Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2159(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0140/2017

Внесени текстове :

A8-0140/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.23

Приети текстове :

P8_TA(2017)0154

Приети текстове
PDF 489kWORD 59k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС — Европейски надзорен орган по защита на данните
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните (2016/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0140/2017),

1.  освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2)OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3)OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(4)OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.
(5)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните (2016/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0140/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства заключенията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните („Надзорния орган“) не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  отбелязва, че в годишния си доклад за 2015 г. Палатата констатира, че не са установени сериозни слабости по отношение на одитираните въпроси (пет процедури за набиране на персонал, пет процедури за възлагане на обществени поръчки и една финансова операция) в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Надзорния орган; подчертава, че това е четвъртата поредна година, в която Палатата не е установила сериозни слабости;

3.  отбелязва, че през 2015 г. Надзорният орган е разполагал с бюджет, възлизащ на общо 8 760 417 EUR (в сравнение с 8 012 953 EUR през 2014 г.), и че степента на изпълнение е 96% (в сравнение с 92% през 2014 г.); приветства подобрения резултат;

4.  отбелязва, че бюджетът на Надзорния орган е с главно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, следва да не се прилага само за бюджета на Надзорния орган като цяло, а следва също така да включва поставянето на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове („SMART“) цели за отделните департаменти, отдели и годишните планове на служителите; във връзка с това призовава Надзорния орган да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

5.  отбелязва със загриженост, че показателите за трите системи за вътрешен контрол са характеризирани като нуждаещи се от значителни допълнителни усилия, особено „целите и показателите за изпълнение“, които се препоръчват за разработването на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове („SMART“) цели и значими, приемливи, правдоподобни, лесни и стабилни показатели; приветства ангажимента на Надзорния орган да изпълни всички препоръки във връзка с тези показатели;

6.  отбелязва, че въпреки че Надзорният орган има само една висша ръководна длъжност, длъжностите на средно управленско равнище се характеризират с дисбаланс между половете от 40% спрямо 60%; призовава Надзорния орган да положи усилия да гарантира, че политиката му за назначаване и повишаване на персонала е възможно най-балансирана по полов признак;

7.  отбелязва с голямо задоволство, че всеки служител на Надзорния орган е отсъствал по болест средно само по 6,6 дни;

8.  подчертава, че Надзорният орган е организирал различни извънслужебни мероприятия; призовава Надзорния орган да потърси начини да възнагради отделните служители, които допринасят най-много за дейностите му за осигуряване на благосъстоянието, да продължи тези дейности и да се опита да въвлече в тях колкото е възможно повече служители; призовава Надзорния орган да сподели опита си в тази област с други институции и органи на Съюза;

9.  отбелязва със задоволство, че Надзорният орган е определил двама съветници за предотвратяване на тормоза, които могат да оказват поверителна помощ и са от мрежата на Комисията; отбелязва, че не са докладвани случаи на тормоз;

10.  отбелязва, че Надзорният орган е приел Кодекс за поведение за своите надзорни органи на 16 декември 2015 г.; подчертава обаче, че този кодекс представлява по-скоро политическо изявление и не определя правила срещу конфликтите на интереси; изразява съжаление, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Надзорния орган и неговите служители не са на разположение на обществеността; призовава Надзорния орган да изготви и представи на органа по освобождаване от отговорност регистър на случаите на установени конфликти на интереси;

11.  приветства практиката на Надзорния орган да информира редовно служителите за срещите на ръководството и резултатите от тях;

12.  отбелязва със задоволство, че всяко участие на Надзорния орган в професионални срещи с организации или самостоятелно заети лица извън институциите на Съюза (включително лобисти) се публикува най-малко на неговия уебсайт; отбелязва, че по подобен начин всички конференции с участието на Надзорния орган се публикуват на неговия уебсайт заедно с всички официални изказвания; повтаря призива си към Надзорния орган да предостави подробна информация относно командировките, осъществени от неговите членове и служители, в своя годишен отчет за дейността, тъй като предоставената информация не е достатъчно подробна по отношение на прозрачността и гаранциите за ефективността на разходите;

13.  призовава Надзорния орган да се присъедини към Междуинституционалното споразумение относно задължителен регистър за прозрачност, когато то бъде изработено;

14.  отбелязва създаването през юли 2015 г. на малка оперативна група за оценка на правните, оперативните и бюджетните средства за създаването на Европейския комитет по защита на данните, който ще замести Работната група по член 29; приветства постигнатото през 2015 г. ниво на използване на бюджетни кредити за поети задължения, включени в съответните дялове; призовава Надзорния орган да включи констатациите на оперативната група в годишния си отчет за дейността;

15.  приветства по-специално консултативната роля на Надзорния орган по време на разработването на законодателството, включено в пакета относно защитата на личните данни (Общия регламент относно защитата на данните(1) и Директивата за защита на личните данни(2)), реформата на Европол(3) и Директивата относно резервационните данни на пътниците(4), Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ(5), както и становището му относно първия пакет от реформи на общата европейска система за убежище (регламентите за Евродак, EASO и Дъблин)(6) и участието му в създаването на Европейския комитет по защита на данните;

16.  приветства сътрудничеството на Надзорния орган с други институции и органи на Съюза основно по административни, финансови, счетоводни и бюджетни въпроси и въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки; изисква от Надзорния орган да включи подробна информация относно всички споразумения за нивото на обслужване и получените от това сътрудничество резултати в годишния си отчет за дейността;

17.  приветства стратегията, разработена от Надзорния орган за периода 2015—2019 г., и свързаните с нея ключови показатели за изпълнение с цел контрол и корекция, ако е необходимо, на използването на ресурсите му; констатира, че избраните ключови показатели за изпълнение показват, че прилагането на тази стратегия до голяма степен е в ход; призовава Надзорния орган да продължи да включва набора от показатели в своя годишен отчет за дейността и да разясни разликата между външни и вътрешни показатели;

18.  приветства разяснението от Надзорния орган за липсата на политика в областта на сградния фонд, тъй като службите му се помещават в една от сградите на Парламента, и изисква да бъде информиран за всяко развитие или промяна на настоящото положение;

19.  приветства представянето на изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполага Надзорният орган, с разбивка по степен, пол и националност, и изисква тази информация да бъде автоматично включвана в годишния му отчет за дейността;

20.  отбелязва плана на Надзорния орган да спази междуинституционалното споразумение(7) за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; наясно е с бъдещите предизвикателства по подготвянето на институциите и органите на Съюза за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, който ще се прилага от 25 май 2018 г.; предлага Надзорният орган да информира Парламента за всички постигнати алтернативни икономии за компенсиране на евентуално забавяне в намаляването на персонала;

21.  отново призовава Комисията да освободи агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и Надзорния орган, от общото намаляване на персонала с 5%, тъй като в настоящия политически климат от тези органи се изисква да поемат все по-голямо работно натоварване;

22.  отбелязва позоваването в уводната част на годишния отчет за дейността на Надзорния орган за 2015 г. на специални раздели относно възлагането на обществени поръчки и управлението на командировки; призовава в следващия му годишен отчет за дейността тези раздели да включват общ преглед на същите данни за последните три или четири години;

23.  отбелязва, че Надзорният орган е приложил препоръката, формулирана в доклада на Парламента за освобождаването от отговорност за финансовата 2014 година, и е публикувал списък на възложените поръчки; препоръчва Надзорният орган да публикува доклада на Палатата заедно с годишния си отчет за дейността в името на прозрачността и общественото доверие;

24.  призовава настоятелно Надзорния орган да спазва правилата, обхванати от член 16 от Правилника за длъжностните лица, и да утвърди ясни задължителни правила по отношение на „кадровата въртележка“ в съответствие с публикуваните от Комисията насоки;

25.  приветства публикуването на 16 юни 2016 г. на решението на Надзорния орган относно вътрешните правила за подаването на сигнали за нередности;

26.  призовава Надзорния орган да подобри комуникационната си политика спрямо гражданите на Съюза;

27.  насърчава нарастващия принос на Надзорния орган за намиране на решения, които стимулират иновациите и укрепват защитата на личния живот и личните данни, по-специално чрез засилване на прозрачността, контрола от страна на ползвателите и отчетността при обработката на големи масиви от данни; отбелязва публикуването на няколко становища, в които се призовава за действия, позволяващи да се извлекат максимални ползи от новите технологии, без да се накърняват основните права.

(1) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(2) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(3) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53). Вж. ОВ C 38, 8.2.2014 г., стр. 3.
(4) Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132). Вж. ОВ C 392, 25.11.2015 г., стр. 11.
(5) Вж. ОВ C 257, 15.7.2016 г., стр. 8.
(6) Вж. ОВ C 9, 12.1.2017 г., стр. 3.
(7) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност