Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2159(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0140/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0140/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.23

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0154

Elfogadott szövegek
PDF 274kWORD 52k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2016/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0140/2017),

1.  mentesítést ad az európai adatvédelmi biztos számára a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai adatvédelmi biztosnak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 69., 2015.3.13.
(2) HL C 380., 2016.10.14., 1. o.
(3) HL C 375., 2016.10.13., 1. o.
(4) HL C 380., 2016.10.14., 147. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2016/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0140/2017),

A.   mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2015. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az európai adatvédelmi biztos (a továbbiakban: a biztos) igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és az igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek;

2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a biztos tekintetében nem tárt fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken (öt felvételi eljárás, öt közbeszerzési eljárás és egy pénzügyi tranzakció); hangsúlyozza, hogy ez már a negyedik egymást követő év, amikor a Számvevőszék nem tárt fel komoly hiányosságokat;

3.  megállapítja, hogy 2015-ben a biztos összesen 8 760 417 EUR összegű előirányzattal rendelkezett (2014-ben ez az összeg 8 012 953 EUR volt), és hogy az előirányzatok végrehajtási aránya 96%-os volt (2014-ben 92%); üdvözli e javuló eredményt;

4.  megjegyzi, hogy a biztos költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezést nem csak egészében a biztos költségvetésére kellene alkalmazni, hanem konkrét, mérhető, reális és határidőhöz kötött célokat is magában kellene foglalnia az egyes osztályok, egységek és a személyzet tagjainak éves terveihez; e tekintetben felszólítja a biztost, hogy napi műveleteibe is jobban vezesse be a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvét;

5.  aggodalommal jegyzi meg, hogy három belső ellenőrzési rendszermutató kapcsán úgy ítélték meg, hogy jelentős további erőfeszítésekre van szükség, különösen a „célkitűzések és teljesítménymutatók” vonatkozásában, amelyek esetében javasolják SMART célkitűzések kialakítását, releváns, elfogadott, hiteles, könnyű és megbízható mutatókkal együtt; üdvözli a biztos azon kötelezettségvállalását, hogy e mutatók kapcsán minden ajánlást végrehajt;

6.  megjegyzi, hogy bár a biztos csak egy felső vezetői poszttal rendelkezik, középvezetői szinten a nemek megoszlása aránytalan (40/60%); felhívja a biztost, hogy továbbra is törekedjen arra, hogy a nemek egyensúlyát a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vevő felvételi és előléptetési politikát folytasson;

7.  nagy elégedettséggel jegyzi meg, hogy a biztos személyzetének egyes tagjai átlagosan csak 6,6 napot voltak távol betegszabadság miatt;

8.  hangsúlyozza, hogy a biztos különféle munkaidő utáni eseményeket szervezett; felhívja a biztost, hogy vizsgálja meg, miként lehetne elismerni azon alkalmazottakat, akik a legtöbbet teszik az intézmény jóléti tevékenységeiért, folytassa e tevékenységeket és igyekezzen bevonni a lehető legtöbb alkalmazottat; felhívja a biztost, hogy ossza meg az uniós intézményekkel és más uniós szervekkel az e téren szerzett tapasztalatait;

9.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a biztos kijelölt két zaklatás elleni tanácsost, akik bizalmas segítséget nyújthatnak, és akik a Bizottság hálózatához tartoznak; megjegyzi, hogy az intézményből nem jelentettek zaklatási ügyeket;

10.  tudomásul veszi, hogy a biztos 2015. december 16-án elfogadta a biztosok magatartási kódexét; hangsúlyozza azonban, hogy ez a kódex csupán egy e kérdésben kiadott nyilatkozat, és nem rendelkezik szabályokról az összeférhetetlenség elkerülésére; sajnálja, hogy a biztos hivatala tagjainak és személyzetének önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem áll rendelkezésre nyilvános betekintésre; felhívja a biztost, hogy készítse el és nyújtsa be a mentesítésért felelős hatósághoz a feltárt összeférhetetlenségi esetek dokumentációját;

11.  üdvözli, hogy az adatvédelmi biztos rendszeresen tájékoztatja alkalmazottait a vezetőségi ülésekről és azok eredményéről;

12.  elégedetten veszi tudomásul, hogy legalább honlapján közzéteszi, ha a biztos részt vesz uniós intézményeken kívüli szervezetekkel vagy magánzókkal (beleértve a lobbistákat is) folytatott bármilyen szakmai ülésen; megjegyzi továbbá, hogy minden olyan konferenciát feltüntetnek honlapján, amelyeken részt vesz, és hivatalos felszólalásait is közzé teszik; megismétli a biztoshoz intézett felhívását, hogy éves tevékenységi jelentésében nyújtson részletes tájékoztatást hivatala tagjainak és személyzetének kiküldetéseiről, hiszen az azzal kapcsolatos információk az átláthatóság és a költséghatékonysági garanciák szempontjából nem eléggé részletesek;

13.  felhívja a biztost, hogy csatlakozzon a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló jövőbeli intézményközi megállapodáshoz, amennyiben az létrejön;

14.  tudomásul veszi, hogy 2015 júliusában felállítottak egy kis munkacsoportot, amelynek feladata az Európai Adatvédelmi Testület létrehozásához szükséges jogi, működési és költségvetési eszközök értékelése volt, és amely fel fogja váltani a 29. cikk szerinti munkacsoportot; üdvözli a megfelelő címekben szereplő előirányzatok 2015-ben elért felhasználási arányát; felhívja a biztost, hogy foglalja bele éves tevékenységi jelentésébe a munkacsoport megállapításait;

15.  különösen üdvözli a biztos által az adatvédelmi csomaggal kapcsolatos jogszabályok (az általános adatvédelmi rendelet(1) és az adatvédelmi irányelv(2)) kidolgozása, az Europol reformja(3), az utas-nyilvántartási adatállományról szóló irányelv(4) és az EU-USA adatvédelmi pajzs(5) kidolgozása során betöltött tanácsadói szerepet, valamint a biztos által a közös európai menekültügyi rendszer első reformcsomagjával (Eurodac, EASO és dublini rendeletek)(6) kapcsolatban kifejtett véleményt, továbbá az Európai Adatvédelmi Testület felállításában való részvételét;

16.  üdvözli a biztos uniós intézményekkel és a többi uniós testülettel főként igazgatási, közbeszerzési, pénzügyi, számviteli és költségvetési ügyekben folytatott együttműködését; kéri a biztost, hogy minden szolgálati szintű megállapodásra és az ilyen együttműködések eredményeire vonatkozó információt szerepeltessen éves tevékenységi jelentésében;

17.  üdvözli a biztos 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának és a kapcsolódó fő teljesítménymutatóknak a kidolgozását, amelyek célja erőforrásai felhasználásának ellenőrzése és szükség esetén kiigazítása; elismeri, hogy a kiválasztott fő teljesítménymutatók azt jelzik, hogy e stratégia végrehajtása nagyrészt megfelelően zajlik; felhívja a biztost, hogy továbbra is illessze be éves tevékenységi jelentésébe az eredménytáblát és pontosítsa a külső és belső mutatók közötti különbséget;

18.  üdvözli, hogy az európai adatvédelmi biztos kifejtette, hogy azért nincs ingatlanpolitikája, mert szolgálatai a Parlament egyik épületében működnek, és kéri, hogy tájékoztassák a jelenlegi helyezettel kapcsolatos minden fejleményről vagy változásról;

19.  üdvözli, hogy kimerítő tájékoztatást adnak a biztos rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról, besorolási fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban, és kéri, hogy ez az információ automatikusan kerüljön be éves tevékenységi jelentésébe;

20.  tudomásul veszi a biztos tervét, hogy meg kíván felelni az intézményközi megállapodás(7) azon előírásának, hogy a személyzetet öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; tisztában van az azzal kapcsolatos jövőbeli kihívással, hogy az uniós intézményeket és testületeket fel kell készíteni a 2018. május 25-étől hatályos általános adatvédelmi rendelet alkalmazására; javasolja, hogy a biztos tájékoztassa a Parlamentet a létszámcsökkentést miatti esetleges késedelem ellensúlyozására tett alternatív megtakarításokról;

21.  megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel foglalkozó ügynökségeket, így a biztost is vonja ki az 5%-os általános létszámcsökkentés hatálya alól, mivel a jelenlegi politikai környezetben e szervek egyre több munkát kell végezzenek;

22.  tudomásul veszi, hogy a biztos 2015-ös éves tevékenységi jelentésének bevezetője hivatkozik a közbeszerzések és a kiküldetések lebonyolítására vonatkozó külön szakaszokra; felszólít arra, hogy következő éves tevékenységi jelentése tartalmazza az elmúlt három-négy év ugyanezen adatainak áttekintését is;

23.  tudomásul veszi, hogy a biztos teljesítette a Parlament 2014-es mentesítési jelentésben megfogalmazott ajánlást, és közzétette az odaítélt szerződések jegyzékét; ajánlja, hogy az átláthatóság és a bizalom megteremtése érdekében a biztos éves tevékenységi jelentésével együtt tegye közzé a számvevőszéki jelentést is;

24.  sürgeti a biztost, hogy tegyen eleget a személyzeti szabályzat 16. cikkében szereplő szabályoknak, és a Bizottság által kiadott ajánlásokkal összhangban léptessen életbe egyértelmű és kötelező erejű szabályokat a „forgóajtó-jelenségre” vonatkozóan;

25.  üdvözli, hogy a biztos 2016. június 16-án közzétette a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokról szóló határozatát;

26.  felhívja a biztost, hogy az uniós polgárokkal való kapcsolatában javítsa kommunikációs politikáját;

27.  ösztönzi a biztos növekvő hozzájárulását az innovációt előrelendítő és a magánélet védelmét és az adatvédelmet erősítő megoldásokhoz, különösen az átláthatóság, a felhasználói ellenőrzés és az elszámoltathatóság növelése révén az óriási méretű adathalmazok feldolgozása során; tudomásul veszi, hogy több vélemény készült, amelyek felszólítanak az új technológiák előnyeinek lehető legnagyobb mértékű kihasználására az alapvető jogok veszélyeztetése nélkül.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 119., 2016.5.4., 1.o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.). Lásd HL C 38., 2014.2.8., 3. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (HL L 119., 2016.5.4., 132. o.). Lásd HL C 392., 2015.11.25., 11. o.
(5) Lásd HL C 257., 2016.7.15., 8. o.
(6) Lásd HL C 9., 2017.1.12., 3. o.
(7) Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat