Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2206(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0149/2017

Texte depuse :

A8-0149/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.24

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0155

Texte adoptate
PDF 565kWORD 68k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
P8_TA(2017)0155A8-0149/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015: performanțe, gestiune financiară și control (2016/2206(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere deciziile sale privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor agențiilor Uniunii Europene aferente exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul 2014 (COM(2016)0674) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care îl însoțesc (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  având în vedere rapoartele anuale specifice ale Curții de Conturi(1) privind conturile anuale ale agențiilor descentralizate pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(3), în special articolul 110,

–  având în vedere raportul special al Curții de Conturi nr. 12/2016 privind „Utilizarea granturilor ca metodă de finanțare de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile”

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0149/2017),

A.  întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism vizat de articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, observațiile cu caracter orizontal care însoțesc deciziile de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei și cu articolul 3 din anexa IV la Regulamentul de procedură al Parlamentului European;

B.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin aplicarea conceptului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB) și prin buna guvernanță a resurselor umane,

1.  subliniază că agențiile au o influență semnificativă asupra politicilor și a procesului decizional, precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță vitală pentru cetățenii europeni, cum ar fi sănătatea, mediul, drepturile omului și drepturile sociale, migrația, refugiații, inovarea, supravegherea financiară, siguranța și securitatea; reamintește importanța sarcinilor realizate de agenții și impactul lor direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii; insistă asupra rolului esențial pe care îl au agențiile în creșterea vizibilității Uniunii în statele membre; reamintește, de asemenea, importanța autonomiei agențiilor, în special a agențiilor de reglementare și a celor care îndeplinesc funcția de colectare independentă de informații; reamintește că principalul scop al înființării agențiilor a fost realizarea de evaluări tehnice sau științifice independente;

2.  constată că, din sinteza rezultatelor obținute în urma auditurilor anuale efectuate de Curtea de Conturi („Curtea”) în 2015 cu privire la agențiile europene și la alte organisme ale Uniunii („sinteza Curții”), bugetul agențiilor pe 2015 s-a ridicat la circa 2,8 miliarde EUR, reprezentând o creștere cu 7,7 % față de 2014 și un procent de circa 2 % din bugetul general al Uniunii; atrage atenția asupra faptului că cea mai mare parte din bugetul agențiilor este finanțată prin subvenții din partea Comisiei, restul veniturilor provenind din taxe percepute sau din alte surse care se ridică la aproape o treime;

3.  observă că personalul agențiilor este format din 9 965 de persoane angajate cu caracter permanent, temporar sau personal contractual sau detașat, ceea ce reprezintă o creștere notabilă de 6,25 % în comparație cu exercițiul precedent, făcând astfel necesară monitorizarea îndeaproape a evoluțiilor în acest sens; înțelege, cu toate acestea, că numărul de angajați a crescut cel mai mult în agențiile care se ocupă de chestiuni legate de migrație și prevenirea infracțiunilor grave și a terorismului, ambele fiind priorități ale Uniunii reînnoite și consolidate în 2015;

4.  ia act, din sinteza Curții, că a emis o opinie fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale tuturor agențiilor, cu excepția Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă (Frontex); pe lângă aceasta, ia act de faptul că operațiunile subiacente conturilor agențiilor au fost conforme cu legile și reglementările în vigoare în cazul tuturor agențiilor, cu excepția Institutului European de Inovare și Tehnologie, pentru care Curtea a exprimat o opinie cu rezerve;

5.  ia act de faptul că în 2015 agențiile au continuat executarea programele lor de lucru, așa cum era preconizat; observă, cu toate acestea, că discuțiile în curs de desfășurare cu privire la revizuirea regulamentului financiar și viitorul cadru financiar multianual pentru perioada de după 2020 constituie o ocazie prețioasă de a privi spre viitor și de a exploata aceste oportunități de a introduce schimbări pozitive în ceea ce privește gestionarea bugetelor agențiilor, rezultatele preconizate și programele de lucru multianuale;

6.  reamintește că discutarea proiectelor de programe anuale de activitate și a strategiilor multianuale ale agențiilor în cadrul comisiilor parlamentare competente ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că programele și strategiile sunt echilibrate, reflectă prioritățile politice efective și contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020;

7.  ia act cu satisfacție de faptul că unele agenții cooperează deja în funcție de grupul tematic din care fac parte, cum ar fi agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne(4) și autoritățile europene de supraveghere(5); încurajează și alte agenții care nu au făcut-o până acum să coopereze mai mult cu alte agenții din cadrul aceluiași grup tematic, ori de câte ori este posibil, nu numai pentru stabilirea unor servicii partajate și a unor sinergii comune, ci și în domeniile tematice comune; încurajează Curtea să analizeze posibilitatea de a prezenta o analiză panoramică a domeniilor tematice comune ale agențiilor; invită Comisia și Consiliul ca, atunci când vor decide cu privire la relocarea agențiilor care își au sediul în Regatul Unit, să ia în considerare și posibilitățile de cooperare îmbunătățită cu alte agenții din cadrul aceluiași grup tematic și să introducă servicii comune;

8.  consideră că, în cadrul discuțiilor privind o nouă abordare a bugetului Uniunii bazată pe rezultate, precum și pe baza progreselor înregistrate în îmbunătățirea cooperării tematice și a exercițiului efectuat de către agenții în raportul intitulat „Modul în care agențiile și alte organisme ale UE contribuie la Strategia Europa 2020 și la Agenda Comisiei Juncker”, toate instituțiile implicate ale Uniunii, și anume Comisia, Parlamentul și Curtea, ar trebui, de asemenea, să ia în considerare această abordare tematică în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune, ca urmare a propunerii din anexa la prezenta rezoluție;

9.  constată cu preocupare că agențiile de reglementare ale Uniunii însărcinate cu evaluarea riscurilor produselor reglementate, în special Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) sau Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), nu dispun de resursele financiare și juridice pentru a-și îndeplini misiunea în mod corespunzător;

Abordarea comună și foaia de parcurs a Comisiei

10.  reamintește că, în iulie 2012, Parlamentul, Consiliul și Comisia au adoptat o abordare comună privind agențiile descentralizate („Abordarea comună”), un acord politic referitor la gestionarea și reformarea în viitor a agențiilor; reamintește în plus că abordarea comună a fost pusă în aplicare prin intermediul Foii de parcurs a Comisiei din decembrie 2012 („foaia de parcurs”);

11.  ia act de cel de al doilea raport referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a abordării comune (COM(2015)0179) și apreciază progresele realizate în numeroase domenii în vederea raționalizării funcționării acestora; salută eforturile Comisiei și ale agențiilor, precum și progresele lor în ceea ce privește punerea în aplicare a foii de parcurs;

12.  constată că cea mai mare parte a acțiunilor din foaia de parcurs puse în aplicare de agenții au contribuit la consolidarea responsabilității și a transparenței acestora, ceea ce demonstrează încă o dată eforturile considerabile întreprinse de agenții pentru a pune în aplicare abordarea comună, în ciuda presiunii la care sunt supuse în ceea ce privește resursele, și arată că agențiile sunt responsabile, transparente și pot fi trase la răspundere pentru acțiunile întreprinse; ia act, de asemenea, că potrivit constărilor Rețelei agențiilor UE („Rețeaua”), punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în abordarea comună a fost finalizată cu succes;

13.  este preocupat totuși de faptul că implementarea acțiunilor a avut, în plus, un impact în general negativ asupra eficienței agențiilor, precum și de faptul că, în anumite domenii, implementarea a dus la creșteri semnificative ale costurilor, atât în ceea ce privește resursele umane, cât și cele financiare; constată, în plus, că aceste costuri majorate au fost suportate în cursul implementării acțiunilor, dar că vor continua permanent pe viitor;

14.  recunoaște sarcina administrativă pe care a impus-o agențiilor punerea în aplicare a foii de parcurs, precum și „externalizarea” mai multor atribuții legate de colectarea și consolidarea datelor de intrare ale agențiilor în Rețea, în special în ceea ce privește procedura bugetară și de descărcare de gestiune; invită Comisia și autoritatea bugetară să recunoască aceste eforturi și să asigure resurse suplimentare în schema de personal a agențiilor, în special în ceea ce privește funcțiile aferente secretariatului permanent al Rețelei;

15.  ia act de faptul că, în contextul punerii în aplicare a noilor mecanisme de ameliorare a procedurilor de raportare, mecanismele de raportare anterioare ar trebui scoase din uz pentru a evita suprapunerea sarcinilor și dublarea sistemelor de raportare și pentru a avea o mai mare eficiență;

16.  consideră că agențiile ar trebui să continue să elaboreze, în strânsă cooperare cu Comisia, cu Parlamentul și Curtea, indicatori cuprinzători care să măsoare rezultatele și eficiența activităților lor în general; ia act de faptul că obiectivul global ar trebui să fie un număr echilibrat de indicatori care să mărească transparența și responsabilitatea agențiilor și să sprijine deciziile autorității bugetare privind alocarea bugetului și a personalului;

Gestiunea bugetară și financiară

17.  reamintește că anualitatea este unul dintre cele trei principii contabile de bază, alături de unitate și echilibru, principii indispensabile pentru a asigura o execuție eficientă a bugetului Uniunii; ia act, din sinteza Curții, de faptul că nivelul ridicat de credite de angajament reportate rămâne problema cea mai frecventă în materie de gestiune bugetară și financiară, afectând 32 de agenții, față de 28 în 2014; ia act, de asemenea, din informațiile furnizate de Curte, că aceasta a continuat să raporteze cu privire la aceste aspecte bazându-se pe pragul său definit la nivel intern pentru diferitele titluri din bugetele agențiilor;

18.  constată, cu toate acestea, că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității; constată că reportările care rezultă în urma acestor programe operaționale sunt de multe ori planificate în prealabil de către agenții și comunicate Curții, ceea ce facilitează distincția explicită dintre reportări planificate și reportări neplanificate;

19.  atrage atenția asupra faptului că Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) a fost de acord, în principiu, cu o distincție transparentă între reportări „planificate” și reportări „neplanificate”, pe care Eurofound o aplică de mulți ani; încurajează Rețeaua, agențiile și Curtea să analizeze dacă poate fi instituită procedura prin care se face distincția dintre reportările planificate și cele neplanificate și comunicarea transparentă a acestora, până când chestiunea va fi inclusă în Regulamentul financiar;

20.  subliniază că numărul de anulări ale reportărilor este relevant pentru gradul de corectitudine a estimării nevoilor financiare de către agenții și reprezintă un indicator mai bun privind buna planificare bugetară decât nivelul reportărilor;

21.  subliniază, prin urmare, necesitatea de a stabili definiții clare ale reportărilor „planificate și comunicate” pentru a eficientiza raportarea Curții cu privire la acest aspect, precum și a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să facă diferența dintre reportările care indică o planificare bugetară deficitară și reportările ca instrument bugetar în sprijinul programelor multianuale și al planificării procedurilor de achiziții publice;

22.  solicită, în acest sens, să se includă definiția reportărilor „planificate și comunicate” împreună cu alte orientări necesare în cadrul următoarei revizuiri a Regulamentului financiar și a Regulamentului financiar cadru; invită Comisia, Curtea și Rețeaua să discute și să propună soluții posibile la această problemă, pentru a raționaliza în special gestiunea financiară în domeniul programării multianuale și al achizițiilor publice;

23.  observă că rapoartele auditate cu privire la execuția bugetară ale anumitor agenții nu sunt atât de detaliate precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce demonstrează nevoia urgentă a unor orientări clare referitoare la raportarea bugetară a agențiilor. recunoaște că agențiile cu raportare diferită au externalizat rolul contabilului către contabilul Comisiei, precum și faptul că diferența de grad de detaliere a fost determinată de practicile de raportare ale Comisiei; sprijină intenția Comisiei de a întocmi ghiduri de raportare bugetară pentru agenții pentru conturile anuale din 2016; invită Rețeaua și Comisia să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile viitoare legate de această chestiune;

24.  ia act de faptul că, în general, agențiile acordă și plătesc granturi în conformitate cu norme; invită agențiile să își îmbunătățească modalitatea de gestionare a granturilor și să se concentreze pe măsurarea eficacității granturilor acordate;

25.  îndeamnă toate agențiile să își redacteze fiecare un plan cuprinzător de continuitate a activității, care să abordeze riscurile interconectate de întocmire a bugetului și de volatilitate a activității comerciale ce ar putea apărea ca urmare a unor evenimente sau împrejurări neașteptate și grave;

26.  salută constatările și recomandările Curții din raportul său special nr. 12/2016 privind utilizarea granturilor de către agenții;

Cooperarea dintre agenții și cu alte instituții – servicii comune și sinergii

27.  subliniază avantajele care decurg din punerea în comun a serviciilor, care permite aplicarea consecventă a unor norme de implementare și a unor proceduri administrative care privesc resursele umane și aspectele financiare, precum și posibilele câștiguri de eficiență oferite de partajarea unor servicii între agenții, în special având în vedere reducerile bugetare și de personal cu care se confruntă agențiile;

28.  constată cu preocupare că unele agenții au în continuare un dublu sediu operațional și administrativ; consideră că este esențial să se desființeze cât mai curând posibil toate sediile duble care nu prezintă nicio valoare adăugată operațională;

29.  ia act de observația Rețelei potrivit căreia, în scopul de a garanta creșterea eficienței în materie de resurse financiare și umane, agențiile au făcut eforturi pentru evitarea suprapunerilor și oferirea unor informații corecte, exacte și ușor de accesat; ia act cu satisfacție de faptul că aceste eforturi au avut drept rezultat un catalog comun de servicii online la care toate agențiile din cadrul Rețelei sunt așteptate să participe, fie prin oferirea și propunerea de noi servicii, fie prin solicitarea de servicii prin platforma centralizată, în cadrul căreia, începând din ianuarie 2017, 21 de agenții oferă în total 184 de servicii care urmează să fie partajate, inclusiv schimbul de documentație și participarea la foruri de experți;

30.  constată, de asemenea, că Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului au semnat un proiect-pilot de „validare a conceptului”, care ar putea servi pentru a analiza posibilitatea ca EUIPO să furnizeze servicii IT de recuperare a datelor informatice în caz de dezastru la un preț foarte mic altor agenții din cadrul Rețelei; este de acord cu faptul că un astfel de sistem poate aduce avantaje nu numai din punctul de vedere al îmbunătățirii serviciilor TIC și al reducerii costurilor operaționale, ci și prin consolidarea Rețelei și creșterea maturității în domeniul TIC; invită Rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile viitoare ale acestui proiect-pilot;

31.  observă că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a lansat, în numele a 20 de agenții, o cerere comună deschisă de oferte pentru a selecta un furnizor de servicii de intermediere pentru „cloud computing”; ia act cu satisfacție de faptul că contractul, atribuit în septembrie 2016, ar putea, potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, să genereze economii financiare totale de 2,5 milioane EUR pentru agenții;

32.  ia act de faptul că Rețeaua este pe cale să dezvolte un nou instrument cu privire la achizițiile comune, care este inclus în zona de servicii comune pe „Extranetul agențiilor UE”; constată cu satisfacție că acest instrument ar putea servi și sprijini mai multe agenții, creând astfel o pârghie suplimentară pentru a apela în comun la un prestator extern de servicii, cu economii ulterioare de resurse;

33.  evidențiază importanța cooperării și a schimbului de idei și de bune practici între agenții în cadrul rețelei de dezvoltare a performanțelor agențiilor Uniunii, care contribuie la o guvernanță mai echilibrată și la o coerență mai mare între acestea; subliniază faptul că rețeaua trebuie să contribuie la o eficiență sporită și să nu creeze costuri suplimentare și o birocrație mai mare;

34.  salută sistematizarea crescândă a cooperării dintre Fundația Europeană de Formare și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, care creează noi sinergii în mandatele lor respective prin intermediul programului lor anual comun de lucru, în special prin dezvoltarea cadrului comun de monitorizare de la Riga și prin colaborarea lor cu Organizația Internațională a Muncii în vederea finalizării a șase ghiduri metodologice privind anticiparea competențelor și corelarea instrumentelor și metodelor;

Gestionarea resurselor umane

35.  reamintește că punctul 27 din Acordul interinstituțional(6) prevede reducerea treptată cu 5 % a personalului din toate instituțiile, organismele și agențiile în perioada 2013-2017; salută faptul că majoritatea agențiilor au atins sau au depășit deja obiectivul de reducere cu 5 % a personalului în comparație cu organigramele lor din 2012;

36.  observă cu îngrijorare că Comisia a operat o reducere suplimentară cu 5 % a personalului agențiilor pentru a crea un fond de redistribuire din care să aloce posturi agențiilor cu sarcini noi sau agențiilor nou înființate; constată cu îngrijorare că, pe fondul reducerilor de personal suplimentare, agențiilor le este tot mai greu să își îndeplinească mandatul și programul de lucru anual, mai ales agențiilor clasificate de Comisie ca „agenții cu viteză de croazieră”; invită Comisia și autoritatea bugetară să asigure că potențialele măsuri suplimentare de reducere a costurilor nu afectează capacitățile agențiilor de a-și îndeplini mandatul cu eficacitate; constată că există numeroase cazuri în care capacitatea agențiilor de a-și îndeplini responsabilitățile a fost compromisă, ca de pildă capacitatea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară de a asigura securitatea alimentară sau capacitatea Eurofound de a prelua sarcini noi legate de migranți și refugiați;

37.  subliniază că echilibrul geografic, și anume raportul dintre naționalitatea angajaților și mărimea statelor membre, ar trebui să rămână în continuare un element important al gestionării resurselor, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la Uniune începând din 2004, și salută faptul că agențiile Uniunii au ajuns la o componență mai echilibrată în ceea ce privește funcționarii din statele membre care au aderat la Uniune înainte și după 2004; subliniază însă că aceste state membre sunt în continuare subreprezentate la nivelul mai înalt al administrației și în posturi de conducere, situație în privința căreia se așteaptă în continuare progrese;

38.  este convins că personalul agențiilor finanțat din onorariile plătite de sector, și deci nefinanțat de la bugetul Uniunii, nu ar trebui să fie, în principiu, afectat de reducerile suplimentare de personal peste plafonul de 5 %, astfel cum s-a solicitat în acordul interinstituțional; îndeamnă Comisia și autoritatea bugetară să trateze în mod separat agențiile care sunt finanțate în principal de la bugetul Uniunii și să propună un cadru specific pentru agențiile finanțate în primul rând de către sector, care să fie proporțional cu serviciile furnizate de către agenții;

39.  observă că, prin implementarea unor proiecte și programe finanțate de Uniune, agențiile joacă un rol direct în crearea de locuri de muncă pe întreg teritoriul Uniunii; observă, de asemenea, că locurile de muncă sunt create de diversele programe de finanțare ale Uniunii în mai multe moduri foarte diferite, inclusiv prin utilizarea de stimulente cum ar fi plata unor prime, ceea ce generează diferențe semnificative ale calității locurilor de muncă create de Uniune; îndeamnă Comisia să realizeze o evaluare detaliată și cuprinzătoare a impactului fondurilor, programelor și proiectelor finanțate din bugetul Uniunii asupra creării directe de locuri de muncă; solicită Comisiei să publice această evaluare cât de curând posibil și să o prezinte Parlamentului;

40.  recunoaște eforturile depuse pentru a se institui egalitatea de gen în rândul membrilor personalului și al membrilor din conducerea agențiilor; îndeamnă agențiile ale căror scheme de personal evidențiază în continuare o situație nesatisfăcătoare din perspectiva egalității de gen să continue să corecteze acest dezechilibru și să comunice rezultatele către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cât mai curând posibil;

Conflictele de interese și transparența

41.  ia act de faptul că, potrivit Rețelei, toate agențiile au adoptat deja norme generice privind semnalarea neregulilor ca parte din orientările etice privind semnalarea neregulilor și în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor; ia act cu îngrijorare, cu toate acestea, că doar 65 % dintre agenții au adoptat norme interne suplimentare privind semnalarea neregulilor; ia act de observația Rețelei potrivit căreia, în cazurile în care nu au fost încă introduse norme în acest domeniu, procesul este în curs de desfășurare, adoptarea normelor respective fiind iminentă; ia act de faptul că, în mai multe cazuri, agențiile așteaptă orientări sau un ajutor din partea Comisiei înainte să își poată finaliza normele; ia la cunoștință, de asemenea, că normele ar trebui să fie finalizate și puse în aplicare în prima jumătate a anului 2017; invită agențiile care nu au adoptat încă normele interne privind denunțarea neregulilor să facă acest lucru fără întârziere și, astfel, să își consolideze politica internă privind denunțarea neregulilor pentru a favoriza o cultură a transparenței și responsabilității la locul de muncă, a informa și a instrui în mod regulat angajații cu privire la îndatoririle și drepturile lor, a asigura protecția denunțătorilor împotriva represaliilor, a investiga conținutul alertelor denunțătorilor în timp util, ținându-i la curent cu privire la procedură atât pe aceștia, cât și orice persoană potențial implicată, precum și pentru a institui un canal pentru raportările interne anonime; solicită agențiilor să prezinte anual autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind numărul cazurilor de denunțare a neregulilor și modalitățile prin care li s-a dat curs; solicită agențiilor și, în aceeași măsură, Comisiei să asigure îndrumarea și aprobarea necesară, când este cazul;

42.  ia act de faptul că din 16 agenții care utilizează grupuri de experți, grupuri și comitete științifice, 13 au țin cont în politicile lor privind personalul de preocupările exprimate de Ombudsmanul European în cadrul anchetei din proprie inițiativă (OI/6/2014/NF), cu privire la alcătuirea grupurilor de experți ai Comisiei; încurajează celelalte agenții să ia în considerare preocupările Ombudsmanului cât mai curând posibil;

43.  ia act de faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, personalului de conducere și experților interni au fost publicate de 84 % dintre agenții, față de 74 % în anul anterior; ia la cunoștință cu satisfacție faptul că 60 % dintre agenții verifică periodic corectitudinea faptică a declarațiilor de interese ale experților, membrilor consiliului de administrație și personalului de conducere cel puțin o dată pe an; invită toate agențiile să adopte orientări stricte pentru o politică coerentă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și să implementeze aceste orientări în conformitate cu Foaia de parcurs pentru acțiunile întreprinse ca urmare a abordării comune; invită agențiile care nu au introdus încă o astfel de politică să verifice periodic declarațiile pentru a asigura controlul și supravegherea publică asupra conducerii lor;

44.  salută eforturile depuse de agenții în vederea maximizării transparenței prin publicarea declarațiilor de interese și a CV-urilor pe site-urile lor; constată însă că, în mai multe cazuri, unele dintre aceste documente lipsesc; reamintește totodată că agențiile nu dispun de dispoziții adecvate în regulamentele lor de înființare care să facă obligatorie publicarea acestor documente; se așteaptă, așadar, ca orice revizuire a regulamentelor de înființare ale agențiilor să prevadă obligativitatea prezentării declarației de interese și a CV-ului pentru toți membrii Consiliului de administrație; invită totodată Comisia să profite de revizuirea în curs a Regulamentului financiar pentru a aborda în mod similar această chestiune, în cea mai mare măsură posibilă;

45.  invită agențiile, în acest sens, să întreprindă mai multe acțiuni pentru o gestiune mai transparentă; subliniază că monitorizarea internă constantă și eficace este esențială pentru urmărirea și depistarea posibilelor conflicte de interese;

46.  ia act de faptul că agențiile au demonstrat un angajament în direcția prevenirii, detectării și descurajării fraudelor sau a oricărei alte nereguli și în sensul luării unor măsuri adecvate în cazul apariției acestora; ia act cu satisfacție de faptul că Rețeaua a instituit un grup de lucru antifraudă al Rețelei juridice inter-agenții, cu scopul de a consolida abordările armonizate și standardizate pentru strategiile antifraudă în rândul agențiilor UE; ia act de observația Rețelei, potrivit căreia majoritatea agențiilor au indicat o creștere a gradului de sensibilizare cu privire la prevenirea fraudei; constată, de asemenea, că pentru a facilita și a partaja bunele practici, vorbitori din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă și/sau a Curții au fost invitați în mod periodic la grupul de lucru antifraudă al Rețelei juridice inter-agenții menționat mai sus, să își prezinte punctul de vedere instituțional, precum și să ofere sprijin și să sensibilizeze agențiile în chestiuni referitoare la fraude;

47.  subliniază că toate agențiile ar trebui să dispună de controale și de orientări privind costurile juridice aferente procedurilor judiciare la care au fost sau sunt parte; încurajează agențiile să facă schimb de bune practici în acest sens;

48.  invită agențiile să elaboreze orientări comune pentru accesul public la documente, în special în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală;

49.  încurajează agențiile să își consolideze în continuare vizibilitatea și să continue să dezvolte diverse canale de comunicare prin care să își prezinte activitățile și rezultatul acestora către publicul larg;

50.  ia act de faptul că membrii consiliului de administrație și cadrele de conducere din mai multe agenții au publicat o declarație privind absența conflictelor de interese în locul unei declarații de interese; subliniază că nu este sarcina consiliului de administrație sau a cadrelor de conducere să declare că nu se află în situații de conflict de interese; subliniază că acest lucru în sine constituie un conflict de interese; solicită o verificare independentă a declarațiilor de interese;

Comunicare și vizibilitate

51.  ia act de faptul că agențiile își promovează activ activitatea prin diferite canale, în special prin actualizarea periodică a site-urilor lor de internet, pentru a oferi informații și a promova munca depusă; constată, în plus, că rețele de socializare devin din ce în ce mai mult un instrument de comunicare standard pentru agenții; observă că Zilele porților deschise, campaniile pe teme precise și înregistrările video care explică activitatea principală a agențiilor se numără printre activitățile utilizate pentru educarea cetățenilor, oferindu-le posibilitatea de a afla mai multe despre activitatea agențiilor și ale instituțiilor Uniunii; ia act de faptul că activitățile generale sau specializate de relații cu mass-media sunt măsurate constant, prin diferiți indicatori, precum și că fiecare agenție are planul său de comunicare cu activități specifice, adaptate la propriile necesități;

Alte observații

52.  reamintește poziția sa exprimată cu ocazia procedurilor de descărcare de gestiune din 2013 și 2014 că Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit la punctul 54 din Abordarea comună privind agențiile descentralizate din 2012 că toate aspectele legate de astfel de audituri externe externalizate „rămân în responsabilitatea deplină a Curții, care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care se impun”; reiterează, de asemenea, că noua abordare de audit care implică auditori din sectorul privat a condus la o creștere semnificativă a sarcinii administrative a agențiilor, precum și că timpul petrecut cu atribuirea și gestionarea contractelor de audit a reprezentat cheltuieli suplimentare solicitând, astfel, și mai mult resursele oricum diminuate ale agențiilor; își exprimă preocuparea cu privire la posibilele conflicte de interese în cazurile în care acești auditori privați sau companiile lor preiau și sarcini de audit sau de consultanță pentru întreprinderi din sectorul privat care au interese de afaceri clare cu agențiile Uniunii; evidențiază că este imperativ ca, în contextul revizuirii în curs a Regulamentului financiar, precum și la revizuirea ulterioară a Regulamentului financiar cadru, să se rezolve această problemă; invită toate părțile implicate în cadrul acestor revizuiri să asigure claritate cu privire la acest aspect, în regim de urgență, pentru a se reduce în mod semnificativ sarcina administrativă excesivă, precum și să revină la abordarea preferată a unui sistem de audit public;

53.  ia act, din sinteza Curții, că votul cetățenilor din Regatul Unit la referendumul privind ieșirea din Uniune, care a avut loc la 23 iunie 2016 și ulterior datei bilanțului, este menționat la punctul „Alte chestiuni” în rapoartele anuale specifice ale Autorității Bancare Europene și Agenției Europene pentru Medicamente, ambele cu sediul la Londra, la fel ca și alte sedii ale Uniunii în Regatul Unit, cum ar fi birourile de informare ale Uniunii; constată că acest punct clarifică faptul că conturile și notele aferente ale celor două agenții au fost întocmite pe baza informațiilor disponibile la data semnării conturilor respective, când rezultatele votului cetățenilor din Regatul Unit la referendum nu erau cunoscute încă, și că notificarea formală privind declanșarea articolului 50 nu fusese încă prezentată; face trimitere, pentru observații referitoare la implicațiile specifice pentru Autoritatea Bancară Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente cu privire la această chestiune, în Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(7) referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015 și în Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(8) referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2015;

54.  ia act de publicarea simultană a propunerilor de revizuire a regulamentelor de instituire a celor trei agenții tripartite ale Uniunii, în conformitate cu principiile stabilite în Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012; subliniază importanța de a menține și a îmbunătăți actuala guvernanță tripartită a agențiilor în cauză, asigurând participarea activă a autorităților naționale, a organizațiilor patronale europene și a organizațiilor europene ale lucrătorilor la guvernanța și funcționarea lor; reamintește că au fost efectuate reduceri de personal și își reiterează îngrijorarea că noi reduceri ar putea limita capacitatea agențiilor de a-și îndeplini mandatele;

55.  ia act de evaluarea și verificarea adecvării, aflate în desfășurare, ale celor patru agenții ale Uniunii aflate în sfera de competență a Direcției Generale ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune (DG EMPL), care ar fi trebuit să demareze în decembrie 2016, fiind planificate să fie finalizate în decembrie 2017(9); consideră că aceste evaluări ar trebui să contribuie la adoptarea de către Parlament a unor decizii în cunoștință de cauză cu privire la eficacitatea și impactul contribuțiilor agențiilor; subliniază, de asemenea, necesitatea de a exploata sinergiile în suprapunerea activităților celor patru agenții, precum și între agenții și Comisie, și de a evita duplicarea eforturilor;

56.  salută flexibilitatea agențiilor active în spațiul de libertate, securitate și justiție, precum și rezultatele semnificative obținute de acestea; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că aceste agenții au dat dovadă de flexibilitate în eforturile lor de a se adapta la evoluția priorităților politice și de a răspunde unor evenimente neprevăzute; regretă, cu toate acestea, absența unor indicatori eficace care să reflecte impactul activităților acestor agenții asupra securității interne, a migrației, a gestionării frontierelor și a evoluției drepturilor fundamentale; salută eforturile depuse de mai multe agenții pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară prin optimizarea utilizării bugetelor lor și prin aplicarea unui proces mai eficace de planificare bugetară;

57.  salută angajamentul tuturor agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne de a optimiza în continuare procedurile bugetare; subliniază, cu toate acestea, faptul că prioritatea lor ar trebui să fie îmbunătățirea eficienței operaționale la nivel local și soluționarea problemelor de natură structurală identificate de Curtea de Conturi și de Serviciul de Audit Intern;

58.  recunoaște că au fost create multe agenții în domeniul libertății, securității și justiției, însă reamintește importanța misiunilor îndeplinite de aceste agenții și a impactului lor asupra vieții cetățenilor; subliniază faptul că înființarea fiecărei agenții s-a bazat pe o nevoie specifică; își exprimă convingerea că toate agențiile din acest domeniu de politică joacă un rol distinct și necesar, care furnizează o valoare adăugată europeană;

59.  solicită tuturor agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne să identifice constrângerile de natură financiară, legate de resurse sau de altă natură care le diminuează performanța operațională și să introducă ajustările necesare în timp util;

o
o   o

60.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care fac obiectul prezentei proceduri de descărcare de gestiune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(4) Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă (Frontex), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Observatorul European pentru Droguri și Dependența de Droguri (EMCDDA), Colegiul European de Poliție (CEPOL) (începând cu 1.7.2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)), Oficiul European de Poliție (Europol) (începând cu 1.5.2017: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust)
(5) Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
(6) Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).
(7) Texte adoptate, P8_TA(2017)0163.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2017)0172.
(9) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf


ANEXĂ: PROPUNERE PENTRU GRUPAREA AGENȚIILOR ÎN VEDEREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE DE CĂTRE PE

COMISIILE PARLAMENTARE PERMANENTE

AGENȚIILE UE

AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE

EBA; EIOPA; ESMA

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

CdT; EU-OSHA; Eurofound; Cedefop, ETF

MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

EEA; EFSA; ECDC; ECHA; EMA

INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE

EIT, ACER; BEREC; ENISA; EURATOM; GSA

TRANSPORT ȘI TURISM

EASA; EMSA; ERA;

PESCUIT

EFCA

LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

Eurojust, FRA, Frontex, EASO; EMCDDA; CEPOL, eu-LISA; Europol

DREPTURILE FEMEILOR ȘI EGALITATEA DE GEN

EIGE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate