Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2206(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0149/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0149/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0155

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 734kWORD 70k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P8_TA(2017)0155A8-0149/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (2016/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338 και SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1) σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 110,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 12/2016 με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0149/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 και το άρθρο 3 του παραρτήματος ΙV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και με τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

1.  τονίζει ότι οι οργανισμοί έχουν σημαντική επιρροή στη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, όπως η υγεία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, η μετανάστευση, οι πρόσφυγες, η καινοτομία, η χρηματοπιστωτική εποπτεία, η ασφάλεια και η προστασία· επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί επιτελούν σημαντικό έργο, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης· εμμένει στον ουσιαστικό ρόλο που έχουν οι οργανισμοί στην ενίσχυση της προβολής της Ένωσης στα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει, επίσης, τη σημασία της αυτονομίας των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι ο βασικός λόγος για την ίδρυση των οργανισμών ήταν η διεξαγωγή ανεξάρτητων τεχνικών ή επιστημονικών αξιολογήσεων·

2.  επισημαίνει ότι, με βάση τη σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της Ένωσης για το έτος 2015 («σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), ο προϋπολογισμός των οργανισμών για το 2015 ανήλθε σε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 7,7 % σε σχέση με το 2014 και αντιστοιχεί στο 2 % του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού των οργανισμών χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων της Επιτροπής και το υπόλοιπο αντιστοιχεί σε έσοδα από τέλη ή άλλες πηγές τα οποία καλύπτουν σχεδόν το ένα τρίτο·

3.  επισημαίνει ότι οι οργανισμοί απασχολούν 9.965 μόνιμους, έκτακτους, συμβασιούχους ή αποσπασμένους υπαλλήλους, αριθμός που αντιστοιχεί σε αισθητή αύξηση, κατά 6,25 %, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και συνεπώς απαιτείται να παρακολουθούνται προσεκτικά οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα· αντιλαμβάνεται, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού σημειώθηκε στους οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης και με την πρόληψη του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, δύο τομείς που ανανεώθηκαν και ενισχύθηκαν ως προτεραιότητες της Ένωσης το 2015·

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς όλων των οργανισμών, εκτός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)· επισημαίνει ακόμα, ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών κρίθηκαν νόμιμες και κανονικές στην περίπτωση όλων των οργανισμών εκτός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, για το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη·

5.  αναγνωρίζει ότι το 2015 οι οργανισμοί εκτέλεσαν τα προγράμματα εργασίας τους όπως προβλεπόταν· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία για μακρόπνοο σχεδιασμό και μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να γίνουν θετικές αλλαγές όσον αφορά τη διαχείριση των προϋπολογισμών των οργανισμών, τους στόχους και τα πολυετή προγράμματα εργασιών τους·

6.  υπενθυμίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τα σχέδια ετησίων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές θα συμβάλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές θα είναι ισορροπημένα, θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένοι οργανισμοί ήδη συνεργάζονται ανάλογα με τη θεματική τους ομαδοποίηση, όπως οι οργανισμοί του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(4) και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές(5)· παροτρύνει τους λοιπούς οργανισμούς που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, να συνεργάζονται περαιτέρω με άλλους οργανισμούς της ίδιας θεματικής ομάδας, όποτε είναι δυνατό, όχι μόνο στην καθιέρωση κοινών υπηρεσιών και τη δημιουργία συνεργειών, αλλά και στους κοινούς τομείς πολιτικής τους· προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής πανοραμικών επισκοπήσεων των τομέων κοινής πολιτικής των οργανισμών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν επίσης υπόψη τις δυνατότητες για βελτίωση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς στην ίδια θεματική ομάδα και τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών, κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανακατανομή των οργανισμών με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο·

8.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με τη νέα προσέγγιση για ένα προϋπολογισμό της Ένωσης που θα βασίζεται στα αποτελέσματα, καθώς και βάσει τόσο της επιτευχθείσας προόδου ως προς τη βελτίωση της θεματικής συνεργασίας όσο και της εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τους οργανισμούς σε σχέση με την έκθεση «Πώς συμβάλλουν οι οργανισμοί και τα λοιπά όργανα της ΕΕ στη στρατηγική “Ευρώπη 2020” και στο θεματολόγιο της Επιτροπής Juncker;» όλα τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα της Ένωσης, δηλαδή η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη αυτή τη θεματική προσέγγιση στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, σύμφωνα με την πρόταση στο Παράρτημα 1 του παρόντος ψηφίσματος·

9.  επισημαίνει με ανησυχία, ότι ρυθμιστικοί οργανισμοί της Ένωσης που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση κινδύνου ρυθμιζόμενων προϊόντων, συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, δεν διαθέτουν τους δημοσιονομικούς και νομικούς πόρους για την ορθή εκπλήρωση της αποστολής τους·

Κοινή προσέγγιση και ο χάρτης πορείας της Επιτροπής

10.  υπενθυμίζει ότι, τον Ιούλιο του 2012, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν μια κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών («η κοινή προσέγγιση»), δηλαδή μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση και τη μεταρρύθμιση των οργανισμών· υπενθυμίζει επιπλέον ότι η κοινή προσέγγιση εφαρμόστηκε μέσω του χάρτη πορείας της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2012 («ο χάρτης πορείας»)·

11.  επισημαίνει τη δεύτερη έκθεση προόδου για την υλοποίηση της κοινής προσέγγισης (COM(2015)0179) και εκφράζει την επιδοκιμασία του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς όσον αφορά την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει και την πρόοδο που έχουν επιτύχει η Επιτροπή και οι οργανισμοί στην υλοποίηση του χάρτη πορείας·

12.  επισημαίνει ότι οι περισσότερες δράσεις του χάρτη πορείας που υλοποιήθηκαν από τους οργανισμούς συνέβαλαν στη βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας τους, γεγονός που καταδεικνύει περαιτέρω τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι οργανισμοί για να εφαρμόζουν την κοινή προσέγγιση, παρά τις πιέσεις από άποψη πόρων, και δείχνει ότι οι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, λογοδοσία και διαφάνεια· επισημαίνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ («το Δίκτυο»), η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί·

13.  ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι η υλοποίηση των δράσεων είχε επίσης γενικά αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των οργανισμών, καθώς και ότι σε ορισμένους τομείς η υλοποίηση οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις του κόστους από πλευράς τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών πόρων· παρατηρεί, επιπλέον, ότι αυτό το αυξημένο κόστος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων αλλά θα εξακολουθεί να ισχύει επί μονίμου βάσεως στο μέλλον·

14.  αναγνωρίζει τον διοικητικό φόρτο που προκάλεσαν στους οργανισμούς η υλοποίηση του χάρτη πορείας και η εξωτερική ανάθεση ορισμένων καθηκόντων που συνδέονται με τη συλλογή και την ενοποίηση των δεδομένων των οργανισμών και των εισροών στο Δίκτυο, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και τη διαδικασία απαλλαγής· καλεί την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες αυτές και να προβλέψουν πρόσθετους πόρους στον πίνακα προσωπικού των οργανισμών, ιδίως όσον αφορά τις λειτουργίες της μόνιμης γραμματείας του Δικτύου·

15.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων μηχανισμών για τη βελτίωση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων, οι προηγούμενοι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να καταργηθούν ώστε να αποφεύγονται η επικάλυψη καθηκόντων και τα συστήματα διπλής υποβολής εκθέσεων και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα·

16.  πιστεύει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένους δείκτες που μετρούν τα συνολικά αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων τους· επισημαίνει ότι ο γενικός στόχος θα πρέπει να είναι μια ισορροπημένη σειρά δεικτών που θα ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των οργανισμών και θα στηρίζουν τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

17.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού είναι μία από τις τρεις βασικές λογιστικές αρχές, μαζί με τις αρχές της ενότητας και της ισοσκέλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το υψηλό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος εξακολουθεί να αποτελεί το συχνότερο πρόβλημα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ότι το πρόβλημα αυτό αφορά 32 οργανισμούς, έναντι 28 το 2014· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολούθησε να υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με το όριο που έχει καθορίσει εσωτερικά για τους διάφορους τίτλους του προϋπολογισμού των οργανισμών·

18.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι μεταφορές ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· επισημαίνει το γεγονός ότι οι μεταφορές που προκύπτουν από αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα προγραμματίζονται σε πολλές περιπτώσεις από τους οργανισμούς εκ των προτέρων και κοινοποιούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πράγμα που διευκολύνει τη σαφή διάκριση μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων μεταφορών πιστώσεων·

19.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) συμφώνησε καταρχήν στη διαφανή διάκριση μεταξύ «προγραμματισμένων» και «μη προγραμματισμένων» μεταφορών πιστώσεων, ο οποίος εφαρμόζεται από το Eurofound εδώ και πολλά έτη· παροτρύνει το Δίκτυο, τους οργανισμούς και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διερευνήσουν κατά πόσον η διαδικασία για τον διαχωρισμό των προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων μεταφορών πιστώσεων και τη διαφανή ανακοίνωσή τους θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί, έως ότου το ζήτημα συμπεριληφθεί στον δημοσιονομικό κανονισμό·

20.  υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των ακυρώσεων μεταφορών είναι ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί έχουν προβλέψει ορθά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και, εν συγκρίσει με το επίπεδο μεταφορών, αποτελεί καλύτερο δείκτη όσον αφορά τον ορθό δημοσιονομικό προγραμματισμό·

21.  τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να καθοριστούν σαφείς ορισμοί των «προγραμματισμένων και κοινοποιημένων» μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος, προκειμένου να εξορθολογιστεί η υποβολή εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, καθώς και για να μπορεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να διακρίνει εκείνες που υποδηλώνουν ανεπαρκή δημοσιονομικό προγραμματισμό από εκείνες που συνιστούν δημοσιονομικό μέσο που στηρίζει τα πολυετή προγράμματα και τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων·

22.  ζητεί, εν προκειμένω, να περιληφθεί ο ορισμός των «προγραμματισμένων και κοινοποιημένων» μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος μαζί με άλλες αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές στην επόμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δίκτυο να συζητήσουν και να προτείνουν πιθανές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, προκειμένου να εξορθολογιστεί ιδίως η χρηματοοικονομική διαχείριση στους τομείς του πολυετούς προγραμματισμού και της σύναψης συμβάσεων·

23.  παρατηρεί ότι οι ελεγχθείσες εκθέσεις ορισμένων οργανισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρουν από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων οργανισμών ως προς τον βαθμό της λεπτομέρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων από τους οργανισμούς· αναγνωρίζει ότι οι οργανισμοί που υπέβαλαν διαφορετικές εκθέσεις έχουν αναθέσει εξωτερικά τον ρόλο του υπόλογου στον υπόλογο της Επιτροπής, καθώς επίσης ότι οι διαφορές στον βαθμό λεπτομέρειας οφείλονται στις πρακτικές κατάρτισης εκθέσεων που εφαρμόζει η Επιτροπή· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για με τη σύνταξη δημοσιονομικών εκθέσεων από τους οργανισμούς, σχετικά με τους λογαριασμούς του 2016· καλεί το Δίκτυο και την Επιτροπή να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στο θέμα αυτό·

24.  επισημαίνει ότι, κατά γενικό κανόνα, οι οργανισμοί εγκρίνουν και καταβάλλουν τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους οργανισμούς να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις και να επικεντρωθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των χορηγούμενων επιχορηγήσεων·

25.  καλεί κάθε έναν από τους οργανισμούς να καταρτίσει ένα συνολικό σχέδιο συνέχειας της δραστηριότητας το οποίο να αντιμετωπίζει τους κινδύνους σε σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ενδεχόμενες επιχειρησιακές αβεβαιότητες συνεπεία απροσδόκητων και σοβαρών γεγονότων ή περιστάσεων·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση του αριθ. 12/2016 για τη χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς·

Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και με άλλα θεσμικά όργανα – κοινές υπηρεσίες και συνέργειες

27.  επισημαίνει τα οφέλη της κοινοχρησίας υπηρεσιών, η οποία επιτρέπει τη συνεκτική εφαρμογή διοικητικών εκτελεστικών κανόνων και διαδικασιών που αφορούν ανθρώπινους πόρους και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και τη δυνητική βελτίωση της αποδοτικότητας που συνεπάγεται η κοινοχρησία υπηρεσιών μεταξύ των οργανισμών, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των περικοπών προϋπολογισμού και προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί·

28.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να έχουν διπλές επιχειρησιακές και διοικητικές έδρες· θεωρεί ουσιαστικό να καταργηθούν με την πρώτη ευκαιρία όλες οι διπλές έδρες που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό επίπεδο·

29.  δέχεται την παρατήρηση του Δικτύου, ότι οι οργανισμοί κατέβαλαν προσπάθειες για να αποφύγουν τις επικαλύψεις και να καταστήσουν τις πληροφορίες αξιόπιστες, ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες, με σκοπό να διασφαλιστεί η βελτίωση της αποδοτικότητας από πλευράς οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα έναν τηλεματικό κατάλογο κοινόχρηστων υπηρεσιών στις οποίες αναμένεται να συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί του Δικτύου, είτε προσφέροντας και προτείνοντας νέες υπηρεσίες είτε ζητώντας υπηρεσίες μέσω της κεντρικής πλατφόρμας, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2017, 21 οργανισμοί παρέχουν συνολικά 184 υπηρεσίες για κοινή χρήση, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής εγγράφων και της συμμετοχής σε φόρουμ εμπειρογνωμόνων·

30.  αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας υπέγραψαν ένα δοκιμαστικό σχέδιο για την απόδειξη της ορθότητας της ιδέας, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της παροχής από το EUIPO υπηρεσιών αποκατάστασης ΤΠ έπειτα από καταστροφή σε πολύ χαμηλή τιμή και σε άλλους οργανισμούς στο πλαίσιο του Δικτύου· συμφωνεί ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προσφέρει όχι μόνο οφέλη όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών ΤΠΕ και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αλλά και ένα ισχυρότερο Δίκτυο και αυξημένη ωριμότητα στη χρήση ΤΠΕ· καλεί το Δίκτυο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο δοκιμαστικό σχέδιο·

31.  παρατηρεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευσε, εξ ονόματος 20 οργανισμών, κοινή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή μεσίτη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους· επισημαίνει με ικανοποίηση τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ότι η σύμβαση, η οποία ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο 2016, θα μπορούσε να αποφέρει συνολική εξοικονόμηση 2,5 εκατομμυρίων EUR για τους οργανισμούς·

32.  αναγνωρίζει ότι το Δίκτυο αναπτύσσει αυτή την περίοδο ένα νέο εργαλείο για κοινές συμβάσεις, το οποίο περιλαμβάνεται στο τμήμα των κοινών υπηρεσιών του εξωτερικού δικτύου των οργανισμών της ΕΕ· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το εργαλείο αυτό θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει πολλούς οργανισμούς, δημιουργώντας έτσι πρόσθετο κίνητρο για την από κοινού χρήση ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων και οικονομία κλίμακας·

33.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών μεταξύ των οργανισμών στο πλαίσιο του δικτύου ανάπτυξης επιδόσεων των οργανισμών της Ένωσης, που συμβάλλει σε πιο ισόρροπη διοίκηση και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους· τονίζει ότι το δίκτυο πρέπει να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και να μην προκαλεί πρόσθετο κόστος και μεγαλύτερη γραφειοκρατία·

34.  χαιρετίζει την αυξημένη συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, που δημιουργεί περαιτέρω συνεργίες στα αντίστοιχα καθήκοντά τους μέσω του κοινού ετήσιου προγράμματος εργασιών τους, ιδίως με την ανάπτυξη του κοινού πλαισίου παρακολούθησης της Ρίγας και με τη σύμπραξή τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για την περάτωση του έργου των έξι μεθοδολογικών οδηγών σχετικά με την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και την αντιστοιχία μέσων και μεθόδων·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

35.  υπενθυμίζει ότι η παράγραφος 27 της διοργανικής συμφωνίας(6) ζητεί τη σταδιακή μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 2013 έως 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν ήδη υλοποιήσει ή υπερβεί τη μείωση του 5 % με βάση τους αντίστοιχους πίνακες προσωπικού τους του 2012·

36.  παρατηρεί με ανησυχία ότι η Επιτροπή επέβαλε στους οργανισμούς πρόσθετη εισφορά προσωπικού 5 %, για να δημιουργήσει ομάδα ανακατανομής προσωπικού από την οποία θα διαθέτει τις θέσεις σε οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα ή οι οποίοι βρίσκονται σε φάση εκκίνησης· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι με την περαιτέρω μείωση προσωπικού, η εκπλήρωση των εντολών και η εκτέλεση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας των οργανισμών αποδεικνύεται διαρκώς δυσκολότερη, ιδίως για τους οργανισμούς που κατηγοριοποιούνται από την Επιτροπή ως «οργανισμοί σε στάδιο πλήρους λειτουργίας»· ζητεί από την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μεριμνήσουν ώστε πιθανά περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης να μην περιορίσουν την ικανότητα των οργανισμών να εκπληρώνουν αποτελεσματικά την εντολή τους· επισημαίνει ότι έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις στις οποίες η ικανότητα των οργανισμών να επιτελέσουν το έργο τους περιορίστηκε, για παράδειγμα η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ή η ικανότητα του Eurofound να αναλάβει νέα καθήκοντα σε σχέση με μετανάστες και πρόσφυγες·

37.  τονίζει ότι η «γεωγραφική ισορροπία», δηλαδή η σχέση μεταξύ εθνικότητας του προσωπικού και μεγέθους των κρατών μελών, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης πόρων, ιδίως για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οργανισμοί της Ένωσης έχουν επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση πριν από το 2004 και των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν μετά από το έτος αυτό· τονίζει ωστόσο ότι αυτά τα τελευταία κράτη μέλη συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται στο ανώτερο επίπεδο της διοίκησης και στις διευθυντικές θέσεις, ένα σημείο στο οποίο αναμένεται ακόμη να επιτευχθεί πρόοδος·

38.  είναι πεπεισμένο ότι το προσωπικό των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία, και συνεπώς δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να επηρεαστεί από την πρόσθετη μείωση προσωπικού πάνω από το 5 % που απαιτείται από τη διοργανική συμφωνία· καλεί την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αντιμετωπίζουν τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως ιδιαίτερη περίπτωση και να εφαρμόζουν ειδικό πλαίσιο για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κυρίως από τη βιομηχανία, αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχει ο εκάστοτε οργανισμός·

39.  επισημαίνει ότι μέσω της εφαρμογής σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, οι οργανισμοί διαδραματίζουν άμεσο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης με διάφορους, πολύ διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κινήτρων όπως η καταβολή επιμισθίων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική και ολοκληρωμένη εκτίμηση του αντικτύπου των ταμείων, των προγραμμάτων και των έργων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στην άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει την εν λόγω εκτίμηση το συντομότερο δυνατό και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο·

40.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καθιερωθεί η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των υπαλλήλων και των μελών της διοίκησης των οργανισμών· καλεί τους οργανισμούς στο προσωπικό των οποίων εξακολουθεί να παρατηρείται μη ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των φύλων, να αναλάβουν περαιτέρω δράση ώστε να διορθώσουν την ανισορροπία αυτή και να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το συντομότερο δυνατόν·

Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

41.  επισημαίνει ότι, κατά το Δίκτυο, όλοι οι οργανισμοί έχουν ήδη εγκρίνει γενικούς κανόνες για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ως μέρος των κατευθυντηρίων γραμμών δεοντολογίας σχετικά με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι μόνο το 65 % των οργανισμών έχουν εγκρίνει πρόσθετους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος· λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Δικτύου, ότι στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ακόμη οι σχετικοί κανόνες, η διαδικασία συνεχίζεται εν αναμονή της έγκρισης των κανόνων αυτών· επισημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι οργανισμοί αναμένουν κατευθυντήριες γραμμές ή εισηγήσεις από την Επιτροπή προκειμένου να μπορέσουν να οριστικοποιήσουν τους κανόνες τους· λαμβάνει ακόμα υπόψη, ότι οι κανόνες θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να εφαρμοστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017· καλεί τους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση, ενισχύοντας τις εσωτερικές πολιτικές τους για την καταγγελία δυσλειτουργιών προκειμένου να προωθεί νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τακτικά τους υπαλλήλους σχετικά με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, να εξασφαλίζουν την προστασία των καταγγελτών, να δίνουν εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών τηρώντας τόσο τον καταγγέλτη όσο και οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο ενήμερο για την εξέλιξη της διαδικασίας, και να δημιουργήσουν έναν δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· καλεί τους οργανισμούς να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελιών δυσλειτουργιών και τις ενέργειες επακολούθησής τους· καλεί τους οργανισμούς και την Επιτροπή να προσφέρουν την απαιτούμενη καθοδήγηση και έγκριση όπου απαιτείται·

42.  επισημαίνει ότι, σε σύνολο 16 οργανισμών που χρησιμοποιούν ομάδες εμπειρογνωμόνων, επιστημονικές ομάδες και επιτροπές, οι 13 έλαβαν υπόψη τους στις οικείες πολιτικές στελέχωσης τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας OI/6/2014/NF της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής· παροτρύνει τους υπόλοιπους οργανισμούς να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες της Διαμεσολαβήτριας το συντομότερο δυνατό·

43.  επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των εσωτερικών εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκαν από το 84 % των οργανισμών, σε σχέση με 74 % το προηγούμενο έτος· επισημαίνει, ακόμα, ότι το 60 % των οργανισμών ελέγχουν την ακρίβεια των υποβληθεισών δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων, του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού τουλάχιστον μία φορά ετησίως· καλεί όλους τους οργανισμούς να εγκρίνουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεκτική πολιτική πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων και να εφαρμόσουν για τούτο τον χάρτη πορείας για την επακολούθηση της κοινής προσέγγισης· καλεί τους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει τέτοια πολιτική να επαληθεύουν τακτικά τις δηλώσεις, προκειμένου να εξασφαλίζονται η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο απαιτούμενος δημόσιος έλεγχος στη διοίκησή τους·

44.  χαιρετίζει τις προσπάθειες των οργανισμών να μεγιστοποιήσουν τη διαφάνεια με τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων και των βιογραφικών στους ιστοτόπους τους· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε πολλές περιπτώσεις ορισμένα από τα έγγραφα αυτά λείπουν· υπενθυμίζει, πάντως, ότι οι ιδρυτικοί κανονισμοί των οργανισμών δεν περιλαμβάνουν διατάξεις για την υποχρεωτική υποβολή των εν λόγω εγγράφων· αναμένει, συνεπώς, ότι σε κάθε αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των οργανισμών αυτών θα προβλέπεται η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης συμφερόντων και βιογραφικού σημειώματος από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να αξιοποιήσει επίσης τη διεξαγόμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού για την αντιμετώπιση του θέματος στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

45.  καλεί, εν προκειμένω, τους οργανισμούς, να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοίκησή τους· τονίζει ότι η διαρκής και αποτελεσματική εσωτερική εποπτεία είναι ουσιαστική για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων·

46.  επισημαίνει ότι οι οργανισμοί έχουν επιδείξει προσήλωση όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή κρουσμάτων απάτης ή τυχόν άλλων παρατυπιών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που συμβούν· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Δίκτυο δημιούργησε μια ομάδα εργασίας του Νομικού Δικτύου Αποκεντρωμένων Οργανισμών για την καταπολέμηση της απάτης, με στόχο να ενισχυθούν οι εναρμονισμένες και τυποποιημένες προσεγγίσεις σχετικά με τις στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης στους οργανισμούς· λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Δικτύου, ότι η πλειονότητα των οργανισμών επέδειξε αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη κρουσμάτων απάτης· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ή/και το Ελεγκτικό Συνέδριο καλούνται τακτικά από την προαναφερθείσα ομάδα εργασίας του Νομικού Δικτύου Αποκεντρωμένων Οργανισμών για να παρουσιάσουν τη θεσμική τους άποψη, όπως επίσης να προσφέρουν στήριξη και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των οργανισμών σε θέματα απάτης·

47.  τονίζει ότι όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν ελέγχους και καθοδήγηση όσον αφορά τα νομικά έξοδα που συνδέονται με δικαστικές διαδικασίες στις οποίες ήταν ή είναι διάδικος κάποιος οργανισμός· παροτρύνει τους οργανισμούς να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για το συγκεκριμένο ζήτημα·

48.  καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, ιδίως όσον αφορά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

49.  παροτρύνει τους οργανισμούς να ενισχύσουν περαιτέρω την προβολή τους και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν διάφορους διαύλους επικοινωνίας για να παρουσιάζουν το έργο και τις δραστηριότητές τους στο ευρύ κοινό·

50.  επισημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα στελέχη διαφόρων οργανισμών δημοσίευσαν δηλώσεις απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων αντί για δηλώσεις συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι δεν εναπόκειται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στα στελέχη να δηλώνουν εαυτά απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων· τονίζει ότι αυτό συνιστά από μόνο του σύγκρουση συμφερόντων· ζητεί να γίνεται ανεξάρτητη επαλήθευση των δηλώσεων συμφερόντων·

Επικοινωνία και προβολή

51.  επισημαίνει ότι οι οργανισμοί προβάλλουν ενεργά το έργο τους μέσω διαφόρων διαύλων, ειδικότερα με την τακτική ενημέρωση των ιστοτόπων τους για την παροχή πληροφοριών και την προαγωγή του παραγόμενου έργου· επισημαίνει επιπλέον ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθίστανται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό σύνηθες εργαλείο επικοινωνίας για τους οργανισμούς· παρατηρεί ότι οι ημερίδες γνωριμίας, οι στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες και τα βίντεο που εξηγούν το κύριο έργο των οργανισμών είναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των πολιτών και για την παροχή ευκαιριών για μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το έργο των οργανισμών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· αναγνωρίζει ότι οι γενικές ή εξειδικευμένες δραστηριότητες σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης μετρώνται συστηματικά μέσω διαφορετικών δεικτών, και ότι κάθε οργανισμός έχει το δικό του σχέδιο επικοινωνίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του·

Λοιπές παρατηρήσεις

52.  επαναλαμβάνει τη θέση του από τις διαδικασίες απαλλαγής για το 2013 και το 2014 ότι, βάσει της συμφωνίας του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής στην παράγραφο 54 της κοινής προσέγγισης, όλες οι πτυχές των εξωτερικών ελέγχων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους «παραμένουν υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»· επαναλαμβάνει επιπλέον ότι η νέα προσέγγιση στον λογιστικό έλεγχο, που προβλέπει τη συμμετοχή ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς, και ότι ο χρόνος που αναλώνεται για τη σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου έχει προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες, επιβαρύνοντας συνεπώς περαιτέρω τους μειούμενους πόρους των οργανισμών· εκφράζει ανησυχία για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων σε περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω ιδιώτες ελεγκτές ή οι αντίστοιχες εταιρείες τους αναλάβουν τη διεξαγωγή ελεγκτικού ή συμβουλευτικού έργου και για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνδεόμενες με σαφή συμφέροντα με οργανισμούς της Ένωσης· τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και της επακόλουθης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου· καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις εν λόγω αναθεωρήσεις να αποσαφηνίσουν αυτό το ζήτημα επειγόντως, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο υπέρμετρος διοικητικός φόρτος και να επανέλθει η προτιμώμενη προσέγγιση ενός συστήματος δημόσιου λογιστικού ελέγχου·

53.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) στο δημοψήφισμα, για έξοδο της χώρας από την Ένωση, στις 23 Ιουνίου 2016, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, αναφέρεται στην παράγραφο «Λοιπά θέματα» στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που βρίσκονται αμφότερα στο Λονδίνο, μαζί με άλλες υπηρεσίες της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως τα Γραφεία Ενημέρωσης της Ένωσης· επισημαίνει ότι στη συγκεκριμένη παράγραφο διευκρινίζεται πως οι λογαριασμοί και οι σχετικές σημειώσεις των δύο οργανισμών καταρτίστηκαν βάσει των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία υπογραφής των λογαριασμών τους, όταν δεν ήταν ακόμη γνωστή η ψήφος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στο δημοψήφισμα και δεν είχε υποβληθεί επίσημη κοινοποίηση της ενεργοποίησης του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· παραπέμπει, όσον αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων εν προκειμένω, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(7) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015 και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(8) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015·

54.  επισημαίνει την ταυτόχρονη δημοσίευση προτάσεων αναθεώρησης των αντίστοιχων κανονισμών για τη σύσταση των τριών τριμερών οργανισμών της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η τρέχουσα τριμερής διακυβέρνηση των οργανισμών αυτών, με την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εθνικών αρχών, των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων και των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διοίκηση και τη λειτουργία τους· υπενθυμίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί μειώσεις προσωπικού, και επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι περαιτέρω μειώσεις θα περιόριζαν την ικανότητα των οργανισμών να ασκούν την εντολή τους·

55.  επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αξιολόγηση και έλεγχος καταλληλότητας των οργανισμών της Ένωσης υπό την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL), που προβλεπόταν να αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017(9)· θεωρεί ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις θα συμβάλουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από το Κοινοβούλιο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της προσφοράς των οργανισμών· τονίζει επίσης την ανάγκη για αξιοποίηση των συνεργειών σε επικαλυπτόμενες δραστηριότητες των τεσσάρων οργανισμών και μεταξύ των οργανισμών και της Επιτροπής, και για αποφυγή της επικάλυψης εργασιών·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σταθερές επιδόσεις και την ευελιξία όλων των οργανισμών στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευελιξία τους να προσαρμόζονται σε εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες και να αντιδρούν σε απρόβλεπτα συμβάντα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη αποτελεσματικών δεικτών που να αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο του έργου τους στην εσωτερική ασφάλεια, τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων, και την ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν διάφοροι οργανισμοί προκειμένου να βελτιώσουν τη δημοσιονομική διαχείρισή τους μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των προϋπολογισμών τους και της εφαρμογής μιας βελτιωμένης διαδικασίας δημοσιονομικού σχεδιασμού·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση όλων των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να βελτιώσουν περαιτέρω τις δημοσιονομικές διαδικασίες τους· τονίζει ωστόσο ότι προτεραιότητά τους θα πρέπει να είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητάς τους και η αντιμετώπιση των κυρίως διαρθρωτικών ζητημάτων που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου·

58.  αναγνωρίζει ότι έχουν ιδρυθεί πολλοί οργανισμοί στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, αλλά υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των καθηκόντων που επιτελούν και τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν στη ζωή των πολιτών· υπογραμμίζει ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν συσταθεί με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών· είναι πεπεισμένο ότι όλοι οι οργανισμοί στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής διαδραματίζουν αυτοτελή και αναγκαίο ρόλο, προσφέροντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

59.  ζητεί από όλους τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να εντοπίζουν τυχόν δυσχέρειες όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τους πόρους ή άλλα εμπόδια που επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρησιακές τους επιδόσεις, και να ζητούν εγκαίρως τις απαιτούμενες προσαρμογές.

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (από 1.7.2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)), η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (από 1.5.2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Eurojust).
(5) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
(6) Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0163.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0172.
(9) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΑΤ· EIOPA· ESMA·

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

CdT· EU-OSHA· Eurofound· Cedefop, ETF

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EEA· EFSA· ECDC· ECHA· ΕΜΑ·

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EIT, ACER· BEREC· ENISA· Ευρατόμ· GSA

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

EASA· EMSA· ERA·

ΑΛΙΕΙΑ

EFCA

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eurojust, FRA, Frontex, EASO· ΕΚΠΝΤ· CEPOL, eu-LISA· Ευρωπόλ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

EIGE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου