Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2157(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2017

Predkladané texty :

A8-0141/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.20

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0151

Prijaté texty
PDF 269kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P8_TA(2017)0151A8-0141/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov (2016/2157(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročné účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0141/2017),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov (2016/2157(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0141/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória zdôrazňuje orgán udeľujúci absolutórium osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

2.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že rozpočet výboru je najmä administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré vo výbore pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na jeho budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; zdôrazňuje však, že zavedenie rozpočtu na základe výkonnosti by sa nemalo uplatňovať len na rozpočet výboru ako celku, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a výročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva výbor, aby vo väčšej miere zavádzal zásadu rozpočtu na základe výkonnosti do svojich každodenných operácií;

4.  konštatuje, že v roku 2015 predstavoval schválený rozpočet výboru 88 900 000 EUR (v roku 2014 to bolo 87 600 000 EUR), z čoho 87 200 000 EUR tvorili viazané rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 98,2 %; konštatuje mierne zníženie miery využitia v roku 2015;

5.  berie na vedomie závery novej bilaterálnej dohody o administratívnej spolupráci medzi výborom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom podpísanej v roku 2015; verí, že táto dohoda zabezpečí vyššiu účinnosť, pokiaľ ide o výkonnosť výboru a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;

6.  s uspokojením konštatuje, že správa o vykonávaní dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom a výborom (ďalej len „dohoda“) bola predložená včas a spoluprácu medzi oboma inštitúciami hodnotí kladne hodnotí; konštatuje však, že povahu „zintenzívnenej“ spolupráce uvedenej v tejto dohode je potrebné lepšie objasniť;

7.  víta záujem výboru o systematickejší prístup k spolupráci s Európskym parlamentom, najmä v politických oblastiach, a s výskumnou službou Európskeho parlamentu (EPRS); domnieva sa, že ďalší rozvoj synergií prináša pozitívne výsledky pre obe inštitúcie;

8.  opakuje svoju požiadavku, aby bolo spoločné posúdenie rozpočtových úspor vyplývajúcich z dohody zahrnuté do nasledujúcej správy o opatreniach nadväzujúcich na dohodu;

9.  so znepokojením konštatuje, že žiaden z cieľov, ktoré výbor stanovil v roku 2015 v záujme zvýšenia zapojenia Európskeho parlamentu a Rady do činností týkajúcich sa stanovísk výboru, nebol splnený;

10.  konštatuje, že Európsky parlament uzavrel priamy prechod z budovy RMD do budovy REM po teroristických útokoch v Paríži v novembri 2015 z dôvodu obáv o bezpečnosť; verí, že Európsky parlament opäť prehodnotí obavy o bezpečnosť, keďže znovuotvorenie prechodu by bolo určite prínosom pre všetky tri inštitúcie;

11.  so znepokojením berie na vedomie neustále znižovanie miery plnenia platieb v roku 2015 v niektorých rozpočtových položkách; berie na vedomie, že rok 2015 bol prvým rokom šiesteho funkčného obdobia výboru; zastáva však názor, že výbor by nemal dovoliť, aby to vplývalo na rozpočtové hospodárenie; vyzýva výbor, aby zlepšil svoju činnosť a lepšie sa pripravil na prvý rok jeho siedmeho funkčného obdobia;

12.  naliehavo vyzýva výbor, aby ďalej zvyšoval transparentnosť svojich činností a zahŕňal všetky dostupné údaje o služobných cestách, ktoré absolvovali jeho členovia, do svojej výročnej správy o činnosti, a to aj s podrobnými výdavkami;

13.  vyzýva výbor, aby pristúpil k budúcej medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti;

14.  so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúcu rodovú nerovnováhu na pozíciách vo vrcholovom a strednom manažmente (25 % / 75 % vo vrcholovom manažmente a 38 % / 62 % v strednom manažmente); naliehavo vyzýva výbor, aby zlepšil svoju rodovú rovnováhu a informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému, ako aj o dosiahnutých výsledkoch;

15.  s uspokojením berie na vedomie správnu geografickú rovnováhu na riadiacich pozíciách;

16.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vysokým počtom dní pracovnej neschopnosti zamestnancov výboru; vyzýva výbor, aby vyhodnotil príčiny a zameral sa na riadenie svojich ľudských zdrojov s cieľom zlepšiť situáciu a zapojiť čo najviac zamestnancov do činností na zabezpečenie dobrých podmienok na pracovisku, aby sa predchádzalo takýmto absenciám;

17.  je znepokojený skutočnosťou, že odporúčania auditu týkajúce sa plnenia projektov IT na interné uplatňovanie nie sú náležite vykonávané; vyzýva výbor, aby túto situáciu bezodkladne napravil;

18.  víta ustanovenie o údajoch o preklade podľa harmonizovanej metodiky, ktorú stanovil medziinštitucionálny výbor pre preklad a tlmočenie; berie na vedomie skutočnosť, že prebiehajúca revízia kódexu postupov pri prekladoch sa má uskutočniť v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;

19.  poznamenáva, že miera externalizácie prekladov vzrástla z 2,57 % v roku 2014 na skoro 10 % v roku 2015 v dôsledku presunu zamestnancov do Európskeho parlamentu na základe dohody; žiada výbor o hodnotenie nákladovej účinnosti novej úpravy, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje;

20.  berie na vedomie, že výbor v decembri 2015 prijal pravidlá oznamovania nekalých praktík; zároveň berie na vedomie, že jeden prípad oznamovania nekalých praktík bol otvorený v roku 2015; žiada výbor, aby informoval Európsky parlament o vývoji tohto prípadu;

21.  považuje za veľmi dôležité, aby výbor okamžite reagoval na dva rozsudky Súdu pre verejnú službu(1), správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom týkajúcu sa daného prípadu(2), správu útvaru PMO Komisie(3) a uznesenia Európskeho parlamentu(4) a zabezpečil spravodlivé, čestné a nestranné urovnanie prípadu oznámenia nekalých praktík v súvislosti s bývalým vnútorným audítorom výboru do konca roka 2017;

22.  považuje za veľmi dôležité, aby výbor spolupracoval s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a okamžite reagoval na rozsudok Súdu pre verejnú službu v prípade obťažovania, ktorý sa týkal úradníkov z oboch inštitúcií(5), aby informoval Európsky parlament o pokroku a aby preskúmal svoje postupy riešenia budúcich obvinení z obťažovania, aby sa zabezpečilo ich zosúladenie s judikatúrou Súdu pre verejnú službu;

23.  s veľkým uspokojením berie na vedomie úsilie a výsledky, ktoré sa doposiaľ dosiahli, pokiaľ ide o zlepšovanie environmentálnej stopy výboru a obnovenie certifikácie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);

24.  berie na vedomie úsilie a výsledky výboru v zlepšovaní jeho informačnej a komunikačnej politiky;

25.  víta informácie o politike výboru v oblasti nehnuteľností uvedené v jeho výročnej správe o činnosti, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na túto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné.

(1) Rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2013, vec F-86/11 (ECLI:EÚ:F:2011:189) a z 18. novembra 2014, vec F-156/12 (ECLI:EÚ:F:2014:247).
(2) Záverečná prípadová správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom z 8. októbra 2003.
(3) Správa útvaru PMO Komisie z 8. mája 2008.
(4) Uznesenia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 (Ú. v. EÚ L 57, 25.2.2004, s. 8), 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 330, 4.11.2004, s. 153), 12. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 54), 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 44), 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 132) a 28. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 152) na podporu prípadu vnútorného audítora výboru.
(5) Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 26. februára 2013, vec F-124/10: Vassilliki Labiri proti Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV) (ECLI:EU:F:2013:21).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia