackrediterade parlamentsassistenter bör övervägas i samband med nästa översyn av tjänsteföreskrifterna, i syfte att säkerställa lika behandling av ackrediterade parlamentsassistenter och erkännande av deras särskilda sårbarhet i händelse av trakasserier eller avslöjande av missförhållanden.

86.  Europaparlamentet välkomnar administrationens avsikt att inleda en process för anpassning av de schablonersättningar för tjänsteresor till Strasbourg som betalas till ackrediterade parlamentsassistenter, vilka är betydligt lägre än de som gäller för fast anställda tjänstemän. Parlamentet betonar att denna anpassning bör baseras på en öppen beräkningsmetod och att den bör vara direkt kopplad till den senaste revideringen uppåt av taken för fast anställda tjänstemäns kostnader för logi och traktamenten. Parlamentet betonar även att en automatisk indexering av ersättningar bör införas vid framtida revideringar.

87.  Europaparlamentet beklagar att presidiet inte har tillmötesgått parlamentets begäran i ansvarsfrihetsresolutionerna 2013 och 2014 om att samma dagtraktamenten ska tillämpas för de ackrediterade parlamentsassistenterna som för övrig personal. Generalsekreteraren uppmanas att innan några ändringar genomförs tillhandahålla en uppskattning av de extra kostnader som skulle uppstå genom denna justering. Samtidigt understryker parlamentet att de nuvarande taken för ersättning av kostnader för tjänsteresor för ackrediterade ledamotsassistenter inte har justerats sedan 2009, och att skillnaden mellan ackrediterade ledamotsassistenter och övrig personal har ökat ytterligare med upp till 40% till följd av införandet av nya tak som godkändes av rådet den 9 september 2016 och som hittills, från och med den 10 september 2016, endast tillämpats för tjänstemän. Parlamentet uppmanar därför presidiet att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till denna ojämlikhet.

88.  Europaparlamentet beklagar djupt att anställningstiden för en ackrediterad parlamentsassistent, om hans eller hennes ledamot avlider eller avgår, upphör vid utgången av relevant kalendermånad. Parlamentet understryker att detta skulle kunna betyda att en ackrediterad parlamentsassistent inte skulle ha rätt till en enda dags varsel om ledamotens mandatperiod råkar löpa ut den sista dagen i en viss månad. Parlamentet begär att denna oacceptabla situation löses i samband med nästa översyn av tjänsteföreskrifterna, genom att man kopplar samman uppsägningstiden med en fastställd tidsperiod, t.ex. fyra veckor, i stället för kalendermånader. Parlamentet uppmanar dessutom presidiet att skyndsamt införa tillfälliga åtgärder som skulle kunna bidra med en tillfällig lösning på detta problem innan en sådan juridisk granskning äger rum.

89.  Europaparlamentet är oroat över påstådd praxis där ledamöter tvingar ackrediterade parlamentsassistenter att göra tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, utan reseförordnanden och utan ersättning för tjänsteresan eller helt enkelt utan ersättning för resekostnaderna. Parlamentet anser att en sådan praxis ger utrymme för missbruk. Om ackrediterade assistenter reser utan reseorder måste de inte bara själva stå för kostnaderna, utan de omfattas inte heller av arbetsplatsförsäkringen. Parlamentet uppmanar presidiet att se till att tjänsteföreskrifterna tillämpas korrekt och att påföljder utfärdas för de ledamöter som bryter mot reglerna.

90.  Europaparlamentet konstaterar att praktikanter har rätt till ett avdrag på 0,50 EUR på huvudrätterna i alla restauranger med självservering i Bryssel och Luxemburg och ett avdrag på 0,80 EUR i Strasbourg. Parlamentet anser emellertid med hänsyn till de genomsnittliga lönenivåerna och de höga priser som tillämpats under de senaste två åren att dessa rabatter inte är tillräckliga för att ha ens en minimal inverkan på deras finanser. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att bevilja reducerade priser i överensstämmelse med praktikanternas löner.

91.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att se till att sociala rättigheter och pensionsrättigheter garanteras för ackrediterade parlamentsassistenter som har arbetat utan avbrott under de senaste två valperioderna. Parlamentet uppmanar i detta avseende administrationen att lägga fram ett förslag som beaktar beslutet att tidigarelägga valet 2014, såväl som den tid som läggs på rekryteringsförfarandet vid beräkning av den tioåriga tjänsteperiod som fastställs i tjänsteföreskrifterna.

92.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att ompröva möjligheten för ackrediterade ledamotsassistenter att, på vissa villkor, följa med ledamöter i parlamentets officiella delegationer och på officiella uppdrag, såsom redan har begärts av flera ledamöter.

93.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att se över och lösa problem som uppstått framför allt till följd av den senaste ändringen av villkoren för ackrediterade parlamentsassistenter (såsom förseningar i samband med undertecknandet av kontrakt, avbrutna kontrakt, tidigarelagda val till Europaparlamentet etc.) som kan få allvarliga konsekvenser för ackrediterade parlamentsassistenters framtida förvärv av arbetstagarrättigheter. Parlamentet begär att företrädare för de ackrediterade parlamentsassistenterna ska involveras i sökandet efter lösningar.

94.  Europaparlamentet vill att man, för att beakta principen om lika möjligheter och respektera arbetstagarrättigheterna, ska anta riktlinjer för hur de ackrediterade parlamentsassistenterna ska tilldelas en tjänstegrad, och att utveckla motsvarande tydliga arbetsbeskrivningar, ansvarsområden och uppgifter för varje tjänstegrupp.

95.  Europaparlamentet noterar att under 2015 var antalet personer som avslutade tjänstgöringen 154, varav 126 fall avsåg pensioneringar, 13 invaliditet, 9 egna uppsägningar och 6 dödsfall. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att strikt tillämpa artikel 16.4 i tjänsteföreskrifterna om potentiella intressekonflikter efter tjänstens upphörande i parlamentet, särskilt i fall av uppsägning, eftersom det är anmärkningsvärt att inga fall av potentiella intressekonflikter någonsin har offentliggjorts.

96.  Europaparlamentet konstaterar med oro att inga särskilda arrangemang har inrättats för personalen för den händelse att en medlemsstat beslutar att lämna unionen. Parlamentet inser att denna fråga är relevant för alla europeiska institutioner, och uppmanar därför generalsekreteraren att inleda en dialog med kommissionen för att se till att brittisk personal inte påverkas negativt av Brexit, och att deras lagstadgade, avtalsbaserade och förvärvade rättigheter till fullo garanteras.

97.  Europaparlamentet efterlyser en effektivare organisation av utbildningskurser i syfte att anpassa dem till de ackrediterade parlamentsassistenternas särskilda behov. Europaparlamentet uppmanar administrationen att särskilt ta hänsyn till kalendern över parlamentets och ledamöternas verksamhet och fastställa skräddarsydda tidsplaner och särskilda frågor.

98.  Europaparlamentet påpekar att 43 % av parlamentets anställda anser att distansarbete skulle ha en positiv inverkan på deras tillfredsställelse med arbetet. Det bör framhävas att parlamentet är den enda institution som inte har infört distansarbete och ett flextidssystem, samtidigt som båda systemen har funnits i många år vid merparten av de övriga institutionerna, inklusive kommissionen, med dokumenterade resultat i form av ökad produktivitet och bättre livskvalitet för de anställda. Parlamentet konstaterar att man införde tillfälligt distansarbete i oktober 2016. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till alla berörda enheter, inbegripet ledamöterna och deras assistenter, om genomförandet av denna tjänst. Parlamentet begära också att ett flextidssystem snarast möjligt ska införlivas i parlamentets arbetsrutiner.

99.  Europaparlamentet uppmanas att ändra sina interna bestämmelser beträffande praktikplatser som erbjuds av Europaparlamentets ledamöter och politiska grupper i syfte att förbättra situationen för lärlingar och praktikanter i parlamentet, inbegripet skälig lön, fastställande av en begränsad tid för praktikens längd och ett lärlingskontrakt.

GD FINS

Kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet

100.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det på sin webbplats offentliggör en fullständig årlig förteckning över samtliga kontraktsparter som tilldelats kontrakt med ett värde på mer än 15 000 EUR, och att denna förteckning inbegriper kontraktspartens namn och adress, kontraktets typ och innehåll, dess varaktighet, dess värde, det förfarande som följts och det relevanta generaldirektoratet.

101.  Europaparlamentet påpekar att denna förteckning med råge uppfyller transparenskraven i budgetförordningen. Parlamentet uppmuntrar alla EU-institutioner att tillhandahålla fullständig information om alla kontraktsparter och kontrakt som tilldelats genom offentlig upphandling, även de fall som avser direkttilldelning eller selektiva förfaranden.

102.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens slutsats att EU-institutionerna för att möjliggöra effektiv övervakning i efterhand av sin upphandlingsverksamhet bör upprätta ett offentligt arkiv med information om sina upphandlingskontrakt.

103.  Europaparlamentet påpekar att de tjänster som erbjuds av parlamentets resebyrå fortfarande är otillfredsställande, trots tidigare uppmaningar till förbättringar, eftersom priserna är relativt höga och byrån har underlåtit att förhandla om överenskommelser med de största flygbolagen för att säkra bättre priser och mer flexibilitet vid bokning av resor.

104.  Europaparlamentet uppmanar byrån att aktivt sträva efter att erbjuda lägre priser oavsett vilket flygbolag som anlitas. Parlamentet uppmanar byrån att inrätta ett feedbackförfarande (användarenkäter) i syfte att fastställa de områden där ytterligare förbättringar kan åstadkommas.

Den frivilliga pensionsfonden

105.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden ökade sitt beräknade försäkringstekniska underskott till 276,8 miljoner EUR vid utgången av 2015. Parlamentet noterar vidare att i slutet av 2015 uppgick de nettotillgångar som ska beaktas och det försäkringstekniska åtagandebeloppet till 155,5 miljoner EUR respektive 432,3 miljoner EUR.

106.  Europaparlamentet påminner om att dessa förväntade framtida förpliktelser sträcker sig över flera decennier, men konstaterar att det sammanlagda belopp som betalats under 2015 genom den frivilliga pensionsfonden uppgår till 15,8 miljoner EUR.

107.  Europaparlamentet noterar dock att detta väcker farhågor om en eventuell dränering av fonden och att parlamentet garanterar betalningen av pensionsrättigheterna när och om fonden inte kan uppfylla sina åtaganden.

108.  Europaparlamentet uppmanar på nytt presidiet att så snart som möjligt utvärdera den rådande situationen för pensionsfonden.

109.  Europaparlamentet påminner om punkt 112 i förra årets ansvarsfrihetsresolution(5) där en bedömning av den rådande situationen för pensionsfonden efterlyses. Parlamentet beklagar att en sådan utvärdering ännu inte har genomförts.

110.  Europaparlamentet påminner om att EU-domstolen 2013 slog fast att beslutet om att höja pensionsåldern för fondens medlemmar från 60 till 63 år i syfte att undvika en förtida kapitaldränering och anpassa fonden till den nya ledamotsstadgan var giltigt.

111.  Europaparlamentet konstaterar att samtidigt som nationella pensionsfonder normalt måste uppfylla stränga standarder och inte tillåts ha några försäkringstekniska underskott alls, har den frivilliga pensionsfonden nu ett försäkringstekniskt underskott på 64 % av det försäkringstekniska pensionsåtagandet. Generalsekreteraren uppmanas att förelägga presidiet en omfattande handlingsplan för att undvika att fondens dräneras i förtid.

Övriga frågor

112.  Europaparlamentet beklagar att man vid urval av de finansinstitut som anlitas för betalningar och konton inte lägger någon vikt vid dessa instituts policy när det gäller företagens sociala ansvar, och uppmanar generalsekreteraren att se till att parlamentet i framtiden i första hand anlitar finansinstitut vars investeringspolitik är inriktad på hållbarhet och andra aspekter av företagens sociala ansvar.

113.  Europaparlamentet betonar att parlamentet under 2015 i genomsnitt hade 106,25 miljoner EUR på bankkonton som inte ger någon ränteinkomst alls. Generalsekreteraren uppmanas att undersöka huruvida det är nödvändigt att ha en sådan hög likviditet, och särskilt att förbättra likviditetsförvaltningen i detta avseende och om möjligt finna sätt att öka avkastningen på sådana insättningar.

GD ITEC

114.  Europaparlamentet är tillfreds med genomförandet av GD ITEC:s strategiska riktlinjer 2014–2019. Parlamentet anser att många ändringar i den elektroniska arbetsmiljön för ledamöterna och personalen håller på att genomföras, men att konsekvenserna av dessa förändringar, däribland nya möjligheter, är relativt okända och håller på att utvecklas främst inom GD ITEC. Parlamentet uppmanar till ett närmare samarbete mellan GD ITEC och GD COMM för att förbättra den interna och externa kommunikationen om de många innovationer som har genomförts eller snart kommer att genomföras.

115.  Europaparlamentet inser de ansträngningar som GD ITEC gjort för att öka antalet träffar på parlamentets webbsidor vid användning av Googles sökmotor. Parlamentet anser dock även att sökmotorn på parlamentets egen webbplats bör leda till meningsfulla resultat, så att användare kan använda portalen på webbplatsen för att snabbt hitta relevanta webbsidor. Parlamentet är bekymrat över att denna sökmotor för närvarande inte fungerar ordentligt, och uppmanar generalsekreteraren att hitta en snabb lösning på detta långvariga problem.

116.  Europaparlamentet noterar med oro att trots att det under GD ITEC:s ansvar görs årliga inköp av hårdvara för ett belopp som överstiger 35 miljoner EUR, saknas en klar politik för en miljömässigt och socialt hållbar upphandling, och uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en handlingsplan i detta sammanhang för att se till att alla framtida anbudsinfordringar innehåller miljömässiga och sociala urvalskriterier för hårdvara.

117.  Europaparlamentet uppmanar GD ITEC att göra alla parlamentets webbsidor tillgängliga för bärbara enheter, eftersom även om en betydande del av besökarna på sidorna använder en iPad eller mobiltelefon för få tillgång till parlamentets och de specialiserade utskottens webbplatser kan de nuvarande gränssnitten kan inte anses vara förenliga med bärbara enheter. Parlamentet föreslår att man genomför åtgärder för att konkret och inom en rimlig tidsram förbättra tillgången till webbplatserna för bärbara enheter.

118.  Europaparlamentet anser att det är avgörande för ledamöternas mandat att skrivare finns kvar på deras kontor. Parlamentet påpekar att billiga generiska patroner eventuellt kan orsaka farliga nivåer av partikelutsläpp och hälsoskador. Parlamentet begär att GD ITEC och generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO) vidtar åtgärder för att främja inköp av miljövänliga skrivare och se till att endast originalpatroner används, samtidigt som ledamöterna och deras personal erbjuds alternativet att förfoga över skrivare som är belägna strategiskt nära men inte inne på deras kontor.

119.  Europaparlamentet noterar att presidiet den 7 september 2015 antog en säkerhetspolicy för IKT-systemen. Parlamentet betonar att man mot bakgrund av den aktuella globala situationen brådskande måste genomföra en betydligt robustare politik för IKT-säkerheten som till fullo beaktar riskhanteringen i samband med it-säkerhet. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang utnämningen av en it-säkerhetschef i parlamentet.

120.  Europaparlamentet upprepar sin begäran från resolutionen om ansvarsfrihet för 2014 att det bör inrättas ett snabbvarningssystem som gör det möjligt för GD ITEC att i samarbete med GD SAFE sända snabbmeddelanden med SMS eller e-post till ledamöter och personal som godtar att deras kontaktuppgifter förs upp på en kommunikationslista som kan användas i särskilda nödsituationer.

121.  Europaparlamentet lovordar GD ITEC för att ha infört ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) i alla parlamentets byggnader. Parlamentet konstaterar dock att det trådlösa nätverket i plenisalen är otillförlitligt, särskilt om många ledamöter använder systemet samtidigt under omröstningar och viktiga debatter. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder i detta avseende.

Generaldirektoratet för EU-extern politik

122.  Europaparlamentet välkomnar att vissa av de interparlamentariska delegationernas offentliga sammanträden redan sänds på webb-tv. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att fortsätta att utveckla och utvidga denna tjänst, tillsammans med innehållet i delegationernas webbsidor.

GD INLO

123.  Europaparlamentet konstaterar att fastighetsstrategin på medellång sikt från 2010 nu håller på att ses över. Parlamentet önskar att denna strategi utökas med ett mer långsiktigt perspektiv, och att den även ska omfatta en fallstudie av de sannolika konsekvenserna av Brexit.

124.  Europaparlamentet gläder sig över att kontorsutrymmena för ledamöterna och deras assistenter i Strasbourg kommer att öka från och med 2019. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att, så länge man inte har hittat någon lösning för att få till stånd en enda arbetsort för Europaparlamentet, se till att varje assistent förfogar över det minsta antal kvadratmeter som krävs enligt de nuvarande bestämmelserna om arbetsvillkor, eftersom parlamentets ståndpunkt i denna fråga för närvarande är sårbar på grund av att man medvetet bortser från dessa bestämmelser om minimistorlek på kontorslokaler.

125.  Europaparlamentet beklagar djupt beslutet att byta ut möblerna i ledamöternas och deras assistenters kontor i Bryssel, och begär att detta omedelbart stoppas. Parlamentet konstaterar att de flesta av inventarierna är fullt funktionsdugliga och presentabla, och att det därför absolut inte finns något behov av att byta ut dem. Parlamentet anser att feedback från ett antal ledamöter – i motsats till en allmän enkät – inte i sig är tillräckligt för att motivera utbytet, samtidigt som de argument som läggs fram av administrationen i fråga om smak, mode eller föråldrad stil är lika olämpliga. Enskilda möbler bör endast bytas ut om det finns tydliga tecken på försämring, större slitage eller hälsorisker på arbetsplatsen av ett specifikt eller allmänt slag (t.ex. möjligheten att utveckla mer ergonomiska kontorsstolar). Europaparlamentet påpekar att i tider präglade av ekonomisk kris, vilket resulterar i dagens svåra ekonomiska omständigheter, kan en sådan fixering vid de yttre detaljerna allvarligt äventyra parlamentets och dess ledamöters trovärdighet, särskilt i medborgarnas och den allmänna opinionens ögon.

126.  Europaparlamentet konstaterar att i enlighet med presidiets beslut från 2013 och 2015 omfattar de nya cateringavtalen inte några direkta subventioner från parlamentets budget. Parlamentet är emellertid bekymrat över att vissa tjänster under 2015 erbjöds till priser som var högre än marknadspriserna. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till kaffeserveringen under sammanträdena. Parlamentet konstaterar att priserna sågs över i augusti 2016.

127.  Europaparlamentet beklagar djupt de godtyckliga, subjektiva och orimliga kriterier som används för rekryteringen av förare och för den internalisering av denna tjänst som inleddes 2016 av säkerhetsskäl. Parlamentet beklagar att man i förfarandet inte tog hänsyn till de färdigheter och erfarenheter som förarna har förvärvat under flera år av arbete i direkt kontakt med ledamöterna och det förtroendeförhållande som upprättats mellan dem, och att dessa förare sedan blev arbetslösa, många av dem redan vid en ålder då det är svårt att hitta arbete.

Generaldirektoratet för tolkning och konferenser (GD INTE)

128.  Europaparlamentet är bekymrat över den problematiska sociala dialogen mellan GD INTE och företrädarna för tolkarna som inleddes i januari 2014 och som hittills inte har lett fram till någon överenskommelse. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att inleda en förlikning mellan de berörda parterna i syfte att förbättra den ömsesidiga förståelsen av ståndpunkterna och hitta lösningar som kan godtas av alla.

129.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med de framsteg som redan har gjorts när det gäller moderniseringen av GD INTE, särskilt i fråga om förbättrad tillgång till tolkar, den måttliga ökningen i antalet timmar som tolkarna tillhandahåller tolkning och den förbättrade fördelningen av tolkarnas arbetsbörda. Parlamentet konstaterar att beräkningsmetoden när det gäller statistiken har klargjorts och att alla årliga semestrar och sjukledigheter nu har uteslutits från beräkningen av det genomsnittliga antalet timmar som tolkarna tillbringar i tolkbåsen.

130.  Europaparlamentet begär information från generalsekreteraren om de åtgärder som har vidtagits sedan antagandet av resolutionen om ansvarsfrihet för budgeten för 2014 för att uppnå ökad resurseffektivitet och effektivitet i organisationen av sammanträden genom att effektivisera konferensförvaltningen inom parlamentet,

GD SAFE

131.  Europaparlamentet välkomnar de fortsatta insatserna för att öka säkerheten och tryggheten inom och runt omkring parlamentets byggnader. Parlamentet erkänner att man ifråga om säkerheten inom parlamentet måste göra en känslig avvägning mellan att beakta ett antal skyddsåtgärder, och att införa alltför säkerhetsbaserade system som inverkar bromsande på parlamentets verksamhet. Parlamentet insisterar dock på att parlamentets säkerhet ytterligare bör förstärkas, och uppmanar generalsekreteraren att se till att personalen har rätt utbildning och kan utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt, även i nödsituationer.

132.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till att samarbetet med unionens övriga institutioner aktivt fortsätter, vid sidan av samarbetet med de belgiska, franska och luxemburgska myndigheterna.

133.  Europaparlamentet uppmanar GD ITEC och GD SAFE att stärka it-skyddskapaciteten mot bakgrund av det ökade hotet från it-angrepp under de senaste månaderna.

Ett miljövänligt parlament

134.  Europaparlamentet påminner om att presidiet inledde miljöledningssystemet (Emas) i parlamentet den 19 april 2004. Parlamentet noterar att presidiet antog en revidering av miljöpolitiken 2016 som upprätthåller och bekräftar parlamentets åtagande att göra fortlöpande förbättringar på miljöområdet.

135.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en interinstitutionell helpdesk för miljöanpassad offentlig upphandling, som man nu måste verkställa fullt ut genom att fastställa tydliga mål på området samt genom att intensifiera den interna informationsverksamheten och öka insatserna för att främja och effektivt förvalta miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet understryker också det faktum att underleverantörer av tjänster likaså måste följa dessa regler. Parlamentet beklagar den höga förbrukningen av flaskor, koppar, behållare och paketering av plast i parlamentet.

136.  Europaparlamentet konstaterar att parlamentet åtog sig att minska sina koldioxidutsläpp per heltidsekvivalent med 30 % senast 2020, jämfört med 2006. Parlamentet lovordar att indikatorn minskade med omkring 24,3 % mellan 2006 och 2015.

137.  Europaparlamentet anser därför att det är av yttersta vikt att parlamentet fastställer nya, mer utmanande, kvantitativa mål för sin verksamhet och att dessa mål regelbundet mäts av de ansvariga avdelningarna. Parlamentet noterar i detta avseende presidiets beslut från 2015 om att kompensera för parlamentets totala koldioxidutsläpp, inklusive utsläppen från ledamöternas flygresor mellan sina respektive hemländer och parlamentets arbetsorter.

138.  Europaparlamentet påminner om sitt åtagande i samband med direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet enligt vilket man, på grund av byggnadernas stora synlighet och den ledande roll de bör spela när det gäller deras byggnaders energiprestanda och utan att det påverkar gällande budget- och upphandlingsbestämmelser, kommer att åta sig att tillämpa samma krav på de byggnader som man äger och utnyttjar som de som inom ramen för artiklarna 5 och 6 i direktivet gäller för byggnader som tillhör statliga myndigheter i medlemsstaterna. Parlamentet understryker att denna deklaration brådskande måste efterlevas, inte minst för parlamentets egen trovärdighet inom ramen för de för närvarande pågående översynerna av direktiven om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.

139.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att undersöka ett incitamentsystem för att främja hållbarare och effektivare transportsätt för pendling mellan bostaden och arbetsplatsen.

140.  Europaparlamentet välkomnar parlamentets initiativ när det gäller att genomföra en övergripande politik för att minska livsmedelsslöseriet. Parlamentet uppmanar parlamentet att se till att livsmedelsslöseri aktivt förhindras av alla cateringleverantörer i alla parlamentets lokaler. Parlamentet uppmanar parlamentet att intensifiera sin praxis att donera osålda livsmedel till välgörenhet.

141.  Europaparlamentet utgår i från att inrättandet av ett effektivt system för bokning av sammanträdeslokaler och ett förvaltningsregister för utrustning kan bidra med en stor potential när det gäller parlamentets kostnader och miljömässiga insatser, och uppmanar generalsekreteraren att arbeta vidare på denna strategi.

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

142.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2015 förts upp under budgetpunkt 4 0 0, som avser politiska grupper och grupplösa ledamöter, användes på följande sätt:

Grupp

2015

2014**

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjande-grad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period (2011)

PPE

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34 %

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100, 81 %

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07 %

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43 %

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35 %

2 498

GUE/

NGL

4 305

1 256

3 832

89,02 %

1 729

3 527

417

2 689

76,62 %

1 255

Verts/

ALE

4 153

1 293

3 890

93,67 %

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41 %

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83 %

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09 %

760

 

 

 

 

 

Grupplösa ledamöter

1 627

533

1 001

61,51 %

214

1 991

441

1 281

64,32 %

533

Totalt

59 860

24 803

56 588

94,53 %

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76 %

24 168

* Alla belopp i tusen EUR.

** År 2014 bestod av två budgetår till följd av valet till Europaparlamentet i maj 2014. Siffrorna för 2014 i tabellen utgör de konsoliderade beloppen.

143.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sin årsrapport rekommenderade parlamentet att ”se över den nuvarande kontrollramen för genomförandet av budgetanslag till de politiska grupperna” och att parlamentet även bör ”ge bättre vägledning genom mer övervakning av hur grupperna tillämpar reglerna för godkännande och reglering av utgifter och för upphandlingsförfaranden”.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

144.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2015 förts upp under budgetpunkt 4 0 2 användes på följande sätt(6):

Parti

Förkort-ning

Egna medel*

Bidrag från parlamentet

Totala inkomster

Bidrag från parlamentet såsom % av stödberättig-ande utgifter (max 85 %)

Inkomstöverskott (överföring till reserver) eller förlust

Europeiska folkpartiet

PPE

1 926

8 053

12 241

85 %

363

Europeiska Socialdemokraters Parti

PSE

1 246

5 828

8 024

85 %

40

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

561

2 093

2 789

85 %

90

Europeiska gröna partiet

EGP

480

1 666

2 245

85 %

83

Alliansen av europeiska konservativa och reformister

AECR

395

1 952

2 401

85 %

8

Europeiska vänsterpartiet

EL

372

1 484

2 044

85 %

71

Europeiska demokratiska partiet

EDP/PDE

120

457

577

85 %

0

EU-Demokraterna

EUD

55

292

370

85 %

3

Europeiska fria alliansen

EFA

127

636

845

85 %

0

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

87

461

560

85 %

4

Europeiska fria alliansen

EAF

94

494

588

85 %

7

Alliansen för europeiska nationella rörelser

AENM

53

292

399

85 %

0

Rörelsen för nationernas och friheternas Europa

MENF

161

401

562

85%

0

Alliansen för direktdemokrati i Europa

ADDE

250

821

1,070

85 %

-403

Rörelsen för

frihetens och demokratins

Europa

MELD

91

44

226

85 %

-208

Totalt

 

6 017

24 974

34 943

85 %

59

(*) Alla belopp i tusen EUR.

145.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2015 förts upp under budgetpunkt 4 0 3 användes på följande sätt(7):

Stiftelse

Förkortning

Ansluten till parti

Egna medel*

Bidrag från parlamentet

Totala inkomster

Bidrag från parlamentet

såsom % av stödberättigande utgifter

(max 85 %)

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

949

4 725

5 674

85 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

847

3 848

4 695

85 %

European Liberal Forum

ELF

ALDE

183

880

1 063

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

163

914

1 077

85 %

Transform Europe

TE

EL

159

847

1 066

85 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

47

284

331

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

57

241

298

85 %

New Direction - Foundation for European Reform

ND

AECR

323

1 100

1 423

85 %

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

47

268

315

85 %

Organisation For European Interstate Cooperation

OEIC

EUD

33

132

165

85 %

Christian Political Foundation for Europe

CPFE

ECPM

51

267

318

85 %

Foundation for a Europe of Liberties and Democracy

EFF

MELD

50

248

298

85 %

Institute for Direct Democracy in Europe

IDDE

ADDE

144

673

817

85 %

European Identities and Traditions

EIT

AENM

32

169

201

85 %

Totalt

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*) Alla belopp i tusen EUR.

 

 

 

 

 

 

146.  Europaparlamentet ser med oro på att när det gäller Alliansen för direktdemokrati i Europa, Rörelsen för frihetens och demokratins Europa, Initiativet för direktdemokrati i Europa och Stiftelsen för frihetens och demokratins Europa, har betydande oriktigheter upptäckts i samband med direkt eller indirekt finansiering av nationella partier och donationer.

147.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den anseenderisk för parlamentet som sådana oriktigheter innebär och är övertygat om behovet av snabba och effektiva åtgärder för att förhindra och hantera eventuella liknande oriktigheter i framtiden. Parlamentet anser dock att dessa oriktigheter endast förekommer hos ett begränsat antal politiska partier och stiftelser. Parlamentet anser att dessa oriktigheter inte bör leda till att den ekonomiska förvaltningen av andra politiska partier och stiftelser ifrågasätts.

148.  Europaparlamentet är medvetet om de nya förordningarna, dvs. förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1142/2014 av den 22 oktober 2014(8), som kommer att påverka finansieringen av europeiska politiska partier och stiftelser från och med budgetåret 2018, och den viktiga roll som den nyligen inrättade myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser spelar, samt de pågående diskussionerna i presidiet om generalsekreterarens förslag att ta itu med en rad olösta frågor genom de ovannämnda förordningarna. Parlamentets internrevisor uppmanas att utarbeta en ny revisionsrapport om finansieringen av europeiska politiska partier och stiftelser så snart som möjligt efter det att den nya förordningen har trätt i kraft.

149.  Europaparlamentet anser att det i detta avseende är viktigt att utreda eventuella brister i det nuvarande systemet med interna och externa kontroller när det gäller att undvika större oegentligheter. Parlamentet noterar den externa revisorns, EY, uttalanden om att revisionen syftar till att uppnå rimlig säkerhet om att årsräkenskaperna inte innehåller väsentliga felaktigheter och att enheten har iakttagit regler och bestämmelser, samt att underlagen för revisionsuttalandet granskats med hjälp av stickprov. Parlamentet konstaterar dock att granskningarna inte omfattar undersökningar av eventuella falska uttalanden och handlingar, och att de därför leder till en något begränsad inblick i den ekonomiska verksamhet som granskas.

150.  Europaparlamentet noterar de knappa personalresurser (två heltidsekvivalenter) inom GD FINS som avsatts för granskningen av räkenskaperna för de europeiska politiska partierna och stiftelserna. Med tanke på den höga anseenderisk som är förenad med detta anser parlamentet att mer resurser bör avsättas för detta ändamål

151.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att, i den mån principen om sekretess gör det möjligt, underlätta tillgången till de underliggande handlingar som ingår i slutrapporterna från de europeiska politiska partierna och stiftelserna, och i synnerhet räkenskaperna och de revisioner som genomförts.

152.  Europaparlamentet uppmanar den nyinrättade myndigheten att lämna en lägesrapport till parlamentet efter sitt första verksamhetsår, det vill säga 2017, och uppmanar generalsekreteraren att se till att myndigheten kommer att ha tillgång till alla nödvändiga resurser för att fullgöra sina uppgifter.

(1) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
(3) EUT C 436, 24.11.2016, s. 2.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).
(5) EUT L 246, 14.9.2016, s. 3.
(6) Anmärkningar:Alla belopp i tusen EUR.Anmärkning (1) : total inkomst inkluderar föregående års överföringar i enlighet med artikel 125.6 i budgetförordningen.
(7) Anmärkningar:Alla belopp i tusen euro.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1142/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 vad gäller finansiering av europeiska politiska partier (EUT L 317, 4.11.2014, s. 28).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy