Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2153(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0131/2017

Внесени текстове :

A8-0131/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0147

Приети текстове
PDF 545kWORD 56k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0131/2017),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2) OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(4) ОВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.
(5) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0131/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез подобряване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че въз основа на своята извършена одитна дейност Сметната палата („Палатата“) заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва със задоволство, че в годишния си доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) Палатата констатира, че не са установени сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския съвет и Съвета;

3.  отбелязва, че през 2015 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR през 2014 г.), при степен на усвояване от 92,6%;

4.  приема за сведение увеличението на бюджета на Съвета за 2015 г. с 7,6 милиона евро (+1,4%);

5.  отбелязва публикуването от Генералния секретариат на Съвета (ГСС) на годишните отчети за дейността на Правната служба и на генерални дирекции „Комуникация и управление“ и „Администрация“;

6.  приема за сведения обясненията в годишния отчет за дейността на генерална дирекция „Администрация“ за неизразходваните структурни средства; въпреки това изразява загриженост, че процентът неизразходвани средства остава висок при някои категории; насърчава разработването на ключови показатели за изпълнение с цел подобряване на бюджетното планиране;

7.  продължава да е загрижен за твърде големия брой на бюджетните кредити, пренесени от 2015 г. към 2016 г., особено във връзка с имоти, машини и съоръжения;

8.  отново посочва, че Европейският съвет и Съветът следва да имат отделни бюджети, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши отчетността и на двете институции;

9.  отправя искане прегледът на човешките ресурси да бъде разбит по категория, степен, пол, националност и професионално обучение;

10.  подчертава, че географският баланс, а именно връзката между националността на персонала и големината на държавите членки, следва да продължи да бъде важен елемент от управлението на ресурсите, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. и след това; приветства факта, че Европейският Съвет и Съветът са постигнали като цяло балансиран състав на служителите от държавите членки, присъединили се към Съюза преди 2004 г. и след това, но посочва, че държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. и след това са по-слабо представени на по-високите административни равнища и на управленските длъжности, и че тук все още се очаква напредък;

11.  отбелязва наличието на политика за баланс между половете в ГСС; приветства положителната тенденция в баланса между половете в управлението; призовава въпреки това Съвета за още повече усилия, тъй като съотношението между половете на управленските длъжности продължаваше да бъде едва 30%/70% в края на 2015 г.;

12.  приветства информацията относно професионалните дейности на бивши висши служители на ГСС след прекратяване на служебното правоотношение(1) през 2015 г.; подкрепя пълната прозрачност и публикуването на тази информация всяка година;

13.  отбелязва с голяма загриженост, че през 2015 г. ГСС все още не прилага вътрешните правила за сигнализиране на нередности, както отбелязва омбудсманът; призовава Съвета незабавно да започне да прилага вътрешните правила за сигнализиране на нередности;

14.  отбелязва намерението на Съвета да спази междуинституционалното споразумение за съкращаване на персонала с 5% в срок от пет години; отправя искане да бъде информиран как това съкращаване е в съответствие със създаването на 19 нови длъжности; предлага Съветът да докладва пред Парламента за всички постигнати алтернативни икономии за компенсиране на забавянето при съкращаването на персонала;

15.  отбелязва реорганизацията в генерална дирекция „Администрация“ за подобряване на нейното качество и ефективност; очаква тази реформа да има положително въздействие върху изпълнението на бюджета на Съвета;

16.  изразява загриженост относно забавянето в предаването на сградата Europa; отправя искане да бъде информиран относно финансовите последици от това забавяне;

17.  отново призовава политиката на Съвета в областта на сградния фонд да бъде представена на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; припомня на Съвета призива на Парламента за доклади за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи;

18.  отбелязва със задоволство, че ГСС получи знака „Екодинамично предприятие“ през 2015 г. и сертификат от EMAS (Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране) за ефикасното си управление на околната среда;

Състояние към момента

19.  приема за сведение официалния отговор на генералния секретар на Съвета на поканата на комисията по бюджетен контрол на Парламента да присъства на размяна на мнения с генералните секретари на други институции; отбелязва, че отговорът просто повтаря вече изразената в миналото позиция на Съвета относно обмена на финансова информация; отбелязва, че писменият въпросник, изпратен на ГСС на 17 ноември 2016 г., с въпроси на членове на ЕП е останал без отговор;

20.  отново заявява, че Съветът трябва да бъде прозрачен и да се отчита напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са му предоставени в качеството на институция на Съюза; подчертава, че това означава, че Съветът трябва да участва изцяло и добросъвестно в годишната процедура по освобождаване от отговорност, както постъпват другите институции; счита във връзка с това, че ефективният контрол на изпълнението на бюджета на Съюза изисква Парламентът и Съветът да си сътрудничат посредством работно споразумение; изразява дълбоко съжаление за срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност;

21.  настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани така, както се проверяват разходите на другите институции, и посочва че основните елементи на тази проверка са посочени в неговите резолюции за освобождаване от отговорност от предходните години;

22.  припомня, че Парламентът освобождава другите институции от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и дадените отговори на въпросите; изразява съжаление за това, че Парламентът систематично среща затруднения при получаването на отговори от Съвета; в този смисъл се надява на много по-добро сътрудничество с генералния секретар на Съвета, за когото 2015 г. беше първата година след поемането на тези нови задължения;

23.  изразява съжаление за отказа на освобождаване от отговорност в миналото поради недостатъчно сътрудничество между Парламента и Съвета; отбелязва, че сега двете страни като че ли проявяват повече добра воля и изразява оптимизъм относно постигането на напредък, с оглед подобряването на сътрудничеството в бъдеще, което ще подобри публичния имидж на Парламента и на Съвета; призовава Парламента и Съвета да продължат по този път;

24.  подчертава правомощията на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 164—167 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и потвърждава, че освобождаването или неосвобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е задължение на Парламента спрямо гражданите на Съюза;

25.  припомня, че всяка институция, съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, разполага с автономност при изпълнението на разделите на бюджета, които се отнасят до нея в съответствие с член 55 от този регламент; потвърждава, че съгласно практиката и тълкуването на действащите правила и бюджетната автономност на Съвета, както и с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза, Парламентът освобождава от отговорност всяка институция поотделно;

26.  счита, че задоволителното сътрудничество между Парламента, Европейския съвет и Съвета в резултат на следването на процедура на открит и официален диалог може да бъде положителен сигнал за гражданите на Съюза.

(1) Трети и четвърти параграфи от член 16 от Правилника.

Правна информация - Политика за поверителност