Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2206(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0149/2017

Ingivna texter :

A8-0149/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.24

Antagna texter :

P8_TA(2017)0155

Antagna texter
PDF 568kWORD 59k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
P8_TA(2017)0155A8-0149/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (2016/2206(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2015,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2014 (COM(2016)0674), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2016)0338 och SWD(2016)0339),

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda årsrapporter(1) om de decentraliserade byråernas årsredovisning för budgetåret 2015,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(2), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3), särskilt artikel 110,

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2016 Byråernas finansiering med hjälp av bidrag är inte alltid det bästa valet och man har inte kunnat visa att den finansierade verksamheten är ändamålsenlig,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0149/2017), och av följande skäl:

A.  Denna resolution innehåller för varje byrå, i den mening som avses i artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, de övergripande iakttagelserna i samband med besluten om ansvarsfrihet enligt artikel 110 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 och artikel 3 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning.

B.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, och införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet betonar att byråerna har väsentligt inflytande på utformningen av politik och beslutsfattande samt genomförandet av program inom områden som är ytterst viktiga för EU-medborgarna såsom hälsa, miljö, mänskliga och sociala rättigheter, migration, flyktingar, innovation, finansiell tillsyn, säkerhet och trygghet. Parlamentet upprepar vikten av de uppgifter som byråerna utför och den direkta inverkan dessa har på unionsmedborgarnas dagliga liv. Parlamentet vidhåller den mycket viktiga inverkan som byråerna har vad gäller att öka unionens synlighet i medlemsstaterna. Parlamentet upprepar även vikten av att byråerna arbetar självständigt, särskilt tillsynsorganen och de som arbetar med oberoende informationsinsamling. Parlamentet påminner också om att den främsta orsaken till att byråerna inrättades var att göra oberoende tekniska eller vetenskapliga bedömningar.

2.  Europaparlamentet noterar utifrån uppgifter från revisionsrättens sammanfattning av resultaten i dess granskningar från 2015 av unionens byråer och övriga organ (nedan kallad revisionsrättens sammanfattning) att byråernas budget för 2015 uppgick till cirka 2,8 miljarder EUR, vilket motsvarar en ökning med 7,7 % jämfört med 2014 och cirka 2 % av unionens allmänna budget. Parlamentet påpekar att huvuddelen av byråernas budget finansieras genom bidrag från kommissionen, medan resten utgörs av inkomster från avgifter eller andra källor. Dessa uppgår till nästan en tredjedel.

3.  Europaparlamentet noterar att byråerna har 9 965 anställda, på fast eller tillfällig basis, kontraktsanställda eller utstationerade, vilket utgör en märkbar ökning med 6,25 % jämfört med föregående år, och skapar därmed ett behov av att noga övervaka utvecklingen i detta avseende. Parlamentet inser emellertid att antalet anställda ökade mest vid de byråer som hanterar migrationsfrågor och förebyggande av allvarlig brottslighet och terrorism, två områden som båda blev förnyade och stärkta som unionens prioriteringar under 2015.

4.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens sammanfattning att den lämnade ett uttalande utan reservation om årsredovisningarna för alla byråer utom för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Parlamentet noterar dessutom att de transaktioner som ligger till grund för byråernas räkenskaper var lagliga och korrekta för alla byråer utom för Europeiska institutet för innovation och teknik för vilket revisionsrätten har lämnat ett uttalande med reservation.

5.  Europaparlamentet konstaterar att byråerna under 2015 fortsatte att genomföra sina arbetsprogram enligt planerna. Parlamentet noterar dock att de pågående diskussionerna om översynen av budgetförordningen och den framtida fleråriga budgetramen efter 2020 utgör en god möjlighet att blicka framåt och att utnyttja dessa möjligheter till att genomföra positiva förändringar vad gäller förvaltningen av byråernas budgetar, resultat och deras fleråriga arbetsprogram.

6.  Europaparlamentet påminner om att diskussionen om förslagen till byråernas årliga arbetsprogram och de fleråriga strategierna i de ansvariga utskotten bör bidra till att säkerställa att programmen och strategierna är balanserade, avspeglar de politiska prioriteringarna och bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att vissa byråer redan samarbetar i enlighet med sin tematiska gruppering, såsom byråerna för rättsliga och inrikes frågor(4) samt de europeiska tillsynsmyndigheterna(5). Parlamentet uppmuntrar andra byråer som ännu inte har gjort detta att samarbeta ytterligare med andra byråer inom samma gruppering närhelst detta är möjligt, inte endast genom att inrätta gemensamma tjänster och skapa synergieffekter, utan även inom ramen för gemensamma politikområden. Parlamentet uppmuntrar revisionsrätten att överväga att presentera översiktliga analyser av byråernas gemensamma politikområden. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i samband med besluten om att flytta de byråer som nu finns i Förenade kungariket, även ta hänsyn till möjligheterna att förbättra samarbetet med andra byråer som är verksamma inom samma tematiska gruppering och införa gemensamma tjänster.

8.  Europaparlamentet anser att alla unionens institutioner som är involverade, dvs. kommissionen, parlamentet och revisionsrätten, inom ramen för diskussionerna om den nya metoden för en unionsbudget som baseras på resultat, samt på de framsteg som uppnåtts med att förbättra det tematiska samarbetet och det arbete som genomförts av byråerna inom ramen för rapporten om hur EU-byråer och andra organ bidrar till Europa 2020-strategin och till Junckerkommissionens agenda (How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?), även bör beakta denna tematiska metod inom ramen för det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, i enlighet med förslaget i bilagan till denna resolution.

9.  Europaparlamentet noterar med oro att de EU-tillsynsorgan som ansvarar för riskbedömningen av reglerade produkter, särskilt Europeiska livsmedelsmyndigheten, Europeiska kemikaliemyndigheten eller Europeiska läkemedelsmyndigheten inte har de ekonomiska och juridiska resurser som de behöver för att kunna utföra sina uppdrag ordentligt.

Gemensam ansats och kommissionens färdplan

10.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012 antog en gemensam ansats om byråerna (nedan kallad den gemensamma ansatsen), som är en politisk överenskommelse om byråernas framtida förvaltning och reformering. Parlamentet påminner dessutom om att den gemensamma ansatsen genomfördes genom kommissionens färdplan från december 2012 (nedan kallad färdplanen).

11.  Europaparlamentet noterar den andra lägesrapporten om genomförandet av den gemensamma ansatsen (COM(2015)0179) och uppskattar de framsteg som gjorts på många områden för att rationalisera byråernas sätt att fungera. Parlamentet välkomnar de insatser och framsteg som kommissionen och byråerna gjort när det gäller genomförandet av färdplanen.

12.  Europaparlamentet noterar att de flesta av de åtgärder inom ramen för färdplanen som genomfördes av byråerna bidrog till att förbättra deras ansvarsskyldighet och transparens, vilket ytterligare påvisar de avsevärda ansträngningar som gjorts från byråernas sida för att genomföra den gemensamma ansatsen, trots trycket i form av begränsade resurser, och visar att byråerna är ansvarsfulla, redovisningsskyldiga och transparenta. Parlamentet noterar dessutom, vilket EU-byråernas nätverk (nedan kallat nätverket) har konstaterat, att genomförandet av de åtgärder som planeras i den gemensamma ansatsen faktiskt är slutfört.

13.  Europaparlamentet är dock oroat över att genomförandet av åtgärderna även hade en negativ inverkan på byråernas effektivitet samt över att genomförandet inom vissa områden resulterade i väsentliga kostnadsökningar, både vad gäller mänskliga och finansiella resurser. Parlamentet noterar vidare att dessa ökade kostnader ådrogs vid genomförandet av åtgärderna, men att de i framtiden kommer att fortsätta på löpande basis.

14.  Europaparlamentet erkänner den administrativa börda som genomförandet av färdplanen har orsakat för byråerna samt utkontrakteringen av flera uppgifter med anknytning till insamling och sammanställning av byråernas uppgifter och bidrag till nätverket, i synnerhet med avseende på budget- och ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet uppmanar kommissionen och budgetmyndigheten att erkänna dessa insatser, och att tillhandahålla ytterligare resurser i byråernas tjänsteförteckningar, i synnerhet med anknytning till verksamheten vid nätverkets permanenta sekretariat.

15.  Europaparlamentet noterar, i samband med införandet av nya mekanismer för att förbättra rapporteringsförfarandena, att de tidigare rapporteringsmekanismerna bör avskaffas för att undvika dubbelarbete och dubbla rapporteringssystem för att uppnå bättre effektivitet.

16.  Europaparlamentet anser att byråerna i nära samarbete med kommissionen, parlamentet och revisionsrätten bör fortsätta ta fram övergripande indikatorer genom vilka det samlade resultatet och effektiviteten för deras verksamhet mäts. Parlamentet noterar att det övergripande målet bör vara ett balanserat antal indikatorer som leder till en förbättring av byråernas öppenhet och ansvarsskyldighet samt ger stöd till beslut från budgetmyndigheten om fördelning av budget och personal.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

17.  Europaparlamentet påminner om att ettårighet, enhet och balans är de tre grundläggande redovisningsprinciper som är oundgängliga för att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens budget. Parlamentet noterar utifrån revisionsrättens sammanfattning att en ökad andel överföringar av åtagandebemyndiganden fortsatt är det vanligaste problemet inom budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning och att detta problem berör 32 byråer, jämfört med 28 byråer 2014. Parlamentet noterar vidare, genom uppgifter från revisionsrätten, att den fortsatte att rapportera om dessa frågor i enlighet med sitt internt fastställda tröskelvärde för de olika rubrikerna i byråernas budget.

18.  Europaparlamentet noterar emellertid att överföringar ofta delvis eller helt och hållet kan motiveras eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet noterar att överföringar som följer av dessa verksamhetsprogram i många fall planeras i förväg av byråerna och meddelas revisionsrätten, vilket förenklar en uttrycklig åtskillnad mellan planerade och oplanerade överföringar.

19.  Europaparlamentet påpekar att Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i princip har samtyckt till en transparent åtskillnad mellan planerade och oplanerade överföringar som Eurofound har tillämpat under många år. Parlamentet uppmanar nätverket, byråerna och revisionsrätten att undersöka huruvida ett förfarande för att göra åtskillnad mellan planerade och oplanerade överföringar och en transparent kommunikation av dessa skulle kunna inrättas, fram till dess att denna fråga inkluderas i budgetförordningen.

20.  Europaparlamentet betonar att andelen förfallna överföringar ger en indikation om i vilken utsträckning byråerna har uppskattat sina ekonomiska behov korrekt, och är en bättre indikator på en god budgetplanering än andelen överföringar.

21.  Europaparlamentet betonar därför behovet av att fastställa tydliga definitioner av ”planerade och meddelade” överföringar i syfte att harmonisera revisionsrättens rapportering om denna fråga, samt att möjliggöra för den myndighet som beviljar ansvarsfrihet att skilja mellan överföringar som tyder på dålig budgetplanering och överföringar som utgör budgetverktyg till stöd för fleråriga program samt upphandlingsplanering.

22.  Europaparlamentet begär i samband med detta att definitionen av ”planerade och meddelade” överföringar tillsammans med andra nödvändiga riktlinjer ska inkluderas i nästa översyn av budgetförordningen och rambudgetförordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen, revisionsrätten och nätverket att diskutera och föreslå möjliga lösningar på detta problem, i syfte att rationalisera i synnerhet den ekonomiska förvaltningen inom områdena flerårig programplanering och upphandling.

23.  Europaparlamentet konstaterar att de granskade rapporterna om budgetgenomförandet från vissa byråer inte är lika detaljerade som för de flesta andra byråer, vilket visar hur brådskande det är med tydliga riktlinjer för byråernas budgetrapportering. Parlamentet konstaterar att byråerna med den skiljaktiga rapporteringen har utkontrakterat räkenskapsförarfunktionen till kommissionens räkenskapsförare, och att den skiljaktiga detaljrikedomen beror på kommissionens rapporteringspraxis. Parlamentet stöder kommissionens avsikt att fastställa riktlinjer för byråernas budgetrapportering för 2016 års räkenskaper. Parlamentet uppmanar nätverket och kommissionen att rapportera till myndigheten som beviljar ansvarsfrihet om den framtida utvecklingen i denna fråga.

24.  Europaparlamentet noterar att byråerna i allmänhet beviljade och betalade ut bidrag i enlighet med reglerna. Parlamentet uppmanar byråerna att förbättra sin bidragsförvaltning och att fokusera på att mäta de tilldelade bidragens ändamålsenlighet.

25.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck samtliga byråer att var och en utarbeta en heltäckande kontinuitetsplan för att hantera de förenade risker med budget- och verksamhetsmässig volatilitet som kan uppkomma som ett resultat av oväntade och allvarliga händelser eller omständigheter.

26.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2016 om byråernas finansiering med hjälp av bidrag.

Samarbete mellan byråer och med andra institutioner – delade tjänster och synergieffekter

27.  Europaparlamentet belyser nyttan med att dela tjänster, vilket möjliggör en konsekvent tillämpning av administrativa genomförandebestämmelser och -förfaranden som gäller mänskliga resurser och ekonomiska frågor, samt de potentiella effektivitetsvinster som följer av att byråer delar tjänster, i synnerhet vid beaktande av de budget- och personalnedskärningar som byråerna står inför.

28.  Europaparlamentet noterar med oro att vissa byråer fortsätter att ha två operativa och administrativa huvudkontor. Parlamentet anser det grundläggande att alla dubbla huvudkontor som inte tillför verksamheten något mervärde läggs ned så snart som möjligt.

29.  Europaparlamentet konstaterar, på basis av uppgifter från nätverket, att byråerna, i syfte att garantera effektivitetsvinster när det gäller ekonomiska eller mänskliga resurser, har arbetat med att undvika dubbelarbete och med att göra information välgrundad, korrekt och lättillgänglig. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att dessa åtgärder har lett till en katalog på internet över delade tjänster där alla byråer i nätverket förväntas delta, antingen genom att erbjuda eller föreslå nya tjänster eller genom att begära tjänster genom den centraliserade plattformen, och där, i januari 2017, 21 byråer erbjuder sammanlagt 184 tjänster för delning, inbegripet utbyte av information och deltagande i expertforumen.

30.  Europaparlamentet noterar vidare att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Europeiska fiskerikontrollbyrån har undertecknat ett pilotprojekt för ett ”koncepttest” varigenom en undersökning skulle kunna göras av genomförbarheten av att EUIPO tillhandahåller återhämtningstjänster efter it-driftsstörningar till ett mycket lågt pris till andra byråer i nätverket. Parlamentet håller med om att ett sådant system inte endast kan innebära fördelar i form av bättre IKT-tjänster och lägre driftskostnader, utan även ett starkare nätverk och en förbättrad IKT-mognad. Parlamentet uppmanar nätverket att rapportera till myndigheten som beviljar ansvarsfrihet om den fortsatta utvecklingen vad gäller detta pilotprojekt.

31.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, för 20 andra byråers räkning, inledde en gemensam öppen anbudsinfordran för att välja ut en leverantör av ”förmedling av molntjänster”. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att kontraktet, som tilldelades i september 2016, enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skulle kunna innebära en sammanlagd ekonomisk besparing på 2,5 miljoner EUR för byråerna.

32.  Europaparlamentet konstaterar att nätverket för närvarande håller på att ta fram ett nytt verktyg för gemensam upphandling, vilket är inbegripet i området för gemensamma tjänster på EU-byråernas extranät. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att detta verktyg skulle tjäna och stödja flera byråer, och därmed vara ytterligare ett sätt att dela en gemensam extern tjänsteleverantör, med påföljande besparingar av resurser och volymeffekter.

33.  Europaparlamentet betonar betydelsen av samarbetet och utbytet av idéer och praxis mellan byråerna inom ramen för nätverket för resultatutveckling, vilket bidrar till en mer balanserad förvaltning och ökad samstämmighet mellan byråerna. Parlamentet betonar att nätverket måste bidra till ökad effektivitet och inte generera ytterligare kostnader och ökad byråkrati.

34.  Europaparlamentet gläder sig över att samarbetet mellan Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning i ökad grad systematiserats, vilket skapat ytterligare synergier inom deras respektive mandat via deras gemensamma årliga verksamhetsprogram, i synnerhet genom utvecklingen av den gemensamma Riga-övervakningsramen och deras samarbete med Internationella arbetsorganisationen för att avsluta arbetet med sex metodhandledningar avseende förhandsplanering av kompetensbehov och matchande verktyg och metoder.

Personaladministration

35.  Europaparlamentet påminner om att det i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet(6) efterlyses en successiv minskning av personalen med 5 % på samtliga institutioner, organ och byråer mellan 2013 och 2017. Parlamentet välkomnar det faktum att de flesta byråer redan uppfyller eller överskrider minskningen på 5 % baserat på sina tjänsteförteckningar för 2012.

36.  Europaparlamentet noterar med oro att kommissionen genomförde ytterligare en nedskärning på 5 % av personalen vid byråerna för att skapa en omfördelningspool från vilken man sedan fördelar tjänster till byråer med nya uppgifter eller byråer som befinner sig i en inledningsfas. I och med den ytterligare nedskärningen av personal är parlamentet särskilt oroat över att byråernas mandat och årliga arbetsprogram visar sig allt svårare att genomföra, i synnerhet för de byråer som av kommissionen klassificerats som att ha ”uppnått marschfart”. Parlamentet uppmanar kommissionen och budgetmyndigheten att säkerställa att andra potentiella kostnadsbesparande åtgärder inte hindrar byråerna från att uppfylla sina mandat på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet noterar att det finns många exempel på att byråernas förmåga att uppfylla sina uppgifter har äventyrats, såsom Europeiska livsmedelsmyndighetens förmåga att garantera livsmedelssäkerhet eller Eurofounds förmåga att ta på sig nya uppgifter med avseende på migranter och flyktingar.

37.  Europaparlamentet betonar att geografisk balans, dvs. förhållandet mellan personalens nationalitet och medlemsstaternas storlek, även i fortsättningen bör vara en viktig faktor i resursförvaltningen, i synnerhet när det gäller de medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004, och välkomnar att sammansättningen av tjänstemän från de medlemsstater som anslutit sig till unionen före och efter 2004 har blivit mer balanserad. Parlamentet påpekar dock att dessa medlemsstater fortfarande är underrepresenterade på de högre nivåerna inom administrationen och på chefstjänster, varför fortsatta framsteg emotses på detta område.

38.  Europaparlamentet är övertygat om att den del av byråernas personal som finansieras genom avgifter som betalas av industrin, och följaktligen inte finansieras genom unionsbudgeten, i princip inte bör påverkas av ytterligare personalnedskärningar utöver de 5 % som erfordras enligt det interinstitutionella avtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen och budgetmyndigheten att se byråer som främst finansieras med medel från unionsbudgeten som ett separat fall och att utarbeta en särskild ram för byråer som främst finansieras av industrin, vilken bör stå i proportion till de tjänster som den berörda byrån tillhandahåller.

39.  Europaparlamentet noterar att genom att genomföra projekt och program som finansierats av unionen spelar byråerna en direkt roll för att skapa arbetstillfällen i hela unionen. Parlamentet noterar dessutom att arbetstillfällen skapas av unionens olika finansieringsprogram på många väldigt olika sätt, bland annat genom användningen av incitament såsom utbetalning av bonusar, vilket medför betydande skillnader i kvaliteten på de arbetstillfällen som skapas av unionen. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att genomföra en grundlig och heltäckande utvärdering av den inverkan fonder, program och projekt som finansierats genom EU-budgeten har på det direkta skapandet av arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en sådan utvärdering så snart som möjligt och att lägga fram den för parlamentet.

40.  Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som gjorts för att uppnå en jämn könsbalans bland byråernas anställda och chefer. Parlamentet uppmanar med eftertryck de byråer vars tjänsteförteckningar fortfarande uppvisar brister när det gäller könsbalansen att ytterligare korrigera denna obalans och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av dessa åtgärder så snart som möjligt.

Intressekonflikter och transparens

41.  Europaparlamentet noterar, genom uppgifter från nätverket, att alla byråer redan har antagit allmänna bestämmelser om visselblåsning som en del av de etiska riktlinjerna för visselblåsning och i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar dock med oro att endast 65 % av byråerna har antagit ytterligare interna bestämmelser om visselblåsning. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från nätverket att i de fall där de relevanta bestämmelserna ännu inte har införts pågår denna process att dessa bestämmelser förväntas antas. Parlamentet noterar att byråerna i flera fall inväntar vägledning eller uppgifter från kommissionen innan de kan färdigställa sina bestämmelser. Parlamentet noterar vidare att bestämmelserna bör färdigställas och införas under första halvåret 2017. Parlamentet uppmanar de byråer som ännu inte har antagit interna bestämmelser om visselblåsning att omedelbart göra detta och i samband med detta förstärka sin interna policy om visselblåsning för att främja transparens och ansvarsskyldighet på arbetsplatsen, utbilda de anställda och regelbundet informera dem om deras skyldigheter och rättigheter, säkerställa skydd av visselblåsare mot repressalier, i god tid följa upp de rapporterade missförhållandena och härvid hålla både visselblåsaren och andra potentiellt inblandade personer underrättade om de framsteg som görs i förfarandet samt införa en mekanism för anonym intern rapportering. Parlamentet uppmanar byråerna att årligen rapportera om antalet visselblåsarfall och uppföljningen av dessa till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet uppmanar byråerna och kommissionen att ge den nödvändiga vägledningen och godkännande när detta krävs.

42.  Europaparlamentet noterar att av de 16 byråer som använder expertgrupper, vetenskapliga paneler och kommittéer beaktade 13 inom ramen för sin personalpolitik de farhågor som togs upp i ombudsmannens undersökning på eget initiativ OI/6/2014/NF om sammansättningen av kommissionens expertgrupper. Parlamentet uppmuntrar de återstående byråerna att så snart som möjligt beakta ombudsmannens farhågor.

43.  Europaparlamentet noterar att meritförteckningarna och intresseförklaringar för styrelsemedlemmar, ledningspersonal och interna experter offentliggjordes av 84 % av byråerna, jämfört med 74 % för det föregående året. Parlamentet noterar vidare att 60 % av byråerna minst en gång om året kontrollerar att uppgifterna i intresseförklaringar insända av experter, styrelsemedlemmar och ledningspersonal stämmer. Parlamentet uppmanar samtliga byråer att anta strikta riktlinjer för en enhetlig policy om förebyggande och hantering av intressekonflikter och genomföra denna i enlighet med färdplanen för uppföljning av den gemensamma ansatsen. Parlamentet uppmanar de byråer som ännu inte har infört en sådan policy att regelbundet kontrollera förklaringarna i syfte att säkerställa offentlig tillsyn och kontroll av förvaltningen.

44.  Europaparlamentet välkomnar byråernas ansträngningar att maximera transparensen genom att publicera intresseförklaringar och meritförteckningar på sina webbplatser. Parlamentet noterar dock att i åtskilliga fall saknas en del av dessa handlingar. Parlamentet påminner emellertid om att byråerna saknar lämpliga bestämmelser i sina inrättandeförordningar för att göra tillhandahållandet av sådana handlingar obligatoriskt. Parlamentet förväntar sig därför att en revidering av de berörda byråernas inrättandeförordningar kommer att föreskriva en obligatorisk intresseförklaring och meritförteckning från varje styrelseledamot. Parlamentet uppmanar också kommissionen att utnyttja den pågående revideringen av budgetförordningen för att på liknande sätt ta itu med den här frågan i så stor utsträckning som möjligt.

45.  Parlamentet uppmanar byråerna i detta avseende att vidta ytterligare åtgärder för en mer transparent förvaltning. Parlamentet betonar att konstant och effektiv intern övervakning är avgörande för att spåra och upptäcka eventuella intressekonflikter.

46.  Europaparlamentet noterar att byråerna har visat ett engagemang för att förebygga, upptäcka och avskräcka från bedrägerier eller andra oegentligheter samt vidta lämpliga åtgärder om några sådana skulle förekomma. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att nätverket inrättade en arbetsgrupp för bedrägeribekämpning inom ramen för det byråöverskridande rättsliga nätverket, med syftet att förbättra harmoniserade och standardiserade metoder för bedrägeribekämpningsstrategier bland byråerna. Parlamentet konstaterar, på basis av uppgifter från nätverket, att majoriteten av byråerna angav en ökad medvetenhet om förebyggande av bedrägerier. Parlamentet noterar vidare att för att främja och dela bästa praxis har talare från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och/eller revisionsrätten regelbundet bjudits in till ovannämnda arbetsgrupp för att presentera sin institutions åsikter samt för att tillhandahålla stöd till och informera byråerna om frågor med anknytning till bedrägerier.

47.  Europaparlamentet betonar att alla byråer bör införa kontroller och riktlinjer med avseende på juridiska kostnader i samband med rättsliga förfaranden i vilka en byrå har varit eller är part. Parlamentet uppmuntrar byråerna att dela bästa praxis i denna fråga.

48.  Europaparlamentet uppmanar byråerna att utveckla gemensamma riktlinjer för allmänhetens tillgång till handlingar, särskilt när det gäller immateriella rättigheter.

49.  Europaparlamentet uppmuntrar byråerna att ytterligare öka sin synlighet och att fortsätta utveckla olika kommunikationskanaler som kan presentera byråernas arbete och verksamhet för en bred allmänhet.

50.  Europaparlamentet noterar att styrelseledamöterna och högsta ledningen vid flera byråer har offentliggjort en förklaring om att det inte föreligger några intressekonflikter i stället för en intresseförklaring. Parlamentet understryker att det inte är styrelsens eller högsta ledningens uppgift att förklara att inga intressekonflikter föreligger. Parlamentet betonar att detta i sig utgör en intressekonflikt. Parlamentet efterlyser oberoende kontroll av intresseförklaringarna.

Kommunikation och synlighet

51.  Europaparlamentet noterar att byråerna aktivt uppmärksammar sitt arbete genom diverse kanaler, i synnerhet genom regelbunden uppdatering av sina webbplatser för att tillhandahålla information och uppmärksamma genomfört arbete. Parlamentet noterar dessutom att sociala medier i allt större utsträckning håller på att bli ett normalt kommunikationsmedel för byråerna. Parlamentet konstaterar att öppet hus-dagar, riktade kampanjer och videor som förklarar byråernas huvudsakliga arbete utgör en del av den verksamhet som utnyttjas för att utbilda medborgarna och ge dem möjligheter att lära sig mer om byråernas arbete och unionens institutioner. Parlamentet noterar att allmänna eller specialiserade verksamheter för mediekontakter regelbundet mäts genom olika indikatorer, och att varje byrå har en kommunikationsplan med specifika verksamheter som är skräddarsydda för dess behov.

Övriga kommentarer

52.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från 2013 och 2014 års ansvarsfrihetsförfaranden att alla aspekter på externa revisioner som lagts ut på entreprenad fortfarande faller ”helt inom revisionsrättens ansvarsområde; revisionsrätten sköter alla nödvändiga administrativa förfaranden och upphandlingsförfaranden”, enligt avtalet mellan parlamentet, rådet och kommissionen i punkt 54 i den gemensamma ansatsen. Parlamentet upprepar vidare att den nya revisionsmetoden med revisorer från den privata sektorn har lett till en väsentlig ökning av byråernas administrativa börda samt att den tid som lagts på upphandling och administration av revisionskontrakt har lett till extra kostnader, vilket ytterligare belastat byråernas minskade resurser. Parlamentet är bekymrat över eventuella intressekonflikter i de fall då sådana privata revisorer eller deras respektive företag även tar revisions- eller konsultuppdrag för företag inom den privata sektorn som har tydliga affärsintressen i EU-byråerna. Parlamentet betonar att det är av yttersta vikt att lösa detta problem inom ramen för den pågående översynen av budgetförordningen och den efterföljande översynen av rambudgetförordningen. Parlamentet uppmanar alla parter som deltar i denna översyn att skyndsamt klargöra detta problem för att väsentligt minska den alltför stora administrativa bördan och återgå till den föredragna metoden med en offentlig revisionsordning.

53.  Europaparlamentet noterar, genom revisionsrättens sammanfattning, medborgarnas val i folkomröstningen i Förenade kungariket att lämna unionen, vilket skedde den 23 juni 2016 och efter balansdagen, är noterat under en punkt för ”övriga frågor” i årsrapporterna för Europeiska bankmyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten, vilka båda är belägna i London, tillsammans med andra unionskontor i Förenade kungariket, såsom unionens informationskontor. Parlamentet noterar att det i denna punkt klargörs att räkenskaperna med tillhörande anmärkningar för de två byråerna utarbetades med hjälp av den information som fanns tillgänglig den dag deras räkenskaper godkändes. Då var resultatet av de brittiska medborgarnas omröstning ännu inte känd och det formella meddelandet om att aktivera artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen hade inte lämnats in. När det gäller iakttagelser om de konkreta konsekvenserna för Europeiska bankmyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten i denna fråga hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(7) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 och sin resolution av den 27 april 2017(8) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015.

54.  Europaparlamentet uppmärksammar att förslag till översyn av de respektive förordningarna om inrättandet av de tre trepartssammansatta unionsorganen har offentliggjorts samtidigt, i enlighet med de principer som fastställs i det gemensamma uttalandet av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om decentraliserade organ av den 19 juli 2012. Parlamentet understryker vikten av att bevara och förbättra den nuvarande fullständiga trepartsförvaltningen av dessa byråer genom att sörja för att nationella myndigheter samt europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer aktivt deltar i deras styrning och verksamhet. Parlamentet påminner om att personalnedskärningarna har genomförts och upprepar sin oro över att ytterligare nedskärningar skulle kunna begränsa byråernas möjligheter att utföra sina uppdrag.

55.  Europaparlamentet noterar den utvärdering och kontroll av ändamålsenligheten avseende de fyra EU-byråerna som pågår inom behörighetsområdet för generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL), och som enligt planerna skulle inledas i december 2016, med ett planerat datum för slutförande i december 2017(9). Parlamentet anser att dessa utvärderingar bör bidra till att parlamentet fattar välgrundade beslut om byråernas bidrag vad gäller effektivitet och påverkan. Parlamentet understryker också behovet av att utnyttja synergierna i de fyra byråernas överlappande verksamhet, liksom synergier mellan byråerna och kommissionen själv, samt att undvika dubbelarbete.

56.  Europaparlamentet välkomnar det gedigna resultatet för alla byråer inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Parlamentet är nöjt med hur flexibelt de har kunnat anpassa sig till skiftande politiska prioriteringar och reagera på oförutsedda händelser. Dock beklagar parlamentet att det saknas effektiva indikatorer som återspeglar hur byråernas arbete påverkat säkerhet, migration, gränskontroll och utvecklingen av grundläggande rättigheter. Parlamentet välkomnar att flera byråer har ansträngt sig för att förbättra budgetförvaltningen genom att optimera användningen av budgeten och tillämpa en bättre process för budgetplaneringen.

57.  Europaparlamentet välkomnar att alla byråer för rättsliga och inrikes frågor har utfäst sig att ytterligare förbättra budgetförfarandets detaljer, men betonar inte desto mindre att de bör prioritera förbättringen av den operativa effektiviteten på plats och ta itu med de strukturella frågor som revisionsrätten och internrevisionstjänsten har identifierat.

58.  Europaparlamentet uppskattar att ett stort antal byråer inrättats inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, men påminner om att de uppdrag som byråerna utför är mycket viktiga och har en direkt inverkan på medborgarnas liv. Parlamentet betonar att alla byråer har inrättats för att tillgodose särskilda behov. Parlamentet är övertygat om att samtliga byråer inom detta politikområde spelar en särskild och nödvändig roll när det gäller att tillhandahålla ett europeiskt mervärde.

59.  Europaparlamentet begär att alla byråer för rättsliga och inrikes frågor identifierar vilka flaskhalsar som finns när det gäller ekonomiska och andra resurser eller flaskhalsar av annat slag som hindrar deras operativa resultat, och i rätt tid tar initiativ till anpassningar.

o
o   o

60.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till de byråer som omfattas av detta förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016.
(2) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), Europeiska jämställdhetsinstitutet, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika (ECNN), Europeiska polisakademin (Cepol) (sedan 1.7.2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), Europeiska polisbyrån (Europol) (sedan 1.5.2017:Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), den europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust).
(5) Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
(6) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) Antagna texter, P8_TA(2017)0163.
(8) Antagna texter, P8_TA(2017)0172.
(9) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf


BILAGA: FÖRSLAG FÖR GRUPPERING AV BYRÅER FÖR BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FRÅN EUROPAPARLAMENTET

STÄNDIGA UTSKOTT

EU-ORGAN

EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR

EBA, Eiopa, Esma

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

CdT, EU-Osha, Eurofound, Cedefop, ETF

MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

EEA, Efsa, ECDC, Echa, EMA

INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH ENERGI

EIT, Acer, Berec, Enisa, Euratom, GSA

TRANSPORT OCH TOURISM

Easa, Emsa, Europeiska unionens järnvägsbyrå

FISKERI

EFCA

MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Eurojust, FRA, Frontex, Easo, ECNN, Cepol, eu-LISA, Europol

KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy