Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2153(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0131/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0131/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0147

Hyväksytyt tekstit
PDF 248kWORD 42k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2016/2153(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0131/2017),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 69, 13.3.2015.
(2)EUVL C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3)EUVL C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4)EUVL C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2016/2153(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0131/2017),

A.  korostaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on edelleen tärkeä vahvistaa lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuosikertomuksessaan talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että vuonna 2015 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokonaistalousarvio oli 541 791 500 euroa (534 202 300 euroa vuonna 2014), joista käytettiin 92,6 prosenttia;

4.  panee merkille, että neuvoston määrärahat lisääntyivät 7,6 miljoonaa euroa (1,4 prosenttia) vuonna 2015;

5.  panee merkille, että neuvoston pääsihteeristö julkisti oikeudellisen yksikön, viestinnän ja tietohallinnon pääosaston sekä hallinnon pääosaston vuotuiset toimintakertomukset;

6.  panee merkille hallinnon pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa annetut varojen rakenteellista vajaakäyttöä koskevat selitykset; pitää kuitenkin huolestuttavana, että vajaakäyttö on edelleen korkealla tasolla tietyissä luokissa; kannustaa laatimaan keskeisiä tulosindikaattoreita, jotta talousarvion suunnittelua voidaan parantaa;

7.  on yhä huolestunut siitä, että vuodelta 2015 siirrettiin erittäin paljon määrärahoja vuodelle 2016, erityisesti aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin kohdennettuja määrärahoja;

8.  toteaa jälleen, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot olisi eriytettävä toimielinten varainhoidon avoimuuden lisäämiseksi ja kummankin toimielimen vastuullisuuden parantamiseksi;

9.  pyytää eriyttämään henkilöresursseja koskevan katsauksen ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansalaisuuden ja ammatillisen koulutuksen mukaan;

10.  korostaa, että maantieteellisen tasapainon eli henkilöstön kansalaisuuksien ja jäsenvaltioiden koon suhteen olisi edelleen oltava tärkeä osa resurssien hallintaa erityisesti unioniin vuodesta 2004 alkaen liittyneiden jäsenvaltioiden osalta; pitää myönteisenä, että Eurooppa-neuvostossa ja neuvostossa vallitsee yleisesti ottaen tasapaino ennen vuotta 2004 ja siitä alkaen liittyneistä jäsenvaltioista tulevien virkamiesten välillä; huomauttaa kuitenkin, että viimeksi mainitut jäsenvaltiot ovat yhä aliedustettuina hallinnon ylemmällä tasolla ja johtotehtävissä, joiden osalta edistystä odotetaan edelleen;

11.  panee merkille, että neuvoston pääsihteeristössä noudatetaan sukupuolten tasa-arvoa edistävää toimintamallia; on tyytyväinen sukupuolten tasapuolisessa edustuksessa johtotehtävissä havaittavaan myönteiseen suuntaukseen; kehottaa kuitenkin neuvostoa vahvistamaan entisestään toimiaan pitäen mielessä, että sukupuolijakauma johtotehtävissä oli edelleen vasta 30 prosenttia / 70 prosenttia vuoden 2015 lopussa;

12.  suhtautuu myönteisesti tietoihin, jotka koskevat neuvoston pääsihteeristön entisten korkeiden virkamiesten ammatillista toimintaa sen jälkeen, kun palvelussuhde päättyi vuonna 2015(1); tukee näiden tietojen täyttä avoimuutta ja niiden vuosittaista julkistamista;

13.  panee hyvin huolestuneena merkille, että neuvoston pääsihteeristö ei ollut vuonna 2015 edelleenkään pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä sääntöjä, mihin oikeusasiamies kiinnitti huomiota; kehottaa neuvostoa panemaan väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset säännöt täytäntöön viipymättä;

14.  panee merkille neuvoston henkilöstötaulukon, jossa on noudatettu toimielinten välistä sopimusta, jonka mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana; pyytää saada tietoa siitä, miten 19 uutta virkaa ovat yhdenmukaisia vähennystavoitteen kanssa; ehdottaa, että neuvosto raportoi parlamentille mahdollisesti aikaansaamistaan vaihtoehtoisista säästöistä, joiden avulla on tarkoitus kompensoida henkilöstön vähentämisen viivästymistä;

15.  panee merkille hallinnon pääosastossa toteutetun organisaatiomuutoksen, jolla on tarkoitus parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta; odottaa, että tällä uudistuksella on myönteinen vaikutus neuvoston talousarvion toteuttamiseen;

16.  pitää huolestuttavana Europa-rakennuksen käyttöönoton viivästymistä; pyytää saada tietoja siitä aiheutuvista taloudellisista seurauksista;

17.  pyytää jälleen toimittamaan toimielimen kiinteistöpolitiikkaa koskevat tiedot vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; muistuttaa neuvostoa, että parlamentti on pyytänyt laatimaan tilanneraportit kiinteistöihin liittyvistä hankkeista ja tekemään yksityiskohtaisen erittelyn tähänastisista kustannuksista;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvoston pääsihteeristölle myönnettiin ekodynaamisen yrityksen merkki vuonna 2015 sekä EMAS-sertifikaatti vuonna 2016 tehokkaasta ympäristöasioiden hallinnasta;

Tilannekatsaus

19.  panee merkille neuvoston pääsihteerin virallisen vastauksen parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kutsuun saapua valiokunnan keskusteluun muiden toimielinten pääsihteereiden kanssa; toteaa, että vastauksessa pelkästään toistetaan neuvoston jo aiemmin esittämä kanta taloudellisten tietojen vaihtoon; panee merkille, että neuvoston pääsihteeristölle 17. marraskuuta 2016 lähetetty Euroopan parlamentin jäsenten kysymyksistä koostuva kirjallinen kyselylomake jäi vaille vastausta;

20.  korostaa jälleen, että neuvoston olisi toimittava avoimesti ja oltava valmis vastaamaan Euroopan kansalaisille kaikista sille unionin toimielimenä uskotuista varoista; painottaa tämän tarkoittavan sitä, että neuvoston on osallistuttava täysipainoisesti ja vilpittömin mielin vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn muiden toimielinten tavoin; katsoo näin ollen, että unionin talousarvion toteutuksen tehokas valvonta edellyttää parlamentin ja neuvoston työjärjestelyjen avulla toteutettavaa yhteistyötä; pitää hyvin valitettavina vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä kohdattuja tähänastisia vaikeuksia;

21.  vaatii, että neuvoston kuluja on valvottava samalla tavalla kuin muidenkin toimielinten kuluja, ja viittaa siihen, että tarkastustyön perusteet on määritelty viime vuosien vastuuvapauspäätöslauselmissa;

22.  muistuttaa, että parlamentti myöntää muille toimielimille vastuuvapauden toimitettujen asiakirjojen ja esittämiinsä kysymyksiin annettujen vastausten pohjalta; pitää valitettavana, että parlamentilla on toistuvasti ongelmia saada vastauksia neuvostolta; toivookin paljon aiempaa parempaa yhteistyötä neuvoston pääsihteerin kanssa ottaen huomioon, että vuosi 2015 oli tälle ensimmäinen näiden uusien tehtävien hoitajana;

23.  pitää valitettavana, että vastuuvapaus on jäänyt aiemmin myöntämättä parlamentin ja neuvoston riittämättömän yhteistyön vuoksi; toteaa, että hyvä tahto näyttäisi lisääntyneen kummallakin puolella, ja on toiveikas sen suhteen, että edistystä tapahtuu yhteistyön parantamiseksi tulevaisuudessa; katsoo, että tämä parantaa parlamentin ja neuvoston julkista kuvaa; kehottaa parlamenttia ja neuvostoa jatkamaan tällä tiellä;

24.  korostaa, että parlamentilla on vastuuvapauden myöntämisvalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 164–167 artiklan mukaisesti, ja toteaa, että vastuuvapauden myöntäminen tai epääminen kuuluu parlamentin velvollisuuksiin unionin kansalaisia kohtaan;

25.  muistuttaa, että kullakin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 2 artiklan b alakohdassa määritellyllä toimielimellä on toimivalta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa mainitun asetuksen 55 artiklassa vahvistetun budjettiautonomian mukaisesti; toteaa, että noudatetun käytännön ja nykyisten sääntöjen tulkinnan sekä neuvoston budjettiautonomian mukaisesti parlamentti myöntää vastuuvapauden kullekin toimielimelle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan.

26.  katsoo, että olisi positiivinen signaali unionin kansalaisille, jos parlamentin, Eurooppa-neuvoston ja neuvoston välille syntyisi avoin ja virallinen vuoropuhelu ja yhteistyö.

(1)Henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmas ja neljäs kohta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö