Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2159(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0140/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0140/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.23

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0154

Usvojeni tekstovi
PDF 338kWORD 55k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2016/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0140/2017),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih objavi u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 69, 13.3.2015.
(2) SL C 380, 14.10.2016., str. 1.
(3) SL C 375, 13.10.2016., str. 1.
(4) SL C 380, 14.10.2016., str. 147.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2016/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0140/2017),

A.   budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2015. nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke u vezi s područjima za koje je provedena revizija (pet postupaka zapošljavanja, pet postupaka javne nabave i jedna financijska transakcija) i koja su povezana s ljudskim resursima i aktivnostima javne nabave Nadzornika; ističe da je to četvrta godina zaredom tijekom koje Revizorski sud nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke;

3.  prima na znanje da je Nadzorniku 2015. dodijeljen ukupan proračun od 8 760 417 EUR (u usporedbi s 8 012 953 EUR za 2014.) i da je stopa izvršenja bila 96 % (u usporedbi s 92 % za 2014.); pozdravlja poboljšanje rezultata;

4.  prima na znanje da je proračun Nadzornika većinom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Nadzornika u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za pojedinačne službe, odjele i godišnje planove članova osoblja; u tom pogledu poziva Nadzornika da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

5.  sa zabrinutošću prima na znanje da je utvrđeno da je potrebno usmjeriti znatne dodatne napore u tri pokazatelja sustava unutarnje kontrole, točnije u „pokazatelje ciljeva i uspješnosti” koji se preporučuju za razvijanje „SMART” ciljeva i relevantnih, prihvaćenih, vjerodostojnih, jednostavnih i čvrstih pokazatelja; pozdravlja spremnost Nadzornika da provede sve preporuke u pogledu tih pokazatelja;

6.  prima na znanje da se na srednjim rukovodećim položajima Nadzornika nalazi 40 % ženskog i 60 % muškog osoblja, dok postoji samo jedno više rukovodeće mjesto; poziva Nadzornika da nastavi s naporima kako bi se zajamčilo da je njegova politika zapošljavanja i napredovanja što je više moguće rodno uravnotežena;

7.  sa velikim zadovoljstvom prima na znanje da je svaki član osoblja Nadzornika bio odsutan s posla u prosjeku samo 6,6 dana zbog bolovanja;

8.  ističe da je Nadzornik organizirao razne događaje izvan radnog vremena; poziva Nadzornika da provjeri na koji se način mogu nagraditi pojedinačni članovi osoblja koji najviše doprinose aktivnostima dobrobiti u okviru institucije, da nastavi s takvim aktivnostima i da pokuša uključiti što je više moguće osoblja; poziva Nadzornika da s drugim institucijama i tijelima Unije podijeli svoje iskustvo u tom području;

9.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Nadzornik imenovao dva savjetnika za borbu protiv zlostavljanja koji pružaju povjerljivu pomoć i pripadaju mreži Komisije; prima na znanje da nije prijavljen niti jedan slučaj zlostavljanja;

10.  napominje da je Nadzornik 16. prosinca 2015. donio kodeks ponašanja za svoje nadzornike; međutim, ističe da je taj kodeks više izjava o tom pitanju i da se u njemu ne navode pravila za sukobe interesa; žali zbog toga što životopisi i izjave o financijskim interesima članova i osoblja Nadzornika nisu dostupni za javno savjetovanje; poziva Nadzornika da sastavi izvješće o dosadašnjem napretku u pogledu ustanovljenih slučajeva sukoba interesa i da ga dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

11.  pozdravlja praksu Nadzornika da redovito obavještava osoblje o sastancima uprave i o njihovim rezultatima;

12.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je svaka prisutnost Nadzornika na stručnim sastancima s organizacijama ili samozaposlenim pojedincima izvan institucija Unije (uključujući lobiste) objavljena u najmanju ruku na internetskim stranicama institucije; slično tome, prima na znanje da su sve konferencije na kojima sudjeluje Nadzornik objavljene na njegovim internetskim stranicama, zajedno sa svim službenim bilješkama govora; ponovno poziva Nadzornika da u godišnjem izvješću o radu iznese detaljne informacije o misijama u kojima su sudjelovali njegovi članovi i osoblje s obzirom na to da dostavljene informacije nisu bile dostatno detaljne u pogledu transparentnosti i jamstva ekonomičnosti;

13.  poziva Nadzornika da se priključi međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti, kada se on uspostavi;

14.  prima na znanje da je u srpnju 2015. pokrenuta mala radna skupina zadužena za procjenu pravnih, operativnih i proračunskih sredstava za osnivanje Europskog odbora za zaštitu podataka, koja će zamijeniti Radnu skupinu osnovanu na temelju članka 29.; pozdravlja stopu korištenja postignutu tijekom 2014. godine za odobrena sredstva unesena pod relevantne glave; poziva Nadzornika da u svoje godišnje izvješće o radu uvrsti rezultate radne skupine;

15.  posebno pozdravlja savjetodavnu ulogu Nadzornika pri razvoju zakonodavnog paketa za zaštitu podataka (Opća uredba o zaštiti podataka(1) i Direktiva o zaštiti podataka(2)), pripremi reforme Europola(3) i Direktive o evidenciji podataka o putnicima(4), uspostavi sustava za zaštitu privatnosti između EU-a i SAD-a(5), kao i njegovo mišljenje o prvom paketu reforme zajedničkog europskog sustava azila (uredbe o Eurodacu, EASO-u i Dublinska uredba)(6) te sudjelovanje u uspostavi Europskog odbora za zaštitu podataka;

16.  pozdravlja suradnju Nadzornika s institucijama i tijelima Unije većinom na administrativnim, financijskim, računovodstvenim i proračunskim pitanjima te pitanjima javne nabave; traži od Nadzornika da u svoje godišnje izvješće o radu uvrsti detaljne informacije o svim sporazumima o razini usluge i rezultate te suradnje;

17.  pozdravlja strategiju koju je razvio Nadzornik za razdoblje 2015. – 2019. i s njome povezane ključne pokazatelje uspješnosti kojima se prati i, po potrebi, prilagođava uporaba njegovih resursa; prima na znanje da odabrani ključni pokazatelji uspješnosti upućuju na to da se provedba te strategije uglavnom odvija prema planu; poziva Nadzornika da nastavi uključivati tablicu pokazatelja u svoje godišnje izvješće o radu te da pojasni razliku između vanjskih i unutarnjih pokazatelja;

18.  pozdravlja pojašnjenje Nadzornika o nedostatku politike upravljanja nekretninama s obzirom na to da se njegove usluge odvijaju u jednoj od zgrada Parlamenta te traži da ga se obavijesti o svim razvojima i promjenama u pogledu aktualne situacije;

19.  pozdravlja pružanje detaljnih informacija o cjelokupnom osoblju koje Nadzorniku stoji na raspolaganju, raspoređene prema platnom razredu, spolu i nacionalnosti te traži da se te informacije automatski uvrste u njegovo godišnje izvješće o radu;

20.  prima na znanje plan Nadzornika da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom(7) smanji osoblje za 5 % tijekom razdoblja od pet godina; itekako je svjestan budućeg izazova u pogledu pripreme institucija i tijela Unije za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka koja će se primjenjivati od 25. svibnja 2018.; predlaže da Nadzornik izvijesti Parlament o eventualnim alternativnim uštedama ostvarenima kao nadoknada za moguće kašnjenje u pogledu smanjenja osoblja;

21.  ponovno poziva Komisiju da iz općeg smanjenja broja zaposlenih od 5 % izuzme agencije iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova te Nadzornika jer se u trenutačnoj političkoj situaciji od tih tijela traži da preuzimaju sve više posla;

22.  prima na znanje da je Nadzornik u uvodu svojeg godišnjeg izvješća o radu za 2015. uputio na posebne odjeljke o upravljanju javnom nabavom i misijama; poziva na to da u okviru sljedećeg godišnjeg izvješća o radu Nadzornik uvrsti pregled istih podataka tijekom posljednje tri ili četiri godine;

23.  napominje da je Nadzornik primijenio preporuku iz izvješća Parlamenta o razrješnici za 2014. i objavio popis dodijeljenih ugovora; preporučuje Nadzorniku da izvješće Revizorskog suda objavi zajedno sa svojim godišnjim izvješćem o radu u cilju jamčenja transparentnosti i javnog povjerenja;

24.  potiče Nadzornika da se pridržava propisa iz članka 16. Pravilnika o osoblju te da odredi jasna obvezujuća pravila u vezi s praksom „rotirajućih vrata” u skladu sa smjernicama koje je objavila Komisija;

25.  pozdravlja činjenicu da je 16. lipnja 2016. Nadzornik objavio odluku o internim pravilima o zviždačima;

26.  poziva Nadzornika da poboljša svoju komunikacijsku politiku prema građanima Unije;

27.  potiče sve veći doprinos Nadzornika iznalaženju rješenja kojima bi se potaknule inovacije i poboljšala zaštita privatnosti i podataka, posebice jačanjem transparentnosti, korisničke kontrole i odgovornosti pri obradi velikih podataka; prima na znanje nekoliko predstavljenih mišljenja u kojima se poziva na djelovanje u cilju postizanja

(1) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(2) Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).
(3) Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).Vidi SL C 38, 8.2.2014., str.3.
(4) Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (SL L 119, 4.5.2016., str. 132.). Vidi SL C 392, 25.11.2015., str. 11.
(5) Vidi SL C 257, 15.7.2016., str.8.
(6) Vidi SL C 9, 12.1.2017., str.3.
(7) Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str.1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti