Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2153(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2017

Indgivne tekster :

A8-0131/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0147

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 53k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2016/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0131/2017),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 69 af 13.3.2015.
(2) EUT C 380 af 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375 af 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380 af 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2016/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0131/2017),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre konceptet om resultatbudgettering samt gennem god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  bemærker, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2015, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har bemærket, at der ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af de emner, som vedrører menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler for så vidt angår Det Europæiske Råd og Rådet;

3.  konstaterer, at Det Europæiske Råd og Rådet i 2015 havde et samlet budget på 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR i 2014) med en gennemførelsesgrad på 92,6 %;

4.  noterer sig stigningen på 7,6 mio. EUR (+1,4 %) i Rådets budget for 2015;

5.  noterer sig Generalsekretariatet for Rådets (GSR) offentliggørelse af de årlige aktivitetsrapporter (AAR) for GD Juridisk Tjeneste, GD Kommunikation og Dokumenthåndtering samt GD Administration;

6.  noterer sig forklaringerne i administrationens årlige aktivitetsrapport om strukturel underudnyttelse; er dog bekymret over, at andelen af underudnyttede bevillinger fortsat er høj inden for visse kategorier; tilskynder til, at der udvikles resultatindikatorer med henblik på at forbedre budgetplanlægningen;

7.  fastholder sin bekymring over det store antal bevillinger, der er blevet fremført fra 2015 til 2016, navnlig dem til materielle anlægsaktiver;

8.  gentager, at Det Europæiske Råds og Rådets budget bør adskilles med henblik på at bidrage til gennemsigtighed i deres økonomiske forvaltning og til større ansvarlighed i begge institutioner;

9.  anmoder om, at den samlede oversigt over menneskelige ressourcer opdeles efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og erhvervsuddannelse;

10.  understreger, at geografisk balance, nemlig for så vidt angår forholdet mellem personalets nationalitet og medlemsstaterne størrelse, fortsat bør være et vigtigt element i forvaltningen af menneskelige ressourcer, især hvad angår de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen siden 2004; glæder sig over, at Det Europæiske Råd og Rådet er nået frem til en afbalanceret sammensætning af tjenestemænd fra de medlemsstater, der tiltrådte Unionen før og efter 2004, men påpeger, at medlemsstater, der tiltrådte Unionen i 2004 eller senere stadig er underrepræsenterede på de højere administrationsniveauer og i de ledende stillinger, for hvilke fremskridt fortsat afventes;

11.  noterer sig, at GSR har en politik for kønsfordeling; glæder sig over den positive tendens med hensyn til kønsfordelingen i ledelsen; opfordrer imidlertid Rådet til at styrke sin indsats yderligere, under henvisning til at kønsfordelingen i ledende stillinger fortsat kun nåede op på 30 %/70 % ved udgangen af 2015;

12.  glæder sig over oplysningerne vedrørende de erhvervsmæssige aktiviteter, som tidligere højtstående tjenestemænd i GSR tager del i efter deres udtrædelse af tjenesten(1) i 2015; støtter den fulde gennemsigtighed og offentliggørelsen af sådanne oplysninger hvert år;

13.  bemærker med stor bekymring, at GSR i 2015 stadig ikke havde gennemført interne regler om whistleblowing, således som Ombudsmanden har påpeget; opfordrer Rådet til at gennemføre de interne regler for whistleblowing uden yderligere forsinkelse;

14.  bemærker Rådets stillingsfortegnelse for så vidt angår overholdelsen af den interinstitutionelle aftale om at reducere personalet med 5 % i løbet af fem år; anmoder om at blive orienteret om, hvorledes denne reduktion er i overensstemmelse med oprettelsen af 19 nye stillinger; foreslår, at Rådet rapporterer tilbage til Parlamentet om mulige alternative besparelser med henblik på at kompensere for forsinkelsen i forbindelse med reduceringen af personalet;

15.  noterer sig omorganiseringen af Generaldirektoratet for Administration med henblik på at forbedre dets kvalitet og effektivitet; forventer, at denne reform vil have en positiv indvirkning på gennemførelsen af Rådets budget;

16.  er bekymret over den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen; anmoder om at blive underrettet om de finansielle indvirkninger af udsættelsen;

17.  gentager sin opfordring om, at Rådet forelægger dechargemyndigheden sin bygningspolitik; minder Rådet om Parlamentets opfordring til at udarbejde fremskridtsrapporter vedrørende byggeprojekter med en detaljeret oversigt over fordelingen af de hidtidige udgifter;

18.  bemærker med tilfredshed, at GSR modtog miljømærket for dynamiske virksomheder i 2015 og EMAS-certificering i 2016 for dets effektive miljøforvaltning;

Status

19.  noterer sig det officielle svar fra Rådets generalsekretær på indbydelsen fra Parlamentets Budgetkontroludvalg til at deltage i drøftelsen med generalsekretærerne fra de øvrige institutioner; bemærker, at svaret blot gentager Rådets holdning om udveksling af finansielle oplysninger, som det allerede har givet udtryk for tidligere; bemærker, at det skriftlige spørgeskema, der blev sendt til GSR den 17. november 2016 med spørgsmål fra Europa-Parlamentets medlemmer, forblev ubesvaret;

20.  gentager, at Rådet bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for Unionens borgere hvad angår de midler, det tildeles i kraft af at være en EU-institution; understreger, at dette indebærer, at Rådet ligesom de øvrige institutioner skal deltage fuldt ud og i god tro i den årlige dechargeprocedure; mener i den forbindelse, at en effektiv overvågning af Unionens budgetgennemførelse kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet gennem en samarbejdsordning; beklager dybt de vanskeligheder, der er opstået under de hidtidige dechargeprocedurer;

21.  insisterer på, at Rådets udgifter skal kontrolleres på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og påpeger, at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger fra de seneste år;

22.  minder om, at Parlamentet meddeler decharge til de andre institutioner efter at have taget dokumenterne og svarene på spørgsmålene i betragtning; beklager, at Parlamentet gentagne gange støder på problemer med at modtage svar fra Rådet; håber i denne henseende på et forbedret samarbejde med Rådets generalsekretær, for hvem 2015 var det første år, hvor han overtog disse nye ansvarsområder;

23.  beklager, at det tidligere ikke har været muligt at meddele decharge som en konsekvens af det utilstrækkelige samarbejde mellem Parlamentet og Rådet; bemærker, at der på begge sider synes at være en større velvilje og udtrykker optimisme med hensyn til, at samarbejdet vil blive forbedret i fremtiden, hvilket vil forbedre den offentlige opfattelse af Parlamentet og Rådet; opfordrer Parlamentet og Rådet til at fortsætte ad denne vej;

24.  understreger Parlamentets beføjelse til at meddele decharge i medfør af artiklerne 316, 317 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, artikel 164-167, og bekræfter, at meddelelse eller ikke meddelelse af decharge er en forpligtelse, som Parlamentet har over for Unionens borgere;

25.  minder om, at hver af institutionerne som defineret i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, artikel 2, litra b , har autonomi til at gennemføre de sektioner af budgettet, som vedrører dem, i medfør af den i artikel 55 i finansforordningen fastsatte budgetautonomi; bekræfter, at Parlamentet i overensstemmelse med praksis og fortolkningen af de nuværende regler og Rådets budgetautonomi og med henblik på at opretholde gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere meddeler individuel decharge til hver enkelt institution;

26.  mener, at et tilfredsstillende samarbejde mellem Parlamentet og Det Europæiske Råd og Rådet som et resultat af en åben og formel dialogprocedure kan være et positivt signal til EU's borgere.

(1) Artikel 16, stk. 3 og 4, i personalevedtægten.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik