Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2159(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0140/2017

Teksty złożone :

A8-0140/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.23

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0154

Teksty przyjęte
PDF 418kWORD 55k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2016/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0140/2017),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 69 z 13.3.2015.
(2) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.
(3) Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.
(4) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2016/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0140/2017),

A.   mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2015 Trybunał Obrachunkowy nie odnotował istotnych słabych punktów w objętych kontrolą obszarach (pięć procedur rekrutacyjnych, pięć procedur udzielania zamówień publicznych oraz jedną transakcję finansową) dotyczących działalności Inspektora w zakresie zasobów ludzkich i zamówień; podkreśla, że czwarty rok z rzędu Trybunał nie stwierdził żadnych poważnych uchybień;

3.  zauważa, że w 2015 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 8 760 417 EUR (w porównaniu z 8 012 953 EUR w 2014 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 96 % (92 % w 2014 r.); z zadowoleniem przyjmuje lepsze wyniki;

4.  uważa, że budżet Inspektora jest w przeważającej mierze administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – wydatki na budynki, meble, wyposażenie oraz różne koszty bieżące; podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania celowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu Inspektora, lecz obejmować też określenie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów dla poszczególnych departamentów, działów i rocznych planów kadrowych w odniesieniu do pracowników; w związku z tym wzywa Inspektora do dalszego wdrażania zasady budżetowania celowego w jego codziennej działalności;

5.  z niepokojem zauważa, że trzy wskaźniki systemu kontroli wewnętrznej zostały określone jako wymagające znacznych dodatkowych wysiłków, w szczególności „cele i wskaźniki wykonania zadań”, w przypadku których zaleca się opracowanie celów SMART oraz odpowiednich, zaakceptowanych, wiarygodnych, prostych i miarodajnych wskaźników; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Inspektora do wdrożenia wszystkich zaleceń dotyczących tych wskaźników;

6.  zwraca uwagę, że Inspektor posiada tylko jedno stanowisko kierownicze wyższego szczebla, a w odniesieniu do stanowisk kierowniczych średniego szczebla istnieje nierównowaga płci wynosząca 40 % / 60 %; wzywa Inspektora do podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia, że jego polityka rekrutacji i awansów jest w jak największym stopniu zrównoważona pod względem płci;

7.  z dużą satysfakcją odnotowuje, że każdy z pracowników Inspektora był średnio tylko 6,6 dni na zwolnieniu chorobowym;

8.  podkreśla, że Inspektor organizował różne wydarzenia dostępne po pracy; apeluje do Inspektora o sprawdzenie sposobów nagradzania pracowników przyczyniających się w największym stopniu do działań w odniesieniu do dobrego samopoczucia, o dalsze prowadzenie takich działań oraz o dążenie do objęcia nimi jak największej liczby pracowników; zwraca się do Inspektora, aby podzielił się z innymi instytucjami i organami unijnymi swoim doświadczeniem w tej dziedzinie;

9.  z zadowoleniem zauważa, że Inspektor wyznaczył dwie osoby zaufania w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu, które mogą zapewnić poufne wsparcie i które należą do sieci Komisji; odnotowuje, że nie zgłoszono żadnych przypadków mobbingu i molestowania;

10.  odnotowuje przyjęcie przez Inspektora w dniu 16 grudnia 2015 r. kodeksu postępowania inspektorów; podkreśla jednak, że kodeks ten stanowi raczej określenie polityki i nie zawiera przepisów zapobiegających konfliktom interesów; ubolewa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków i pracowników Inspektora nie są dostępne do wglądu publicznego; wzywa Inspektora do sporządzenia i przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium wykazu zidentyfikowanych przypadków konfliktu interesów;

11.  z zadowoleniem przyjmuje praktykowane przez Inspektora regularne informowanie pracowników o spotkaniach kierownictwa i wynikach tych spotkań;

12.  z zadowoleniem zauważa, że wszelka obecność Inspektora na spotkaniach zawodowych z organizacjami lub osobami samozatrudnionymi spoza instytucji unijnych (w tym z lobbystami) jest odnotowywana przynajmniej na stronie internetowej Inspektora; zauważa, że wszystkie konferencje, w których uczestniczy Inspektor, są również publikowane na jego stronie internetowej, wraz z wszelkimi formalnymi tekstami przemówień; ponownie apeluje do Inspektora, aby przedłożył szczegółowe informacje na temat ujętych w jego rocznym sprawozdaniu z działalności misji podjętych przez członków i pracowników instytucji, ponieważ dostarczone informacje nie były wystarczająco szczegółowe, aby upewnić się co do przejrzystości i efektywności kosztowej;

13.  apeluje do Inspektora o przyłączenie się do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości, gdy zostanie on ustanowiony;

14.  odnotowuje ustanowienie w czerwcu 2015 r. małej grupy zadaniowej do oceny środków prawnych, operacyjnych i budżetowych na utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych, która przejmie grupę roboczą art. 29; z zadowoleniem przyjmuje osiągnięty w 2015 r. wskaźnik wykorzystania środków zapisanych w odpowiednich tytułach; apeluje do Inspektora o opublikowanie w rocznym sprawozdaniu z działalności wyników ocen przeprowadzonych przez tę grupę zadaniową;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza doradczą rolę odgrywaną przez Inspektora podczas opracowywania przepisów pakietu dotyczącego ochrony danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych(1) oraz dyrektywa o ochronie danych(2)), reformy Europolu(3), przygotowywania dyrektywy w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera(4) i Tarczy Prywatności UE–USA(5), a także jego opinię w sprawie pierwszego pakietu reform dotyczących wspólnego europejskiego systemu azylowego (rozporządzenia w sprawie Eurodac, EASO i rozporządzenie dublińskie)(6) oraz jego zaangażowanie w utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych;

16.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę Inspektora z innymi instytucjami i organami unijnymi, głównie w kwestiach administracyjnych, finansowych, związanych z zamówieniami, rachunkowością oraz budżetem; zwraca się do Inspektora o przedstawienie szczegółowych informacji na temat wszelkich umów o gwarantowanym poziomie usług i wynikach współpracy w tym zakresie w rocznym sprawozdaniu z działalności;

17.  z zadowoleniem przyjmuje strategię opracowaną przez Inspektora na lata 2015–2019 oraz związane z nią kluczowe wskaźniki skuteczności działania wykorzystywane do monitorowania zasobów Inspektora i – w razie potrzeby – wprowadzania zmian; uznaje, że wybrane kluczowe wskaźniki skuteczności działania wskazują, że wdrażanie tej strategii jest dalece zaawansowane; apeluje do Inspektora o kontynuowanie przedstawiania tablicy wyników w rocznym sprawozdaniu z działalności oraz o wyjaśnienie rozróżnienia na zewnętrzne i wewnętrzne wskaźniki;

18.  z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienia Inspektora w odniesieniu do braku polityki w zakresie nieruchomości, ponieważ jego służby zlokalizowane są w jednym z budynków Parlamentu i zwraca się o informowanie go o dalszym rozwoju wypadków lub wszelkich zmianach dotyczących obecnej sytuacji;

19.  z zadowoleniem przyjmuje udzielanie wyczerpujących informacji na temat wszystkich zasobów ludzkich, którymi dysponuje Inspektor, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo i domaga się, by informacje te były automatycznie ujmowane w rocznym sprawozdaniu z działalności instytucji;

20.  przyjmuje do wiadomości plan Inspektora, aby dostosować się do porozumienia międzyinstytucjonalnego(7) w sprawie redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat; zdaje sobie sprawę z wyzwania na przyszłość, jakim jest przygotowanie instytucji i organów unijnych do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które ma być stosowane od dnia 25 maja 2018 r.; proponuje, aby Inspektor składał Parlamentowi sprawozdania na temat uzyskanych wszelkich alternatywnych oszczędności w celu zrekompensowania ewentualnych opóźnień w redukcji personelu;

21.  ponawia swój apel do Komisji o wyłączenie agencji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, jak również Inspektora, z ogólnego obowiązku redukcji personelu o 5 %, ponieważ w obecnym klimacie politycznym od organów tych wymaga się podejmowania coraz większej liczby obowiązków;

22.  odnotowuje odniesienie we wprowadzeniu do rocznego sprawozdania z działalności Inspektora za 2015 r. do konkretnych sekcji dotyczących zarządzania zamówieniami i misjami; apeluje o włączenie do następnego rocznego sprawozdania z działalności Inspektora przeglądu tych samych danych za ostatnie trzy lub cztery lata;

23.  zauważa, że Inspektor zastosował się do zalecenia sformułowanego w sprawozdaniu Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 r. i opublikował wykaz udzielonych zamówień; zaleca Inspektorowi opublikowanie sprawozdania Trybunału wraz z jego rocznym sprawozdaniem z działalności w celu zapewnienia przejrzystości i zaufania publicznego;

24.  wzywa Inspektora do przestrzegania zasad zawartych w art. 16 regulaminu pracowniczego i do określenia jasnych i wiążących zasad dotyczących efektu „drzwi obrotowych” zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Komisję;

25.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie w dniu 16 czerwca 2016 r. decyzji Inspektora w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

26.  wzywa Inspektora do udoskonalenia jego polityki komunikacyjnej względem obywateli Unii;

27.  zachęca Inspektora do aktywniejszego udziału w opracowywaniu rozwiązań zapewniających innowację i zwiększających ochronę prywatności i danych, zwłaszcza dzięki zwiększeniu przejrzystości, kontroli użytkownika i rozliczalności przy przetwarzaniu dużych zbiorów danych; zwraca uwagę, że wydano kilka opinii zawierających apele o działania maksymalizujące korzyści płynące z nowych technologii, przy jednoczesnym utrzymaniu ochrony praw podstawowych.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW. Zob. Dz.U. C 38 z 8.2.2014, s. 3.
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 132). Zob. Dz.U. C 392 z 25.11.2015, s. 11.
(5) Zob. Dz.U. C 257 z 15.7.2016, s. 8.
(6) Zob. Dz.U. C 9 z 12.1.2017, s. 3.
(7) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności