Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2159(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2017

Predkladané texty :

A8-0140/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.23

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0154

Prijaté texty
PDF 275kWORD 50k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2016/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0140/2017),

1.  udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2016/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0140/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 nezistil žiadne výrazné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami (päť postupov prijímania zamestnancov, päť postupov verejného obstarávania a jedna finančná transakcia) týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania dozorného úradníka; zdôrazňuje, že ide už o štvrtý rok v poradí, kedy Dvor audítorov nezistil žiadne výrazné nedostatky;

3.  konštatuje, že v roku 2015 mal dozorný úradník k dispozícii rozpočet v celkovej výške 8 760 417 EUR (v porovnaní s 8 012 953 EUR v roku 2014) a že miera jeho plnenia dosiahla 96 % (v porovnaní s 92 % v roku 2014); víta dosiahnuté zlepšenie;

4.  konštatuje, že rozpočet dozorného úradníka je vo veľkej miere administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; zdôrazňuje však, že zavedenie zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti by sa nemalo uplatňovať len na rozpočet dozorného úradníka vo všeobecnosti, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a výročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva dozorného úradníka, aby vo väčšej miere zavádzal zásadu zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti do svojich každodenných operácií;

5.  so znepokojením konštatuje, že tri ukazovatele v rámci systému internej kontroly vyžadujú podstatne väčšie úsilie, najmä v prípade „cieľov a ukazovateľov výkonnosti“, v súvislosti s ktorými sa odporúča stanoviť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené ciele a relevantné, prijímané, dôveryhodné, jednoduché a spoľahlivé ukazovatele; víta záväzok dozorného úradníka vykonať všetky odporúčania týkajúce sa týchto ukazovateľov;

6.  konštatuje, že dozorný úradník má iba jeden vysoký manažérsky post a že na jeho pozíciách stredného manažmentu panuje rodová nerovnováha, a to konkrétne v pomere 40 % a 60 %; vyzýva dozorného úradníka, aby sa usiloval o to, aby bola jeho politika prijímania a povyšovania zamestnancov čo najviac rodovo vyvážená;

7.  s veľkým uspokojením konštatuje, že zamestnanci dozorného úradníka mali priemernú pracovnú absenciu z dôvodu ochorenia iba 6,6 dňa;

8.  zdôrazňuje, že dozorný úradník usporiadal pre zamestnancov rôzne mimopracovné akcie; vyzýva dozorného úradníka, aby zvážil možné formy odmeny pre jednotlivých zamestnancov, ktorí sa o zdraviu prospešné aktivity zasluhujú najviac, a domnieva sa, že je žiaduce, aby tieto aktivity pokračovali a aby sa do nich zapojilo čo najviac zamestnancov; vyzýva dozorného úradníka, aby sa o svoje skúsenosti v tejto oblasti podelil s inštitúciami a inými orgánmi Únie;

9.  s uspokojením konštatuje, že dozorný úradník vymenoval dvoch poradcov pre riešenie prípadov obťažovania, ktorí môžu poskytovať dôvernú pomoc a sú súčasťou siete Komisie; konštatuje, že neboli hlásené žiadne prípady obťažovania;

10.  berie na vedomie, že dozorný úradník prijal 16. decembra 2015 kódex správania kontrolných subjektov; zdôrazňuje však, že kódex je skôr vyhlásením na túto tému, ktoré neposkytuje žiadne pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch personálu a zamestnancov dozorného úradníka nie sú k dispozícii verejnosti na nahliadnutie; vyzýva dozorného úradníka, aby vypracoval a orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil prehľad zistených prípadov konfliktov záujmov;

11.  víta, že dozorný úradník pravidelne informuje zamestnancov o schôdzach vedenia a ich výsledkoch;

12.  s uspokojením konštatuje, že účasť dozorného úradníka na odborných stretnutiach s organizáciami alebo podnikateľmi mimo inštitúcií Únie (vrátane lobistov) sa zverejňuje aspoň na jeho internetovej stránke; konštatuje, že všetky konferencie, ktorých sa dozorný úradník zúčastňuje, sa tiež zverejňujú na internetových stránkach dozorného úradníka, rovnako ako texty jeho formálnych vystúpení; opätovne vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojej výročnej správe o činnosti uviedol podrobnosti o pracovných cestách členov a zamestnancov, pretože poskytnuté informácie neboli dostatočne podrobné, pokiaľ ide o transparentnosť a záruky nákladovej účinnosti;

13.  vyzýva dozorného úradníka, aby pristúpil k medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti, keď sa táto dohoda uzatvorí;

14.  berie na vedomie, že v júli 2015 bola vytvorená malá pracovná skupina, ktorá bola poverená posúdením právnych, operačných a rozpočtových prostriedkov pre zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov, ktorý nahradí pracovnú skupinu podľa článku 29; víta mieru čerpania prostriedkov v príslušných kapitolách dosiahnutú v roku 2015; žiada dozorného úradníka, aby do svojej výročnej správy o činnosti zahrnul zistenia osobitnej skupiny;

15.  víta najmä poradnú úlohu dozorného úradníka, pokiaľ ide o vypracovanie právnych predpisov balíka o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov(1) a smernica o ochrane údajov(2)), reformu Europolu(3), smernicu o záznamoch o cestujúcich (PNR)(4) a štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA(5), ako aj jeho stanovisko k prvému balíku reformy spoločného európskeho azylového systému (Eurodac, EASO a dublinské nariadenia)(6) a jeho účasť na zriadení Európskeho výboru pre ochranu údajov;

16.  víta spoluprácu dozorného úradníka s inštitúciami a ostatnými orgánmi Únie, najmä v administratívnych, finančných, účtovných a rozpočtových otázkach a v oblasti verejného obstarávania; žiada dozorného úradníka, aby do svojej výročnej správy o činnosti zahrnul podrobné informácie o všetkých dohodách o úrovni poskytovaných služieb a získaných výsledkoch tejto spolupráce;

17.  víta stratégiu, ktorú dozorný úradník vypracoval na obdobie 2015 – 2019 a súvisiace kľúčové ukazovatele výkonnosti na monitorovanie, prípadne na prispôsobenie použitia jeho zdrojov; berie na vedomie, že podľa zvolených kľúčových ukazovateľov výkonnosti vykonávanie tejto stratégie z väčšej časti napreduje podľa plánu; vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojej výročnej správe o činnosti naďalej uvádzal porovnávací prehľad a vysvetľoval rozdiel medzi vonkajšími a vnútornými ukazovateľmi;

18.  víta vysvetlenie dozorného úradníka, že politika v oblasti nehnuteľností neexistuje preto, že útvary dozorného úradníka sú umiestnené v jednej z budov Európskeho parlamentu, a žiada, aby bol informovaný o každom vývoji či zmene tejto situácie;

19.  víta poskytovanie podrobných údajov o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má dozorný úradník k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti a žiada, aby boli tieto informácie automaticky zaradené do jeho výročnej správy o činnosti;

20.  konštatuje, že dozorný úradník plní medziinštitucionálnu dohodu(7) o znižovaní počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov; je si vedomý toho, že bude náročné pripraviť inštitúcie a orgány Únie na uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré má nadobudnúť účinnosť 25. mája 2018; navrhuje, aby dozorný úradník podal Európskemu parlamentu správu o všetkých alternatívnych úsporách, ktoré by kompenzovali prípadné meškanie v súvislosti so znižovaním počtu zamestnancov;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako aj dozorného úradníka, vyňala zo všeobecného zníženia počtu zamestnancov o 5 %, pretože tieto orgány sa v súčasnej politickej klíme musia vyrovnávať s neustále rastúcim pracovným zaťažením;

22.  konštatuje, že v úvodnej časti výročnej správy o činnosti dozorného úradníka za rok 2015 sa odkazuje na konkrétne časti týkajúce sa obstarávania a riadenia pracovných ciest; žiada, aby bol do ďalšej výročnej správy o činnosti zahrnutý prehľad tých istých údajov za posledné tri alebo štyri roky;

23.  berie na vedomie, že dozorný úradník konal v súlade s odporúčaním uvedeným v správe Európskeho parlamentu o udelení absolutória za rok 2014 a uverejnil zoznam zadaných zákaziek; odporúča, aby v záujme transparentnosti a dôvery verejnosti dozorný úradník zverejnil správu Dvora audítorov spolu s jeho výročnou správou o činnosti;

24.  naliehavo vyzýva dozorného úradníka, aby dodržiaval pravidlá stanovené v článku 16 služobného poriadku a stanovil jasné záväzné pravidlá týkajúce sa tzv. javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré uverejnila Komisia;

25.  víta, že 16. júna 2016 bolo uverejnené rozhodnutie dozorného úradníka o vnútorných pravidlách týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

26.  vyzýva dozorného úradníka, aby zlepšil komunikačnú politiku voči občanom Únie;

27.  nabáda k tomu, aby dozorný úradník vo väčšej miere prispieval k riešeniam podporujúcim inováciu a posilňujúcim ochranu súkromia a údajov, a to najmä posilňovaním transparentnosti, kontroly používateľov a zodpovednosti pri spracúvaní veľkých dát; berie na vedomie, že bolo predložených niekoľko stanovísk, v ktorých sa žiadalo o opatrenia, ktorými sa čo najviac využijú výhody nových technológií bez toho, aby boli ohrozené základné práva.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53). Pozri Ú. v. EÚ C 38, 8.2.2014, s. 3.
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132). Pozri Ú. v. EÚ C 392, 25.11.2015, s. 11.
(5) Pozri Ú. v. EÚ C 257, 15.7.2016, s. 8.
(6) Pozri Ú. v. EÚ C 9, 12.1.2017, s. 3.
(7) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia