Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2153(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2017

Predkladané texty :

A8-0131/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0147

Prijaté texty
PDF 327kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada (2016/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0131/2017),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada (2016/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0131/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a prijatím koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov dospel na základe auditu k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.  konštatuje s uspokojením, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania Európskej rady a Rady neboli zistené žiadne významné nedostatky;

3.  konštatuje, že v roku 2015 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR v roku 2014) a miera plnenia dosiahla úroveň 92,6 %;

4.  berie na vedomie zvýšenie o 7,6 milióna EUR (+ 1,4 %) v rozpočte Rady na rok 2015;

5.  berie na vedomie, že Generálny sekretariát Rady (ďalej len „GSR“) zverejnil výročné správy o činnosti generálnych riaditeľov právneho servisu, generálneho riaditeľstva pre komunikáciu a informácie a generálneho riaditeľstva pre administratívu;

6.  berie na vedomie vysvetlenia poskytnuté vo výročnej správe o činnosti generálneho riaditeľstva pre administratívu o systematicky nedostatočnom čerpaní prostriedkov; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že miera nevyčerpaných prostriedkov je v určitých kategóriách naďalej vysoká; nabáda na vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom zlepšiť rozpočtové plánovanie;

7.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokým množstvom rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016, najmä prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia;

8.  opakuje, že rozpočet Európskej rady a Rady by sa mal rozdeliť, aby sa zvýšila transparentnosť finančného hospodárenia oboch inštitúcií a posilnila ich zodpovednosť;

9.  žiada rozdeliť prehľad ľudských zdrojov podľa kategórií, platových tried, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania;

10.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, najmä pomer medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by aj naďalej mala byť významným prvkom riadenia zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004; víta skutočnosť, že Európska rada a Rada dosiahli celkovo vyvážené zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré vstúpili do Únie pred rokom 2004 a po ňom, ale poukazuje na to, že členské štáty, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004 alebo neskôr, sú naďalej nedostatočne zastúpené na vyššej úrovni správy a na manažérskych pozíciách a v tejto oblasti sa naďalej očakáva pokrok;

11.  berie na vedomie, že GSR uplatňuje politiku rodovej vyváženosti; víta pozitívny trend, pokiaľ ide o vyvážené zastúpenie žien a mužov na riadiacich pozíciách; vyzýva však Radu, aby ešte viac zvýšila svoje úsilie, pričom poukazuje na to, že ani ku koncu roka 2015 nedosahovala rodová vyváženosť na riadiacich pozíciách vyváženejší pomer ako 30 % / 70 %;

12.  víta informácie o pracovnej činnosti bývalých riadiacich pracovníkov GSR po ich odchode zo služby(1) v roku 2015; podporuje absolútnu transparentnosť a každoročné zverejňovanie takýchto informácií;

13.  konštatuje s veľkým znepokojením, že GSR ešte ani v roku 2015 nezaviedol interné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, ako poznamenal ombudsman; vyzýva Radu, aby bez meškania zaviedla interné pravidlá oznamovania nekalých praktík;

14.  konštatuje, že plán pracovných miest Rady je v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o znížení počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov; žiada o poskytnutie informácií o tom, ako je toto zníženie zlučiteľné s vytvorením 19 nových pracovných miest; navrhuje, aby Rada podala Európskemu parlamentu správu o možných alternatívnych úsporách, ktoré by kompenzovali meškanie v súvislosti so znižovaním počtu zamestnancov;

15.  berie na vedomie reorganizáciu generálneho riaditeľstva pre administratívu s cieľom zlepšiť jeho kvalitu a efektivitu; očakáva, že táto reforma bude mať pozitívny vplyv na plnenie rozpočtu Rady;

16.  vyjadruje znepokojenie nad oneskorením, pokiaľ ide o odovzdanie budovy Europa; žiada o informácie o finančných dôsledkoch tohto odkladu;

17.  opakuje svoju výzvu Rade, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla svoju politiku v oblasti nehnuteľností; pripomína svoju výzvu Rade, aby mu predložila správy o pokroku projektov v oblasti nehnuteľností a podrobný rozpis doposiaľ vzniknutých nákladov;

18.  konštatuje s uspokojením, že GSR získal za svoje efektívne environmentálne riadenie v roku 2015 označenie Ekodynamický podnik a v roku 2016 certifikáciu EMAS;

Súčasný stav

19.  berie na vedomie oficiálnu odpoveď generálneho tajomníka Rady na pozvanie Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu na výmenu názorov s generálnymi tajomníkmi ostatných inštitúcií; poznamenáva, že obsahom odpovede je zopakovanie pozície Rady o výmene finančných informácií, ktorú už Rada v minulosti vyjadrila; konštatuje, že písomný dotazník zaslaný GSR 17. novembra 2016 spolu s otázkami od poslancov zostal nezodpovedaný;

20.  opakuje, že Rada by mala byť transparentnou inštitúciou a v plnej miere by sa mala zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré jej boli ako inštitúcii Únie zverené; zdôrazňuje, že z toho vyplýva, že Rada sa musí v plnej miere a dobrej viere zúčastňovať na každoročnom postupe udeľovania absolutória, ako to robia ostatné inštitúcie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou na základe pracovnej dohody; vyjadruje hlboké poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupom udeľovania absolutória;

21.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií, a upozorňuje, že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu v minulých rokoch;

22.  pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na položené otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady; dúfa v tejto súvislosti, že sa s generálnym tajomníkom Rady, ktorý v roku 2015 po prvý raz prevzal tieto nové úlohy, podarí nadviazať oveľa lepšiu spoluprácu;

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v minulosti nebolo absolutórium udelené v dôsledku nedostatočnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a Radou; konštatuje, že sa zdá, že na oboch stranách je viac dobrej vôle, a vyjadruje nádej, že sa v záujme zlepšenia spolupráce v budúcnosti podarí dosiahnuť pokrok, čo povedie k zlepšeniu verejného imidžu Európskeho parlamentu a Rady; vyzýva Európsky parlament a Radu, aby pokračovali v tejto nastúpenej ceste;

24.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkov 164 až 167 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a potvrdzuje, že udelenie alebo neudelenie absolutória je povinnosťou, ktorú má Európsky parlament voči občanom Únie;

25.  pripomína, že každá inštitúcia v zmysle definície uvedenej v článku 2 písm. b) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 je pri plnení vlastného oddielu rozpočtu autonómna, ako sa uvádza v článku 55 uvedeného nariadenia; potvrdzuje, že na základe praxe a výkladu súčasných pravidiel a rozpočtovej autonómie Rady, ako aj v záujme zachovania transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči daňovníkom Únie udeľuje Európsky parlament absolutórium jednotlivo každej inštitúcii;

26.  domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Radou ako výsledok otvoreného a formálneho dialógu môže byť pozitívnym signálom vyslaným občanom Únie.

(1) Článok 16 ods. 3 a 4 Služobného poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia