Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2159(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0140/2017

Ingivna texter :

A8-0140/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.23

Antagna texter :

P8_TA(2017)0154

Antagna texter
PDF 264kWORD 49k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2016/2159(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0140/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska datatillsynsmannens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2016/2159(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0140/2017), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är det särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom införande av begreppet resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2015 för administrativa och därmed sammanhängande utgifter för Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) var fria från väsentliga felaktigheter och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa och andra utgifter var ändamålsenliga.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2015 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med hänsyn till de granskade områden (fem rekryteringsförfaranden, fem upphandlingsförfaranden och en enskild finansiell transaktion) som rörde datatillsynsmannens personal och upphandlingar. Parlamentet understryker att detta är det fjärde året i följd under vilket revisionsrätten inte konstaterat några allvarliga brister.

3.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannen under 2015 hade en anslagen budget som uppgick till totalt 8 760 417 EUR (jämfört med 8 012 953 EUR 2014), och att genomförandegraden var 96 % (jämfört med 92 % 2014). Parlamentet välkomnar det förbättrade resultatet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannens budget till största delen är en administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet understryker dock att införandet av resultatbaserad budgetering inte endast bör tillämpas på datatillsynsmannens budget som helhet, utan även bör inbegripa fastställande av specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna mål (SMART-mål) för enskilda avdelningar, enheter och årsplaner för personalen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende datatillsynsmannen att i högre grad införa principen om resultatbaserad budgetering i den dagliga verksamheten.

5.  Europaparlamentet noterar med oro att det för tre indikatorer avseende interna kontrollsystem konstaterades behov av omfattande kompletterande insatser, i synnerhet avseende de mål och resultatindikatorer som rekommenderas för utveckling av SMART-mål och relevanta, accepterade, trovärdiga, enkla och stabila indikatorer. Parlamentet välkomnar datatillsynsmannens åtagande att genomföra samtliga rekommendationer avseende dessa indikatorer.

6.  Europaparlamentet konstaterar att samtidigt som datatillsynsmannen endast förfogar över en tjänst i högsta ledningen råder det en obalans mellan könen på mellanchefsnivå (40 % kvinnor/ 60 % män). Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att även i fortsättningen göra insatser för att se till att rekryterings- och befordringspolitiken säkrar bästa möjliga balans mellan könen.

7.  Parlamentet noterar med stor tillfredsställelse att varje anställd hos datatillsynsmannen i genomsnitt varit frånvarande på grund av sjukdom endast 6,6 dagar.

8.  Europaparlamentet betonar att datatillsynsmannen har ordnat olika evenemang efter arbetet. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att undersöka möjligheter att belöna enskilda anställda som bidrar mest till institutionens hälso- och motionsaktiviteter, fortsätta sådana aktiviteter och sträva efter att så många som möjligt i personalen deltar. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att dela sina erfarenheter på detta område med unionens institutioner och andra unionsorgan.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att datatillsynsmannen har utsett två rådgivare för motarbetande av trakasserier, vilka kan bistå med konfidentiella råd och som ingår i kommissionens nätverk. Parlamentet konstaterar att inga rapporterade fall av trakasserier förekom.

10.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen antog en uppförandekod för tillsynsmyndigheter den 16 december 2015. Parlamentet betonar dock att koden mer är ett policyuttalande och innehåller inga bestämmelser om intressekonflikter. Parlamentet beklagar att meritförteckningar och intresseförklaringar från datatillsynsmannens ledamöter och personal inte är tillgängliga för allmänheten. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att utarbeta och till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten överlämna en förteckning över fastställda fall med intressekonflikter.

11.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens praxis att regelbundet informera personalen om styrelsesammanträdena och deras resultat.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att datatillsynsmannens deltagande i professionella sammanträden med olika organisationer eller egenföretagare utanför unionens institutioner (inbegripet lobbygrupper) offentliggörs, åtminstone på institutionens webbplats. Parlamentet konstaterar att likaså alla konferenser i vilka datatillsynsmannen deltar offentliggörs på datatillsynsmannens webbplats, tillsammans med eventuella formella uttalanden. Parlamentet upprepar sin uppmaning till datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera ingående uppgifter om tjänsteresor som ledamöter och personal har gjort, eftersom den information som getts inte var tillräckligt detaljerad i fråga om transparens och garantier för kostnadseffektivitet.

13.  Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att ansluta sig till det interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt öppenhetsregister när detta inrättas.

14.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en liten arbetsgrupp i juli 2015 med uppgift att bedöma vilka rättsliga, operativa och budgetrelaterade resurser som krävs för att bygga upp Europeiska dataskyddsstyrelsen, som ska ersätta den arbetsgrupp som avses i artikel 29. Parlamentet välkomnar den utnyttjandegrad som uppnåddes 2015 för de anslag som ingår i de relevanta avdelningarna. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera arbetsgruppens resultat.

15.  Europaparlamentet välkomnar särskilt den rådgivande roll som datatillsynsmannen spelade vid utvecklingen av lagstiftningen i uppgiftsskyddspaketet (den allmänna uppgiftsskyddsförordningen(1) och dataskyddsdirektivet(2)), reformen av Europol(3), direktivet om passagerarlistor(4), skölden för skydd av privatlivet i EU och USA(5), och datatillsynsmannens yttrande över det första reformpaketet avseende det gemensamma europeiska asylsystemet (Eurodac, Easo och Dublinförordningarna(6)) samt datatillsynsmannens engagemang i uppbyggnaden av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

16.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens samarbete med unionens institutioner och andra unionsorgan, framför allt i administrativa, upphandlingsrelaterade, finansiella, redovisningsmässiga och budgetrelaterade frågor. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera detaljerad information om alla servicenivåavtal och det resultat som uppnåtts genom detta samarbete.

17.  Europaparlamentet välkomnar den strategi som datatillsynsmannen utvecklat för 2015 till 2019 och de därtill hörande centrala resultatindikatorerna som används för att övervaka och, om så krävs, anpassa resursanvändningen. Parlamentet konstaterar att de utvalda centrala resultatindikatorerna visar att genomförandet av denna strategi i stort sett redan är i gång. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att även i fortsättningen lägga fram resultattavlan i sin årliga verksamhetsrapport och att redogöra för skillnaden mellan externa och interna indikatorer.

18.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens klargörande när det gäller avsaknaden av en fastighetspolitik, eftersom de olika avdelningarna är inhysta hos parlamentet i en av dess byggnader, och ber att få bli informerat om eventuell utveckling eller eventuella ändringar när det gäller den aktuella situationen.

19.  Europaparlamentet välkomnar tillhandahållandet av uttömmande uppgifter över all personal som datatillsynsmannen har till sitt förfogande, uppdelad per lönegrad, kön och nationalitet, och begär att denna information automatiskt ska införas i datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapport.

20.  Europaparlamentet noterar datatillsynsmannens plan att efterleva det interinstitutionella avtalets bestämmelser(7) om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet är väl medvetet om den framtida utmaningen att förbereda unionens institutioner och organ inför tillämpningen av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, som ska gälla från och med den 25 maj 2018. Datatillsynsmannen uppmanas att rapportera till parlamentet om eventuella alternativa besparingar som gjorts för att kompensera för eventuella dröjsmål med personalminskningen.

21.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att undanta organ som verkar inom området rättsliga och inrikes frågor, liksom datatillsynsmannen, från den allmänna personalminskningen på 5 %, eftersom dessa organ i det rådande politiska klimatet måste ta på sig en allt större arbetsbörda.

22.  Europaparlamentet noterar att man i inledningen till datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapport för 2015 hänvisar till särskilda avsnitt avseende upphandling och förvaltning av tjänsteresor. Parlamentet begär att en översikt över samma uppgifter under de senaste tre eller fyra åren ska inkluderas i datatillsynsmannens nästa årliga verksamhetsrapport.

23.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen har tillämpat den rekommendation som framfördes i parlamentets betänkande över ansvarsfriheten 2014 och offentliggjort en förteckning över tilldelade kontrakt. Parlamentet rekommenderar datatillsynsmannen att för att främja transparens och allmänhetens förtroende offentliggöra revisionsrättens rapport tillsammans med sin egen årliga verksamhetsrapport.

24.  Parlamentet uppmanar med kraft datatillsynsmannen att följa reglerna i artikel 16 i tjänsteföreskrifterna och fastställa tydliga bindande regler för ”svängdörrsproblematik” i enlighet med de riktlinjer som kommissionen har offentliggjort.

25.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet den 16 juni 2016 av datatillsynsmannens beslut om de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden.

26.  Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att förbättra sin kommunikationspolitik med avseende på unionens medborgare.

27.  Europaparlamentet uppmuntrar datatillsynsmannen att bidra ännu mer till lösningar som driver på innovationer och som förbättrar skyddet för personuppgifter och uppgiftsskyddet, särskilt genom att förbättra transparensen, användarkontrollen och redovisningsansvaret vid bearbetning av stora datamängder. Parlamentet noterar att det har lämnats åtskilliga yttranden som efterlyser åtgärder som maximerar fördelarna med ny teknik utan att kompromissa om de grundläggande rättigheterna.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53). Se EUT C 38, 8.2.2014, s. 3.
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (EUT L 119, 4.5.2016, s. 132). Se EUT C 392, 25.11.2015, s. 11.
(5) Se EUT C 257, 15.7.2016, s. 8.
(6) Se EUT C 9, 12.1.2017, s. 3).
(7) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy