Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2153(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0147

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 54k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2016/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0131/2017),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2016/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0131/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας την προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

2.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Συνεδρίου»), δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο·

3.  επισημαίνει ότι το 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχαν συνολικό προϋπολογισμό 541 791 500 EUR (το 2014, 534 202 300 EUR), με ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 92,6 %·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση την αύξηση κατά 7,6 εκατομμύρια EUR (+1,4 %) στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2015·

5.  επισημαίνει τη δημοσίευση, από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας, της υπηρεσίας διαχείρισης επικοινωνίας και εγγράφων και των γενικών διευθυντών της διοίκησης·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τις εξηγήσεις που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της διοίκησης σχετικά με τη δομικής φύσης υποχρησιμοποίηση των πόρων· ωστόσο ανησυχεί για το γεγονός ότι το ποσοστό υποχρησιμοποίησης εξακολουθεί είναι υψηλό σε ορισμένες κατηγορίες· ενθαρρύνει την ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδόσεων για τη βελτίωση του δημοσιονομικού σχεδιασμού·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το πολύ υψηλό αριθμό των πιστώσεων που μεταφέρονται από το 2015 στο 2016, ιδίως όσων αφορούν τα ιδιόκτητα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό·

8.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, για να ενισχυθεί η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης των θεσμικών οργάνων και να βελτιωθεί η λογοδοσία και των δύο θεσμικών οργάνων·

9.  ζητεί την αναλυτική παρουσίαση της επισκόπησης των ανθρώπινων πόρων κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο, εθνικότητα και επαγγελματική κατάρτιση·

10.  τονίζει ότι η «γεωγραφική ισορροπία», δηλαδή η σχέση μεταξύ εθνικότητας του προσωπικού και μεγέθους των κρατών μελών, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης πόρων, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχουν επιτύχει μία συνολικά ισόρροπη σύνθεση μονίμων υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση πριν και μετά το 2004, αλλά επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο και στις διευθυντικές θέσεις, όπου αναμένεται ακόμη πρόοδος·

11.  επισημαίνει την ύπαρξη μιας πολιτικής για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου· χαιρετίζει τη θετική τάση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διευθυντικές θέσεις· καλεί το Συμβούλιο, ωστόσο, να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειές του, τονίζοντας ότι η αναλογία όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διευθυντικές θέσεις συνέχιζε να ανέρχεται σε μόλις 30 % / 70 % στο τέλος του 2015·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην ανώτερων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία(1) κατά το έτος 2015· στηρίζει την πλήρη διαφάνεια και την δημοσίευση των πληροφοριών αυτών σε ετήσια βάση·

13.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι το 2015 η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν είχε ακόμη εφαρμόσει τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών, όπως επεσήμανε η Διαμεσολαβήτρια· ζητεί από το Συμβούλιο να εφαρμόσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

14.  παρατηρεί το οργανόγραμμα του Συμβουλίου προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωσή του με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5% σε διάστημα πέντε ετών· ζητεί να ενημερωθεί με ποια λογική η μείωση αυτή συνάδει με τη δημιουργία 19 νέων θέσεων· προτείνει να υποβάλει το Συμβούλιο έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με ενδεχόμενες εναλλακτικές εξοικονομήσεις κόστους που έχουν επιτευχθεί για να αντισταθμιστεί η καθυστέρηση της μείωσης του προσωπικού·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητάς της· αναμένει ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου·

16.  εκφράζει ανησυχία για την καθυστέρηση της παράδοσης του κτιρίου Europa· ζητεί να ενημερωθεί για τον οικονομικό αντίκτυπο της αναβολής·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να παρέχεται στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ενημέρωση σχετικά με την κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο το αίτημα του Κοινοβουλίου για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής·

18.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2015 απονεμήθηκε στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου η ετικέτα οικοδυναμικής επιχείρησης και το 2016 η πιστοποίηση EMAS για την αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση·

Η σημερινή κατάσταση

19.  λαμβάνει υπό σημείωση την επίσημη απάντηση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου στην πρόσκληση που του απηύθυνε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να παρευρεθεί στην ανταλλαγή απόψεων με τους γενικούς γραμματείς των λοιπών θεσμικών οργάνων· παρατηρεί ότι η απάντηση απλώς επαναλαμβάνει την θέση που το Συμβούλιο έχει ήδη εκφράσει στο παρελθόν για την ανταλλαγή δημοσιονομικών πληροφοριών· σημειώνει ότι το γραπτό ερωτηματολόγιο που απεστάλη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 2016 με ερωτήσεις από τους βουλευτές παρέμεινε αναπάντητο·

20.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί πλήρως στους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά τα κονδύλια που του διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμικού οργάνου της Ένωσης· τονίζει ότι αυτό συνεπάγεται ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως και με καλή πίστη στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, όπως πράττουν και τα λοιπά θεσμικά όργανα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι για την αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω μιας συμφωνίας συνεργασίας· εκφράζει την βαθιά λύπη του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής·

21.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών για τον προϋπολογισμό·

22.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα άλλα θεσμικά όργανα αφού εξετάσει τα έγγραφα που του παρέχουν και τις απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένως συναντά προβλήματα στη λήψη απαντήσεων από το Συμβούλιο· για τον λόγο αυτό, ελπίζει να βελτιωθεί η συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για τον οποίο το 2015 ήταν το πρώτο έτος άσκησης αυτών των νέων αρμοδιοτήτων·

23.  εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν ήταν δυνατή η χορήγηση απαλλαγής, λόγω της ανεπαρκούς συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· σημειώνει ότι φαίνεται να υπάρχει περισσότερη καλή θέληση και στις δύο πλευρές και εκφράζει αισιοδοξία ότι θα σημειωθεί πρόοδος με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας στο μέλλον, κάτι που θα βελτιώσει την εικόνα που έχει το ευρύ κοινό για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση·

24.  υπογραμμίζει την εξουσία του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή βάσει των άρθρων 316, 317 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άρθρων 164 έως 167 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και επαναβεβαιώνει ότι η χορήγηση ή μη χορήγηση απαλλαγής αποτελεί καθήκον του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της Ένωσης·

25.  υπενθυμίζει ότι καθένα από τα θεσμικά όργανα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, έχει την αυτονομία να εφαρμόζει το δικό του τμήμα του προϋπολογισμού δυνάμει της δημοσιονομικής αυτονομίας που ορίζεται στο άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού· δηλώνει ότι, σύμφωνα με την πρακτική και την ερμηνεία των υφιστάμενων κανόνων και τη δημοσιονομική αυτονομία του Συμβουλίου, και προκειμένου να διατηρηθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία έναντι των φορολογουμένων της Ένωσης, το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή σε κάθε θεσμικό όργανο ξεχωριστά·

26.  φρονεί ότι η ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Συμβουλίου, ως αποτέλεσμα ανοικτού και επίσημου διαλόγου μπορεί να αποτελέσει θετικό μήνυμα για τους κατοίκους της Ένωσης.

(1) Άρθρο 16, τρίτη και τέταρτη παράγραφος, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου