Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2154(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0136/2017

Predkladané texty :

A8-0136/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.17

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0148

Prijaté texty
PDF 276kWORD 50k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
P8_TA(2017)0148A8-0136/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor (2016/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0136/2017),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor (2016/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0136/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité ďalej posilňovať demokratickú legitimitu inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti, ako aj vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov,

1.  konštatuje s uspokojením, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) žiadne významné nedostatky;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií Súdneho dvora za rok končiaci sa 31. decembrom 2015 sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že v roku 2015 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 357 062 000 EUR (355 367 500 EUR v roku 2014) a miera plnenia dosiahla 99 %; víta veľmi vysokú mieru využitia v roku 2015, ktorá bola rovnaká ako v roku 2014;

4.  konštatuje, že odhadované príjmy Súdneho dvora dosiahli za rozpočtový rok 2015 výšku 44 856 000 EUR; žiada Súdny dvor, aby vysvetlil, prečo dosiahli stanovené nároky v rozpočtovom roku 2015 výšku 49 510 442 EUR, čo je o 10,4 % viac, než sa odhadovalo;

5.  konštatuje, že príjmy z nárokov prenesených z roku 2014 do roku 2015 predstavujú 84 620,37 EUR, pričom 84,28 % tejto sumy sú príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch Únie;

6.  berie na vedomie, že rozpočet Súdneho dvora je najmä administratívny, pričom približne 75 % je využitých na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich na Súdnom dvore, a zostávajúca suma sa používa na výdavky týkajúce sa budov, nábytku a zariadení a na plnenie osobitných úloh inštitúcie; zdôrazňuje však, že zavedenie koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti by sa nemalo uplatňovať iba na rozpočet Súdneho dvora ako celok, ale malo by zahŕňať stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a ročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva Súdny dvor, aby koncepciu pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti zaviedol v širšom rozsahu do svojich každodenných operácií;

7.  víta produktivitu súdnej činnosti Súdneho dvora v roku 2015, keď bolo trom súdom predložených 1 711 vecí a 1 755 vecí bolo ukončených; poznamenáva, že v histórii Súdneho dvora ide o najvyšší počet vecí za rok;

8.  berie na vedomie, že v roku 2015 uzavrel Súdny dvor 616 vecí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie (719 uzavretých vecí v roku 2014), a bolo mu predložených 713 nových vecí (622 v roku 2014);

9.  berie na vedomie, že v roku 2015 prijal Všeobecný súd 831 nových vecí a prerokoval 987 vecí, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje zvýšenie;

10.  konštatuje, že Súd pre verejnú službu Európskej únie uzavrel rovnako ako v roku 2014 152 vecí a prerokoval 167 nových vecí; zdôrazňuje, že desať rokov po jeho zriadení bol rok 2015 posledným rokom existencie Súdu pre verejnú službu Európskej únie; domnieva sa, že Súdny dvor by mal vykonať hĺbkové posúdenie činnosti Súdu pre verejnú službu Európskej únie počas týchto desiatich rokov;

11.  berie na vedomie, že štatistické údaje troch súdov za rok 2015 potvrdzujú trend z posledných rokov, pokiaľ ide o priemernú dĺžku konaní, ktorá je aj naďalej na uspokojivej úrovni (v prípade Súdneho dvora 15,3 mesiaca v prípade prejudiciálnych návrhov v porovnaní s 15 mesiacmi v roku 2014, 1,9 mesiaca v prípade naliehavých prejudiciálnych návrhov v porovnaní s 2,2 mesiaca v roku 2014, 17,6 mesiaca v prípade žalôb v porovnaní s 20 mesiacmi v roku 2014 a 14 mesiacov v prípade odvolaní v porovnaní s 14,5 mesiaca v roku 2014); v prípade Všeobecného súdu 20,6 mesiaca v porovnaní s 23,4 mesiaca v roku 2014 a v prípade Súdu pre verejnú službu Európskej únie 12,1 mesiaca v porovnaní s 12,7 mesiaca v roku 2014, a to v oboch prípadoch pre všetky typy vecí; domnieva sa, že zmena štatútu Súdneho dvora prijatá v roku 2015 môže toto úsilie o racionalizáciu len podporiť;

12.  víta skutočnosť, že počet vyriešených vecí vzrástol v období od roku 2007 do roku 2015 o 57 %, z veľkej časti v dôsledku koordinačného úsilia súdov a pomocného personálu, a to aj napriek veľmi obmedzenému zvýšeniu počtu pomocných zamestnancov počas tohto obdobia;

13.  berie na vedomie, že v roku 2015 bola prijatá reforma súdnej štruktúry Súdneho dvora a zároveň bol vypracovaný nový rokovací poriadok Všeobecného súdu; chápe, že vďaka zdvojnásobeniu počtu sudcov Všeobecného súdu v troch etapách do roku 2019 bude Súdny dvor na základe tejto reformy aj naďalej môcť vybavovať neustále sa zvyšujúci počet vecí; s potešením očakáva, že bude môcť preskúmať výsledky tejto reformy, ktorá Súdnemu dvoru umožní zaoberať sa vecami v primeranej lehote a v súlade s požiadavkami práva na spravodlivé súdne konanie;

14.  vyjadruje presvedčenie, že táto reforma umožní Súdnemu dvoru rýchlejšie a účinnejšie zvládať narastajúci počet vecí a slúžiť záujmom tých, ktorí hľadajú spravodlivosť, a to pri rešpektovaní ich práva na riadny proces v primeranej lehote a v súlade s cieľmi účinnej služby vysokej kvality;

15.  berie na vedomie, že sa pripravuje prepracované znenie kódexu správania členov, v ktorom sa jasnejšie stanovia podmienky pre vykonávanie ich vonkajších činností a zverejňovanie ich finančných záujmov; vyzýva na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o vonkajšie činnosti každého sudcu; žiada Súdny dvor, aby na svojom webovom sídle a vo svojej výročnej správe o činnosti poskytoval informácie týkajúce sa ďalších funkcií a platených vonkajších činností sudcov;

16.  konštatuje, že z rozpočtových prostriedkov viazaných na služobné cesty vo výške 295 500 EUR bolo použitých len 41 209 EUR; upozorňuje, že takémuto nedostatočnému využívaniu prostriedkov je možné predísť; žiada Súdny dvor, aby zlepšil rozpočtovanie a zodpovednosť v súvislosti s rozpočtom na služobné cesty, a zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť nákladovú efektívnosť služobných ciest;

17.  domnieva sa, že Súdny dvor by mal sprístupniť všeobecný prehľad účastníkov a obsahu zasadnutí, ktoré absolvoval s externými stranami, ktoré sa netýkajú jeho súdnej činnosti;

18.  žiada Súdny dvor, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium do júna 2017 postúpil zoznam zasadnutí s lobistami, odbornými združeniami a občianskymi združeniami; žiada Súdny dvor, aby do júna 2017 predložil zápisnice z týchto zasadnutí;

19.  berie s uspokojením na vedomie zlepšenia vykonané v aplikácii e-Curia a skutočnosť, že v roku 2015 ju využívali všetky členské štáty; nazdáva sa, že popri dematerializácii dokumentov by sa mala zlepšiť bezpečnosť údajov;

20.  poznamenáva, že podľa svojej výročnej správy o hospodárení za rok 2015 Súdny dvor úzko spolupracuje s tímom Dvora audítorov, ktorý vykonáva hodnotenie jeho výkonnosti; konštatuje v tejto súvislosti, že na začiatku tohto auditu Súdny dvor bránil audítorskému tímu v práci; konštatuje s uspokojením, že Súdny dvor zlepšil svoju spoluprácu s audítormi a Dvoru audítorov poskytol dodatočné dokumenty; je si vedomý toho, že zásada zachovávania mlčanlivosti o obsahu porád je potrebná na to, aby pomáhala zachovávať nezávislosť orgánov prijímajúcich rozhodnutia, podporovala súlad a právoplatnosť rozhodnutí a bránila tomu, aby orgány prijímajúce rozhodnutia trávili viac času podávaním svedectiev o svojich rozhodnutiach ako skutočným rozhodovaním; upozorňuje však, že mlčanlivosť o obsahu porád ako zásada ab ovo znemožňuje akúkoľvek vonkajšiu kontrolu; vyzýva preto Súdny dvor, aby vyvinul mechanizmus vnútornej kontroly/nápravy s cieľom poskytnúť v takýchto prípadoch určitú úroveň kontroly;

21.  konštatuje, že Súdny dvor postupoval v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o znižovaní počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov;

22.  berie na vedomie vysoké percento obsadených pracovných miest (98 %) napriek vysokej miere fluktuácie zamestnancov Súdneho dvora a podporuje jeho aktívnu politiku prijímania zamestnancov; vyzýva Súdny dvor, aby zaviedol pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí;

23.  víta výmenu zamestnancov Súdneho dvora s Európskou centrálnou bankou v roku 2015 a očakáva, že táto spolupráca bude pokračovať aj v nadchádzajúcich rokoch;

24.  víta iniciatívu Súdneho dvora zvýšiť rodovú rovnováhu v riadiacich funkciách, ako aj to, že v roku 2015 dosiahol podiel žien na stredných a vyšších manažérskych funkciách 35 až 65 %; domnieva sa však, že v tejto oblasti naďalej existuje priestor na zlepšenie; konštatuje tiež, že Európsky parlament a Rada uviedli, že ich cieľom je pri menovaní nových sudcov Všeobecného súdu dosiahnuť rovnomerné zastúpenie žien a mužov(1);

25.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, t. j. pomer medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, musí byť aj naďalej významným prvkom riadenia zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004 alebo neskôr;

26.  víta skutočnosť, že Súdny dvor dosiahol vyváženejšie zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Únii pred rokom 2004, a z členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2004 alebo neskôr; vyjadruje však hlboké znepokojenie v súvislosti so značnou geografickou nerovnováhou na úrovni stredného a vyššieho manažmentu, a to na úkor členských štátov, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004 alebo neskôr; vyzýva Súdny dvor, aby sa usiloval o nápravu tejto situácie a aby Európskemu parlamentu predložil správu o dosiahnutých zlepšeniach v tomto smere;

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútorné pravidlá Súdneho dvora pre oznamovanie nekalých praktík boli prijaté až začiatkom roka 2016; odporúča Súdnemu dvoru, aby tieto pravidlá rozšíril medzi svojimi zamestnancami, aby s nimi boli všetci oboznámení; žiada Súdny dvor, aby do júna 2015 poskytol podrobné informácie o prípadných prípadoch oznamovania nekalých praktík v roku 2015 a o tom, ako sa k týmto prípadom pristupovalo a ako boli uzavreté;

28.  naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby zaviedol predkladanie vyhlásení o záujmoch namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov, keďže sebahodnotenie konfliktu záujmov je samo osebe konfliktom záujmov; domnieva sa, že situácie konfliktu záujmov musí vyhodnocovať nezávislý subjekt; vyzýva Súdny dvor, aby do júna 2017 predložil správu o uskutočnených zmenách a uviedol, kto kontroluje situácie konfliktu záujmov; opätovne zdôrazňuje, že transparentnosť má zásadný význam pre dôveru verejnosti; vyzýva Súdny dvor, aby prijal jednoznačné pravidlá týkajúce sa tzv. javu otáčavých dverí a zaviedol opatrenia a odrádzajúce sankcie, napríklad zníženie dôchodku alebo zákaz pracovať najmenej tri roky v podobných orgánoch s cieľom zabrániť tzv. javu otáčavých dverí;

29.  berie na vedomie spoluprácu Súdneho dvora s tlmočníckymi službami Komisie a Európskeho parlamentu v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby, najmä v oblasti tlmočenia; očakáva, že táto spolupráca sa rozšíri aj do oblasti prekladov, a v prípade, ak je možná, ju podporuje, avšak bez toho, aby to bolo v rozpore s úlohami Súdneho dvora;

30.  vyzýva Súdny dvor, aby poskytol Európskemu parlamentu údaje o nákladoch na preklad podľa harmonizovanej metodiky odsúhlasenej pre kľúčovú medziinštitucionálnu činnosť a kľúčové ukazovatele výkonnosti v rámci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny;

31.  berie na vedomie, že pracovná záťaž riaditeľstva pre preklad Súdneho dvora sa v roku 2015 zvýšila o 1,4 % a produktivita sa zvýšila o 7 % vďaka využívaniu externých zdrojov na kontrolu vyťaženia a zavedeniu nových prekladateľských nástrojov;

32.  podporuje preskúmanie výdavkov na používanie služobných vozidiel a podmienok ich používania, ktoré spoločne vykonávajú útvary pre vnútorný audit Súdneho dvora a Dvora audítorov; vyzýva Súdny dvor, aby v rámci tohto preskúmania zvážil zníženie počtu služobných vozidiel pre svojich členov a zamestnancov; vyzýva ďalej Súdny dvor, aby zlepšil kontroly, ktorých cieľom je zabrániť využívaniu služobných vozidiel na súkromné účely;

33.  víta odhodlanie Súdneho dvora splniť náročné environmentálne ciele; nabáda Súdny dvor, aby uplatňoval zásady zeleného verejného obstarávania a vyzýva na zavedenie pravidiel na kompenzáciu emisií uhlíka a na poskytnutie dostatočných rozpočtových prostriedkov na tento účel;

34.  berie na vedomie podrobné informácie o politike Súdneho dvora týkajúcej sa budov, najmä v súvislosti s výstavbou piatej prístavby k súčasnému komplexu budov;

35.  víta otvorenie historických archívov Súdneho dvora v Historických archívoch Európskej únie vo Florencii;

36.  víta iniciatívu Súdneho dvora zverejňovať svoju výročnú správu o činnosti v novom formáte; vyzýva Súdny dvor, aby zverejnil výročnú správu Dvora audítorov, najmä časti týkajúce sa Súdneho dvora;

37.  vyzýva Súdny dvor, aby zlepšil svoju komunikačnú politiku vo vzťahu k občanom Únie;

38.  považuje odpoveď Súdneho dvora na otázku Európskeho parlamentu (otázka č. 26) o príspevkoch za neúplnú; žiada Súdny dvor o spresnenie a jasnú a podrobnú odpoveď.

(1) Pozri prílohu k legislatívnemu uzneseniu Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 – Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady – Prijaté texty, P8_TA(2015)0377.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia