Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2160(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2017

Predkladané texty :

A8-0122/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.21

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0152

Prijaté texty
PDF 280kWORD 50k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
P8_TA(2017)0152A8-0122/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2016/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99 a 164 až 167,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 7/2016: „Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete“,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0122/2017),

1.  udeľuje absolutórium vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2016/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0122/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že podľa Dvora audítorov je celková miera chýb v okruhu 5 (Administratíva) vrátane rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) stále relatívne nízka a v roku 2015 sa odhadovala vo výške 0,6 %;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov nezistil žiadne významné nedostatky, pokiaľ ide o výročnú správu o činnosti a vnútorný kontrolný systém ESVČ;

3.  vyzýva ESVČ, aby odstránila určité nedostatky, ktoré Dvor audítorov odhalil v postupoch prijímania miestnych zamestnancov v delegáciách (t. j. niektoré netransparentné kroky v rámci tohto postupu) a v postupoch obstarávania delegácií (najmä nesprávne posúdenie ponúk z hľadiska technickej špecifikácie alebo použitie nesprávneho postupu verejného obstarávania);

4.  súhlasí s Dvorom audítorov v tom, že zlepšenie usmernení ku koncipovaniu, koordinácii a vykonávaniu postupov obstarávania v delegáciách v prípade zákaziek nižšej hodnoty je dôležité, pretože takéto obstarávanie predstavuje 4,5 % celkovej hodnoty zákaziek v roku 2015; podporuje zámer ESVČ organizovať regionálne semináre a poskytovať v oblasti obstarávania administratívnu podporu pre celú sieť delegácií;

5.  vyzýva ESVČ, aby zlepšila kvalitu svojich postupov prijímania zamestnancov integráciou potrebnej podpornej dokumentácie; žiada ESVČ, aby lepšie harmonizovala postupy obstarávania v delegáciách; opakuje svoju požiadavku, aby boli napravené pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti tým, že delegáciám bude aj naďalej poskytovaná administratívna podpora tam, kde je situácia najkritickejšia;

6.  víta skutočnosť, že v rámci správy o riadení vonkajšej pomoci za rok 2015 boli vydané lepšie a komplexnejšie usmernenia podporujúce dohľad nad vedúcimi delegácií, ktoré sa týkajú zodpovednosti a požiadaviek na podávanie správ;

7.  vyjadruje poľutovanie nad zvýšením priemernej miery odchýlok v prípade záväzkov na 22,4 % v roku 2015 (v roku 2014 to bolo 18,3 %) na úrovni kontrol ex ante;

8.  konštatuje, že celkový rozpočet ESVČ na rok 2015 predstavoval 602,8 milióna EUR, čo predstavuje celkové zvýšenie o 16,2 % v porovnaní s rokom 2014, ktoré je výsledkom toho, že do rozpočtu ESVČ sa previedlo 71,5 milióna EUR, a to z administratívneho rozpočtu Komisie (25,2 milióna EUR) a z iných rozpočtových položiek (až 46,3 milióna EUR), na úhradu bežných nákladov spojených s delegáciami Únie, ako sú prenájmy, opatrenia na zaistenie bezpečnosti kancelárií a náklady na IT; poznamenáva, že neboli zahrnuté prostriedky z ERF;

9.  poukazuje na to, že plnenie administratívneho rozpočtu ESVČ je naďalej zdrojom znepokojenia, pretože niektoré delegácie sú financované z vlastného rozpočtu ESVČ a okrem toho získavajú od Komisie rozpočtové príspevky z 33 rôznych rozpočtových položiek; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby ďalej zlepšovali a zjednodušovali rozpočtové zdroje a postupy s cieľom uľahčiť vykonávanie rozpočtu; víta nedávno dohodnutý postup, v súlade s ktorým budú administratívne výdavky ERF od roku 2016 hradené z rozpočtu ESVČ na základe štandardnej sumy na jednu osobu;

10.  berie na vedomie, že rozpočet ústredia ESVČ predstavoval 218,9 milióna EUR, z čoho bolo 140,5 milióna EUR (čiže 64,7 %) vynaložených na výplatu miezd a ďalších nárokov stálych i externých zamestnancov, 30 miliónov EUR (čiže 13,7 %) na budovy a 30,7 milióna EUR na počítačové systémy, vybavenie a nábytok;

11.  konštatuje, že rozpočet delegácií vo výške 383,9 milióna EUR zahŕňa sumu 155,8 milióna EUR (t. j. 40,6 %) určenú na budovy a súvisiace náklady, 105,5 milióna EUR (27,5 %) na platy stálych zamestnancov, 60,1 milióna EUR (čiže 15,7 %) na externých zamestnancov a externé služby, 20,6 milióna EUR (5,4 %) na ďalšie výdavky súvisiace so zamestnancami a 41,9 milióna EUR (10,9 %) na ostatné administratívne náklady; ďalej konštatuje, že 204,7 milióna EUR bolo prijatých od Komisie na administratívne náklady spojené so zamestnancami Komisie vyslanými do delegácií Únie;

12.  opakuje svoju požiadavku, aby sa venovala pozornosť, najmä v delegáciách, kontinuite činností a správe dokumentov, ktoré sú nielen kľúčovými štandardmi internej kontroly, ale aj dôležitými prvkami riadenia, najmä z hľadiska dostupnosti a spoľahlivosti informácií využívaných na rôzne účely riadenia, teda na monitorovanie a posudzovanie činností a projektov a podávanie správ o nich;

13.  poznamenáva, že iba dve delegácie mali výhrady, ktoré sa týkali nedodržania riadneho postupu vo výberovom konaní a chýbajúcich informácií kľúčových pre riadenie, ktoré sú potrebné v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti;

14.  podporuje pravidelné kontakty medzi ESVČ a útvarmi Komisie zaoberajúcimi sa vonkajšími záležitosťami zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov;

15.  víta vytvorenie regionálneho centra Európa, čo je iniciatíva, ktorej cieľom je poskytovať delegáciám Únie lepšiu administratívnu podporu v oblasti finančného riadenia, obstarávania a ľudských zdrojov; so záujmom očakáva hodnotenie pilotného projektu v roku 2017; nabáda ESVČ, aby v praxi aj naďalej sústreďovala poznatky, v prípade potreby aj z iných regiónov, s cieľom postupne znižovať administratívne zaťaženie a náklady v delegáciách;

16.  domnieva sa, že je veľmi dôležité pravidelne pripomínať vedúcim delegácií, že okrem politických povinností majú zásadnú úlohu aj z hľadiska celkového posilňovania vierohodnosti, riadenia a zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o posudzovanie rôznych prvkov, ktoré by mohli viesť k vyjadreniu výhrady; nabáda ESVČ, aby vedúcim delegácií, najmä diplomatom členských štátov, ponúkala školenia a odborné poradenstvo;

17.  berie na vedomie zmeny a racionalizáciu v organizácii ESVČ s cieľom zjednodušiť hierarchický vzťah a informačné toky, ktoré uľahčujú ESVČ formulovanie odpovedí na krízy a politické výzvy a zníženie počtu hierarchických úrovní obmedzením počtu riaditeľstiev;

18.  je si vedomý toho, že problematickým aspektom riadenia ľudských zdrojov v rámci ESVČ je prijímanie pracovníkov z „troch zdrojov“, riadenie vysielania pracovníkov do delegácií a súčasne plnenie požiadavky ročného zníženia počtu zamestnancov (v roku 2015 o 17 miest v ústredí);

19.  konštatuje, že podiel diplomatov z členských štátov teraz tvorí 32,9 % všetkých zamestnancov skupiny AD v ESVČ (t. j. 307 osôb), zatiaľ čo v roku 2014 to bolo 33,8 %; poukazuje na to, že tento podiel je vyšší v delegáciách, kde predstavuje 43,1 %, čiže 166 diplomatov členských štátov, ako v ústredí – 25,7 %; vyzýva na vyváženejšie rozloženie zamestnancov a pripomína ESVČ, že je dôležité združovať odborné znalosti zamestnancov členských štátov a ESVČ na všetkých úrovniach;

20.  zdôrazňuje, že 63 zo 134 miest vedúcich delegácií zastávali diplomati členských štátov, čo predstavovalo 47 % z celkového počtu; poukazuje na to, že uvedených 63 miest bolo medzi mužov a ženy rozdelených nerovnomerne, a to 16 % / 84 %, pričom len 16 zo 63 boli príslušníci členských štátov, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004 alebo neskôr; konštatuje tiež, že medzi 29 zástupcami vedúcich delegácií bolo rodové zastúpenie nevyvážené, a to 24 % / 76 % a že 6 spomedzi vedúcich delegácií boli diplomati z členských štátov;

21.  poznamenáva, že počet vyslaných národných expertov z členských štátov sa v roku 2015 naďalej zvyšoval (o 8 % viac v porovnaní s rokom 2014) a dosiahol 434 (z ktorých 376 pôsobilo v hlavnom sídle a 58 v delegáciách); konštatuje, že 40 % (alebo 151) z 376 vyslaných národných expertov pôsobiacich v Bruseli platila ich štátna správa;

22.  pripomína potrebu zabezpečiť úplné dodržiavanie zásady obsadzovania pracovných miest, pokiaľ ide o pomer medzi zamestnancami ESVČ prijímanými z členských štátov a z inštitúcií Únie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady o organizácii a fungovaní ESVČ;

23.  konštatuje, že vo všeobecnosti je rozdelenie podľa pohlavia takmer rovnocenné 47 % / 53 % z celkového počtu zamestnancov, avšak na úrovni zamestnancov skupiny AD je rozdiel v pomere 31,7 % / 68,3 % (v porovnaní s 31 % / 69 % v roku 2014); poznamenáva, že tento 30 % podiel je stabilný od roku 2011;

24.  opätovne vyjadruje znepokojenie nad nevyváženým zastúpením žien a mužov vo vedúcich funkciách, kde je podiel 21,4 % / 78,6 %; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podiel opačného pohlavia uchádzajúceho sa o riadiace funkcie zostáva na nízkej úrovni 16 %; domnieva sa, že je tu dôležité dosiahnuť pokrok, a preto vyzýva ESVČ, aby upravila svoje podmienky a náborovú politiku tak, aby do vrcholných funkcií prilákala obe pohlavia v rovnomernom zastúpení;

25.  opakuje, že geografická vyváženosť, najmä pomer medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala byť významným prvkom riadenia ľudských zdrojov ESVČ, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004 alebo neskôr; vyjadruje vážne znepokojenie nad stále nízkym zastúpením týchto členských štátov v radoch zamestnancov i vo vedení; vyzýva preto ESVČ, aby dosiahla výraznú nápravu tejto situácie; zdôrazňuje, že tieto členské štáty sú nedostatočne zastúpené najmä na vyššej úrovni správy a vedúcich pozíciách, kde sa stále očakáva výrazný pokrok;

26.  víta to, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka prisľúbila Európskemu parlamentu, že bude riešiť existujúcu nevyváženosť s početnou prevahou diplomatov z členských štátov vo funkciách vedúcich delegácií, a vyzýva ESVČ, aby v priebehu roka 2017 predložila revíziu svojej politiky ľudských zdrojov, v ktorej sa bude venovať otázkam, ako je rodová vyváženosť a mobilita zamestnancov medzi inštitúciami a orgánmi, a ktorá zároveň zohľadní vplyv ľudských zdrojov na posilnenie vonkajšej činnosti Únie a jej viditeľnosti prostredníctvom globálnej stratégie Únie;

27.  nabáda ESVČ, aby ďalej rozvíjala úlohu delegácií Únie, najmä uľahčením a podporou koordinácie medzi členskými štátmi pri poskytovaní konzulárnej pomoci;

28.  pripomína ESVČ, že existuje len úzka hranica medzi ekonomickou diplomaciou a lobingom; vyzýva ESVČ, aby pristúpila k pripravovanej medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti vrátane delegácií Únie, pokiaľ je to z právneho hľadiska možné;

29.  berie na vedomie ročný výdavok vo výške 160 miliónov EUR na sieť delegácií Únie, čo predstavuje viac ako 50 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim účtovným rokom; konštatuje, že 80 % delegácií stále pôsobí v prenajatých priestoroch, pričom suma za prenájmy dosiahla 53,04 milióna EUR v roku 2015; víta úverový nástroj vo výške 200 miliónov EUR na lepšie riadenie politiky v oblasti nehnuteľností a zníženie obstarávacích nákladov delegácií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek mechanizmu úverov a zvýšenia výdavkov vlastní ESVČ len malý počet budov delegácií; vyzýva ESVČ, aby predložila nielen tohtoročné zákazky delegácií na nehnuteľnosti, ale aj prehľad o situácii všetkých budov delegácií vo svojej výročnej správe o činnosti;

30.  vyzýva ESVČ k prepracovaniu politiky budov v súlade s odporúčaniami osobitej správy Dvora audítorov č. 7/2016 najmä pokiaľ ide o:

   potrebu jednotnosti a plnú návratnosť poplatkov hradených členskými štátmi alebo inými inštitúciami alebo orgánmi Únie, ktoré využívajú kancelárske budovy delegácií;
   vylepšenie výberu budov delegácií;
   priame zapojenie ústredia pred prenajatím (alebo obnovou dohody o nájme) alebo kúpou kancelárskych budov;
   zlepšenie informačného systému správy nehnuteľností, aby mala ESVČ spoľahlivejšie a relevantnejšie informácie použiteľné v procese plánovania;

31.  vyzýva ESVČ, aby sa ďalej zaoberala využívaním priestorov zvlášť tým, že bude prioritne riešiť konkrétne situácie, pokiaľ ide o nevyužívané alebo zbytočne veľké priestory a ďalšie súvisiace náklady, ktoré zistil Dvor audítorov (7,8 milióna EUR), pričom uznáva problémy spojené so správou budov v často komplikovaných podmienkach;

32.  zdôrazňuje, že ESVČ a členské štáty majú spoločný záujem o faktoring využívania budov a ďalší rozvoj miestnej spolupráce v oblasti správy budov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať najlepšiemu pomeru medzi cenou a hodnotou, bezpečnostným otázkam a dobrému menu Únie;

33.  víta, že došlo k nárastu počtu projektov spoločného využívania priestorov delegácií Únie s členskými štátmi a že v roku 2015 bolo podpísaných šesť memoránd o porozumení o spoločnom využívaní priestorov, čo viedlo k spolu 86 projektom spoločného využívania priestorov na konci roka 2015; vyzýva ESVČ, aby sa ďalej usilovala o rozšírenie tejto dobrej praxe; domnieva sa, že táto politika by mala zahŕňať inovatívne prístupy zamerané na vymedzenie koordinovanej stratégie spoločného využívania priestorov s členskými štátmi, ktoré oň majú záujem, a vhodné usporiadanie deľby nákladov súvisiacich s budovami a logistikou; poukazuje na to, že dohody o spoločnom využívaní priestorov sa týkajú aj ďalších subjektov, ktoré prispievajú k riadeniu zahraničnej politiky, ako sú Európska investičná banka, útvary generálneho riaditeľstva pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ, misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a zvláštni zástupcovia Únie;

34.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnými záznamami a nepresnosťami v informačnom systéme správy budov a sídiel delegácií; žiada o pravidelné preskúmanie úplnosti a spoľahlivosti údajov zadávaných delegáciami Únie s cieľom prehlbovať postupy všeobecného plánovania plochy, využívania priestorov a úhrady nákladov;

35.  nalieha na ESVČ, aby posilnila riadenie kontroly a nástroje na monitorovanie všetkých nákladov v rámci politiky budov s cieľom zabezpečiť presný prehľad a následné kroky v súvislosti so všetkými výdavkami v tejto oblasti; domnieva sa, že treba klásť dôraz na monitorovanie stropov vymedzených v politike budov s cieľom znížiť celkové ročné nájomné za kancelárie delegácií a súvisiace náklady a s cieľom zabezpečiť primeranosť príspevkov spolunájomcov, pokrytie bežných nákladov spojených so spoločným využívaním priestorov a správnosť nákladov so zreteľom na miestne trhové podmienky;

36.  domnieva sa, že by sa mala rýchlo zabezpečiť právna a technická odbornosť v oblasti správy nehnuteľností, pričom treba zohľadniť všetky nákladovo efektívne alternatívne možnosti, ako je využitie externých odborníkov, napr. miestnych sprostredkovateľov na prieskum trhu, prípadne rokovania s majiteľmi;

37.  žiada ESVČ o ročný zoznam inšpekcií vykonávaných v delegáciách;

38.  vyzýva ESVČ, aby uskutočnila kontroly vykonávané inšpektorátom delegácií posledných piatich nájomných alebo kúpnych zmlúv rezidencií veľvyslancov Únie vrátane rezidencie v Tirane v Albánsku a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu;

39.  podporuje vykonávanie strednodobej až dlhodobej stratégie, ktorou sa vymedzia všetky možnosti v tejto oblasti od investičných priorít alebo možností nákupov cez obnovenie nájmov až po spoločné využívanie priestorov s členskými štátmi, pričom treba zohľadniť budúce predpoklady počtu zamestnancov a plánovanie politiky a rozvoj;

40.  nabáda ESVČ, aby vo svojej politike v oblasti nehnuteľností ďalej uplatňovala ekologické riadenie a audit EMAS a rovnako aj zásadu zelených verejných zákaziek a zohľadnila, že miestne podmienky všetkých 139 delegácií si vyžadujú určitý stupeň flexibility;

41.  zastáva názor, že treba ďalej posilňovať bezpečnosť ESVČ a jej delegácií, a vyzýva ESVČ, aby na to prioritne prihliadala pri výbere budov a priestorov pre svoje delegácie; domnieva sa, že by bezpečnosť budov mala byť neoddeliteľnou súčasťou politiky v oblasti nehnuteľností a že evakuačný plán ESVČ a jej prípadné rozhodnutia o evakuácii by mali byť koordinované so zastúpeniami príslušných členských štátov;

42.  víta skutočnosť, že ESVČ plánuje projekt spoločnej vízie a jednotnej akcie s cieľom dosiahnuť silnejšiu Európu, ktorá prispieva k mieru a bezpečnosti v regióne a na celom svete;

43.  vyzýva ESVČ, aby zlepšila komunikačnú politiku voči občanom Únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia