Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2206(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0149/2017

Ingediende teksten :

A8-0149/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.24

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0155

Aangenomen teksten
PDF 474kWORD 55k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel Definitieve uitgave
Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
P8_TA(2017)0155A8-0149/2017
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle (2016/2206(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluiten over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2016)0674) en de bijbehorende werkdocumenten van de diensten van de Commissie (SWD(2016)0338 en SWD(2016)0339),

–  gezien de specifieke jaarverslagen van de Rekenkamer(1) over de jaarrekeningen van de gedecentraliseerde agentschappen voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(2), en met name artikel 208,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(3), en met name artikel 110,

–  gezien speciaal verslag nr. 12/2016 van de Rekenkamer getiteld "De gebruikmaking van subsidies door agentschappen: niet altijd adequaat of aantoonbaar doeltreffend",

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0149/2017),

A.  overwegende dat deze resolutie voor elk orgaan in de zin van artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 de horizontale op- en aanmerkingen bevat die zijn vervat in de kwijtingsbesluiten volgens artikel 110 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie en artikel 3 van bijlage IV bij zijn Reglement;

B.  overwegende dat de kwijtingsautoriteit, in het kader van de kwijtingsprocedure, sterk de nadruk legt op het bijzonder belang van het verder versterken van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, en het uitvoeren van het concept van resultaatgericht begroten en een goed personeelsbeheer;

1.  beklemtoont dat de agentschappen aanzienlijke invloed uitoefenen op het beleid, op de besluitvorming en op de uitvoering van programma’s op gebieden die voor de Europese burgers cruciaal zijn, zoals gezondheid, milieu, mensen- en sociale rechten, migratie, vluchtelingen, innovatie, financieel toezicht, veiligheid en zekerheid; herhaalt het grote belang van de door de agentschappen uitgevoerde taken en hun rechtstreekse invloed op het dagelijkse leven van burgers van de Unie; hamert op het feit dat de agentschappen een essentiële rol spelen bij het vergroten van de zichtbaarheid van de Unie in de lidstaten; herhaalt ook het belang van de autonomie van de agentschappen, met name van de regelgevende agentschappen en van agentschappen die onafhankelijk informatie verzamelen; wijst er nogmaals op dat de oprichting van agentschappen vooral tot doel had om tot onafhankelijke technische en wetenschappelijke beoordelingen te komen;

2.  merkt op dat, volgens de samenvatting van de Rekenkamer van de resultaten van haar jaarlijkse controles van de Europese agentschappen en andere organen voor 2015 ("de samenvatting van de Rekenkamer"), de begroting van de agentschappen voor 2015 ongeveer 2,8 miljard EUR beliep, wat overeenkomt met een stijging van 7,7 % vergeleken met 2014 en neerkomt op ongeveer 2 % van de algemene EU-begroting; merkt op dat het grootste gedeelte van de begroting van de agentschappen wordt gefinancierd door de subsidies van de Commissie terwijl de rest inkomsten zijn uit vergoedingen of andere bronnen, goed voor ongeveer één derde;

3.  merkt op dat de agentschappen 9 965 vaste ambtenaren, tijdelijke ambtenaren, contractanten of gedetacheerde personeelsleden in dienst hebben, hetgeen een duidelijke toename vertegenwoordigt van 6,25 % in vergelijking met het voorgaande jaar, waardoor nauwlettend moet worden toegezien op de ontwikkelingen op dit gebied; begrijpt evenwel dat de personeelstoename hoofdzakelijk plaatsvond bij de agentschappen die zich bezighouden met migratievraagstukken en de preventie van ernstige misdaad en terrorisme, twee domeinen die werden aangeduid als hernieuwde en versterkte prioriteiten van de Unie voor 2015;

4.  merkt op dat, volgens de samenvatting van de Rekenkamer, zij een goedkeurend advies gaf voor de jaarrekeningen van alle agentschappen behalve die van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex); merkt bovendien op dat de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen van alle agentschappen wettig en regelmatig waren, met uitzondering van die van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, waarvoor de Rekenkamer een verklaring met beperking heeft afgegeven;

5.  erkent dat de agentschappen in 2015 de uitvoering van hun werkprogramma's zoals gepland hebben voortgezet; merkt echter wel op dat de lopende debatten over de herziening van het Financieel Reglement en het meerjarig financieel kader na 2020 een waardevolle mogelijkheid bieden om vooruit te kijken en kansen aan te grijpen om positieve verandering teweeg te brengen in het beheer van de begrotingen, de te leveren prestaties en de meerjarige werkprogramma’s van de agentschappen;

6.  herinnert eraan dat de bespreking van de jaarlijkse ontwerp-werkprogramma's en de meerjarenstrategieën van de agentschappen in de bevoegde commissies bedoeld is ertoe bij te dragen dat de programma's en strategieën evenwichtig zijn, aan de reële beleidsprioriteiten beantwoorden en bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie;

7.  stelt met tevredenheid vast dat sommige agentschappen, zoals de agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken(4) en de Europese toezichthoudende autoriteiten(5), reeds samenwerken volgens hun thematische groepering; moedigt de agentschappen die daar nog niet mee zijn begonnen aan om waar mogelijk meer samen te werken met andere agentschappen binnen dezelfde thematische groep, niet enkel door gedeelde diensten en synergieën vast te leggen, maar ook door samen te werken op het gebied van gedeelde beleidsdomeinen; moedigt de Rekenkamer aan om te overwegen horizontale overzichten op te stellen van de gemeenschappelijke beleidsdomeinen van de agentschappen; dringt er bij de Commissie en de Raad op aan om bij de besluitvorming over de herverdeling van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde agentschappen ook rekening te houden met de mogelijkheden voor een betere samenwerking met andere agentschappen in dezelfde thematische groepering, en om gedeelde diensten op te zetten;

8.  meent dat, in het kader van het debat over de nieuwe aanpak voor een resultaatgerichte Unie-begroting, evenals op basis van de bereikte vooruitgang op het gebied van thematische samenwerking en op basis van de door de agentschappen verrichte actie in het verslag over de bijdrage die agentschappen en andere organen van de EU leveren aan de Europa 2020-strategie en de agenda van de Commissie-Juncker ("How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?"), alle betrokken instellingen van de Unie, meer bepaald de Commissie, het Parlement en de Rekenkamer, ook bij de jaarlijkse kwijtingsprocedure rekening dienen te houden met deze thematische aanpak, volgens het voorstel in bijlage  bij deze resolutie;

9.  stelt met bezorgdheid vast dat de regelgevende agentschappen van de Unie die belast zijn met de risicobeoordeling van gereguleerde producten, met name de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, het Europees Agentschap voor chemische stoffen of het Europees Geneesmiddelenbureau, niet over de financiële en juridische middelen beschikken om hun taak naar behoren te vervullen;

Gemeenschappelijke aanpak en routekaart van de Commissie

10.  brengt in herinnering dat het Parlement, de Raad en de Commissie in juli 2012 een gemeenschappelijke aanpak over gedecentraliseerde agentschappen hebben aangenomen ("de gemeenschappelijke aanpak"), een politieke overeenkomst over de hervorming en het toekomstige beheer van agentschappen; brengt bovendien in herinnering dat de gemeenschappelijke aanpak ten uitvoer werd gelegd door middel van de routekaart van de Commissie van december 2012 ("de routekaart");

11.  neemt kennis van het tweede voortgangsverslag over de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak (COM(2015)0179) en apprecieert de vooruitgang die op veel gebieden is geboekt, gericht op het rationaliseren van hun werking; is ingenomen met de inspanningen en vorderingen van de Commissie en de agentschappen met betrekking tot de uitvoering van het stappenplan;

12.  merkt op dat de meeste door de agentschappen uitgevoerde maatregelen van de routekaart de verantwoording en transparantie van de agentschappen ten goede zijn gekomen, wat des te meer laat zien dat zij ondanks de financiële druk aanzienlijke inspanningen leveren om de gemeenschappelijke aanpak uit te voeren en wat eveneens aantoont dat zij verantwoordelijk, toerekenbaar en transparant zijn; verneemt bovendien van het netwerk van agentschappen van de Unie ("het Netwerk") dat de in de gemeenschappelijke aanpak vermelde maatregelen feitelijk volledig zijn uitgevoerd;

13.  vindt het echter zorgwekkend dat de tenuitvoerlegging van de maatregelen in het algemeen negatieve gevolgen had voor de doeltreffendheid van de agentschappen en dat de tenuitvoerlegging op bepaalde gebieden heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de kosten, zowel wat betreft menselijke als financiële middelen; merkt bovendien op dat deze toegenomen kosten niet enkel werden ervaren tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregelen, maar ook in de toekomst zullen blijven bestaan;

14.  wijst op de administratieve last die de tenuitvoerlegging van de routekaart heeft veroorzaakt voor de agentschappen, evenals het "outsourcen" van verscheidene taken die verband houden met het inzamelen en consolideren van de gegevens en input van de agentschappen voor het Netwerk, met name in verband met de begrotings- en kwijtingsprocedure, en om in de personeelsformatie van de agentschappen te voorzien in aanvullende middelen, met name in verband met de functies van het permanent secretariaat van het Netwerk;

15.  merkt op dat in het kader van de tenuitvoerlegging van nieuwe mechanismen ter verbetering van rapportageprocedures met het oog op meer efficiëntie de vorige rapportagemechanismen moeten worden afgestoten om dubbel werk en dubbele rapportagesystemen te vermijden;

16.  meent dat de agentschappen, in nauwe samenwerking met de Commissie, het Parlement en de Rekenkamer, moeten blijven werken aan de ontwikkeling van brede indicatoren die de algemene resultaten en doelmatigheid van hun activiteiten meten; merkt op dat de algemene doelstelling een evenwichtig aantal indicatoren moet zijn ter verbetering van de transparantie en verantwoording van de agentschappen en ter ondersteuning van de beslissingen van de begrotingsautoriteit over de toekenning van financiële en personele middelen;

Financieel en begrotingsbeheer

17.  herinnert eraan dat jaarperiodiciteit, eenheid en evenwicht de drie fundamentele boekhoudkundige beginselen vormen, die onontbeerlijk zijn voor een efficiënte uitvoering van de begroting van de Unie; merkt op dat, volgens de samenvatting van de Rekenkamer, een verhoogd niveau van overdrachten van vastgestelde kredieten het meest voorkomende probleem blijft van het begrotings- en financiële beheer, voorkomend bij 32 agentschappen, vergeleken met 28 in 2014; verneemt bovendien van de Rekenkamer dat zij hierover bleef verslag uitbrengen, overeenkomstig haar intern vastgelegde drempel voor de verschillende titels van de begrotingen van de agentschappen;

18.  merkt echter op dat overdrachten vaak gedeeltelijk of geheel gerechtvaardigd kunnen zijn door het meerjarige karakter van de operationele programma's van de agentschappen, niet noodzakelijk wijzen op zwakke punten in de planning en uitvoering van de begroting en niet altijd haaks staan op het jaarperiodiciteitsbeginsel van de begroting; merkt op dat de overdrachten die voortvloeien uit deze operationele programma's in veel gevallen door de agentschappen van tevoren gepland zijn en meegedeeld aan de Rekenkamer, hetgeen het expliciete onderscheid tussen geplande en ongeplande overdrachten vergemakkelijkt;

19.  wijst erop dat de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in beginsel heeft ingestemd met een transparant onderscheid tussen "geplande" en "ongeplande" overdrachten, hetgeen al vele jaren door Eurofound wordt gevolgd; moedigt het Netwerk, de agentschappen en de Rekenkamer aan om na te gaan of de procedure voor het onderscheiden van geplande en ongeplande overdrachten en de transparante communicatie daarover zou kunnen worden vastgelegd, totdat dit onderwerp in het Financieel Reglement is opgenomen;

20.  beklemtoont dat het niveau van annuleringen van overdrachten een aanwijzing is voor de mate van correctheid waarmee de agentschappen hun financiële behoeften hebben ingeschat, en een betere indicator voor goede begrotingsplanning vormt dan het niveau van de overdrachten;

21.  benadrukt dan ook dat het nodig is om heldere definities vast te leggen van "geplande en gemelde" overdrachten om de rapportage van de Rekenkamer over dit vraagstuk te stroomlijnen en om de kwijtingsautoriteit in staat te stellen om een onderscheid te maken tussen de overdrachten die een indicatie zijn van slechte begrotingsplanning enerzijds en overdrachten die worden ingezet als begrotingsinstrument ter ondersteuning van de meerjarenprogramma’s en de inkoopplanning anderzijds;

22.  verlangt in dit verband dat de definitie van "geplande en gemelde" overdrachten samen met andere noodzakelijke richtsnoeren wordt opgenomen in de volgende herziening van het Financieel Reglement en de financiële kaderregeling; verzoekt de Commissie, de Rekenkamer en het Netwerk om dit vraagstuk te bespreken en mogelijke oplossingen voor te stellen, om met name het financieel beheer op het gebied van meerjarenprogrammering en aankoop te stroomlijnen;

23.  merkt op dat de gecontroleerde verslagen over de uitvoering van de begroting van sommige agentschappen verschillen wat betreft de mate van gedetailleerdheid van die van de meeste andere agentschappen, waaruit blijkt dat dringend behoefte is aan duidelijke richtsnoeren inzake de begrotingsrapportage van de agentschappen; wijst erop dat de agentschappen met afwijkende verslaglegging de taak van rekenplichtige hebben toevertrouwd aan de rekenplichtige van de Commissie en dat het verschil in gedetailleerdheid gebaseerd is op de rapporteringspraktijken van de Commissie; schaart zich achter het voornemen van de Commissie om richtsnoeren vast te leggen voor de begrotingsrapportage van de agentschappen voor de rekeningen van 2016; verzoekt het Netwerk en de Commissie aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen van toekomstige ontwikkelingen in dit verband;

24.  wijst erop dat de agentschappen de subsidies in het algemeen toekennen en betalen in overeenstemming met de regels; roept de agentschappen op hun subsidiebeheer te verbeteren en zich toe te leggen op het meten van de doeltreffendheid van de toegekende subsidies;

25.  roept alle agentschappen afzonderlijk op om een uitgebreid bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen waarin de met budgettering en bedrijfsvolatiliteit samenhangende risico's, die als gevolg van onverwachte en ernstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen ontstaan, worden aangepakt;

26.  is verheugd over de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer in haar speciaal verslag nr. 12/2016 inzake het gebruik van subsidies door de agentschappen;

Samenwerking van agentschappen onderling en met andere instellingen – gedeelde diensten en synergieën

27.  hamert op de voordelen van het delen van diensten, waardoor administratieve uitvoeringsvoorschriften en procedures met betrekking tot menselijke middelen en financiële zaken consequent toegepast kunnen worden; wijst tevens op de mogelijke efficiëntievoordelen van het delen van diensten tussen de agentschappen, met name in het kader van de begrotings- en personeelsvermindering waarmee de agentschappen worden geconfronteerd;

28.  stelt met bezorgdheid vast dat enkele agentschappen nog steeds een dubbele operationele en administratieve vestigingsplaats hebben; meent dat alle dubbele vestigingsplaatsen die geen toegevoegde waarde hebben voor het functioneren van het agentschap zo snel mogelijk moeten worden afgeschaft;

29.  verneemt van het Netwerk dat de agentschappen, met het oog op efficiëntievoordelen op het gebied van financiële en personele middelen, inspanningen hebben geleverd om dubbel werk te vermijden en informatie degelijk, accuraat en vlot toegankelijk te maken; stelt met tevredenheid vast dat deze inspanningen hebben geleid tot een onlinecatalogus van gedeelde diensten waaraan alle agentschappen van het Netwerk dienen deel te nemen, hetzij door nieuwe diensten aan te bieden of voor te stellen, hetzij door diensten aan te vragen door middel van het gecentraliseerde platform, en waar in januari 2017 door 21 agentschappen in totaal 184 te delen diensten werden aanboden, met inbegrip van documentatie-uitwisseling en deelname aan deskundigenfora;

30.  wijst er verder op dat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) een "proof of concept"-proefproject hebben ondertekend dat mogelijk kan dienen om na te gaan of het haalbaar is voor EUIPO om tegen een bijzonder lage prijs IT-noodhersteldiensten te verschaffen aan andere agentschappen van het Netwerk; is het ermee eens dat een dergelijk programma niet enkel voordelen kan opleveren in de vorm van betere ICT-diensten en lagere werkingskosten, maar ook in de vorm van een sterker Netwerk en meer maturiteit op het gebied van ICT; verzoekt het Netwerk om aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over toekomstige ontwikkelingen in verband met dit proefproject;

31.  neemt nota van het feit dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) namens twintig agentschappen een gezamenlijke openbare aanbesteding heeft gelanceerd om een "Cloud Service Brokerage"-aanbieder te selecteren; stelt met tevredenheid vast dat volgens EFSA het contract, dat werd gegund in september 2016, de agentschappen in totaal een besparing van 2,5 miljoen EUR zou kunnen opleveren;

32.  wijst erop dat het Netwerk momenteel werkt aan de ontwikkeling van een nieuw instrument voor gezamenlijke aanbestedingen, dat is opgenomen in het gedeelte gedeelde diensten van het "extranet van de EU-agentschappen"; stelt met tevredenheid vast dat dit instrument verscheidene agentschappen moet ondersteunen en zo voor een bijkomend hefboomeffect moet zorgen om een gezamenlijke externe dienstaanbieder te delen, wat moet leiden tot besparingen en een volume-effect;

33.  benadrukt het belang van samenwerking en uitwisseling van ideeën en praktijken tussen de agentschappen in het kader van het netwerk voor de ontwikkeling van de prestaties van de agentschappen van de Unie, hetgeen bijdraagt tot een meer evenwichtig bestuur en een grotere samenhang tussen de agentschappen; onderstreept dat het netwerk moet bijdragen tot grotere doeltreffendheid en niet moet leiden tot extra kosten en meer bureaucratie;

34.  verwelkomt de toenemende systematisering van de samenwerking tussen de Europese Stichting voor opleiding en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, waardoor nog meer synergieën tussen hun respectieve mandaten worden gecreëerd via hun gezamenlijke jaarlijkse werkprogramma, met name door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Riga-monitoringkader en hun samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie bij de voltooiing van de werkzaamheden rond zes methodologische handleidingen over het anticiperen op vaardigheden en tools en methoden om het aanbod op de vraag af te stemmen;

Personeelsbeheer

35.  wijst er nogmaals op dat in paragraaf 27 van het Interinstitutioneel Akkoord(6) wordt opgeroepen tot een geleidelijke vermindering tussen 2013 en 2017 van het personeel met 5 % in alle instellingen, organen en agentschappen; is ingenomen met het feit dat de meeste agentschappen de vermindering van 5 % al hebben gerealiseerd of overschreden op basis van hun respectieve personeelsformaties van 2012;

36.  stelt met bezorgdheid vast dat de Commissie een bijkomende vermindering van 5 % personeel aan de agentschappen heeft opgelegd voor het creëren van een herindelingspool van waaruit het ambten zou toewijzen aan de agentschappen die nieuwe taken toevertrouwd krijgen of die zich in een opstartfase bevinden; maakt zich met name zorgen over het feit dat het met de extra personeelsvermindering steeds moeilijker wordt om de taken en jaarlijkse werkprogramma's van de agentschappen te verwezenlijken, met name voor de agentschappen die door de Commissie worden aangeduid als "agentschappen op kruissnelheid"; roept de Commissie en de begrotingsautoriteit op om ervoor te zorgen dat eventuele verdere kostenbesparingen agentschappen niet belemmeren bij het doeltreffend vervullen van hun taken; merkt op dat er veel momenten zijn geweest waarop de capaciteit van de agentschappen om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen in gevaar is gekomen, zoals het vermogen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid om de voedselveiligheid te waarborgen, of de capaciteit van Eurofound om nieuwe taken met betrekking tot migranten en vluchtelingen op zich te nemen;

37.  benadrukt dat geografisch evenwicht, te weten de verhouding tussen het aantal personeelsleden van een bepaalde nationaliteit en de grootte van de lidstaat, nog steeds een belangrijk element moet zijn in het personeelsbeheer, met name ten aanzien van de lidstaten die sinds 2004 tot de Unie zijn toegetreden, en is verheugd over het feit dat de agentschappen van de Unie een meer evenwichtige samenstelling van ambtenaren uit de lidstaten die vóór en sinds 2004 tot de Unie zijn toegetreden, hebben bereikt; wijst er echter op dat deze lidstaten nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de hogere bestuurslagen en in leidinggevende functies, en dat op dit gebied nog stappen moeten worden gezet;

38.  is ervan overtuigd dat het personeel van de agentschappen dat wordt betaald uit bijdragen van het bedrijfsleven en dus niet uit de EU-begroting in principe niet zou moeten vallen onder de aanvullende personeelsvermindering bovenop de 5 % als vereist volgens het Interinstitutioneel Akkoord; dringt er bij de Commissie en de begrotingsautoriteit op aan een onderscheid te maken ten aanzien van de agentschappen die voornamelijk uit de begroting van de Unie worden gefinancierd, en een andere regeling voor te stellen voor de agentschappen die voornamelijk worden gefinancierd uit bijdragen van het bedrijfsleven, welke evenredig moeten zijn aan de kosten van de door het agentschap verleende diensten;

39.  wijst erop dat agentschappen een directe rol spelen in het scheppen van banen in de gehele Unie door de uitvoering van door de Unie gefinancierde projecten en programma's; merkt voorts op dat banen op een aantal zeer verschillende manieren worden gecreëerd door de diverse subsidieprogramma's van de Unie, waaronder door middel van stimulansen zoals de uitkering van bonussen, hetgeen resulteert in aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van de door de Unie gecreëerde banen; dringt bij de Commissie aan op een grondige en uitgebreide evaluatie van het effect van de fondsen, programma's en projecten die zijn gefinancierd uit de begroting van de Unie voor de het rechtstreeks creëren van banen; verzoekt de Commissie om deze evaluatie zo snel mogelijk te publiceren en aan het Parlement voor te leggen;

40.  wijst op de inspanningen die zijn verricht om een gelijke verdeling van het aantal mannen en vrouwen onder het personeel en de leden van het bestuur van de agentschappen te verwezenlijken; dringt er bij de agentschappen waarvan het personeelsbestand nog altijd een onevenwichtige verdeling van het aantal mannen en vrouwen vertoont op aan om deze onevenwichtigheid verder recht te trekken en om de resultaten zo snel mogelijk aan de kwijtingsautoriteit mee te delen;

Belangenconflicten en transparantie

41.  merkt op dat, volgens het Netwerk, alle agentschappen reeds algemene regels inzake klokkenluiders hebben goedgekeurd als onderdeel van de ethische richtsnoeren inzake klokkenluiders en overeenkomstig de bepalingen van het personeelsstatuut; stelt echter met bezorgdheid vast dat slechts 65 % van de agentschappen aanvullende interne regels over klokkenluiders hebben goedgekeurd; verneemt van het Netwerk dat in gevallen waarin er nog geen relevante regels gelden, de desbetreffende procedure loopt en de regels binnenkort zullen worden goedgekeurd; merkt op dat in verscheidene gevallen de agentschappen wachten op richtsnoeren of input van de Commissie alvorens zij hun regels kunnen afronden; wijst er bovendien op dat de regels in de eerste helft van 2017 moeten worden afgerond en ingevoerd; verzoekt de agentschappen die de interne regels inzake klokkenluiders nog steeds niet hebben goedgekeurd om dat onverwijld te doen en hiermee hun interne beleid inzake klokkenluiders te versterken en zo een cultuur van transparantie en controleerbaarheid op de werkvloer te bevorderen, medewerkers regelmatig te informeren over hun rechten en plichten en ze hierin te trainen, klokkenluiders te beschermen tegen represaillemaatregelen, de inhoud van de meldingen van klokkenluiders tijdig op te volgen en daarbij zowel de klokkenluider als alle mogelijke betrokkenen op de hoogte te houden van het verloop van de procedure, en een kanaal voor anonieme interne meldingen op te zetten; verzoekt de agentschappen om jaarlijks verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over het aantal klokkenluiderszaken en de follow-up die hieraan is gegeven; verzoekt de agentschappen en de Commissie om waar nodig de noodzakelijke richtsnoeren en goedkeuring te verschaffen;

42.  merkt op dat van de 16 agentschappen die gebruikmaken van deskundigengroepen, wetenschappelijke panels en commissies er 13 bij hun personeelsbeleid rekening hielden met de bezwaren van het onderzoek op eigen initiatief van de Europese Ombudsman (OI/6/2014/NF) met betrekking tot de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie; moedigt de agentschappen die dat nog niet doen aan om zo snel mogelijk gevolg te geven aan de bezwaren van de Ombudsman;

43.  merkt op dat de cv's en de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur, managers en interne deskundigen door 84 % van de agentschappen werden gepubliceerd, vergeleken met 74 % in het voorgaande jaar; merkt bovendien op dat 60 % van de agentschappen de feitelijke juistheid van de belangenverklaringen van deskundigen, raad van bestuur en personeel minstens één keer per jaar verifiëren; verzoekt alle agentschappen om strikte richtsnoeren vast te stellen voor een coherent beleid inzake de voorkoming van en de omgang met belangenconflicten en dit ten uitvoer te leggen conform de routekaart van de Commissie voor de follow-up van de gemeenschappelijke aanpak; roept de agentschappen die dergelijk beleid nog niet hebben ingevoerd op om de verklaringen regelmatig te verifiëren en het nodige toezicht en de nodige controle op het beheer ervan te waarborgen;

44.  is verheugd over de inspanningen die agentschappen leveren om een zo groot mogelijke transparantie bij de publicatie van belangenverklaringen en cv's op hun websites te waarborgen; merkt echter op dat in een aantal gevallen sommige van deze documenten ontbreken; herinnert er echter aan dat de agentschappen niet over de juiste bepalingen in hun oprichtingsverordeningen beschikken om de indiening van deze documenten verplicht te stellen; verwacht dan ook dat bij een eventuele herziening van de oprichtingsverordeningen van de betreffende agentschappen de verplichting tot het indienen van een belangenverklaring en een cv van elk bestuurslid zal worden opgenomen; verzoekt de Commissie bovendien om van de lopende herziening van het Financieel Reglement gebruik te maken om dit probleem voor zover mogelijk aan te pakken;

45.  roept de agentschappen in dit verband op om verdere maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een transparanter beheer; benadrukt dat een continue en doeltreffende interne controle van essentieel belang is voor het volgen en opsporen van mogelijke belangenconflicten;

46.  merkt op dat de agentschappen hebben laten zien dat zij zich inzetten voor het voorkomen, opsporen en tegengaan van fraude of andere onregelmatigheden en dat zij indien deze zich toch voordoen, gepaste maatregelen nemen; stelt met tevredenheid vast dat het Netwerk een werkgroep fraudebestrijding van het Inter-Agency Legal Network heeft opgericht om te komen tot meer geharmoniseerde en genormaliseerde benaderingen van fraudebestrijdingsstrategieën bij de agentschappen; verneemt van het Netwerk dat de meeste agentschappen aangaven dat ze zich meer bewust waren van fraudepreventie; wijst er bovendien op dat, met het oog op bevordering en uitwisseling van beste praktijken, sprekers van het Europees Bureau voor fraudebestrijding en/of de Rekenkamer regelmatig zijn uitgenodigd voor de eerder vermelde Inter-Agency Legal Network-werkgroep om hun institutionele standpunt toe te lichten, alsmede om ondersteuning te bieden en de agentschappen bewust te maken van fraudegerelateerde vraagstukken;

47.  benadrukt dat alle agentschappen moeten beschikken over controlemethodes en richtsnoeren met betrekking tot de juridische kosten in verband met gerechtelijke procedures waar een agentschap partij bij was of is; moedigt de agentschappen aan om op dit gebied beste praktijken uit te wisselen;

48.  verzoekt de agentschappen om gemeenschappelijke richtsnoeren voor de toepassing van openbare toegankelijkheid tot documenten vast te stellen, in het bijzonder met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten;

49.  moedigt de agentschappen aan hun zichtbaarheid verder te vergroten en door te gaan met de ontwikkeling van verschillende communicatiekanalen waarmee ze hun werkzaamheden en activiteiten voor een breed publiek inzichtelijk maken;

50.  merkt op dat de leden van de raad van bestuur en de uitvoerende directeuren van meerdere agentschappen verklaringen betreffende het ontbreken van belangenconflicten hebben gepubliceerd in plaats van belangenverklaringen; beklemtoont dat het niet aan de raden van bestuur of de uitvoerende directeuren is te verklaren dat er geen sprake is van een belangenconflict; benadrukt dat dit op zichzelf een belangenconflict is; dringt aan op een onafhankelijke controle van de belangenverklaringen;

Communicatie en zichtbaarheid

51.  merkt op dat de agentschappen hun werkzaamheden actief promoten via verschillende kanalen, met name door hun websites regelmatig bij te werken om informatie te verschaffen en de bereikte resultaten te promoten; neemt er bovendien nota van dat sociale media voor de agentschappen steeds vaker een standaard communicatie-instrument zijn; merkt op dat open dagen, gerichte campagnes en video’s die de kernwerkzaamheden van de agentschappen toelichten enkele van de activiteiten zijn die worden gebruikt om de burgers te informeren en hen de mogelijkheid te geven meer te weten te komen over de werkzaamheden van de agentschappen en de instellingen van de Unie; wijst erop dat de algemene of gespecialiseerde activiteiten rond betrekkingen met de media regelmatig worden geëvalueerd aan de hand van verschillende indicatoren en dat elk agentschap een communicatieplan heeft met specifieke, op zijn behoeften afgestemde activiteiten;

Overige opmerkingen

52.  herhaalt zijn standpunt uit de kwijtingsprocedures van 2013 en 2014 dat volgens het akkoord tussen het Parlement, de Raad en de Commissie in punt 54 van de gemeenschappelijke aanpak alle aspecten van uitbestede externe controles "geheel onder de verantwoordelijkheid van de Rekenkamer [blijven] vallen, die alle voorgeschreven administratieve procedures en procedures voor het toekennen van contracten beheert"; herhaalt bovendien dat de nieuwe benadering voor audits, met auditors uit de privésector, resulteerde in een aanzienlijke toename van de administratieve lasten voor de agentschappen en dat de tijd besteed aan de aanbestedingen en het beheer van de auditcontracten tot extra uitgaven heeft geleid en zo de afnemende middelen van de agentschappen verder onder druk heeft gezet; spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijke belangenconflicten in gevallen waarbij deze auditors uit de privésector of hun respectieve bedrijven tevens audit- of advieswerk verrichten bij particuliere bedrijven die een duidelijk zakelijk belang hebben bij de agentschappen van de Unie; benadrukt dat het cruciaal is dat dit probleem wordt opgelost in het kader van de lopende herziening van het Financieel Reglement en de daaropvolgende herziening van de financiële kaderregeling; verzoekt alle bij deze herzieningen betrokken partijen om dringend duidelijkheid te verschaffen over dit probleem zodat de buitensporige last aanzienlijk kan worden verlaagd, en weer over te stappen op de geprefereerde benadering, de openbare audit;

53.  merkt op dat, volgens de samenvatting van de Rekenkamer, het referendum waarin de burgers van het Verenigd Koninkrijk (VK) ervoor kozen om de Unie te verlaten en dat plaatsvond na de balansdatum, op 23 juni 2016, staat vermeld in een paragraaf getiteld "Andere aangelegenheid" in de specifieke jaarverslagen van de Europese Bankautoriteit (EBA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), die beide, net als andere gebouwen van de Unie in het VK, zoals de voorlichtingsbureaus, zijn gevestigd in Londen; merkt op dat deze paragraaf verduidelijkt dat de jaarrekeningen en de bijbehorende toelichtingen van de twee agentschappen werden opgesteld met gebruikmaking van de gegevens die beschikbaar waren op de datum van ondertekening van de rekeningen, toen het resultaat van de stemming door de burgers van het VK nog niet bekend was en de formele kennisgeving van de inroeping van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie nog niet was gedaan; verwijst voor opmerkingen over de specifieke gevolgen van dit vraagstuk voor de Europese Bankautoriteit en het Europees Geneesmiddelenbureau naar zijn resolutie van 27 april 2017(7) over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015 en zijn resolutie van 27 april 2017(8) over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2015;

54.  neemt kennis van de gelijktijdige publicatie van voorstellen ter herziening van de respectieve verordeningen tot oprichting van de drie tripartiete agentschappen van de Unie, overeenkomstig de beginselen van de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie van 19 juli 2012 over de gedecentraliseerde agentschappen; benadrukt dat het belangrijk is het volledige tripartiete bestuur van die agentschappen te handhaven, en de actieve betrokkenheid van nationale instanties, Europese werkgeversorganisaties en Europese vakbonden bij hun bestuur en werking te garanderen; herinnert eraan dat het personeelsbestand is verkleind en herhaalt zijn bezorgdheid dat verdere inkrimpingen de mogelijkheden van de agentschappen om hun mandaat uit te oefenen, zouden kunnen beperken;

55.  neemt nota van de lopende evaluatie en geschiktheidscontrole van de vier agentschappen van de Unie die onder de bevoegdheid van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie (DG EMPL) vallen, die in december 2016 moest beginnen en in december 2017 afgerond moest zijn(9); is van oordeel dat deze evaluaties ertoe moeten bijdragen dat het Parlement met kennis van zaken kan oordelen over de doeltreffendheid en de impact van het optreden van de agentschappen; onderstreept daarnaast dat naar synergie-effecten moet worden gestreefd bij de overlappende activiteiten van de vier agentschappen, alsook tussen de agentschappen en de Commissie zelf, en dat ervoor moet worden gezorgd dat de verschillende organen niet hetzelfde werk doen;

56.  verwelkomt het goede werk en de flexibiliteit van alle agentschappen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht; verwelkomt hun vermogen zich aan veranderende politieke prioriteiten aan te passen en op onvoorziene gebeurtenissen in te spelen; betreurt evenwel het ontbreken van doeltreffende indicatoren die de impact van hun werk weergeven op het gebied van interne veiligheid, migratie, grensbeheer en de ontwikkeling van grondrechten; is verheugd over de inspanningen die diverse agentschappen hebben geleverd om hun begrotingsbeheer te verbeteren door de besteding van hun begrotingsmiddelen te optimaliseren en een betere begrotingsplanning te implementeren;

57.  verwelkomt het dat alle agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken toegewijd zijn aan het verder verbeteren van hun begrotingsprocedures, maar beklemtoont dat het in eerste instantie een prioriteit zou moeten zijn hun operationele doeltreffendheid in het veld te vergroten en de structurele kwesties zoals door de Rekenkamer en de dienst Interne Audit in kaart gebracht, aan te pakken;

58.  wijst erop dat een groot aantal agentschappen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht is opgericht, maar herinnert aan de belangrijke taken die deze agentschappen vervullen en aan de directe impact ervan op het leven van de burgers; onderstreept dat alle agentschappen zijn opgericht om op een reële behoefte in te spelen; is ervan overtuigd dat alle agentschappen op dit beleidsterrein een afzonderlijke en noodzakelijke rol vervullen en zorgen voor Europese toegevoegde waarde;

59.  vraagt alle agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken om alle problemen op het gebied van financiën, hulpbronnen of anderszins die hun operationele werking belemmeren, in kaart te brengen en erop aan te dringen dat deze tijdig worden verholpen;

o
o   o

60.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de onder deze kwijtingsprocedure vallende agentschappen, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 449 van 1.12.2016.
(2) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(3) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
(4) Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex), Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), Europese Politieacademie (CEPOL) (sinds 1.7.2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)), Europese Politiedienst (Europol) (sinds 1.5.2017: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)), Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust).
(5) Europese Bankautoriteit (EBA), Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB), Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).
(6) Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).
(7) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0163.
(8) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0172.
(9) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf


BIJLAGE: VOORSTEL VOOR EEN GROEPERING VAN DE AGENTSCHAPPEN VOOR DE EP-KWIJTING

VASTE COMMISSIES

EU-AGENTSCHAPPEN

ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

EBA, EAVB, ESMA

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

CdT, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, ETF

MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

EEA, EFSA, ECDC, ECHA, EMA

INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

EIT, ACER, Berec, Enisa, Euratom, GSA

VERVOER EN TOERISME

EASA, EMSA, EOR

VISSERIJ

EFCA

BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Eurojust, FRA, Frontex, EASO, EWDD, CEPOL, eu-LISA, Europol

VROUWENRECHTEN EN GENDERGELIJKHEID

EIGE

Juridische mededeling - Privacybeleid