Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2158(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0142/2017

Predkladané texty :

A8-0142/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.22

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0153

Prijaté texty
PDF 267kWORD 46k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
P8_TA(2017)0153A8-0142/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman (2016/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2017),

1.  udeľuje európskej ombudsmanke absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskej ombudsmanke, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman (2016/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a vykonávaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov nezistil u európskej ombudsmanky (ďalej len „ombudsmanka“) žiadne podstatné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi výdavkami ombudsmanky za rok končiaci sa 31. decembrom 2015 sa nevyskytli významné chyby;

3.  upozorňuje, že rozpočet ombudsmanky je čisto administratívny a v roku 2015 predstavoval 10 346 105 EUR (v roku 2014 to bolo 9 857 002 EUR); zdôrazňuje však, že zavedenie rozpočtu na základe výkonnosti by sa nemalo uplatňovať iba na rozpočet ombudsmanky ako celok, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a ročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva ombudsmanku, aby vo väčšej miere zavádzala zásadu rozpočtu na základe výkonnosti do svojich každodenných operácií;

4.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 92,32 % (97,87 % v roku 2014) a vyplatených 86,19 % (93,96 % v roku 2014) a miera využitia dosiahla 92,32 % (v porovnaní s 97,87 % v roku 2014); konštatuje, že miera využitia v roku 2015 ďalej klesala;

5.  konštatuje, že pokles miery využitia v roku 2015 mal vplyv na rozhodnutie ombudsmanky znížiť niektoré rozpočtové riadky, a to najmä riadky pre služobné cesty, výdavky na reprezentáciu, vydávanie publikácií a preklady a následne bol rozpočet týchto riadkov znížený;

6.  uznáva, že ombudsmanka je na čele úsilia o transparentnosť v rámci inštitúcií Únie; vyzýva však na ďalšie zlepšovanie transparentnosti podmienok a postupov prijímania zamestnancov; žiada ombudsmanku, aby uviedla úlohy hlavného poradcu a objasnila jeho pozíciu v organizačnej štruktúre; keďže pred prijatím organizačnej štruktúry inštitúcie v novembri 2015 došlo k niekoľkým zmenám, žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, aby bola na jej webovej stránke aktualizovaná verzia organizačnej štruktúry;

7.  víta skutočnosť, že ombudsmanka pokračuje vo vyšetrovaní prípadov tzv. javu otáčavých dverí v Komisii; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s internými prípadmi javu otáčavých dverí medzi ombudsmankou a ďalšími inštitúciami, ktoré by mohli byť predmetom vyšetrovania ombudsmanky, alebo medzi ďalšími inštitúciami, ktoré by mohli navzájom vyšetrovať svoje činnosti; vyzýva ombudsmanku, aby analyzovala situáciu a vypracovala príslušné pravidlá s cieľom predísť konfliktu záujmov, ak to považuje za potrebné;

8.  víta účinné vykonávanie ročného plánu riadenia v roku 2015 v rámci stratégie smerom k roku 2019; konštatuje, že bola splnená prevažná väčšina cieľov, ktoré ombudsmanka stanovila v záujme posúdenia výkonnosti prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti; verí, že tento trend sa zachová aj v nasledujúcich rokoch;

9.  uznáva kľúčovú úlohu, ktorú ombudsmanka zohrávala do konca roka 2015 v procese zavádzania vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov podľa článkov 22a, 22b a 22c služobného poriadku v inštitúciách Únie; žiada ombudsmanku, aby nepretržite monitorovala vykonávanie týchto pravidiel a posúdila, či poskytujú primeranú ochranu akreditovaným asistentom poslancov Európskeho parlamentu;

10.  podporuje ombudsmanku pri príprave pravidiel týkajúcich sa prevencie obťažovania a boja proti nemu;

11.  uznáva dôležitosť strategických a vlastných iniciatív ombudsmanky a vyzýva ju, aby pravidelne informovala orgán udeľujúci absolutórium o dosahu svojich vyšetrovaní; opakuje, že prioritou ombudsmanky by malo byť riešenie sťažností občanov v primeranom čase; vyzýva ombudsmanku, aby pri výkone svojich povinností uplatňovala čo najširší výklad nesprávneho úradného postupu a rozvinula užšiu spoluprácu s Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu pri jeho strategickej činnosti;

12.  uznáva nové definície verejného a neverejného záujmu zavedené vykonávacími ustanoveniami pre triedenie prichádzajúcich sťažností; žiada ombudsmanku, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o tom, ako tieto definície ovplyvnili jej výkonnosť;

13.  víta skutočnosť, že ombudsmanka na svojom webovom sídle zverejňuje identitu externých zainteresovaných strán, s ktorými sa stretne, a ďalšie údaje o nich;

14.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté v oblasti riešenia sťažností v roku 2015 a víta skutočnosť, že inštitúcie Únie vyhoveli návrhom ombudsmanky v 90 % prípadov; vyzýva ombudsmanku, aby vo svojich výročných správach o činnosti poskytla prehľad prípadov, v ktorých inštitúcie Únie vyhoveli jej návrhom; vyzýva ombudsmanku, aby poskytla analýzu možných dôvodov v súvislosti s prípadmi, v ktorých inštitúcie Únie nevyhoveli jej návrhom, a žiada inštitúcie Únie, aby ďalej zvyšovali mieru vyhovenia;

15.  víta dosiahnutie rodovej rovnováhy na úrovni riadenia v roku 2015; schvaľuje, že ombudsmanka podporuje opatrenia na udržanie rovnakého zastúpenia mužov a žien medzi svojimi zamestnancami;

16.  ľutuje však zreteľnú geografickú nerovnováhu na úrovni stredného a vyššieho manažmentu, najmä na nadmerné zastúpenie riadiacich pracovníkov pochádzajúcich z členského štátu, z ktorého pochádza aj ombudsmanka; vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila trvalú nápravu tejto situácie;

17.  berie na vedomie plán ombudsmanky dodržať medziinštitucionálnu dohodu o 5 % znížení počtu zamestnancov v priebehu piatich rokov a žiada o informácie o tom, ako takéto zníženie zodpovedá plánom na vytvorenie piatich nových pracovných miest v roku 2016;

18.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s dvomi sťažnosťami, ktoré boli v roku 2015 podané u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov proti ombudsmanke, a žiada, aby boli Výboru pre kontrolu rozpočtu predložené podrobnosti týkajúce sa týchto sťažností;

19.  víta dôsledné uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), dematerializáciu dokumentov, vytvorenie trvalého systému ekologickej mobility a využívanie videokonferencií pre schôdze; nabáda na ďalšie uplatňovanie zásad zeleného verejného obstarávania a vyzýva ombudsmanku, aby stanovila pravidlá a primerané rozpočtové prostriedky na kompenzáciu emisií uhlíka;

20.  víta vysvetlenie ombudsmanky, že politika v oblasti nehnuteľností neexistuje preto, že útvary ombudsmanky sú umiestnené v jednej z budov Európskeho parlamentu, a žiada, aby bol informovaný o každom vývoji či zmene tejto situácie;

21.  víta poskytovanie podrobných údajov o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má ombudsmanka k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti a žiada, aby boli tieto informácie automaticky zaradené do jej výročnej správy o činnosti;

22.  očakáva, že ombudsmanka sa bude aj naďalej snažiť o konzistentnú kvalitu svojej výročnej správy o činnosti, a žiada ombudsmanku, aby predložila komplexnú výročnú správu o vplyve, ktorá je dôležitým nástrojom hodnotenia jej činnosti;

23.  vyjadruje želanie, aby národní ombudsmani, orgány členských štátov a inštitúcie Únie poskytovali väčšiu pomoc ombudsmanke prostredníctvom upozorňovania občanov Únie na skutočnosť, že sa na ombudsmanku môžu obrátiť v prípadoch nesprávneho úradného postupu zo strany ktorejkoľvek inštitúcie alebo orgánu Únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia