Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2159(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0140/2017

Předložené texty :

A8-0140/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.23

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0154

Přijaté texty
PDF 412kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2016/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0140/2017),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2016/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0140/2017),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

1.  vítá závěr Účetního dvora, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2015 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektora“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že prověřované systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly efektivní;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 neshledal u inspektora významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek (pět postupů náboru pracovníků, pět postupů zadávání zakázek a jedna finanční transakce); zdůrazňuje, že toto je čtvrtý rok v řadě, kdy Účetní dvůr neshledal žádné významné nedostatky;

3.  konstatuje, že v roce 2015 měl inspektor k dispozici celkový rozpočet ve výši 8 760 417 EUR (ve srovnání s 8 012 953 EUR, které měl k dispozici v roce 2014) a že míra čerpání prostředků dosáhla 96 % (ve srovnání s 92 % v roce 2014); s potěšením bere na vědomí zlepšení výsledků;

4.  konstatuje, že rozpočet inspektora je do značné míry administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje na zaměstnance pracující v tomto orgánu a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet inspektora jako celek, ale mělo by zahrnovat také stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá inspektora, aby v rámci své běžné činnosti zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti více prosazoval;

5.  se znepokojením konstatuje, že tři ukazatele v rámci systému interní kontroly vyžadují podstatně větší úsilí, zejména v případě „cílů a ukazatelů výkonnosti“, v souvislosti s nimiž je doporučováno stanovit konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené cíle a relevantní, přijímané, důvěryhodné, jednoduché a spolehlivé ukazatele; vítá, že se inspektor zavázal splnit všechna doporučení týkající se těchto ukazatelů;

6.  konstatuje, že inspektor má pouze jeden vysoký manažerský post a že pozice středního managementu jsou genderově nevyvážené v poměru 40 % / 60 %; vyzývá inspektora, aby při přijímání a povyšování zaměstnanců nadále usiloval o co nejvyváženější poměr žen a mužů;

7.  s velkým uspokojením konstatuje, že zaměstnanci inspektora měli průměrnou pracovní absenci z důvodu nemocenské pouze 6,6 dne;

8.  zdůrazňuje, že inspektor pořádal pro zaměstnance různé mimopracovní akce; vyzývá inspektora, aby posoudil, jak by bylo možné odměnit jednotlivé zaměstnance, kteří se o zdraví prospěšné aktivity zasluhují nejvíce, a domnívá se, že je žádoucí, aby tyto aktivity pokračovaly a aby se do nich zapojilo co nejvíce zaměstnanců; vyzývá inspektora, aby se s ostatními orgány a úřady Unie podělil o své zkušenosti ohledně zlepšování zdraví a pohody zaměstnanců;

9.  s uspokojením konstatuje, že inspektor jmenoval dva poradce pro řešení případů obtěžování, kteří mohou poskytovat důvěrné poradenství a kteří jsou součástí sítě Komise; konstatuje, že nebyly oznámeny žádné případy obtěžování;

10.  bere na vědomí, že inspektor dne 16. prosince 2015 schválil kodex chování kontrolních subjektů; zdůrazňuje však, že tento kodex je spíše prohlášením na dané téma a nezavádí žádná pravidla pro řešení střetů zájmů; vyslovuje politování nad tím, že životopisy a prohlášení o zájmech členů úřadu inspektora a jeho zaměstnanců nebyly poskytnuty veřejnosti ke konzultaci; vyzývá inspektora, aby vypracoval přehled zjištěných případů střetů zájmů a předložil jej orgánu příslušnému pro udělení absolutoria;

11.  vítá, že inspektor pravidelně informuje zaměstnance o schůzích vedení a o jejich výsledku;

12.  s uspokojením konstatuje, že účast inspektora na odborných schůzkách s organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými mimo orgány Unie (včetně lobbistů) je zveřejněna alespoň na internetových stránkách dané instituce; rovněž konstatuje, že na těchto stránkách jsou zveřejněny všechny konference, jichž se inspektor účastní, stejně jako texty jeho formálních vystoupení; znovu vyzývá inspektora, aby ve své výroční zprávě o činnosti uvedl podrobné informace o pracovních cestách členů a zaměstnanců, neboť poskytnuté informace nebyly dostatečně podrobné, pokud jde o záruku transparentnosti a nákladové efektivnosti;

13.  vyzývá inspektora, aby se připojil k budoucí interinstitucionální dohodě o povinném rejstříku transparentnosti, až bude schválena;

14.  bere na vědomí, že v červenci 2015 byla vytvořena malá pracovní skupina, která byla pověřena posouzením právních, operačních a rozpočtových prostředků pro zřízení Evropské rady pro ochranu údajů a jež nahradí pracovní skupinu zřízenou podle článku 29; vítá míru čerpání prostředků v příslušných kapitolách dosaženou v roce 2015; vyzývá inspektora, aby závěry pracovní skupiny zahrnul do své výroční zprávy o činnosti;

15.  vítá zejména poradní úlohu inspektora během práce na právních předpisech, jež jsou součástí balíčku o ochraně údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů(1) a směrnice o ochraně údajů(2)), na reformě Europolu(3), směrnici o jmenné evidenci cestujících(4) a na systému EU a USA na ochranu soukromí(5) a jeho stanovisko k prvnímu balíčku reformy společného evropského azylového systému (Eurodac, EASO a dublinské nařízení)(6) a oceňuje jeho účast na zřízení Evropského sboru pro ochranu údajů;

16.  vítá spolupráci inspektora s dalšími orgány a úřady Unie, zejména v administrativních, finančních, účetních a rozpočtových záležitostech a v oblasti zadávání zakázek; žádá inspektora, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul podrobné informace o všech dohodách o poskytování služeb a o výsledcích této spolupráce;

17.  vítá strategii, kterou inspektor vypracoval na období 2015–2019 a související klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování a případnou úpravu využívání jeho zdrojů; bere na vědomí, že zvolené klíčové ukazatele výkonnosti ukazují, že provádění této strategie pokračuje z velké části podle plánu; vyzývá inspektora, aby ve své výroční zprávě o činnosti nadále uváděl srovnávací přehled a vysvětloval rozdíl mezi vnějšími a vnitřními ukazateli;

18.  vítá, že inspektor vysvětlil, proč neuplatňuje politiku v oblasti nemovitostí (jeho útvary se totiž nacházejí v jedné z budov Evropského parlamentu), a žádá, aby byl informován o veškerých změnách této situace;

19.  vítá, že byly uvedeny vyčerpávající informace o všech pracovnících, které má inspektor k dispozici, rozdělených podle platových tříd, pohlaví a státní příslušnosti, a požaduje, aby tyto informace byly automaticky zařazovány do jeho výroční zprávy o činnosti;

20.  bere na vědomí záměr inspektora dodržet interinstitucionální dohodu(7) o snížení počtu zaměstnanců během pěti let o 5 %; je si dobře vědom toho, jak náročné bude připravit orgány a úřady Unie na uplatňování nového obecného nařízení o ochraně údajů, které má nabýt účinnosti dne 25. května 2018; navrhuje, aby inspektor informoval Parlament o veškerých alternativních úsporách, které by kompenzovaly případné zpoždění při snižování počtu zaměstnanců;

21.  opakovaně vyzývá Komisi, aby se na agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a na inspektora nevztahoval všeobecný požadavek 5% snížení počtu zaměstnanců, neboť v důsledku stávajícího politického klimatu jsou tyto orgány nuceny ke stále vyšší pracovní zátěži;

22.  konstatuje, že v úvodní části výroční zprávy o činnosti inspektora za rok 2015 se odkazuje na konkrétní oddíly týkající se zadávání zakázek a řízení pracovních cest; požaduje, aby v příští výroční zprávě o činnosti inspektora tyto oddíly obsahovaly přehled stejných údajů za poslední tři nebo čtyři roky;

23.  bere na vědomí, že inspektor uplatnil doporučení uvedená ve zprávě o udělení absolutoria na rok 2014 a zveřejnil seznam zadaných zakázek; doporučuje inspektorovi, aby v zájmu transparentnosti a důvěry veřejnosti zveřejnil zprávu Účetního dvora spolu se svou výroční zprávou a výroční zprávou o činnosti;

24.  naléhavě vyzývá inspektora, aby se řídil pravidly podle článku 16 služebního řádu a aby v souladu s pokyny Komise stanovil jasná závazná pravidla týkající se „efektu otáčivých dveří“;

25.  vítá, že dne 16. června 2016 bylo zveřejněno rozhodnutí inspektora o interních pravidlech týkající se oznamování nekalých praktik (whistleblowing);

26.  vyzývá inspektora, aby zlepšil svou komunikační politiku vůči občanům Unie;

27.  vyzývá, aby se inspektor více podílel na řešeních, která podporují inovace a posilují ochranu soukromí a údajů, zejména zvyšováním transparentnosti, kontroly ze strany uživatelů a veřejné odpovědnosti při zpracovávání velkého objemu dat; bere na vědomí několik předložených stanovisek, v nichž se vyzývá k opatřením, která by maximálně využívala výhod nových technologií, nikoli však na úkor základních práv.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53). Viz. Úř. věst. C 38, 8.2.2014, s.3.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132). Viz. Úř. věst. C 392, 25.11.2015, s. 11.
(5) Viz. Úř. věst. C 257, 15.7.2016, s. 8.
(6) Viz. Úř. věst. C 9, 12.1.2017, s. 3.
(7) Institucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí