Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2153(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0131/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0131/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0147

Elfogadott szövegek
PDF 265kWORD 47k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2016/2153(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0131/2017),

1.  elhalasztja a Tanács főtitkára számára az Európai Tanács és a Tanács 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 69., 2015.3.13.
(2) HL C 380., 2016.10.14., 1. o.
(3) HL C 375., 2016.10.13., 1. o.
(4) HL C 380., 2016.10.14., 147. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2016/2153(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0131/2017),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén történő további megerősítése;

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2015. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó éves jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács tekintetében nem tártak fel jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.  tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 2015-ben összesen 541 791 500 EUR volt (2014-ben 534 202 300 EUR), 92,6%-os végrehajtási aránnyal;

4.  tudomásul veszi, hogy a Tanács 2015. évi költségvetése 7,6 millió euróval nőtt (+1,4 %);

5.  tudomásul veszi, hogy a Tanács Főtitkársága közzétette a Jogi Szolgálat, továbbá a Kommunikációs és Tájékoztatási Főigazgatóság, illetve az Adminisztrációs Főigazgatóság főigazgatójának éves tevékenységi jelentését;

6.  tudomásul veszi az Adminisztrációs Főigazgatóság éves tevékenységi jelentésében szereplő magyarázatokat az előirányzatok strukturális szintű fel nem használásáról; aggódik amiatt, hogy a fel nem használt előirányzatok aránya továbbra is magas bizonyos kategóriákban; ösztönzi fő teljesítménymutatók kidolgozását a költségvetési tervezés javítása érdekében;

7.  továbbra is aggódik a 2015-ről 2016-ra átvitt – különösen az ingatlanokhoz, gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó – előirányzatok nagyon magas száma miatt;

8.  megismétli, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és a két intézmény elszámoltathatóságának javítása érdekében;

9.  kéri, hogy a humánerőforrások áttekintése kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban készüljön;

10.  hangsúlyozza, hogy a földrajzi egyensúlynak, nevezetesen a személyzet állampolgársága és a tagállamok mérete közötti kapcsolatnak az erőforrás-gazdálkodás fontos elemének kell maradnia, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek 2004 óta csatlakoztak az Unióhoz; üdvözli, hogy az Európai Tanács és a Tanács teljes mértékű kiegyensúlyozottságot ért el a 2004 előtt és után az Unióhoz csatlakozott tagállamok tisztviselői között, de rámutat arra, hogy a 2004-ben vagy azután az Unióhoz csatlakozott tagállamok továbbra is alulreprezentáltak a magasabb igazgatási szinteken és a vezetői álláshelyeken, amivel kapcsolatban még javulásra van szükség;

11.  tudomásul veszi, hogy a Tanács Főtitkársága rendelkezik nemek közötti egyensúllyal foglalkozó politikával; üdvözli a nemek egyensúlyát jellemző pozitív tendenciát az vezetői álláshelyek tekintetében; felhívja azonban a Tanácsot, hogy tegyen további erőfeszítéseket, rámutatva arra, hogy a nemek közötti egyensúly aránya a vezetői álláshelyeken még mindig csak 30 %/70 % volt 2015 végén;

12.  üdvözli a Tanács Főtitkárságáról 2015-ben távozott, volt vezető tisztviselők(1) szakmai tevékenységére vonatkozó információkat; helyesli az ilyen adatok teljes körű átláthatóságát és évente történő közzétételét;

13.  komoly aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Tanács Főtitkársága még 2015-ben sem hajtotta végre a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokat, ahogy azt az ombudsman is megjegyezte; felhívja a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül hajtsa végre a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokat;

14.  megállapítja, hogy a Tanács létszámterve megfelel az intézményközi megállapodás azon előírásának, hogy a személyzetet öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; tájékoztatást kér arról, hogy miként illeszkedik ebbe a csökkentésbe 19 új álláshely létrehozása; javasolja, hogy a Tanács tegyen jelentést a Parlamentnek a létszámcsökkentést érintő késedelem ellensúlyozására tett alternatív megtakarítási lehetőségekről;

15.  tudomásul veszi az Adminisztrációs Főigazgatóság minőségének és hatékonyságának javítása érdekében történt átszervezését; arra számít, hogy ennek a reformnak pozitív hatása lesz a Tanács költségvetésének végrehajtására;

16.  aggódik az Európa épület átadásának késése miatt; tájékoztatást kér a halasztás pénzügyi következményeiről;

17.  ismételten kéri, hogy a Tanács ingatlanpolitikáját nyújtsák be a mentesítésért felelős hatósághoz; emlékezteti a Tanácsot a Parlament azon kérésére, hogy készítsen állapotjelentést az ingatlanprojektekről, és részletes bontásban ismertesse az eddig felmerült költségeket;

18.  elégedetten nyugtázza, hogy a Tanács Főtitkársága 2015-ben megkapta az ökodinamikus vállalat minősítést, 2016-ban pedig az EMAS-tanúsítványt hatékony környezetvédelmi vezetéséért;

Jelenlegi helyzet

19.  tudomásul veszi a Tanács főtitkárának hivatalos válaszát a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának azon meghívására, hogy részt vegyen a többi intézmény főtitkáraival folytatott eszmecserén; megállapítja, hogy a válasz csupán megismétli a Tanács korábban már kinyilvánított álláspontját a pénzügyi információk cseréjéről; megjegyzi, hogy a Tanács Főtitkárságának 2016. november 17-én küldött, a képviselők kérdéseit tartalmazó kérdőív megválaszolatlan maradt;

20.  ismételten rámutat arra, hogy a Tanácsnak átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljeskörűen elszámoltathatónak kell lennie az Unió intézményeként rábízott pénzeszközök tekintetében; kitart amellett, hogy ennek megfelelően a Tanácsnak a többi intézményhez hasonlóan teljes mértékben és jóhiszeműen részt kell vennie az éves mentesítési eljárásban; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának hatékony felügyeletéhez a Parlament és a Tanács közötti, együttműködési megállapodáson alapuló együttműködésre van szükség; rendkívül sajnálja az eddigi mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségeket;

21.  kitart amellett, hogy a Tanács kiadásait ugyanúgy ellenőrizni kell, mint a többi intézmény kiadásait, és utal arra, hogy az ellenőrzés alapjai az elmúlt években a Parlament által elfogadott mentesítési állásfoglalásokban meghatározásra kerültek;

22.  emlékeztet arra, hogy a Parlament a többi intézménynek akkor ad mentesítést, miután megvizsgálta a benyújtott dokumentumokat és a feltett kérdésekre adott válaszokat; sajnálatának ad hangot, amiért kérdéseire a Parlament rendre nem kap választ a Tanácstól; ennek értelmében sokkal jobb együttműködést remél a Tanács főtitkárával, akinek 2015 volt az első hivatali éve;

23.  sajnálja, hogy a múltban nem került sor a mentesítés megadására a Parlament és a Tanács közötti elégtelen együttműködés miatt; megjegyzi, hogy mindkét fél részéről jó szándék mutatkozik, és optimizmusát fejezi ki annak kapcsán, hogy előrelépés történik a jövőbeli együttműködés javítása céljából, ami javítaná a Parlament és a Tanács közvélemény általi megítélését; felhívja a Parlamentet és a Tanácsot, hogy haladjanak tovább ezen az úton;

24.  hangsúlyozza, hogy a Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 316., 317. és 319. cikke és a 966/2012/EU, Euratom rendelet 164–167. cikke értelmében mentesítési jogkörrel rendelkezik, és megerősíti, hogy a mentesítés megadásáról vagy meg nem adásáról szóló döntés a Parlament uniós polgárokkal szembeni kötelessége;

25.  emlékeztet arra, hogy a 966/2012/EU, Euratom rendelet 55. cikkében meghatározott költségvetési autonómia révén az említett rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott valamennyi intézmény autonómiát élvez saját költségvetési szakasza végrehajtásában; megerősíti, hogy – a jelenlegi szabályok értelmezésével és a gyakorlattal, valamint a Tanács költségvetési autonómiájával összhangban – az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus elszámoltathatóság fenntartása érdekében a Parlament külön-külön ad mentesítést az egyes intézményeknek;

26.  úgy véli, hogy pozitív jelet küldene az uniós polgárok felé az, ha a Parlament, az Európai Tanács és a Tanács között egy nyílt és formális párbeszéd eredményeképpen megfelelő együttműködés alakulna ki.

(1) A személyzeti szabályzat 16. cikkének harmadik és negyedik bekezdése.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat