Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2153(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0131/2017

Predložena besedila :

A8-0131/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0147

Sprejeta besedila
PDF 257kWORD 52k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet (2016/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0131/2017),

1.  odloži podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 69, 13.3.2015.
(2) UL C 380, 14.10.2016, str. 1.
(3) UL C 375, 13.10.2016, str. 1.
(4) UL C 380, 14.10.2016, str. 147.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet (2016/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0131/2017),

A.  ker Parlament v okviru postopka podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti ter izvajanja koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ni bilo pomembnih napak;

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega sveta in Sveta;

3.  ugotavlja, da sta imela Evropski svet in Svet v letu 2015 skupni proračun v višini 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR v letu 2014) in da je bila stopnja izvrševanja 92,6 %;

4.  ugotavlja, da se je proračun Sveta za leto 2015 povečal za 7,6 milijona EUR (+ 1,4 %);

5.  je seznanjen, da je generalni sekretariat Sveta objavil letna poročila o dejavnostih generalnih direktorjev pravne službe, direktorata za obveščanje in upravljanje dokumentov ter direktorata za administracijo;

6.  je seznanjen s pojasnili v zvezi z nepopolnim izkoriščanjem strukturnih sredstev v letnem poročilu o dejavnostih direktorata za administracijo; je kljub temu zaskrbljen, da so v nekaterih kategorijah stopnje nepopolnega izkoriščanja sredstev še naprej visoke; spodbuja razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti, da bi izboljšali proračunsko načrtovanje;

7.  je zaskrbljen nad zelo visokim številom odobritev, prenesenih iz leta 2015 v leto 2016, zlasti na področju opredmetenih osnovnih sredstev;

8.  znova poudarja, da bi morala biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi s tem zagotovili večjo preglednost njunega finančnega poslovodenja in večjo odgovornost obeh institucij;

9.  poziva k razčlenitvi pregleda človeških virov po kategorijah, razredih, spolu, narodnosti in poklicni usposobljenosti;

10.  poudarja, da bi moralo biti geografsko ravnovesje, torej odnos med nacionalnostjo uslužbencev in velikostjo držav članic, še naprej pomemben element upravljanja virov, zlasti v zvezi z državami članicami, ki so pristopile k Uniji od leta 2004; pozdravlja dejstvo, da sta Evropski svet in Svet v splošnem dosegla uravnoteženo sestavo uradnikov iz držav članic, ki so se Uniji pridružile pred letom 2004, in tistih, ki so pristopile pozneje, a poudarja, da so slednje še vedno preslabo zastopane na višji ravni uprave in vodstvenih mestih, zato še vedno čaka na napredek v zvezi s tem;

11.  ugotavlja, da ima generalni sekretariat Sveta vzpostavljeno politiko uravnotežene zastopanosti spolov; pozdravlja pozitiven trend uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih položajih; kljub temu poziva Svet, naj še okrepi prizadevanja, in opozarja, da je uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih položajih do konca leta 2015 vseeno znašala le 30 %/70 %;

12.  pozdravlja informacije o poklicnih dejavnostih nekdanjih višjih uradnikov generalnega sekretariata Sveta po prenehanju funkcije(1) leta 2015; podpira popolno preglednost in letno objavo takih informacij;

13.  zaskrbljeno ugotavlja, da generalni sekretariat Sveta leta 2015 še ni začel izvajati pravil o notranjih prijaviteljih nepravilnosti, kot je navedel varuh človekovih pravic; poziva Svet, naj začne brez nadaljnjega odlašanja izvajati pravila o notranjih prijaviteljih nepravilnosti;

14.  je seznanjen s kadrovskim načrtom Sveta, s katerim naj bi izpolnil medinstitucionalni dogovor o zmanjšanju zaposlenih za 5 % v petletnem obdobju; prosi za pojasnilo, kako je to zmanjšanje skladno z odprtjem 19 novih delovnih mest; predlaga, da Svet obvesti Parlament o drugih možnostih doseganja prihrankov, s katerimi bo nadomestil zamudo pri zmanjševanju števila zaposlenih;

15.  je seznanjen z reorganizacijo generalnega direktorata za administracijo, katere namen je izboljšati kakovost in povečati učinkovitost; pričakuje, da bo ta reforma pozitivno vplivala na izvrševanje proračuna Sveta;

16.  je zaskrbljen zaradi zamude pri predaji zgradbe Europa; prosi, naj se ga obvesti o finančnih posledicah te zamude;

17.  ponovno poziva, naj se organu za podelitev razrešnice predloži nepremičninska politika Sveta; opozarja Svet na zahtevo Parlamenta glede poročil o napredku nepremičninskih projektov in podrobne razčlenitve doslej nastalih stroškov;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je generalni sekretariat Sveta leta 2015 pridobil oznako ekodinamičnega podjetja in leta 2016 certifikat EMAS za učinkovito okoljsko upravljanje;

Sedanje stanje

19.  je seznanjen z uradnim odgovorom generalnega sekretarja Sveta na povabilo Odbora Parlamenta za proračunski nadzor k sodelovanju pri izmenjavi stališč z generalnimi sekretarji drugih institucij; ugotavlja, da odgovor preprosto ponavlja stališče Sveta o izmenjavi finančnih informacij, ki je bilo že izraženo v preteklosti; ugotavlja, da odgovor na pisni vprašalnik z vprašanji poslancev, ki je bil poslan generalnemu sekretariatu Sveta 17. novembra 2016, še vedno ni pripravljen;

20.  ponavlja, da bi moral biti Svet pregleden in v odnosu do državljanov Unije v celoti odgovoren za sredstva, ki se mu dodelijo kot instituciji Unije; poudarja, da to pomeni, da mora Svet popolnoma in dobronamerno sodelovati pri letnem postopku razrešnice, kot počnejo tudi druge institucije; zato meni, da je za uspešen nadzor nad izvrševanjem proračuna Unije potrebno sodelovanje med Parlamentom in Svetom na osnovi delovnega dogovora; močno obžaluje težave, do katerih je prihajalo v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice;

21.  vztraja, da je treba odhodke Sveta pregledovati na enak način kot odhodke drugih institucij, in poudarja, da so bili temeljni elementi takšnega pregledovanja določeni v resolucijah o podelitvi razrešnice iz preteklih let;

22.  opominja, da Parlament podeljuje razrešnico drugim institucijam, potem ko preuči predložene dokumente in posredovane odgovore na vprašanja; obžaluje, da se Parlament vedno znova sooča s težavami pri prejemanju odgovorov Sveta; zato upa, da se bo sodelovanje z generalnim sekretarjem Sveta, ki je te nove naloge prvič prevzel leta 2015, močno izboljšalo;

23.  obžaluje, da v preteklosti ni bilo mogoče podeliti razrešnice zaradi nezadostnega sodelovanja med Parlamentom in Svetom; ugotavlja, da se je pripravljenost obeh strani očitno povečala, in izraža optimizem, da bo dosežen napredek in se bo sodelovanje v prihodnje izboljšalo, saj bi to prav tako izboljšalo javno podobo Parlamenta in Sveta; poziva Parlament in Svet, naj nadaljujeta po tej poti;

24.  poudarja, da ima Parlament pooblastila za podelitev razrešnice v skladu s členi 316, 317 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členi 164 do 167 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, in potrjuje, da je podelitev oziroma zavrnitev podelitve razrešnice dolžnost, ki jo ima Parlament do državljanov Unije;

25.  opozarja, da so vse institucije v skladu s členom 2(b) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 same odgovorne za izvrševanje lastnega razdelka proračuna v skladu s členom 55 navedene uredbe o proračunski neodvisnosti; potrjuje, da Parlament v skladu s prakso in razlago veljavnih pravil in proračunske neodvisnosti Sveta ter za vzdrževanje preglednosti in demokratične odgovornosti do davkoplačevalcev Unije podeljuje razrešnico vsaki instituciji posebej;

26.  meni, da je lahko zadovoljivo sodelovanje med Parlamentom, Evropskim svetom in Svetom, ki je rezultat postopka odprtega in formalnega dialoga, pozitiven znak za državljane Unije.

(1) Tretji in četrti odstavek člena 16 Kadrovskih predpisov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov