Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2153(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0131/2017

Ingivna texter :

A8-0131/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0147

Antagna texter
PDF 255kWORD 45k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2016/2153(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0131/2017).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2016/2153(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0131/2017), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vikten av att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som slutade den 31 december 2015 avseende administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (nedan kallad revisionsrättens rapport) fastslår att man inte funnit några betydande brister med avseende på de granskade områden som rörde personal och upphandlingar för Europeiska rådet och rådet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet och rådet under 2015 hade en total budget på 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR för 2014), med en utnyttjandegrad på 92,6 %.

4.  Europaparlamentet noterar ökningen med 7 600 000 EUR (+1,4 %) i rådets budget för 2015.

5.  Europaparlamentet noterar att rådets generalsekretariat har offentliggjort de årliga verksamhetsrapporterna från juridiska avdelningen, generaldirektoratet för kommunikation och information samt generaldirektoratet för administration.

6.  Europaparlamentet noterar förklaringarna om det strukturella underutnyttjandet av anslag i den årliga verksamhetsrapporten från generaldirektoratet för administration. Parlamentet är dock bekymrat över att underutnyttjandet är fortsatt högt inom vissa kategorier. Parlamentet förespråkar centrala resultatindikatorer för att förbättra budgetplaneringen.

7.  Europaparlamentet är fortsatt bekymrat över det mycket höga antal anslag som fördes över från 2015 till 2016, i synnerhet när det gäller anslag till materiella anläggningstillgångar.

8.  Europaparlamentet upprepar att Europeiska rådets och rådets budgetar bör skiljas åt, vilket skulle bidra till att göra de båda institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att förbättra fullgörandet av deras redovisningsskyldighet.

9.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av personalresurserna, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning.

10.  Europaparlamentet betonar att geografisk balans, dvs. förhållandet mellan personalens nationalitet och medlemsstaternas storlek, bör fortsätta att vara en viktig faktor i resursförvaltningen, i synnerhet när det gäller de medlemsstater som anslutit sig till unionen sedan 2004. Parlamentet välkomnar att Europeiska rådet och rådet har uppnått en balanserad sammansättning av tjänstemän från de medlemsstater som anslutit sig till unionen före och efter 2004, men påpekar att de medlemsstater som anslöt sig 2004 eller senare fortfarande är underrepresenterade på högre nivå inom administrationen och på ledningsbefattningar, något som fortfarande måste åtgärdas.

11.  Europaparlamentet konstaterar att rådets generalsekretariat bedriver en jämställdhetspolitik, och välkomnar den positiva jämställdhetsutvecklingen i ledningen. Parlamentet uppmanar emellertid rådet att ytterligare stärka sina ansträngningar med tanke på att jämställdheten i ledningsbefattningar fortfarande bara var 30 % / 70 % i slutet av 2015.

12.  Europaparlamentet välkomnar uppgifterna om vilken yrkesverksamhet som tidigare högre tjänstemän i rådets generalsekretariat ägnar sig åt efter att de lämnat sin tjänst(1) 2015. Parlamentet stödjer den fullständiga transparensen och offentliggörandet av sådana uppgifter varje år.

13.  Europaparlamentet konstaterar mycket bekymrat att rådets generalsekretariat 2015 ännu inte hade genomfört de interna bestämmelserna om personer som slår larm om missförhållanden (nedan kallade visselblåsare), vilket påpekats av ombudsmannen. Parlamentet uppmanar rådet att utan ytterligare dröjsmål genomföra interna bestämmelser om visselblåsare.

14.  Europaparlamentet noterar rådets tjänsteförteckning som är utformad för att respektera det interinstitutionella avtalets bestämmelser om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet begär att bli underrättat om hur denna minskning överensstämmer med inrättandet av 19 nya tjänster. Rådet uppmanas att rapportera till parlamentet om eventuella alternativa besparingar som gjorts för att kompensera för dröjsmålet med personalminskningen.

15.  Europaparlamentet noterar att generaldirektoratet för administration har genomfört en omorganisation för att höja sin kvalitet och effektivitet. Parlamentet förväntar sig att denna ändring kommer att inverka positivt på genomförandet av rådets budget.

16.  Europaparlamentet är bekymrat över förseningarna i färdigställandet av Europabyggnaden. Parlamentet begär att få information om de finansiella konsekvenserna av uppskjutandet.

17.  Europaparlamentet kräver på nytt att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska få information om rådets fastighetspolitik. Rådet påminns om parlamentets begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna fram till dags dato.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rådets generalsekretariat tilldelades utmärkelsen Eco-dynamic enterprise 2015 och Emas certifiering 2016 för sin effektiva miljöförvaltning.

Lägesrapport

19.  Europaparlamentet noterar det officiella svaret från rådets generalsekreterare på parlamentets budgetkontrollutskotts inbjudan att delta i diskussionen med övriga institutioners generalsekreterare. Parlamentet noterar att svaret endast upprepar rådets tidigare ståndpunkt om utbytet av finansiell information. Parlamentet konstaterar att den skriftliga enkät som skickades till rådets generalsekretariat den 17 november 2016 med frågor från ledamöterna lämnades obesvarad.

20.  Europaparlamentet betonar på nytt att rådet bör vara transparent och fullt ansvarigt inför unionens medborgare för de medel det anförtros i sin egenskap av EU-institution. Parlamentet betonar att detta innebär att rådet till fullo och lojalt måste medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, precis som övriga institutioner gör. Parlamentet anser i detta avseende att en effektiv kontroll av genomförandet av unionens budget kräver att parlamentet och rådet samarbetar på grundval av ett samarbetsavtal. Parlamentet beklagar djupt de svårigheter som hittills uppstått under ansvarsfrihetsförfarandena.

21.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och påpekar att grunderna för en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner från de senaste åren.

22.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet beviljar de övriga institutionerna ansvarsfrihet efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och de svar som getts på frågorna. Parlamentet beklagar att det gång efter annan är problematiskt att få svar från rådet. I detta avseende hoppas parlamentet på ett avsevärt förbättrat samarbete med rådets generalsekreterare, som tog på sig dessa nya ansvarsområden för första gången 2015.

23.  Europaparlamentet beklagar att ansvarsfrihet tidigare inte har kunnat beviljas på grund av bristande samarbete mellan parlamentet och rådet. Parlamentet noterar att båda parter tycks vara mer välvilligt inställda och uttrycker optimism över att framsteg kommer att ske vad gäller en förbättring av samarbetet i framtiden, något som kommer att förbättra allmänhetens bild av parlamentet och rådet. Parlamentet och rådet uppmanas att fortsätta på den inslagna vägen.

24.  Europaparlamentet understryker sin befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 164 till 167 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, och betonar att det är parlamentets skyldighet gentemot unionsmedborgarna att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet.

25.  Europaparlamentet påminner om att varje institution, i enlighet med definitionen i artikel 2 b i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, självständigt ska genomföra sina respektive avsnitt av budgeten i enlighet med deras självständighet i budgetfrågor enligt artikel 55 i budgetförordningen. Parlamentet betonar att man, i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller och rådets självständighet i budgetfrågor, och i syfte att säkra transparens och demokratisk redovisningsskyldighet gentemot unionens skattebetalare, beviljar ansvarsfrihet för varje enskild institution separat.

26.  Europaparlamentet anser att ett tillfredsställande samarbete mellan parlamentet, Europeiska rådet och rådet genom en öppen och formell dialog kan vara en positiv signal att sända ut till unionens medborgare.

(1) Artikel 16 tredje och fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy