Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2153(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0131/2017

Teksty złożone :

A8-0131/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0147

Teksty przyjęte
PDF 408kWORD 52k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2016/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0131/2017),

1.  odracza decyzję w sprawie udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 69 z 13.3.2015.
(2) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.
(3) Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.
(4) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2016/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0131/2017),

A.  mając na uwadze, że w kontekście procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególną wagę dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji unijnych przez poprawę przejrzystości i rozliczalności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania zadaniowego i dobrego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych, iż w całościowym ujęciu w płatnościach za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły istotne błędy w zakresie wydatków administracyjnych i innych wydatków instytucji i organów;

2.  z zadowoleniem odnotowuje, że w sprawozdaniu rocznym Trybunału dotyczącym wykonania budżetu na rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Rady Europejskiej i Rady;

3.  odnotowuje, że w 2015 r. Rada Europejska i Rada dysponowały budżetem w ogólnej wysokości 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR w 2014 r.), zaś wskaźnik wykonania wyniósł 92,6 %;

4.  odnotowuje zwiększenie budżetu Rady na rok 2015 o 7,6 miliona EUR (1,4 %);

5.  odnotowuje opublikowanie przez Sekretariat Generalny Rady rocznego sprawozdania z działalności Służby Prawnej, dyrektora generalnego ds. komunikacji i zarządzania dokumentami oraz dyrektora generalnego ds. administracji;

6.  przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności administracji ds. strukturalnego niewykorzystania środków; jest jednak zaniepokojony wysokim wskaźnikiem niewykorzystania środków w pewnych kategoriach; zachęca do rozwijania najważniejszych wskaźników wykonania w celu lepszego planowania budżetowego;

7.  jest zaniepokojony bardzo wysoką kwotą środków przeniesionych z roku 2015 na rok 2016, w szczególności na rzeczowe aktywa stałe;

8.  powtarza, że należy oddzielić budżet Rady Europejskiej od budżetu Rady, aby zwiększyć przejrzystość zarządzania finansowego instytucji i poprawić rozliczalność obu instytucji;

9.  domaga się, by przegląd zasobów ludzkich został przeprowadzony z podziałem na kategorie, grupy zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i szkolenia zawodowe;

10.  podkreśla, że równowaga geograficzna, czyli związek między narodowością personelu a wielkością państwa członkowskiego, powinna nadal pozostać ważnym elementem zarządzania zasobami, zwłaszcza w odniesieniu do państw członkowskich, które należą do Unii od 2004 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada Europejska i Rada zatrudniają obecnie ogólnie zrównoważoną liczbę urzędników z państw członkowskich, które wstąpiły do Unii przed i po 2004 r., ale zwraca uwagę, że państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii w 2004 r. lub później, są nadal niedostatecznie reprezentowane na wyższych szczeblach administracji i na stanowiskach kierowniczych, co wciąż wymaga poprawy;

11.  odnotowuje, że Sekretariat Generalny Rady prowadzi politykę równości płci; z zadowoleniem przyjmuje pozytywne tendencje związane z równowagą płci na stanowiskach kierowniczych; wzywa jednak Radę, by w dalszym ciągu zwiększała wysiłki, i zwraca uwagę na fakt, że poziom równowagi płci na stanowiskach kierowniczych pod koniec 2015 r. nadal wynosił zaledwie 30 % / 70 %;

12.  z zadowoleniem przyjmuje informacje dotyczące działalności zawodowej byłych urzędników wyższego szczebla Sekretariatu Generalnego Rady po zakończeniu pełnienia obowiązków(1) w 2015 r.; popiera pełną przejrzystość i coroczną publikację takich informacji;

13.  z dużym zaniepokojeniem zauważa, że w 2015 r. Sekretariat Generalny Rady wciąż nie wdrożył wewnętrznych przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach, co odnotował Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; apeluje do Rady o niezwłoczne wdrożenie przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

14.  odnotowuje plan zatrudnienia Rady mający na celu dostosowanie się w ciągu pięciu lat do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 %; domaga się wyjaśnienia, jak redukcja ta ma się do utworzenia 19 nowych stanowisk; proponuje, aby Rada składała Parlamentowi sprawozdania na temat potencjalnie uzyskanych alternatywnych oszczędności w celu zrekompensowania opóźnień w redukcji personelu;

15.  odnotowuje reorganizację DG ds. Administracji mającą na celu zwiększenie jakości i wydajności; oczekuje, że ta reforma pozytywnie wpłynie na wykonanie budżetu Rady;

16.  jest zaniepokojony opóźnieniem w oddaniu do użytku budynku Europa; zwraca się o przekazywanie mu informacji na temat skutków finansowych tej zwłoki;

17.  ponawia apel o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o polityce Rady w dziedzinie nieruchomości; przypomina Radzie, że Parlament wezwał do sporządzenia sprawozdań z postępów dotyczących projektów budowlanych oraz szczegółowego zestawienia poniesionych dotychczas kosztów;

18.  z satysfakcją odnotowuje, że Sekretariat Generalny Rady otrzymał w 2015 r. oznakowanie „przedsiębiorstwa ekodynamicznego”, natomiast w 2016 r. certyfikat EMAS za wydajne zarządzanie środowiskiem;

Stan obecny

19.  przyjmuje do wiadomości oficjalną odpowiedź sekretarza generalnego Rady na przesłane przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu zaproszenie do udziału w wymianie poglądów z udziałem sekretarzy generalnych innych instytucji; zauważa, że odpowiedź stanowi jedynie przypomnienie wyrażonego wcześniej stanowiska Rady w sprawie wymiany informacji finansowych; zwraca uwagę, że kwestionariusz przesłany do Sekretariatu Generalnego Rady w dniu 17 listopada 2016 r., zawierający pytania posłów do PE, pozostał bez odpowiedzi;

20.  przypomina, że Rada winna zachować przejrzystość i być w pełni odpowiedzialna przed obywatelami Unii, jeżeli chodzi o fundusze powierzone jej jako instytucji unijnej; podkreśla, iż oznacza to, że Rada – podobnie jak inne instytucje – musi w pełni i zgodnie z zasadami dobrej wiary uczestniczyć w dorocznej procedurze udzielania absolutorium; uważa w związku z tym, że skuteczny nadzór nad wykonywaniem budżetu Unii wymaga współpracy między Parlamentem a Radą w drodze ustaleń roboczych; wyraża głębokie ubolewanie z powodu trudności napotykanych dotychczas w ramach procedur udzielania absolutorium;

21.  podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji, oraz wskazuje, że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach Parlamentu w sprawie absolutorium przyjętych w ostatnich latach;

22.  przypomina, że Parlament udziela absolutorium innym instytucjom po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów i odpowiedzi udzielonych na postawione pytania; ubolewa nad tym, że Parlament ma stale trudności z uzyskaniem odpowiedzi od Rady; w tym kontekście wyraża nadzieję na skuteczniejszą współpracę z sekretarzem generalnym Rady, dla którego rok 2015 był pierwszym rokiem, w którym wziął on na siebie te nowe zobowiązania;

23.  ubolewa, że w przeszłości nie udzielano absolutorium z powodu niewystarczającej współpracy między Parlamentem a Radą; zauważa, że wydaje się, iż obie strony wykazują więcej dobrej woli, oraz optymistycznie odnosi się do tego, że poczynione zostaną postępy w celu usprawnienia współpracy w przyszłości, co poprawi wizerunek Parlamentu i Rady wśród ogółu społeczeństwa; wzywa Parlament i Radę do kontynuowania tych starań;

24.  zwraca uwagę na uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 164 do 167 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, a także stwierdza, że udzielenie lub nieudzielenie absolutorium to obowiązek Parlamentu względem obywateli Unii;

25.  przypomina, że każda instytucja, zgodnie z art. 2 lit. b) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, posiada autonomię we wdrażaniu własnej sekcji budżetu z uwagi na swoją autonomię budżetową, o której mowa w art. 55 tego rozporządzenia; stwierdza, że zgodnie z praktyką i interpretacją aktualnych przepisów oraz autonomią budżetową Rady, a także w celu utrzymania przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności przed podatnikami Unii, Parlament udziela absolutorium każdej instytucji osobno;

26.  uważa, że zadowalająca współpraca Parlamentu, Rady Europejskiej i Rady w wyniku otwartej i formalnej procedury dialogu może być pozytywnym sygnałem dla obywateli Unii.

(1) Art. 16 ust. 3 i 4 regulaminu pracowniczego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności