Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2154(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0136/2017

Ingivna texter :

A8-0136/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.17

Antagna texter :

P8_TA(2017)0148

Antagna texter
PDF 261kWORD 48k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen
P8_TA(2017)0148A8-0136/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen (2016/2154(DEC))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, tillsammans med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0136/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till domstolen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, revisionsrätten, ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen, och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen (2016/2154(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0136/2017), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vikten av att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2015 inte upptäckte några väsentliga brister på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen).

2.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2015 för administrativa och andra utgifter för domstolen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet konstaterar att domstolen för 2015 hade anslag på 357 062 000 EUR (355 367 500 EUR för 2014), och att genomförandegraden var 99 %. Parlamentet välkomnar den mycket höga utnyttjandegraden för 2015, som var identisk med utnyttjandegraden för 2014.

4.  Europaparlamentet noterar att domstolens inkomster för budgetåret 2015 beräknades uppgå till 44 856 000 EUR. Parlamentet uppmanar domstolen att förklara varför de fastställda fordringarna för budgetåret 2015 uppgår till 49 510 442 EUR, vilket är 10,4 % högre än beräknat.

5.  Europaparlamentet noterar att inkomsterna från fordringar som överförts från 2014 till 2015 uppgår till 84 620,37 EUR och att 84,28 % består av inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan.

6.  Europaparlamentet konstaterar att domstolens budget till största delen är en administrativ budget, där cirka 75 % går till kostnader för personal som arbetar inom domstolen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och särskilda uppgifter som domstolen utför. Parlamentet understryker dock att införandet av resultatbaserad budgetering inte endast bör tillämpas på domstolens budget som helhet, utan bör inbegripa fastställande av specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna mål (SMART-mål) för enskilda avdelningar, enheter och personalens årliga planer. Parlamentet uppmanar i detta hänseende domstolen att i högre grad införa principen om resultatbaserad budgetering i den dagliga verksamheten.

7.  Europaparlamentet välkomnar domstolsverksamhetens produktivitet under 2015, med 1 711 inlämnade mål till domstolens tre instanser och 1 755 avslutade mål. Parlamentet noterar att detta är det högsta antalet mål under ett år i domstolens historia.

8.  Europaparlamentet noterar att domstolen avslutade 616 mål under 2015, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år (719 avslutade mål 2014), och tog emot 713 nya mål (622 inlämnade mål 2014).

9.  Europaparlamentet noterar att tribunalen under 2015 tog emot 831 nya mål och behandlade 987 mål, vilket innebär en generell ökning jämfört med föregående år.

10.  Europaparlamentet noterar att personaldomstolen 2015 slutförde 152 mål, vilket var lika många som 2014, och hade 167 nya mål. Parlamentet understryker att 2015, tio år efter inrättandet, var sista året som personaldomstolen existerade. Parlamentet anser att domstolen bör göra en djupgående utvärdering av verksamheten under dessa tio år.

11.  Europaparlamentet påpekar att rättsstatistiken för 2015 för domstolens tre instanser bekräftar den tendens som konstaterats under de senaste åren i fråga om förfarandenas längd, som ligger kvar på tillfredsställande nivåer för domstolen: 15,3 månader för begäranden om förhandsavgörande (jämfört med 15 månader 2014), 1,9 månader för brådskande begäranden om förhandsavgörande (jämfört med 2,2 månader 2014), 17,6 månader för direkt talan (jämfört med 20 månader 2014) och 14 månader för överklaganden (jämfört med 14,5 månader 2014). För tribunalen och personaldomstolen ligger förfarandenas längd på 20,6 månader (jämfört med 23,4 månader 2014) respektive 12,1 månader (jämfört med 12,7 månader 2014) för alla mål. Parlamentet anser att ändringarna av stadgan för domstolen, som antogs 2015, endast ytterligare kommer att förbättra denna rationaliseringsinsats.

12.  Europaparlamentet välkomnar ökningen på 57 % av antalet avslutade mål under perioden 2007–2015, vilket till största delen beror på samordningsinsatserna mellan domstolarna och den tillfälliga personalen, trots den extremt begränsade ökningen av den tillfälliga personalstyrkan under samma period.

13.  Europaparlamentet noterar att 2015 var det år då domstolens reform av rättsväsendet antogs, vilken åtföljdes av utvecklingen av nya rättegångsregler för tribunalen. Parlamentet förstår att eftersom antalet domare i tribunalen kommer att fördubblas under ett förfarande i tre steg som sträcker sig fram till 2019, kommer reformen att göra det möjligt för domstolen att fortsätta att ta itu med ökningen av antalet mål. Parlamentet ser fram emot att analysera resultaten från denna reform med avseende på domstolens kapacitet att hantera mål inom rimlig tid och i överensstämmelse med kraven på en rättvis rättegång.

14.  Europaparlamentet anser att denna reform kommer att göra det möjligt för domstolen som institution att snabbare och mer effektivt hantera den ökande tillströmningen av nya mål och tillvarata intressena för dem som ansöker om rättslig prövning, i överensstämmelse med deras rätt till ett korrekt rättsförfarande inom en rimlig frist i linje med målen för ett högkvalitativt och välfungerande rättssystem.

15.  Europaparlamentet noterar den planerade omarbetningen av ledamöternas uppförandekod där villkoren för extern verksamhet och publiceringen av deras ekonomiska intressen kommer att förtydligas. Parlamentet efterlyser större insyn i varje domares externa verksamhet. Parlamentet begär att information om andra befattningar och övrig betald extern verksamhet för domarna offentliggörs på domstolens hemsida och tas med i dess årliga verksamhetsrapporter.

16.  Europaparlamentet konstaterar att av utgiftsåtagandena för tjänsteresor som uppgick till 295 500 EUR användes endast 41 209 EUR. Parlamentet påpekar att sådana underinvesteringar skulle kunna undvikas. Parlamentet uppmanar domstolen att förbättra sin budgetering och ansvarsskyldighet med avseende på budgeten för tjänsteresor och understryker behovet av principen om kostnadseffektiva tjänsteresor.

17.  Europaparlamentet anser att domstolen bör göra en allmän översikt över deltagarna och innehållet under sina sammanträden med externa parter tillgänglig, förutom dem som rör domstolsverksamheten.

18.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en förteckning över sammanträden med lobbyister, yrkesorganisationer och det civila samhället senast i juni 2017. Parlamentet uppmanar domstolen att komma in med protokollen från dessa sammanträden senast i juni 2017.

19.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts i applikationen e-Curia och att alla medlemsstater använde den under 2015. Parlamentet anser att man vid övergången till elektroniska dokument även bör förbättra datasäkerheten.

20.  Europaparlamentet noterar att domstolen enligt sin årliga förvaltningsrapport för 2015 har ett nära samarbete med den arbetsgrupp inom revisionsrätten som ska genomföra dess resultatöversyn. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att domstolen hindrade granskningsgruppens arbete i början av granskningsprocessen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att domstolen har förbättrat sitt samarbete med revisorerna och försett revisionsrätten med ytterligare handlingar. Parlamentet är medvetet om att principen om överläggningar under sekretess är nödvändig för att bidra till att bevara beslutsfattarnas oberoende, för att främja beslutens bindande verkan och slutgiltighet och för att undvika att beslutsfattarna måste ägna mer tid åt att förklara sina beslut än att fatta dem. Parlamentet påpekar dock att överläggningar under sekretess som grundläggande princip förhindrar alla former av extern kontroll. Domstolen uppmanas därför att ta fram en intern mekanism för kontroll och korrigerande åtgärder för att erbjuda en viss kontroll i dessa fall.

21.  Europaparlamentet noterar att domstolen har efterlevt det interinstitutionella avtalets bestämmelser om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år.

22.  Europaparlamentet noterar den stora andelen tillsatta platser (98 %) trots den höga personalomsättningen i domstolen, och stöder domstolens aktiva rekryteringspolicy. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa regler om ”svängdörrar”.

23.  Europaparlamentet välkomnar domstolens personalutbyte med Europeiska centralbanken 2015 och förväntar sig att samarbetet fortsätter under kommande år.

24.  Europaparlamentet välkomnar domstolens initiativ att förbättra könsfördelningen på chefsposter och det faktum att könsbalansen på chefsposter på mellannivå eller hög nivå uppgick till 35–65 % 2015. Parlamentet anser dock att det finns ytterligare utrymme för förbättringar på detta område inom institutionen. Parlamentet konstaterar vidare att Europaparlamentet och rådet har fastställt som mål att säkerställa lika antal kvinnor och män när de utser nya domare till tribunalen(1).

25.  Europaparlamentet betonar att geografisk balans, främst förhållandet mellan personalens nationalitet och medlemsstaternas storlek, måste förbli en viktig faktor i resursförvaltningen, i synnerhet när det gäller medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004 eller senare.

26.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten har uppnått en mer balanserad sammansättning av tjänstemän från de medlemsstater som anslöt sig till unionen före och från de medlemsstater som anslöt sig efter 2004 eller senare. Parlamentet oroas dock mycket över den stora geografiska obalansen när det gäller chefsposter på mellannivå och hög nivå, till nackdel för de medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004 eller senare. Parlamentet uppmanar domstolen att sträva efter att komma till rätta med denna situation och att rapportera till parlamentet om de förbättringar som skett i detta hänseende.

27.  Europaparlamentet beklagar att domstolens interna bestämmelser om rapportering om missförhållanden antogs först i början av 2016. Parlamentet rekommenderar att domstolen sprider dessa bestämmelser bland sin personal så att alla anställda känner till dem. Parlamentet uppmanar domstolen att senast i juni 2017 tillhandahålla information om fall av rapportering av missförhållanden under 2015, och i förekommande fall, hur de hanterades och löstes.

28.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att föreskriva att intresseförklaringar ska lämnas in i stället för förklaringar om avsaknad av intressekonflikter, eftersom en självutvärdering av intressekonflikter i sig är en intressekonflikt. Parlamentet anser att utvärderingen av en situation med intressekonflikt måste göras av en oberoende part. Parlamentet uppmanar domstolen att rapportera senast i slutet av juni 2017 om de ändringar som införts och att ange vem som kontrollerar situationer med intressekonflikter. Parlamentet upprepar att transparens är nyckeln till allmänhetens förtroende, Parlamentet uppmanar domstolen att fastställa tydliga regler för ”svängdörrsmetoder” och att anta åtgärder och avskräckande påföljder, såsom en minskning av pensionerna eller förbud mot att arbeta inom liknande organ under minst tre år, i syfte att förebygga ”svängdörrsmetoder”.

29.  Europaparlamentet noterar domstolens samarbete med kommissionens och parlamentets tolktjänster inom den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning, särskilt när det gäller tolkning. Parlamentet förväntar sig att samarbetet utökas till översättningsområdet, och stöder ett sådant samarbete när det blir möjligt och kan ske utan att domstolens ansvarsområden undergrävs.

30.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att förse parlamentet med kostnaderna för översättning enligt den harmoniserade metod som man enats om inom den interinstitutionella arbetsgruppen om den huvudsakliga interinstitutionella verksamheten och resultatindikatorer.

31.  Europaparlamentet noterar att arbetsbelastningen för domstolens direktorat för översättning ökade med 1,4 % och att produktiviteten ökade med 7 % under 2015 på grund av utkontraktering av arbetet och tillämpning av nya stödverktyg för översättning.

32.  Europaparlamentet stöder den översyn av utgifterna och villkoren för användning av tjänstebilar som genomförts av domstolens och revisionsrättens tjänster för internrevision. Parlamentet uppmanar domstolen att överväga att inom ramen för denna översyn undersöka möjligheterna att minska det antal tjänstebilar som är tillgängligt för ledamöterna och personalen. Parlamentet uppmanar vidare domstolen att förbättra sin kontroll av användningen av tjänstebilar för privat bruk.

33.  Europaparlamentet välkomnar domstolens åtagande med ambitiöst uppsatta miljömål. Parlamentet uppmanar institutionen att genomföra principerna om miljöanpassad offentlig upphandling och efterlyser fastställandet av bestämmelser och tillräckliga budgetmedel för kompensation för koldioxidutsläpp.

34.  Europaparlamentet noterar den ingående informationen om domstolens fastighetspolitik, särskilt arbetet med att göra en femte utbyggnad av den nuvarande byggnaden.

35.  Europaparlamentet välkomnar öppnandet av domstolens historiska arkiv vid unionens historiska arkiv i Florens.

36.  Europaparlamentet välkomnar domstolens initiativ att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport i ett nytt format. Parlamentet uppmanar domstolen att offentliggöra revisionsrättens årsrapport, i synnerhet de delar som rör domstolen.

37.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att förbättra sin kommunikationspolitik med avseende på unionens medborgare.

38.  Europaparlamentet anser att domstolens svar på parlamentets fråga (nr 26) om bidragen är ofullständigt. Parlamentet ber domstolen om ett förtydligande och ett tydligt och utförligt svar.

(1) Se bilagan till parlamentets lagstiftningsresolution av den 28 oktober 2015, Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet, Antagna texter P8_TA(2015)0377.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy