Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2159(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0140/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0140/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.23

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0154

Pieņemtie teksti
PDF 416kWORD 54k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele
ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2016/2159(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2015. finanšu gadu (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0140/2017),

1.  sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam apstiprinājumu par 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 69, 13.3.2015.
(2) OV C 380, 14.10.2016., 1. lpp.
(3) OV C 375, 13.10.2016., 1. lpp.
(4) OV C 380, 14.10.2016., 147. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2016/2159(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0140/2017),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2015. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos, kas saistīti ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja („Uzraudzītājs”) administratīvajiem un citiem izdevumiem, būtisku kļūdu nav un ka pārbaudītās administratīvo un citu izdevumu pārraudzības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta savā 2015. gada pārskatā nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Uzraudzītāja cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem (piecas darbā pieņemšanas procedūras, piecas iepirkuma procedūras un viens finanšu darījums); uzsver, ka šis ir ceturtais gads pēc kārtas, kurā Revīzijas palāta nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus;

3.  norāda, ka 2015. gadā Uzraudzītājam piešķirtais kopējais budžets bija EUR 8 760 417 (salīdzinājumam — 2014. gadā EUR 8 012 953) un izpildes līmenis bija 96 % (salīdzinājumam — 2014. gadā 92 %); atzinīgi vērtē uzlabotos rezultātus;

4.  norāda, ka Uzraudzītāja budžets ir paredzēts galvenokārt administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar šajā iestādē strādājošajiem un atlikusī summa — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem; tomēr uzsver, ka uz darbības rezultātiem balstīta budžeta plānošana nebūtu jāpiemēro tikai Uzraudzītāja budžetam kopumā, bet tai būtu arī jāietver konkrētu, izmērāmu, sasniedzamu, reālistisku un laikā ierobežotu (SMART) mērķu noteikšana atsevišķām struktūrvienībām un nodaļām un darbinieku gada plānos; šajā sakarībā aicina Uzraudzītāju savās ikdienas darbībās plašāk ieviest uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas principu;

5.  ar bažām norāda, ka attiecībā uz trim iekšējās kontroles sistēmas rādītājiem ir atzīts, ka tie būtiski jāuzlabo, jo īpaši mērķu un darbības rezultātu rādītāji, saistībā ar kuriem ieteikts izstrādāt SMART mērķus un attiecīgus, apstiprinātus, uzticamus, vienkāršus un stabilus rādītājus; atzinīgi vērtē Uzraudzītāja apņemšanos īstenot visus ieteikumus saistībā ar šiem rādītājiem;

6.  norāda — lai gan Uzraudzītājam ir tikai viena augstākā līmeņa vadoša amata vieta, tā vidējā līmeņa vadošo amatu aizpildījumu raksturo dzimumu nelīdzsvarotība, proti, 40 % : 60 %; aicina Uzraudzītāju turpināt centienus nodrošināt, ka tā darbā pieņemšanas un amatā paaugstināšanas politika ir, cik vien iespējams, dzimumu ziņā līdzsvarota;

7.  ar lielu gandarījumu norāda, ka ikviens Uzraudzītāja darbinieks vidēji tikai 6,6 dienas gadā kavēja darbu slimības atvaļinājuma dēļ;

8.  uzsver, ka Uzraudzītājs tika organizējis dažādus pasākumus ārpus darba laika; aicina Uzraudzītāju apzināt veidus, kā atalgot konkrētus darbiniekus, kas sniedz lielāko ieguldījumu tā labjutības pasākumos, turpināt šādus pasākumus un mēģināt tajos iesaistīt pēc iespējas vairāk darbinieku; aicina Uzraudzītāju dalīties šajā jomā gūtajā pieredzē ar Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrvienībām;

9.  ar gandarījumu norāda, ka Uzraudzītājs ir iecēlis divus aizskaršanas novēršanas padomdevējus, kuri var sniegt konfidenciālu palīdzību un kuri pieder pie Komisijas tīkla; norāda, ka nav ziņots par iestādē notikušu personas aizskaršanu;

10.  norāda, ka Uzraudzītājs 2015. gada 16. decembrī pieņēma savu uzraudzītāju rīcības kodeksu; tomēr uzsver, ka šis kodekss drīzāk ir politikas paziņojums un tajā nav paredzēti interešu konfliktu novēršanas noteikumi; pauž nožēlu par to, ka Uzraudzītāja locekļu un darbinieku CV un interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Uzraudzītāju sagatavot un iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei sarakstu, kurā reģistrēti konstatētie interešu konflikta gadījumi;

11.  atzinīgi vērtē Uzraudzītāja piekopto praksi regulāri informēt darbiniekus par vadības sanāksmēm un to rezultātiem;

12.  ar gandarījumu norāda, ka par Uzraudzītāja dalību profesionālās sanāksmēs, kurās piedalās organizācijas vai pašnodarbinātas personas, kas nepieder pie Savienības iestādēm (arī lobisti), tiek publicēta informācija vismaz tā tīmekļa vietnē; norāda, ka Uzraudzītāja tīmekļa vietnē tāpat tiek publicēta informācija par visām konferencēm, kurās piedalās Uzraudzītājs, kopā ar oficiālajām runas piezīmēm; atkārtoti aicina Uzraudzītāju gada darbības pārskatā sniegt sīku informāciju par tā locekļu un darbinieku komandējumiem, jo sniegtā informācija nav pietiekami detalizēta pārredzamības un izmaksu lietderības garantiju ziņā;

13.  aicina Uzraudzītāju pievienoties iestāžu nolīgumam par obligātu pārredzamības reģistru, kad tas tiks izveidots;

14.  norāda, ka 2015. gada jūlijā tika izveidota neliela darba grupa, lai novērtētu juridiskos, operatīvos un budžeta līdzekļus Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas izveidei, kas pārņems 29. panta darba grupas uzdevumus; atzinīgi vērtē 2015. gadā sasniegto apropriāciju izlietojuma līmeni attiecīgajās sadaļās; aicina Uzraudzītāju savā gada darbības pārskatā iekļaut darba grupas konstatējumus;

15.  jo īpaši atzinīgi vērtē Uzraudzītāja padomdevēja lomu, izstrādājot datu aizsardzības paketes tiesību aktus (Vispārīgo datu aizsardzības regulu(1) un Datu aizsardzības direktīvu(2)), Eiropola reformu(3) un Pasažieru datu reģistra direktīvu(4), ES un ASV privātuma vairogu(5) un atzinumu par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pirmo reformu paketi (Eurodac, EASO un Dublinas regulas)(6), kā arī tā iesaisti Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas izveidē;

16.  atzinīgi vērtē Uzraudzītāja sadarbību ar Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrvienībām galvenokārt administratīvos, iepirkuma, finanšu, grāmatvedības un budžeta jautājumos; prasa Uzraudzītājam gada darbības pārskatā iekļaut sīku informāciju par visiem pakalpojumu līmeņa līgumiem un šīs sadarbības rezultātiem;

17.  atzinīgi vērtē Uzraudzītāja izstrādāto stratēģiju 2015.–2019. gadam un ar to saistītos galvenos darbības rādītājus, ko izmanto, lai uzraudzītu un nepieciešamības gadījumā koriģētu tā resursu izmantošanu; atzinīgi vērtē to, ka izvēlētie galvenie darbības rādītāji liecina, ka šī stratēģija lielākoties tiek īstenota; aicina Uzraudzītāju tā gada darbības pārskatā arī turpmāk iekļaut izpildes rādītāju tabulu un precizēt atšķirību starp ārējiem un iekšējiem rādītājiem;

18.  atzinīgi vērtē paskaidrojumu par Uzraudzītāja ēku politikas trūkumu, proti, ka tā pakalpojumi tiek sniegti vienā no Parlamenta ēkām, un prasa informēt Parlamentu par jebkādām pašreizējā stāvokļa izmaiņām;

19.  atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauta izsmeļoša informācija par visiem Uzraudzītāja rīcībā esošajiem cilvēkresursiem, norādot amata pakāpi, dzimumu un valstspiederību, un pieprasa, lai šī informācija tiktu automātiski iekļauta tā gada darbības pārskatā;

20.  norāda, ka Uzraudzītājs plāno ievērot Iestāžu nolīgumu(7) piecu gadu laikā samazināt darbinieku skaitu par 5 %; labi apzinās gaidāmo sarežģīto uzdevumu saistībā ar Savienības iestāžu un struktūru sagatavošanu Vispārīgās datu aizsardzības regulas — kam jāstājas spēkā 2018. gada 25. maijā — piemērošanai; ierosina, ka Uzraudzītājam ir jāinformē Parlaments par jebkādiem citiem ietaupījumiem, ar ko varētu kompensēt iespējamu kavēšanos ar darbinieku skaita samazināšanu;

21.  atgādina aicinājumu Komisijai atbrīvot tieslietu un iekšlietu jomas aģentūras, kā arī Uzraudzītāju no prasības samazināt vispārējo darbinieku skaitu par 5 %, jo pašreizējos politiskajos apstākļos šīm struktūrvienībām ir jāuzņemas arvien lielāka darba slodze;

22.  norāda, ka Uzraudzītāja 2015. gada darbības pārskata ievadā ir atsauce uz īpašām sadaļām par iepirkumu un komandējumu pārvaldību; prasa, lai tā nākamajā gada darbības pārskatā tiktu iekļauts apskats par šiem datiem pēdējos trijos vai četros gados;

23.  norāda, ka Uzraudzītājs īstenoja Parlamenta ziņojumā par 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu pausto ieteikumu un publicēja piešķirto līgumu sarakstu; iesaka Uzraudzītajam publicēt Revīzijas palātas ziņojumu kopā ar savu gada darbības pārskatu, lai nodrošinātu pārredzamību un sabiedrības uzticību;

24.  mudina Uzraudzītāju ievērot Civildienesta noteikumu 16. pantā paredzētos noteikumus un noteikt skaidrus saistošus noteikumus attiecībā uz t. s. virpuļdurvju efektu saskaņā ar Komisijas publicētajām pamatnostādnēm;

25.  atzinīgi vērtē 2016. gada 16. jūnijā publicēto Uzraudzītāja lēmumu par iekšējiem trauksmes celšanas noteikumiem;

26.  aicina Uzraudzītāju uzlabot tā komunikācijas politiku attiecībā uz Savienības iedzīvotājiem;

27.  mudina Uzraudzītāju sniegt lielāku ieguldījumu tādu risinājumu nodrošināšanā, kas veicina inovāciju un uzlabo privātuma un datu aizsardzību, jo īpaši palielinot pārredzamību, lietotāju kontroli un pārskatatbildību lielo datu apstrādē; norāda, ka ir sniegti vairāki atzinumi, kuros prasīti pasākumi jauno tehnoloģiju sniegto ieguvumu palielināšanai, neapdraudot pamattiesības.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.). Sk. OV C 38, 8.2.2014., 3. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/681 (2016. gada 27. aprīlis) par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (OV L 119, 4.5.2016., 132. lpp.). Sk. OV C 392, 25.11.2015., 11. lpp.
(5) Sk. OV C 257, 15.7.2016., 8. lpp.
(6) Sk. OV C 9, 12.1.2017., 3. lpp.
(7) 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika