Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2153(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0131/2017

Texte depuse :

A8-0131/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0147

Texte adoptate
PDF 324kWORD 52k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliu
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (2016/2153(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0131/2017),

1.  amână decizia sa de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 69, 13.3.2015.
(2) JO C 380, 14.10.2016, p. 1.
(3) JO C 375, 13.10.2016, p. 1.
(4) JO C 380, 14.10.2016, p. 147.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (2016/2153(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0131/2017),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se continue consolidarea legitimității democratice a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și de bună guvernanță a resurselor umane,

1.  constată că, pe baza acțiunilor sale de audit, Curtea de Conturi („Curtea”) a considerat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  ia act cu satisfacție de faptul că, în raportul său anual privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2015 („raportul Curții”), Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții ale Consiliului European și ale Consiliului;

3.  observă că, în 2015, Consiliul European și Consiliul au dispus de un buget global de 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR în 2014), iar rata de execuție a fost de 92,6 %;

4.  ia act de majorarea cu 7,6 milioane EUR (+1,4 %) a bugetului Consiliului pentru 2015;

5.  ia act de publicarea de către Secretariatul General al Consiliului (SGC) a rapoartelor anuale de activitate ale Serviciului juridic, Direcției Generale Comunicare și Gestionarea Documentelor și Direcției Generale Administrație;

6.  ia act de explicațiile prezentate în raportul anual de activitate al DG Administrație cu privire la subutilizarea structurală a creditelor; totuși, este preocupat de faptul că rata de subutilizare este în continuare foarte ridicată la anumite categorii; încurajează elaborarea unor indicatori-cheie de performanță pentru a îmbunătăți planificarea bugetară;

7.  este preocupat de numărul foarte ridicat de credite reportate din 2015 în 2016, în special de credite pentru imobilizările corporale;

8.  reiterează faptul că bugetul Consiliului European ar trebui să fie separat de cel al Consiliului, pentru a contribui la transparența gestiunii financiare și a îmbunătăți răspunderea ambelor instituții;

9.  solicită ca situația resurselor umane să fie prezentată defalcat pe categorie, grad, sex, naționalitate și formare profesională;

10.  subliniază că echilibrul geografic, și anume raportul dintre naționalitatea personalului și mărimea statelor membre, ar trebui să fie în continuare un element important al gestionării resurselor umane, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la Uniune începând din 2004; salută faptul că, per ansamblu, în cadrul Consiliului European și al Consiliului s-a ajuns la o componență echilibrată a funcționarilor din statele membre care au aderat la Uniune înainte de 2004 și începând cu anul respectiv, însă subliniază că statele membre care au aderat la Uniune în 2004 sau ulterior sunt în continuare subreprezentate la nivelul superior al administrației și în posturile de conducere, situație pentru care se așteaptă în continuare progrese;

11.  ia act de existența unei politici privind echilibrul de gen în cadrul SGC; salută tendința pozitivă a echilibrului de gen în funcțiile de conducere; invită, cu toate acestea, Consiliul să își consolideze în continuare eforturile și subliniază faptul că, în posturile de conducere, echilibrul de gen era în continuare de 30 % / 70% la sfârșitul anului 2015;

12.  salută informațiile cu privire la activitățile profesionale ale foștilor înalți funcționari ai SGC după încetarea activității(1) în anul 2015; salută transparența deplină și publicarea acestor informații în fiecare an;

13.  observă cu profundă îngrijorare că, în 2015, nu s-au pus încă în aplicare în cadrul SGC norme interne privind denunțarea neregulilor, astfel cum arată Ombudsmanul; invită Consiliul să pună în aplicare fără întârziere norme interne privind denunțarea neregulilor;

14.  observă că organigrama Consiliului respectă acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani; solicită să fie informat cu privire la modul în care această reducere este în concordanță cu crearea a 19 posturi noi; sugerează ca Consiliul să prezinte Parlamentului un raport privind alte economii posibile realizate pentru a compensa întârzierile în reducerea personalului;

15.  ia act de reorganizarea Direcției Generale Administrație cu scopul de a-și îmbunătăți calitatea și eficiența; se așteaptă ca această reformă să aibă un impact pozitiv asupra execuției bugetului Consiliului;

16.  își exprimă îngrijorarea cu privire la întârzierea în predarea clădirii Europa; solicită să fie informat cu privire la impactul financiar al amânării;

17.  își reiterează apelul ca politica imobiliară a Consiliului să fie prezentată autorității care acordă descărcarea de gestiune; reamintește Consiliului faptul că Parlamentul a solicitat să îi fie prezentat un raport intermediar cu privire la proiectele imobiliare și o defalcare detaliată a costurilor de până acum;

18.  ia act cu satisfacție de faptul că SGC a obținut în 2015 eticheta de întreprindere ecodinamică, iar în 2016 certificarea EMAS pentru managementul de mediu eficient de care a dat dovadă;

Situația actuală

19.  ia act de răspunsul oficial al Secretarului General al Consiliului la invitația Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului de a participa la schimbul de opinii cu secretarii generali ai celorlalte instituții; observă că răspunsul doar reiterează poziția Consiliului, exprimată deja în trecut, privind schimbul de informații financiare; ia act de faptul că chestionarul scris trimis SGC la 17 noiembrie 2016 și conținând întrebări ale deputaților a rămas fără răspuns;

20.  reiterează faptul că Consiliul ar trebui să dea dovadă de transparență și să fie pe deplin răspunzător în fața cetățenilor Uniunii pentru fondurile care îi sunt încredințate în calitate de instituție a Uniunii; subliniază că, în acest scop, Consiliul trebuie să participe pe deplin și cu bună-credință la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum fac celelalte instituții; consideră, în acest sens, că supravegherea eficace a execuției bugetului Uniunii necesită cooperarea dintre Parlament și Consiliu prin intermediul unui acord de lucru; regretă profund dificultățile întâmpinate până în prezent în cursul procedurii de descărcare de gestiune;

21.  insistă asupra faptului că cheltuielile efectuate de Consiliu trebuie să facă obiectul unui control, la fel ca și în cazul altor instituții, și subliniază că bazele acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune adoptate în ultimii ani;

22.  reamintește faptul că Parlamentul acordă descărcarea de gestiune celorlalte instituții după examinarea documentelor puse la dispoziție și a răspunsurilor la întrebări; regretă faptul că Parlamentul se confruntă constant cu dificultăți atunci când trebuie să primească răspunsuri din partea Consiliului; în acest sens, speră la o cooperare mult mai bună cu Secretarul General al Consiliului, pentru care 2015 a fost primul an în care a preluat aceste noi responsabilități;

23.  regretă faptul că în trecut nu a fost acordată descărcarea de gestiune din cauza cooperării insuficiente dintre Parlament și Consiliu; ia act de faptul că va exista, se pare, un grad mai mare de bunăvoință de ambele părți și își exprimă optimismul că se vor înregistra progrese în vederea unei mai bune cooperări în viitor, ceea ce va îmbunătăți imaginea publică a Parlamentului și a Consiliului; îndeamnă Parlamentul și Consiliul să continue pe această cale;

24.  subliniază competența Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolelor 164-167 din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012 și afirmă că acordarea sau neacordarea descărcării de gestiune este o datorie pe care Parlamentul o are față de cetățenii Uniunii;

25.  reamintește că fiecare instituție prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012 dispune de autonomie în a-și executa propria secțiune din buget, date fiind dispozițiile privind autonomia bugetară prevăzute la articolul 55 din regulamentul menționat; afirmă că, potrivit practicii și interpretării normelor în vigoare, dată fiind autonomia bugetară a Consiliului și pentru a menține transparența și răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii, Parlamentul acordă descărcarea de gestiune fiecărei instituții în parte;

26.  consideră că o cooperare satisfăcătoare între Parlament, Consiliul European și Consiliu, bazată pe o procedură menită să asigure un dialog deschis și oficial, le poate transmite un semnal pozitiv cetățenilor Uniunii.

(1) Articolul 16 al treilea și al patrulea paragraf din Statutul funcționarilor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate