Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2153(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0131/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0131/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0147

Usvojeni tekstovi
PDF 390kWORD 52k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2016/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0131/2017),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 69, 13.3.2015.
(2) SL C 380, 14.10.2016., str. 1.
(3) SL C 375, 13.10.2016., str. 1.
(4) SL C 380, 14.10.2016., str. 147.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2016/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0131/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepata izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  napominje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. nije bilo materijalnih pogrešaka;

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) zaključio da nisu utvrđeni nikakvi znatni nedostaci u vezi s područjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europsko vijeće i Vijeće;

3.  napominje da je ukupni proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2015. iznosio 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR 2014. godine) sa stopom izvršenja od 92,6 %;

4.  prima na znanje povećanje proračuna Vijeća za 2015. u iznosu od 7,6 milijuna EUR (+1,4 %);

5.  prima na znanje da je Glavno tajništvo Vijeća objavilo godišnja izvješća o aktivnostima glavnih direktora Pravne službe i glavnih uprava za komunikacije, upravljanje dokumentima i administraciju;

6.  prima na znanje objašnjenja iz godišnjeg izvješća glavne uprave za administraciju o nepotpunom iskorištavanju strukturnih sredstava; međutim, zabrinut je zbog toga što je u određenim kategorijama stopa neutrošenih sredstava i dalje visoka; potiče izradu ključnih pokazatelja uspješnosti radi boljeg planiranja proračuna;

7.  i dalje je zabrinut zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2015. u 2016., posebno onih povezanih s nekretninama, postrojenjima i opremom;

8.  ponovno ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja u institucijama i kako bi obje institucije u većoj mjeri preuzele odgovornost;

9.  traži da se pregled ljudskih resursa raščlani po kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju;

10.  naglašava da bi geografska uravnoteženost, to jest veza između državljanstva osoblja i veličine države članice, trebala i dalje ostati važan element upravljanja resursima, posebno kada je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji od 2004.; pozdravlja činjenicu da su Europsko vijeće i Vijeće ostvarili sveukupno uravnotežen sastav dužnosnika iz država članica koje su pristupile Uniji prije i nakon 2004., ali ističe da države članice koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon toga još uvijek nisu dovoljno zastupljene na višim razinama uprave i na rukovodećim položajima te se u tom pogledu još uvijek očekuje napredak;

11.  primjećuje da u Glavnom tajništvu vijeća postoji politika rodne jednakosti; pozdravlja pozitivan trend u pogledu rodne jednakosti u tijelima uprave; ipak, poziva Vijeće da uloži dodatne napore s obzirom na to da je stopa rodne jednakosti u rukovodećim položajima krajem 2015. još uvijek iznosila samo 30 % / 70 %;

12.  pozdravlja informacije u pogledu profesionalnih aktivnosti bivših visokih dužnosnika Glavnog tajništva vijeća nakon što su otišli iz službe(1) tijekom 2015.; podupire potpunu transparentnost i godišnje objavljivanje takvih informacija;

13.  s velikom zabrinutošću napominje da Glavno tajništvo vijeća 2015., kao što je primijetio Europski ombudsman, još uvijek nije usvojilo interna pravila o zviždačima; poziva Vijeće da bez odgode provede unutarnja pravila o zviždačima;

14.  nadzire je li plan radnih mjesta Vijeća u skladu s međuinstitucijskim sporazumom o smanjenju osoblja za 5% tijekom razdoblja od pet godina; traži da ga se obavijesti o tome na koji način je takvo smanjenje sukladno s otvaranjem 19 novih radnih mjesta; predlaže da Vijeće izvještava Parlament o mogućim alternativnim uštedama ostvarenima u cilju nadoknade za kašnjenje u pogledu smanjenja osoblja;

15.  prima na znanje reorganizaciju Glavne uprave za administraciju u cilju poboljšanja njezine kvalitete i učinkovitosti; očekuje da će ta reforma imati pozitivan učinak na izvršavanje proračuna Vijeća;

16.  zabrinut je radi odgode završetka zgrade Europa; traži da ga se izvješćuje o financijskom učinku odgode;

17.  ponavlja svoj poziv da se politika upravljanja nekretninama Vijeća dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice; podsjeća Vijeće da ga je Parlament pozvao da dostavi izvješća o napretku za građevinske projekte i detaljan pregled do danas nastalih troškova;

18.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Glavno tajništvo Vijeća primilo oznaku eko-dinamičnog poduzeća za 2015. i certifikat EMAS-a za 2016. za učinkovito upravljanje okolišem;

Sadašnje stanje

19.  prima na znanje službeni odgovor glavnog tajnika Vijeća na poziv Odbora Parlamenta za proračunski nadzor da prisustvuje razmjeni mišljenja s glavnim tajnicima drugih institucija; primjećuje da se u odgovoru tek ponavlja već ranije poznato stajalište Vijeća o razmjeni financijskih podataka; napominje da je pisani upitnik koji je Glavnom tajništvu poslan 17. studenoga 2016. s pitanjima zastupnika ostao bez odgovora;

20.  ponavlja da Vijeće treba biti transparentno i u potpunosti odgovorno građanima Unije za sredstva koja su mu povjerena kao instituciji Unije; ističe da to podrazumijeva da Vijeće mora sudjelovati, u potpunosti i u dobroj vjeri, u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to rade ostale institucije; u tom pogledu smatra da djelotvoran nadzor nad izvršenjem proračuna Unije zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća u vidu radnog dogovora; duboko žali zbog poteškoća na koje se dosad nailazilo u postupku davanja razrješnice;

21.  ustraje u tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te ističe da su temelji tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio tijekom proteklih godina;

22.  podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dokumenata i odgovora na pitanja koji mu se dostavljaju; žali zbog toga što se Parlament u više navrata susreo s problemima u primanju odgovora Vijeća; u tom smislu nada se bitno poboljšanoj suradnji s glavnim tajnikom Vijeća koji je tijekom 2015. po prvi put preuzeo te nove odgovornosti;

23.  izražava žaljenje zbog toga što u prošlosti nije bilo moguće dati razrješnicu zbog nedovoljne suradnje između Parlamenta i Vijeća; napominje da se dobra volja očito povećala na obje strane i izražava optimizam da će se postići napredak u cilju poboljšanja suradnje u budućnosti, čime će se unaprijediti javni ugled Parlamenta i Vijeća; poziva Parlament i Vijeće da nastave u tom smjeru;

24.  ističe da Parlament ima ovlast za davanje razrješnice u skladu s člancima 316., 317. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člancima od 164. do 167. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te potvrđuje da je odluka o tome hoće li dati razrješnicu ili ne dužnost koju Parlament ima prema građanima Unije;

25.  podsjeća na to da svaka institucija iz članka 2. točke (b) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 može autonomno izvršiti dijelove proračuna koji se na nju odnose u skladu s proračunskom autonomijom iz članka 55. te uredbe; potvrđuje da Parlament, u skladu s praksom i tumačenjem važećih propisa i proračunskom autonomijom Vijeća, dodjeljuje razrješnicu svakoj instituciji pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

26.  smatra da uspješna suradnja Parlamenta, Europskog vijeća i Vijeća zasnovana na otvorenom i službenom dijalogu može odaslati pozitivnu poruku građanima Unije.

(1) Pravilnik o osoblju, članak 16. stavci 3. i 4.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti