Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2206(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0149/2017

Predkladané texty :

A8-0149/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.24

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0155

Prijaté texty
PDF 397kWORD 60k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
P8_TA(2017)0155A8-0149/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2016/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2016)0338 a SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0149/2017),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že agentúry majú značný vplyv na politiky a rozhodovanie, ako aj plnenie programov v oblastiach dôležitých pre európskych občanov, ako je zdravie, životné prostredie, ľudské a sociálne práva, migrácia, utečenci, inovácia, finančný dohľad, bezpečnosť a ochrana; pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; trvá na tom, že agentúry majú zásadný význam pre zlepšenie viditeľnosti Únie v členských štátoch; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov;

2.  konštatuje, že na základe zhrnutia výsledkov výročných auditov európskych agentúr a iných orgánov za rok 2015 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) rozpočet agentúr na rok 2015 predstavoval približne 2,8 miliardy EUR, čo je nárast o 7,7 % v porovnaní s rokom 2014 a predstavuje 2 % všeobecného rozpočtu Únie; upozorňuje, že hlavná časť rozpočtov agentúr je financovaná z dotácií Komisie a zvyšok prostredníctvom príjmov z poplatkov a iných zdrojov, ktoré predstavujú takmer tretinu;

3.  konštatuje, že agentúry zamestnávajú 9 965 stálych, dočasných, zmluvných a vyslaných zamestnancov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje podstatné zvýšenie o 6,25 % a teda odôvodňuje potrebu dôsledného monitorovania vývoja v tejto oblasti; zároveň si uvedomuje, že počet zamestnancov sa najviac zvýšil v tých agentúrach, ktoré pôsobia v oblastiach migrácie a predchádzania závažnej trestnej činnosti a terorizmu, ktoré boli v roku 2015 obnovené a posilnené ako priority Únie;

4.  konštatuje, že na základe zhrnutia Dvora audítorov vydal stanovisko bez výhrad k ročným účtovným závierkam všetkých agentúr s výnimkou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex); dodáva, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou agentúr boli zákonné a riadne u všetkých agentúr okrem Európskeho inovačného a technologického inštitútu, v prípade ktorého Dvor audítorov vydal stanovisko s výhradou;

5.  berie na vedomie, že v roku 2015 agentúry vykonávali svoje pracovné programy podľa plánu; poznamenáva však, že prebiehajúce diskusie o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách a budúcom viacročnom finančnom rámci po roku 2020 predstavujú cennú príležitosť na zameranie sa na budúcnosť a využitie týchto príležitostí na zavedenie pozitívnej zmeny v súvislosti s riadením rozpočtov agentúr, ich výstupmi a viacročnými pracovnými programami;

6.  pripomína, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégií agentúr v príslušných výboroch by mala pomôcť zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie boli vyvážené, odrážali skutočné politické priority a prispievali k dosahovaniu cieľov stanovených v stratégii Európa 2020;

7.  s uspokojením konštatuje, že niektoré agentúry už spolupracujú podľa ich tematických zoskupení, ako sú napríklad agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(4) a európske orgány dohľadu(5); nabáda ostatné agentúry, ktoré ešte nezačali, aby ďalej prehlbovali spoluprácu s ostatnými agentúrami v rámci toho istého tematického zoskupenia vždy, keď je to možné, a to nielen zriadením spoločných služieb a synergií, ale aj v ich spoločných oblastiach politík; nabáda Dvor audítorov, aby zvážil vypracovanie situačných správ o spoločných oblastiach politík agentúr; vyzýva Komisiu a Radu, aby pri rozhodovaní o presídlení agentúr so sídlom v Spojenom kráľovstve zohľadnili aj možnosti lepšej spolupráce s ostatnými agentúrami s tým istým tematickým zameraním a zaviedli spoločné služby;

8.  domnieva sa, že v rámci diskusií o novom prístupe k rozpočtu Únie na základe výsledkov, ako aj na základe pokroku dosiahnutého v zlepšovaní tematickej spolupráce a postupu, ktorý agentúry uplatnili v správe s názvom „Ako agentúry a ostatné orgány prispievajú k stratégii Európa 2020, a k Junckerovmu programu Komisie?“ by všetky zúčastnené inštitúcie Únie, konkrétne Komisia, Európsky parlament a Dvor audítorov mali takisto zohľadniť tento tematický prístup v rámci ročného postupu udeľovania absolutória, na základe návrhu v prílohe k tomuto uzneseniu;

9.  so znepokojením konštatuje, že regulačné agentúry zodpovedné za hodnotenie rizika regulovaných výrobkov, najmä Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska chemická agentúra či Európska agentúra pre lieky, nemajú finančné a právne zdroje na riadne plnenie svojho poslania;

Spoločný prístup a plán Komisie

10.  pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; pripomína okrem toho, že spoločný prístup sa realizoval prostredníctvom plánu Komisie z decembra 2012 (plán Komisie);

11.  berie na vedomie druhú správu o pokroku v uplatňovaní spoločného prístupu (COM(2015)0179) a oceňuje pokrok, ktorý sa dosiahol v mnohých oblastiach v záujme racionalizácie fungovania týchto agentúr; víta úsilie a pokrok Komisie a agentúr v realizácii plánu;

12.  konštatuje, že väčšina činností v rámci plánu Komisie vykonávaných agentúrami pomohla zlepšiť ich zodpovednosť a transparentnosť, čo ešte viac preukazuje značné úsilie, ktoré agentúry vynakladajú na vykonávanie spoločného prístupu, a to napriek tlaku z hľadiska zdrojov, a poukazuje na to, že agentúry sú zodpovedné, zodpovedajú sa a konajú transparentne; poznamenáva navyše, na základe zistení siete agentúr EÚ (ďalej len „sieť“), že vykonávanie činností plánovaných v spoločnom prístupe je skutočne dokončené;

13.  je však znepokojený tým, že vykonávanie akcií malo navyše celkovo negatívny vplyv na účinnosť agentúr, ako aj tým, že v niektorých oblastiach viedlo k výraznému zvýšeniu nákladov, a to tak z hľadiska ľudských, ako aj finančných zdrojov; dodáva ešte, že k tomuto zvýšeniu nákladov došlo počas vykonávania činností, ale bude k nemu priebežne dochádzať aj v budúcnosti;

14.  berie na vedomie administratívnu záťaž, ktorú realizácia plánu Komisie spôsobila agentúram, ako aj „outsourcing“ viacerých úloh týkajúcich sa zberu a konsolidácie údajov agentúr a vstupov do siete, najmä so zreteľom na rozpočtový postup a postup udeľovania absolutória; vyzýva Komisiu a rozpočtový orgán, aby vzali toto úsilie na vedomie a poskytli dodatočné zdroje v rámci plánu pracovných miest agentúr, a to najmä v súvislosti s funkciami stáleho sekretariátu siete;

15.  konštatuje, že v kontexte zavádzania nových mechanizmov na zlepšenie postupov podávania správ by sa predchádzajúce mechanizmy podávania správ mali zrušiť s cieľom predísť zdvojovaniu úloh a dvojitým systémom podávania správ, aby sa zvýšila efektívnosť;

16.  domnieva sa, že agentúry by mali naďalej vyvíjať, v úzkej spolupráci s Komisiou, Európskym parlamentom a Dvorom audítorov, komplexné ukazovatele, ktoré merajú celkové výsledky a efektívnosť ich činností; konštatuje, že celkovým cieľom by mal byť vyvážený počet ukazovateľov, ktoré zvyšujú transparentnosť a zodpovednosť agentúr a podporujú rozhodnutia rozpočtového orgánu o pridelení rozpočtu a zamestnancov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

17.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; konštatuje, že na základe zhrnutia Dvora audítorov vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 32 agentúr (28 v roku 2014); berie tiež na vedomie, že Dvor audítorov aj naďalej informoval o uvedených záležitostiach po tom, ako interne stanovil prah pre rôzne hlavy rozpočtov agentúr;

18.  konštatuje však, že prenosy možno často čiastočne alebo úplne odôvodniť viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; oceňuje, že prenosy spôsobené týmito operačnými programami sú v mnohých prípadoch agentúrami vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov, čo uľahčuje jasné rozlíšenie medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

19.  poukazuje na to, že Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v zásade súhlasila s transparentným rozlišovaním medzi „plánovanými“ a „neplánovanými“ prenosmi, ktoré Eurofound sledovala celé roky; nabáda sieť, agentúry a Dvor audítorov, aby preskúmali, či by sa mohol zaviesť postup rozlišovania medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi a ich transparentného oznamovania, a to až dovtedy, kým sa táto otázke nezahrnie do finančného nariadenia;

20.  upozorňuje, že úroveň rušenia prenosov rozpočtových prostriedkov naznačuje, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než úroveň prenesených prostriedkov;

21.  zdôrazňuje preto potrebu zaviesť jasné vymedzenie plánovaných a oznámených prenosov s cieľom zefektívniť predkladanie správ Dvora audítorov o tejto problematike, ako aj s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium rozlišovať medzi prenosmi naznačujúcimi slabé rozpočtové plánovanie a prenosmi ako rozpočtovým nástrojom, ktorý podporuje viacročné programy, ako aj plánovanie verejného obstarávania;

22.  v tejto súvislosti požaduje zahrnúť vymedzenie plánovaných a oznámených prenosov spolu s inými potrebnými usmerneniami do najbližšej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva Komisiu, Dvor audítorov a sieť, aby prerokovali a navrhli možné riešenia tohto problému, najmä s cieľom zjednodušiť finančné riadenie v oblastiach viacročného plánovania a verejného obstarávania;

23.  konštatuje, že auditované správy o plnení rozpočtu niektorých agentúr sa líšia v miere poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k vypracúvaniu rozpočtových správ agentúr; berie na vedomie, že agentúry s rôznym výkazníctvom externalizovali funkciu účtovníka na účtovníka Európskej komisie, ako aj to, že iná miera podrobnosti vyplýva z postupov Komisie pri podávaní správ; podporuje Komisiu v jej zámere vypracovať usmernenia k podávaniu rozpočtových správ agentúr na účely účtovnej závierky za rok 2016; vyzýva sieť a Komisiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o budúcom vývoji v tejto oblasti;

24.  konštatuje, že agentúry vo všeobecnosti udeľujú a vyplácajú granty v súlade s pravidlami; vyzýva agentúry, aby zlepšili riadenie grantov a zamerali sa na meranie účinnosti udelených grantov;

25.  vyzýva všetky agentúry, aby jednotlivo vypracovali komplexný obchodný plán na zabezpečenie kontinuity, ktorým by sa riešili prepojené riziká rozpočtovania a obchodných výkyvov, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neočakávaných a závažných udalostí alebo okolností;

26.  víta zistenia Dvora audítorov a odporúčania v jeho osobitnej správe č. 12/2016 o používaní grantov agentúrami:

Spolupráca medzi agentúrami a s ostatnými inštitúciami – spoločné služby a synergie

27.  upozorňuje na výhody spoločného využívania služieb, ktoré umožňuje dôsledné uplatňovanie administratívnych vykonávacích pravidiel a postupov, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov a finančných otázok, ako aj možné zvýšenie efektívnosti zo spoločného využívania služieb medzi agentúrami, najmä so zreteľom na znižovanie rozpočtu a počtu zamestnancov, ktorým agentúry čelia;

28.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú naďalej dvojité operačné a administratívne sídla; považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť všetky dvojité sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu;

29.  berie na vedomie zistenia siete, že s cieľom zaručiť zvýšenie efektívnosti, pokiaľ ide o finančné a ľudské zdroje, sa agentúry snažili predchádzať zdvojovaniu a o to, aby informácie boli riadne, presné a ľahko prístupné; s uspokojením berie na vedomie, že toto úsilie viedlo k online katalógu spoločných služieb, na ktorom by sa mali podieľať všetky agentúry pôsobiace v rámci siete, a to buď prostredníctvom ponuky a návrhu nových služieb alebo požiadaním o služby prostredníctvom centralizovanej platformy, a v ktorom od januára 2017 ponúka 21 agentúr celkovo 184 služieb, ktoré sa majú spoločne využívať, vrátane výmeny dokumentácie a účasti na odborných fórach;

30.  okrem toho berie na vedomie, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európska agentúra pre kontrolu rybárstva podpísali pilotný projekt na „overenie koncepcie“, ktorý by mohol slúžiť na preskúmanie schopnosti EUIPO poskytovať iným agentúram v rámci siete služby obnovy IT po haváriách za veľmi nízke ceny; súhlasí s tým, že takýto systém môže priniesť nielen prínosy v podobe lepších služieb IKT a nižších prevádzkových nákladov, ale aj pevnejšiu sieť a vyššiu vyspelosť IKT; vyzýva sieť, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o budúcom vývoji tohto pilotného projektu;

31.  poznamenáva, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v mene 20 agentúr spustil spoločnú verejnú výzvu na predkladanie ponúk s cieľom vybrať poskytovateľa sprostredkovania cloudových služieb; s uspokojením konštatuje, že zákazky udelené v septembri 2016 by mohli podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín agentúram priniesť celkové finančné úspory vo výške 2,5 milióna EUR;

32.  berie na vedomie, že sieť v súčasnosti vyvíja nový nástroj na spoločné obstarávanie, ktorý je súčasťou oblasti spoločných služieb v extranete agentúr EÚ; s uspokojením konštatuje, že tento nástroj by mohol slúžiť aj na podporu viacerých agentúr, čím by sa vytvorila ďalšia páka na zdieľanie spoločného externého poskytovateľa služieb, s následnými úsporami zdrojov a objemovým účinkom;

33.  zdôrazňuje dôležitosť spolupráce a výmeny nápadov a postupov medzi agentúrami v rámci siete rozvoja výkonnosti agentúr Únie, čo prispieva k vyrovnanejšej správe a väčšej súdržnosti medzi nimi; zdôrazňuje, že sieť musí prispievať k vyššej efektivite, a nie vytvárať ďalšie náklady a byrokratickú záťaž;

34.  víta rastúcu systematizáciu spolupráce medzi Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania, čo vedie k ďalšej súčinnosti ich mandátov vďaka ich spoločnému pracovnému programu, konkrétne prostredníctvom vytvorenia spoločného monitorovacieho rámca z Rigy a ich spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce, pokiaľ ide o finalizáciu šiestich metodologických príručiek týkajúcich sa predvídania zručností a zladenia nástrojov a metód;

Riadenie ľudských zdrojov

35.  pripomína, že v bode 27 medziinštitucionálnej dohody(6) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; víta skutočnosť, že väčšina agentúr toto zníženie o 5 % v porovnaní so svojím plánom pracovných miest na rok 2012 už dosiahla, alebo ho dokonca prekročila;

36.  so znepokojením konštatuje, že Komisia uplatnila dodatočné zníženie počtu zamestnancov o 5 % v agentúrach s cieľom vytvoriť fond pracovných miest určených na presun, z ktorého by pridelila pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo sa nachádzajú v počiatočnej fáze svojho fungovania; je obzvlášť znepokojený tým, že s ďalším znížením počtu pracovníkov sa plnenie mandátu a ročného pracovného programu agentúr ukazuje ako čoraz náročnejšie, a to najmä v prípade tých agentúr, ktoré Komisia označuje ako naplno fungujúce; vyzýva Komisiu a rozpočtový orgán, aby zabezpečili, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť agentúr účinne plniť svoje mandáty; poznamenáva, že existuje mnoho prípadov, keď bola oslabená schopnosť agentúr plniť si svoje povinnosti, ako napríklad v prípade Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín schopnosť zaistiť bezpečnosť potravín alebo schopnosť Eurofoundu prevziať nové úlohy týkajúce sa migrantov a utečencov;

37.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, konkrétne vzťah medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala zostať dôležitým prvkom hospodárenia s finančnými zdrojmi, najmä vzhľadom na členské štáty, ktoré pristúpili do Únie po roku 2004; víta skutočnosť, že agentúry Únie dosiahli vyváženejšie zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Únii pred a po roku 2004; zároveň poukazuje na to, že tieto členské štáty sú stále nedostatočne zastúpené na vyššej úrovni riadenia a vedúcich pozíciách, kde sa stále očakáva výrazný pokrok;

38.  je presvedčený, že zamestnanci agentúr financovaných z poplatkov z príslušného odvetvia, a teda nie zo zdrojov Únie, by v zásade nemali byť dotknutí dodatočným znižovaním počtov zamestnancov nad rámec 5 %, ako sa požaduje v medziinštitucionálnej dohode; nalieha na Komisiu a orgán udeľujúci absolutórium, aby posudzovali agentúry financované najmä z rozpočtu Únie samostatne a aby predložili osobitný rámec pre agentúry financované hlavne odvetvím, ktorý by mal byť úmerný službám poskytovaným dotknutou agentúrou;

39.  konštatuje, že vykonávanie projektov a programov financovaných agentúrami Únie zohráva priamu úlohu pri tvorbe pracovných miest v celej Únii; poznamenáva tiež, že pracovné miesta sú vytvárané prostredníctvom rôznych programov Únie zameraných na financovanie, a to niekoľkými veľmi odlišnými spôsobmi vrátane používania stimulov, napríklad vyplácaním bonusov, čo spôsobuje značné rozdiely v kvalite pracovných miest vytvorených v Únii; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila dôkladné a komplexné hodnotenie vplyvu fondov, programov a projektov financovaných z rozpočtu Únie na priame vytváranie pracovných miest; žiada Komisiu, aby čo najskôr zverejnila takéto hodnotenie a predložila ho Európskemu parlamentu;

40.  berie na vedomie úsilie vynaložené na zabezpečenie rovnakého zastúpenia oboch pohlaví medzi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi agentúr; nalieha na agentúry, u ktorých sa stále prejavuje nedostatočná vyváženosť zastúpenia pohlaví, aby v tejto veci vykonali nápravu a čo najskôr oboznámili orgán udeľujúci absolutórium s výsledným stavom;

Konflikty záujmov a transparentnosť

41.  konštatuje, že na základe informácií siete všetky agentúry už prijali všeobecné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík ako súčasť etických usmernení týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík a v súlade s ustanoveniami služobného poriadku; so znepokojením však konštatuje, že len 65 % agentúr prijalo ďalšie vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; berie na vedomie zistenie siete, že v prípadoch, keď príslušné pravidlá ešte nie sú zavedené, tento proces prebieha, pričom prijatie takýchto pravidiel ešte nie je zavŕšené; konštatuje, že v niektorých prípadoch agentúry čakajú na usmernenia alebo informácie od Komisie pred tým, než môžu dokončiť svoje pravidlá v tejto oblasti; okrem toho berie na vedomie, že pravidlá by sa mali dokončiť a zaviesť v prvom polroku 2017; vyzýva agentúry, ktoré stále neprijali vnútorné pravidlá v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti, aby tak urobili čo najskôr a tým posilnili svoje vnútorné politiky v tejto oblasti, čím sa posilní kultúra transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovali a školili zamestnancov o ich povinnostiach a právach, zabezpečili ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešili problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú a včas informovali jednak oznamovateľov a jednak akékoľvek potenciálne dotknuté osoby o pokroku v postupe, a aby zaviedli kanál pre anonymné interné oznamovanie; vyzýva agentúry, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podávali výročné správy o počte prípadov, na ktoré upozornili oznamovatelia, ako aj o následných opatreniach; vyzýva agentúry ako aj Komisiu, aby podľa potreby poskytovali potrebné usmernenia a schválenie;

42.  poznamenáva, že 13 zo 16 agentúr, ktoré využívajú expertné skupiny, vedecké panely a komisie, zohľadnilo vo svojich zamestnaneckých politikách obavy, ktoré vyjadril ombudsman vo vyšetrovaní z vlastného podnetu (OI/6/2014/NF) týkajúcom sa zloženia expertných skupín Komisie; nabáda ostatné agentúry, aby čo najskôr zohľadnili obavy ombudsmana;

43.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, riadiacich pracovníkov a odborníkov uverejnilo 84 % agentúr, v porovnaní s 74 % v predchádzajúcom roku; ďalej konštatuje, že 60 % agentúr kontroluje vecnú správnosť vyhlásení o záujmoch predložených expertmi, členmi správnej rady a zamestnancami aspoň raz ročne; vyzýva všetky agentúry, aby prijali prísne usmernenia pre politiku súdržnosti v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov a aby ich uplatňovali v súlade s plánom na nadviazanie na spoločný prístup; vyzýva ostatné agentúry, ktoré ešte nezaviedli takúto politiku, aby vyhlásenia pravidelne overovali a tým zabezpečili nevyhnutný verejný dohľad a kontrolu riadenia;

44.  víta úsilie agentúr o maximalizovanie transparentnosti prostredníctvom zverejňovania vyhlásení o záujmoch a životopisov na svojich webových sídlach; konštatuje však, že v niektorých prípadoch takéto dokumenty stále chýbajú; pripomína však, že agentúry nemajú dostatočné ustanovenia v rámci svojich zakladajúcich nariadení, ktorými by sa predkladanie takýchto dokumentov stalo povinným; očakáva preto, že akákoľvek revízia zakladajúcich nariadení príslušných agentúr bude obsahovať povinné predkladanie vyhlásení o záujmoch a životopisov od každého člena správnej rady; vyzýva zároveň Komisiu, aby využila prebiehajúcu revíziu finančného nariadenia a podobne sa zaoberala touto otázkou v čo najväčšej miere;

45.  vyzýva v tejto súvislosti agentúry, aby podnikli ďalšie kroky smerom k transparentnejšiemu riadeniu; zdôrazňuje, že neustále a efektívne vnútorné monitorovanie má zásadný význam z hľadiska sledovania a odhaľovania možných konfliktov záujmov;

46.  konštatuje, že agentúry preukázali odhodlanie predchádzať, odhaľovať a odrádzanie od podvodov alebo iných nezrovnalostí a prijať vhodné opatrenia v prípade ich výskytu; s uspokojením poznamenáva, že sieť vytvorila v rámci medziagentúrnej právnej siete pracovnú skupinu pre boj proti podvodom s cieľom posilniť harmonizované a štandardizované prístupy k stratégiám boja proti podvodom medzi agentúrami; berie na vedomie zistenie siete, že väčšina agentúr uvádza, že došlo k zvýšeniu informovanosti o prevencii proti podvodom; berie navyše na vedomie, že v záujme zjednodušenia výmeny najlepších postupov boli na schôdze uvedenej pracovnej skupiny medziagentúrnej právnej siete pravidelne pozývaní zástupcovia z Európskeho úradu pre boj proti podvodom a/alebo Dvora audítorov, aby predstavili svoje inštitucionálne hľadisko a aby poskytli podporu a zlepšili informovanosť agentúr o otázkach týkajúcich sa podvodov;

47.  zdôrazňuje, že všetky agentúry by mali mať zavedené systémy kontroly a usmernenia, pokiaľ ide o trovy konania súvisiace so súdnymi spormi, v ktorých je agentúra jedným z účastníkov; nabáda agentúry, aby si v tejto záležitosti vymieňali najlepšie postupy;

48.  vyzýva agentúry, aby vypracovali spoločné usmernenia na uplatňovanie prístupu verejnosti k dokumentom, najmä pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva;

49.  nabáda agentúry, aby ďalej zlepšovali svoju viditeľnosť a pokračovali v rozvoji rôznych komunikačných kanálov, ktorými by svoju prácu a svoje aktivity predstavili širokej verejnosti;

50.  konštatuje, že členovia správnej rady a výkonní predstavitelia niekoľkých agentúr uverejnili vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov namiesto vyhlásení o záujmoch; zdôrazňuje, že nie je úlohou správnej rady alebo výkonných predstaviteľov, aby sami o sebe vyhlásili, že nemajú žiadny konflikt záujmov; zdôrazňuje, že to samo osebe predstavuje konflikt záujmov; požaduje nezávislé overenie všetkých vyhlásení o záujmoch;

Komunikácia a zviditeľnenie

51.  konštatuje, že agentúry aktívne presadzujú svoju prácu prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom pravidelnej aktualizácie svojich webstránok, ktorých účelom je poskytovať informácie a propagovať vykonanú prácu; okrem toho poznamenáva, že sociálne médiá sa stále viac stávajú štandardným komunikačným nástrojom agentúr; poznamenáva, že medzi činnosti, ktoré sa používajú na informovanie občanov a poskytnutie príležitostí naučiť sa niečo o práci agentúr a inštitúcií Únie, patria dni otvorených dverí, cielené kampane a videá vysvetľujúce hlavné činnosti agentúr; berie na vedomie, že všeobecné alebo špecializované mediálne činnosti sa pravidelne merajú na základe rôznych ukazovateľov, a skutočnosť, že každá agentúra má svoj plán v oblasti komunikácie so špecifickými činnosťami prispôsobenými jej potrebám;

Ďalšie pripomienky

52.  pripomína svoju pozíciu z postupov udeľovania absolutória za roky 2013 a 2014, že podľa dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v odseku 54 spoločného prístupu za všetky aspekty externalizovaných vonkajších auditov bude aj naďalej niesť plnú zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; opäť tiež zdôrazňuje, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil výrazný nárast administratívneho zaťaženia agentúr, ako aj to, že čas spojený s verejným obstarávaním a správou zmlúv o audite spôsobil dodatočné výdavky, čím sa ešte viac obmedzili zdroje agentúr; vyjadruje znepokojenie nad možným konfliktom záujmov v prípadoch, keď takíto súkromní audítori alebo ich spoločnosti zároveň vykonávajú audit alebo poskytujú poradenstvo pre súkromné spoločnosti s jasnými podnikateľskými záujmami s agentúrami Únie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vyriešiť túto otázku v kontexte prebiehajúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách a následnej revízie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva všetky strany zapojené do týchto revízií, aby objasnili túto otázku čo najskôr s cieľom výrazne znížiť nadmerné administratívne zaťaženie a vrátiť sa k uprednostňovanému prístupu systému verejného auditu;

53.  konštatuje, že na základe zhrnutia Dvora audítorov referendum občanov Spojeného kráľovstva (UK) o vystúpení z Únie, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2016 a po dátume účtovnej závierky, je zaznamenané v odseku „Ostatné“ výročnej správy Európskeho orgánu pre bankovníctvo a Európskej agentúry pre lieky, ktoré sídlia v Londýne, spolu s ostatnými priestormi Únie v Spojenom kráľovstve, ako sú informačné kancelárie Únie; konštatuje, že tento odsek vysvetľuje, že účtovná závierka a súvisiace poznámky týchto dvoch agentúr boli zostavené na základe informácií dostupných v čase podpisu týchto účtovných závierok, teda v čase, keď ešte neboli známe výsledky referenda Spojeného kráľovstva a nebolo predložené formálne oznámenie o aktivovaní článku 50 Zmluvy o Európskej únii; odvoláva sa, pokiaľ ide o pripomienky týkajúce sa konkrétnych dôsledkov pre Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsku agentúru pre lieky (EMA) v tejto veci, na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(7) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 a svoje uznesenie z 27. apríla 2017(8) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015;

54.  berie na vedomie simultánne zverejnenie návrhov na revíziu príslušných nariadení, ktorými sa zriaďujú tri tripartitné agentúry Únie podľa zásad spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať a vylepšiť súčasnú plnú tripartitnú správu týchto agentúr zaisťujúcu aktívne zapojenie vnútroštátnych orgánov, európskych organizácií zamestnávateľov a európskych organizácií pracovníkov do ich riadenia a fungovania; pripomína, že boli vykonané personálne škrty, a opakuje svoje obavy v súvislosti s tým, že ďalšie škrty by mohli obmedziť schopnosť agentúr plniť si svoje úlohy;

55.  berie na vedomie prebiehajúce hodnotenie a kontrolu vhodnosti štyroch agentúr Únie patriacich do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), ktoré sa mali začať v decembri 2016 s plánovaným termínom dokončenia v decembri 2017(9); zastáva názor, že tieto hodnotenia by mali prispieť k informovanému rozhodovaniu Európskeho parlamentu z hľadiska účinnosti a vplyvu príspevkov agentúr; takisto zdôrazňuje, že je potrebné využívať synergie v oblasti činností týchto štyroch agentúr, ktoré sa prekrývajú, ako aj medzi agentúrami a Komisiou, a že je potrebné zabrániť duplicitnej práci;

56.  víta dobrý výkon a flexibilitu všetkých agentúr v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; víta flexibilitu, s ktorou sa prispôsobujú vyvíjajúcim sa politickým prioritám a reagujú na nepredvídané udalosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že chýbajú účinné ukazovatele, ktoré by odrážali ich prácu v oblasti vnútornej bezpečnosti, migrácie, riadenia hraníc a rozvoja základných práv; víta úsilie niektorých agentúr o zlepšenie svojho rozpočtového hospodárenia pomocou optimalizácie využívania svojich rozpočtov a pomocou vykonávania lepšieho procesu plánovania rozpočtu;

57.  víta skutočnosť, že všetky agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa zaviazali ďalej zdokonaľovať rozpočtové postupy, zdôrazňuje však, že ich prioritou by malo byť zvýšenie operačnej účinnosti na mieste a riešenie otázok štrukturálnej povahy, ktoré identifikovali Dvor audítorov a Útvar pre vnútorný audit;

58.  uznáva, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený veľký počet agentúr, pripomína však význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na život občanov; zdôrazňuje, že zriadenie každej agentúry vychádzalo zo skutočných potrieb; vyjadruje presvedčenie, že všetky agentúry pôsobiace v tejto oblasti plnia osobitnú a potrebnú úlohu, pričom zabezpečujú európsku pridanú hodnotu;

59.  žiada všetky agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, aby identifikovali prekážky súvisiace s financiami, zdrojmi alebo iné prekážky, ktoré brzdia ich operačný výkon, a aby včas požiadali o úpravy;

o
o   o

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska policajná akadémia (CEPOL) (od 1.7.2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)), Európsky policajný úrad (Europol) (od 1.5.2017: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust).
(5) Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
(6) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0163.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2017)0172.
(9) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf


PRÍLOHA: NÁVRH ZOSKUPENÍ AGENTÚR NA ÚČELY ABSOLUTÓRIA EP

STÁLE VÝBORY

AGENTÚRY EÚ

HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

EBA; EIOPA; ESMA

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

CdT; EU-OSHA; Eurofound; Cedefop, ETF

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

EEA; EFSA; ECDC; ECHA; EMA

PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKA

EIT, ACER; BEREC; ENISA; EURATOM; GSA

DOPRAVA A CESTOVNÝ RUCH

EASA; EMSA; ERA;

RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

EFCA

OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Eurojust, FRA, Frontex, EASO; EMCDDA; CEPOL, eu-LISA; Europol

PRÁVA ŽIEN A RODOVÁ ROVNOSŤ

EIGE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia