Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2158(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0142/2017

Ingivna texter :

A8-0142/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.22

Antagna texter :

P8_TA(2017)0153

Antagna texter
PDF 254kWORD 45k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
P8_TA(2017)0153A8-0142/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2016/2158(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0142/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ombudsmannens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ombudsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2016/2158(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0142/2017).

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen).

2.  Europaparlamentet betonar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2015 inom verksamhetsområdet administrativa utgifter för ombudsmannen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet betonar att ombudsmannens budget är rent administrativ och att den 2015 uppgick till 10 346 105 EUR (9 857 002 EUR 2014). Parlamentet understryker dock att införandet av resultatbaserad budgetering inte endast bör tillämpas på ombudsmannens budget som helhet, utan även bör inbegripa fastställande av specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna mål (SMART-mål) för enskilda avdelningar, enheter och personalens årliga planer. Parlamentet uppmanar i detta hänseende ombudsmannen att i mer omfattande grad tillämpa principen om resultatbaserad budgetering i den dagliga verksamheten.

4.  Europaparlamentet noterar att åtaganden ingåtts för 92,32 % av de totala anslagen (jämfört med 97,87 % 2014), och att betalningar gjorts för 86,19 % av de totala anslagen (jämfört med 93,96 % 2014), med en utnyttjandegrad på 92,32 % (jämfört med 97,87 % 2014). Parlamentet konstaterar att utnyttjandegraden fortsatte att sjunka under 2015.

5.  Europaparlamentet konstaterar att den minskade utnyttjandegraden 2015 påverkades av ombudsmannens beslut att minska anslagen för flera budgetposter, närmare bestämt budgetposterna för tjänsteresor, representationskostnader och kostnader för publikationer och översättningar, vilket följaktligen minskade budgeten för dessa poster.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar att ombudsmannen är en föregångare vad gäller transparens inom unionens institutioner, men efterlyser trots detta en förbättring av transparensen i rekryteringsvillkoren och rekryteringsförfarandena. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att ange chefsrådgivarens uppgifter och klargöra dennes ställning i organisationsschemat. I ljuset av de ändringar som gjorde före antagandet av institutionens organisationsstruktur i november 2015, uppmanar parlamentet ombudsmannen att se till att en uppdaterad version av organisationsschemat finns tillgänglig på institutionens webbplats.

7.  Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannens utredningar av den s.k. svängdörrsproblematiken inom kommissionen fortsätter. Parlamentet oroar sig över den interna svängdörrsproblematik mellan ombudsmannen och andra institutioner som eventuellt håller på att granskats av ombudsmannen, eller svängdörrsproblematik mellan de andra institutionerna som kanske granskar varandras arbete. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att analysera situationen och, om det anses nödvändigt, utarbeta regler för att undvika intressekonflikter.

8.  Europaparlamentet välkomnar det effektiva genomförandet av den årliga förvaltningsplanen under 2015 inom ramen för ”strategin mot 2019”. Parlamentet noterar att större delen av de mål som ombudsmannen hade fastställt för att bedöma sitt resultat med hjälp av centrala resultatindikatorer uppnåddes. Parlamentet litar på att denna trend kommer att vara rådande under de kommande åren.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar den nyckelroll som ombudsmannen spelade i förfarandet för att före utgången av 2015 införa interna bestämmelser för skydd av uppgiftslämnare inom unionens institutioner, i enlighet med artikel 22 a–c i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att fortlöpande övervaka genomförandet av dessa bestämmelser och att utvärdera om de ger parlamentets ackrediterade assistenter ett lämpligt skydd.

10.  Europaparlamentet uppmuntrar ombudsmannen i arbetet med att ta fram bestämmelser om förebyggande och bekämpning av trakasserier.

11.  Europaparlamentet uppmärksammar vikten av ombudsmannens strategiska och egna initiativ, och uppmanar ombudsmannen att regelbundet informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om effekten av sina undersökningar. Parlamentet upprepar att ombudsmannens främsta prioritet bör vara att behandla klagomål från allmänheten inom en rimlig tidsram. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att vid utförandet av sina uppgifter tolka administrativa missförhållanden så brett som möjligt och att i sitt strategiska arbete utveckla ett närmare samarbete med parlamentets budgetkontrollutskott.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar de nya definitionerna av offentligt och icke-offentligt intresse som införts via genomförandebestämmelserna för att klassificera de mottagna klagomålen. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur dessa definitioner påverkade verksamheten.

13.  Europaparlamentet gläder sig över att ombudsmannen på sin webbplats offentliggör identiteten och andra uppgifter för de externa intressenter som ombudsmannen träffar.

14.  Europaparlamentet noterar de resultat som uppnåddes vid behandlingen av klagomål 2015, och välkomnar att unionens institutioner i 90 % av fallen efterlevde ombudsmannens förslag. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att i sina årliga verksamhetsrapporter ge en detaljerad redovisning över unionsinstitutionernas efterlevnad av ombudsmannens förslag. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att tillhandahålla en analys av möjliga orsaker till unionsinstitutionernas bristande efterlevnad av ombudsmannens förslag för att ytterligare förbättra deras grad av efterlevnad.

15.  Europaparlamentet välkomnar att man uppnått en jämn könsfördelning på ledningsnivå under 2015. Parlamentet stöder ombudsmannens främjande av åtgärder till förmån för en lika stor andel kvinnor och män i arbetsstyrkan.

16.  Europaparlamentet beklagar emellertid den tydliga geografiska obalansen på mellanchefsnivå och högre chefsnivå, särskilt överrepresentationen av chefer från den medlemsstat där ombudsmannen har sitt medborgarskap. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att se till att denna situation rättas till på ett varaktigt sätt.

17.  Europaparlamentet noterar ombudsmannens plan att efterleva det interinstitutionella avtalets bestämmelser om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år, och ber att få bli informerat om hur denna minskning går ihop med 2016 års beräkningar om inrättande av fem nya tjänster.

18.  Europaparlamentet oroas över de två klagomål som under 2015 lämnades in till Europeiska datatillsynsmannen mot ombudsmannen, och ber att närmare information om dessa ska läggas fram för budgetkontrollutskottet.

19.  Europaparlamentet välkomnar den konsekventa tillämpningen av bestämmelserna i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), dematerialiseringen av dokument, inrättandet av ett permanent system för miljövänlig rörlighet och utnyttjandet av videokonferenser för sammanträden. Parlamentet uppmanar till en fortsatt tillämpning av principerna om grön offentlig upphandling, och uppmanar ombudsmannen att inrätta bestämmelser och en budget för kompensation av koldioxidutsläpp.

20.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens klargörande när det gäller avsaknaden av en fastighetspolitik, eftersom de olika avdelningarna är inhysta hos parlamentet, och ber att få bli informerat om eventuell utveckling eller eventuella ändringar när det gäller den aktuella situationen.

21.  Europaparlamentet välkomnar tillhandahållandet av uttömmande uppgifter över all personal som ombudsmannen har till sitt förfogande, uppdelad per lönegrad, kön och nationalitet, och begär att denna information automatiskt ska införas i ombudsmannens årliga verksamhetsrapport.

22.  Europaparlamentet förväntar sig att ombudsmannen fortsätter att arbeta för jämn kvalitet i den årliga verksamhetsrapporten, och uppmanar ombudsmannen att tillhandahålla en omfattande årlig konsekvensrapport, som är ett viktigt verktyg vid bedömningen av arbetet.

23.  Europaparlamentet önskar att de nationella ombudsmännen, myndigheter i medlemsstaterna och unionens institutioner i större utsträckning ska bistå ombudsmannen genom att göra unionens medborgare uppmärksamma på möjligheten att vända sig till ombudsmannen i fall av administrativa missförhållanden vid någon av unionens institutioner eller vid något av dess organ.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy