Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2156(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0144/2017

Pateikti tekstai :

A8-0144/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0150

Priimti tekstai
PDF 335kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2016/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0144/2017),

1.  patvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 69, 2015 3 13.
(2) OL C 380, 2016 10 14, p. 1.
(3) OL C 375, 2016 10 13, p. 1.
(4) OL C 380, 2016 10 14, p. 147.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį (2016/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0144/2017),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, jog apskritai per 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nepadaryta;

2.  džiaugdamasis pažymi, kad savo 2015 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai pažymėjo, kad, atlikus auditą klausimais, susijusiais su Komiteto žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, didelių trūkumų nenustatyta;

3.  pažymi, kad 2015 m. Komiteto biudžetas siekė 129 100 000 EUR (palyginti su 128 559 380 EUR 2014 m.), o jo panaudojimo lygis buvo 95,9 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2014 m., 2015 m. lėšų panaudojimo rodiklis šiek tiek padidėjo;

4.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra didžia dalimi administracinio pobūdžio ir didelė dalis lėšų panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis, o likusi lėšų dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis padengti; vis dėlto pabrėžia, kad rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepcija turėtų būti taikoma ne tik sudarant visą Komiteto biudžetą, bet ir nustatant atskirų skyrių ir padalinių konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus ir metinius planus darbuotojų atžvilgiu; todėl ragina Komitetą plačiau taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą savo kasdienėje veikloje;

5.  atkreipia dėmesį į tolesnes pastabas dėl Parlamento 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijos, pridėtas prie Komiteto metinės veiklos ataskaitos; palankiai vertina tai, kad 2015 m. sukurta viešųjų pirkimų paramos tarnyba;

6.  pažymi, kad 2015 m. buvo pirmieji Komiteto naujos kadencijos metai ir kad tai galėjo turėti įtakos rezultatams, visų pirma, teisėkūros srityje dirbančių direktoratų, įskaitant vertimo žodžiu, komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių direktoratus, rezultatams;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad ataskaitoje dėl Parlamento ir Komiteto pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo (toliau – susitarimas) įgyvendinimo abiejų institucijų bendradarbiavimas įvertintas kaip aktualus ir teigiamas;

8.  pažymi, jog Komitetas nurodo, kad reikia tiksliau apibūdinti susitarime minimą intensyvesnį bendradarbiavimą ir kad kai kuriuos elementus dar reikia iki galo įgyvendinti, todėl būtinos nuolatinės abiejų institucijų pastangos; yra įsitikinęs, kad abi šalys pasieks teigiamų rezultatų, jei toliau dės pastangas, kad visapusiškai įgyvendintų susitarimą, ir plėtos sąveiką;

9.  pakartoja savo prašymą, kad bendras vertinimas apie vykdant susitarimą sutaupytas biudžeto lėšas būtų įtrauktas į jo laikotarpio vidurio peržiūrą arba kitą su susitarimu susijusių tolesnių veiksmų ataskaitą;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentui vykdant veiklą į Komiteto nuomones nėra pakankamai atsižvelgiama, ir ragina Komitetą kartu su Parlamento generaliniu sekretoriumi rengti pasiūlymus, kaip šiuo atžvilgiu supaprastinti Komiteto ir Parlamento procedūras;

11.  pažymi, kad Komitetas ir Regionų komitetas sudarė ir 2015 m. pasirašė naują dvišalį administracinio bendradarbiavimo susitarimą; tiki, kad susitarimu užtikrinamas didesnis abiejų komitetų veiklos efektyvumas; mano, kad reikia numatyti panašių administracinių funkcijų sutelkimą, kad būtų išvengta nereikalingo veiksmų dubliavimo;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad po 2015 m. lapkričio mėn. teroristinių išpuolių Paryžiuje dėl priežasčių, susijusių su saugumu, Parlamentas uždarė tiesioginę perėją tarp RMD ir REM pastatų; tikisi, kad Parlamentas iš naujo įvertins saugumo aspektus, nes perėjos atidarymas būtų naudingas visoms trims institucijoms;

13.  palankiai vertina 2015 m. įvykusius administracinius pokyčius, visų pirma visapusiškai pradėtą taikyti išlaidomis grindžiamą narių kelionės išlaidų kompensavimo sistemą ir visapusiškai pertvarkytą narių portalą; ragina Komitetą pateikti lyginamąją narių kelionių išlaidų 2014, 2015 ir 2016 m. metinę apžvalgą;

14.  pažymi, kad pagal Komiteto darbo tvarkos taisykles jo nariai eidami savo pareigas yra visiškai nepriklausomi ir veikia Sąjungos bendro intereso labui; pažymi, kad narių interesų deklaracijas galima rasti Komiteto svetainėje; ragina Komitetą prisijungti prie būsimo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro;

15.  yra susirūpinęs dėl didelio neužimtų nuolatinių darbo vietų skaičiaus 2015 m. ir ragina Komitetą imtis būtinų priemonių siekiant pagerinti įdarbinimo procedūras;

16.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Komitete ir toliau yra nepakankama lyčių pusiausvyra atsižvelgiant į vyresniosios ir vidurinės grandies vadovų pareigybes (30 ir 70 proc. vyresniosios vadovybės atveju); taip pat apgailestauja dėl disbalanso kalbant apie geografinį vyresniosios ir vidurinės grandies vadovų pareigybių pasiskirstymą ir visų pirma darbuotojų iš valstybių narių, kurios įstojo Sąjungą 2004 m. arba vėliau, trūkumą; ragina Komitetą imtis veiksmų siekiant pašalinti tą disbalansą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi, ir pasiektus rezultatus;

17.  atkreipia dėmesį į Komiteto planą laikytis tarpinstitucinio susitarimo(1) sumažinti per penkerių metų laikotarpį darbuotojų skaičių 5 proc.; prašo, kad jam būtų pranešta, kaip sumažinimo tikslas vykdytas 2016 m., kai buvo numatytos trys naujos pareigybės; siūlo, kad Komitetas praneštų Parlamentui apie visus kitus atvejus, kai buvo sutaupyta lėšų ir taip kompensuotas galimas vėlavimas mažinant darbuotojų skaičių;

18.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. pradžioje įsigaliojo vidaus informatorių taisyklės;

19.  visapusiškai pritaria tam, kad būtų sukurtos etikos patarėjų pareigybės siekiant padėti reaguoti galimose su priekabiavimu susijusioje situacijose ir rengiami specialūs mokymai vadovybei siekiant pagerinti žinias ir veiksmus informavimo apie pažeidimus atvejais; apgailestauja, kad trimis su priekabiavimu susijusiais atvejais reikėjo imtis teisinių veiksmų;

20.  negali pateikti savo nuomonės apie darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų mastą, nes Komitetas pateikė neišsamią ataskaitą šiuo klausimu; ragina Komitetą parengti ataskaitą apie darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogas pateikiant suskirstymą, kiek darbo dienų sudaro kiekvieno darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogos;

21.  pažymi, kad, palyginti su 2014 m., Komitetas sumažino vieno dalyvio vidutines išvažiuojamojo posėdžio išlaidas 35 proc. ir kad renginyje dalyvavo tik 218 darbuotojų, kai 2014 m. dalyvavo 415 darbuotojų; ragina Komitetą tikslingai organizuoti gerovės užtikrinimo veiklą siekiant įtraukti kuo daugiau darbuotojų, kad jie padėtų toliau tobulinti darbuotojų gerovę;

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad sumažėjo užsakytų, bet nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygis nuo 4,3 proc. 2014 m. iki 3,5 proc. 2015 m.;

23.  palankiai vertina tai, kad vertimo raštu duomenys pateikiami pagal suderintą metodiką, kurią nustatė Tarpinstitucinis vertimo raštu ir žodžiu komitetas; pažymi, kad šiuo metu persvarstomas elgesio vertimų srityje kodeksas ir kad šis darbas turėtų būti atliktas kartu su Regionų komitetu;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl remiantis susitarimu vykdyto darbuotojų perkėlimo į Parlamentą 2015 m. vertimo raštu užsakomųjų paslaugų lygis išaugo iki beveik 10 proc.; ragina Komitetą įvertinti dabar jau praktikoje taikomos tvarkos ekonominį efektyvumą;

25.  palankiai vertina Komiteto strateginę mokymo ir tobulinimo programą ir visų pirma naujovę – didesnį dėmesio kolegų tarpusavio mokymuisi skyrimą; prašo Komiteto kitoje savo metinės veiklos ataskaitoje nurodyti tolesnius su šio konkretaus metodo taikymu susijusius veiksmus;

26.  su dideliu pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas ir iki šiol pasiektus rezultatus mažinant Komiteto veiklos poveikį aplinkai ir atnaujintą Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) sertifikatą;

27.  atkreipia dėmesį į Komiteto ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos administracinius susitarimus siekiant nustatyti struktūrinę bendradarbiavimo sistemą, kurią taikant būtų galima greičiau ir lengviau pasikeisti informacija;

28.  džiaugiasi, kad Komitetas metinėje veiklos ataskaitoje pateikė informaciją apie pastatų politiką, kadangi svarbu, jog tokios politikos išlaidos būtų tinkamai pagrįstos ir nebūtų pernelyg didelės;

29.  atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas ir laimėjimus aktyviau įgyvendinant savo informavimo ir komunikacijos politiką; tačiau pabrėžia, kad svarbiau pagerinti ne Komiteto bendrojo pobūdžio reklamą, o jo nuomonių dėl Europos sprendimų priėmimo veiksmingumą.

(1) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika