Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2159(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0140/2017

Texte depuse :

A8-0140/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.23

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0154

Texte adoptate
PDF 266kWORD 49k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2016/2159(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0140/2017),

1.  acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 69, 13.3.2015.
(2) JO C 380, 14.10.2016, p. 1.
(3) JO C 375, 13.10.2016, p. 1.
(4) JO C 380, 14.10.2016, p. 147.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2016/2159(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0140/2017),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și de bună guvernanță a resurselor umane;

1.  salută concluzia Curții de Conturi („Curtea”), potrivit căreia, în ansamblu, plățile executate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor („Autoritatea”) pentru cheltuieli administrative și de altă natură în cursul exercițiului care s-a încheiat la 31 decembrie 2015 nu conțin erori semnificative, iar sistemele examinate de supraveghere și control al cheltuielilor administrative și de altă natură au fost eficace;

2.  constată că, în raportul său pe 2015, Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate (cinci proceduri de recrutare, cinci proceduri de achiziții și o singură operațiune financiară) referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții ale Autorității; subliniază faptul că acesta este al patrulea exercițiu consecutiv pentru care Curtea nu a identificat deficiențe grave;

3.  remarcă faptul că, în 2015, Autoritatea a dispus de un buget alocat total în valoare de 8 760 417 EUR (față de 8 012 953 EUR în 2014), iar rata de execuție a fost de 96 % (față de 92 % în 2014); salută rezultatul îmbunătățit;

4.  constată că bugetul Autorității este în cea mai mare parte administrativ, o parte semnificativă fiind alocată pentru persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse; subliniază totuși că introducerea întocmirii bugetului în funcție de performanțe nu ar trebui să vizeze numai bugetul Autorității, în ansamblu, ci ar trebui să presupună și stabilirea de obiective specifice, măsurabile, realizabile, realiste și cu un timp de realizare definit (SMART) pentru departamente individuale, unități și planurile anuale ale personalului; în acest sens, invită Autoritatea să introducă principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe în mai mare măsură în activitățile sale zilnice;

5.  ia act cu îngrijorare de faptul că trei indicatori ai sistemului de control intern sunt calificați ca necesitând eforturi suplimentare substanțiale, în special „obiectivele și indicatorii de performanță”, în cazul cărora se recomandă să se elaboreze obiective SMART și indicatori relevanți, acceptați, credibili, simpli și solizi; salută angajamentul Autorității de a pune în aplicare toate recomandările privind indicatorii respectivi;

6.  ia act de faptul că, deși Autoritatea are un singur post de conducere de nivel superior, posturile de conducere de nivel mediu prezintă un dezechilibru de gen de 40 % / 60 %; solicită Autorității să continue eforturile pentru a asigura cât mai mult cu putință echilibrul de gen în cadrul politicii de promovare și de recrutare;

7.  ia act cu deosebită satisfacție de faptul că fiecare membru al personalului Autorității a luat concediu medical, în medie, doar pe durata a 6,6 zile;

8.  subliniază că Autoritatea a organizat o serie de evenimente după programul de lucru; solicită Autorității să analizeze modalități pentru a-i recompensa pe acei membri ai personalului care contribuie cel mai mult la activitățile pentru menținerea într-o bună formă fizică și psihică ale instituției, să continue aceste activități și să încerce să determine cât mai mulți membri ai personalului să participe; invită Autoritatea să își împărtășească experiența sa în acest domeniu cu alte instituții și organisme ale Uniunii;

9.  constată cu satisfacție că Autoritatea a desemnat, pentru a combate hărțuirea, doi consilieri care pot asigura asistență în mod confidențial și care aparțin rețelei Comisiei; constată că nu s-au raportat cazuri de hărțuire;

10.  remarcă faptul că Autoritatea a adoptat la 16 decembrie 2015 un cod de conduită pentru membrii săi; evidențiază însă că acest cod este mai degrabă o declarație de politică domeniu, care nu prevede norme de combatere a conflictelor de interese; regretă că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor și ale personalului Autorității nu pot fi consultate public; invită Autoritatea să elaboreze și să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un istoric al cazurilor de conflicte de interese identificate;

11.  salută practica Autorității de a oferi în mod regulat personalului informații privind reuniunile conducerii si rezultatele acestora;

12.  constată cu satisfacție că participările Autorității la reuniuni profesionale cu organizații sau persoane care desfășoară activități independente în afara instituțiilor Uniunii (inclusiv cu lobbyiști) sunt făcute publice cel puțin pe site-ul internet al instituției; ia act de faptul că, în mod similar, toate conferințele la care participă Autoritatea sunt publicate pe site-ul său internet, împreună cu eventualele texte ale intervențiilor oficiale; își reiterează apelul lansat Autorității de a furniza în raportul său anual de activitate informații detaliate privind misiunile membrilor și personalului său, dat fiind că informațiile furnizate nu au fost suficient de detaliate pentru a garanta transparența și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor;

13.  invită Autoritatea să adere la Acordul interinstituțional privind registrul de transparență obligatoriu, după ce va fi încheiat;

14.  ia act de crearea unui mic grup operativ în iulie 2015 pentru a evalua mijloacele juridice, operaționale și bugetare în vederea instituirii Comitetului european pentru protecția datelor, care va prelua rolul Grupului de lucru instituit prin articolul 29; salută rata de utilizare a creditelor înscrise la titlurile relevante în 2015; lansează un apel către Autoritate de a publica in raportul sau anual de activitate inclusiv rezultatele evaluărilor întreprinse de acest grup operativ;

15.  salută, în special, rolul consultativ pe care l-a jucat Autoritatea în cursul elaborării legislației din cadrul pachetului privind protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor(1) și Directiva privind protecția datelor(2)) și cu privire la reforma Europol(3), la Directiva privind registrul cu numele pasagerilor(4) și la Scutul de confidențialitate UE-SUA(5), precum și avizul său privind primul pachet de reformă vizând sistemul european comun de azil (Eurodac, EASO și regulamentele Dublin)(6) și implicarea sa în înființarea Comitetului european pentru protecția datelor;

16.  salută cooperarea Autorității cu instituțiile Uniunii și alte organisme ale Uniunii, în special în ceea ce privește chestiuni administrative, financiare și contabile, legate de achizițiile publice și de ordin bugetar; solicită Autorității să furnizeze în raportul său anual de activitate informații detaliate privind toate acordurile privind nivelul serviciilor si rezultatele acestei cooperări;

17.  salută strategia elaborată de Autoritate pentru perioada 2015-2019 și a unor indicatori-cheie de performanță aferenți utilizați pentru a monitoriza și a ajusta, dacă este necesar, utilizarea resurselor sale; recunoaște că indicatorii-cheie de performanță selectați demonstrează că punerea în aplicare a acestei strategii se află în mare parte pe drumul cel bun; solicită Autorității să includă în continuare tabloul de bord în raportul său anual de activitate și să clarifice distincția dintre indicatorii interni și externi;

18.  salută clarificarea cu privire la absența unei politici imobiliare a Autorității, dat fiind că serviciile sale sunt găzduite de Parlament în una dintre clădirile acestuia și solicită să fie informat cu privire la orice evoluție sau modificare a actualei situații;

19.  salută includerea de informații exhaustive privind toate resursele umane de care dispune Autoritatea, defalcate în funcție de grad, sex și naționalitate și solicită ca aceste informații să fie incluse în mod automat în raportul anual de activitate al Autorității;

20.  observă că Autoritatea intenționează să respecte acordul interinstituțional(7) de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani; este pe deplin conștient de dificultățile cu care se vor confrunta instituțiile și organele Uniunii în cadrul pregătirilor pentru punerea în aplicare a noului Regulament general privind protecția datelor, care urmează să intre în vigoare la 25 mai 2018; sugerează ca Autoritatea să informeze Parlamentul cu privire la totalitatea celorlalte economii realizate pentru a compensa eventualele întârzieri în ceea ce privește reducerile de personal;

21.  invită din nou Comisia să acorde agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), precum Autoritatea, o derogare de la reducerea generală cu 5 % a personalului, deoarece aceste organisme trebuie să preia volume de muncă din ce în ce mai mari în contextul politic actual;

22.  ia act de trimiterea la secțiunile specifice privind achizițiile publice și gestionarea misiunilor făcută în introducerea la raportul anual de activitate pe 2015 al Autorității; solicită ca, în următorul raport anual de activitate al Autorității, aceste secțiuni să includă un rezumat al datelor respective pentru ultimii trei sau patru ani;

23.  remarcă faptul că Autoritatea a dat curs recomandării formulate în raportul de descărcare de gestiune pe 2014 al Parlamentului și a publicat o listă a contractelor atribuite; recomandă Autorității să publice raportul Curții împreună cu raportul său anual de activitate, din motive de transparență și de încredere a publicului;

24.  îndeamnă Autoritatea să adere la normele prevăzute la articolul 16 din Statutul funcționarilor și să adopte norme obligatorii și clare privind practica „ușilor turnante”, în conformitate cu orientările publicate de Comisie;

25.  salută publicarea, la 16 iunie 2016, a deciziei Autorității privind normele interne referitoare la denunțări;

26.  invită Autoritatea să își îmbunătățească politica de comunicare cu cetățenii Uniunii.

27.  încurajează contribuția tot mai importantă a Autorității la găsirea de soluții care să impulsioneze inovarea și să amelioreze protecția vieții private și a datelor, în special prin creșterea gradului de transparență, de control al utilizatorului și de răspundere la prelucrarea volumelor mari de date; remarcă prezentarea mai multor avize care solicită întreprinderea de acțiuni pentru a maximiza beneficiile noilor tehnologii, fără a compromite drepturile fundamentale.

(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(3) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53) A se vedea JO C 38, 8.2.2014, p. 3.
(4) Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (JO L 119, 4.5.2016, p. 132). (A se vedea JO C 392, 25.11.2015, p. 11).
(5) A se vedea JO C 257, 15.7.2016, p. 8.
(6) A se vedea JO C 9, 12.1.2017, p. 3.
(7) Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate