Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2189(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0147/2017

Внесени текстове :

A8-0147/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0156

Приети текстове
PDF 567kWORD 54k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година (2016/2189(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0075/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(4), и по-специално член 24 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0147/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 17.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 17.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година (2016/2189(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0075/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(4), и по-специално член 24 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0147/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 17.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 17.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година (2016/2189(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0147/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“) окончателният бюджет на Агенцията за финансовата 2015 година възлиза на 11 266 000 EUR, което представлява увеличение с 3,55 % спрямо 2014 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва факта, че Агенцията:

   използва набор от насоки за планиране на бюджета, разработен и одобрен от Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията, с цел подобряване на планирането и изпълнението на своя годишен бюджет, и че е разработила предварително записано вътрешно обучение по бюджетно и финансово управление;
   включва в годишния си отчет информация за актуалното положение във връзка с предотвратяването и управлението на конфликти на интереси и прозрачността;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 95,09%, което постига планираната цел на Агенцията и представлява увеличение с 0,09% спрямо 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 74,88%, което представлява увеличение с 5,04% спрямо 2014 г.;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата размерът на преносите по дял III („Оперативни разходи“) възлиза на 1 360 000 EUR или 59% от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения, спрямо 1 570 000 EUR (62%) през 2014 г.; отбелязва освен това, че тези преноси са свързани предимно с дългосрочния характер на прилагането на Регламент (EС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета;

4.  отбелязва, че според доклада на Палатата размерът на преносите по дял II („Административни разходи“) възлиза на 790 000  EUR (35%) от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения, спрямо 980 000 EUR (41%) през 2014 г.; отчита, че според Агенцията тези преноси са свързани предимно с проучвания и услуги, които все още не са били предоставени през 2015 г.;

5.  отбелязва, че преносите често може да са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата; отбелязва, че за Агенцията се е оказало трудно да съгласува принципа на ежегодност с многогодишния характер на проекта за прилагане на регламента REMIT (Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар);

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че в края на 2015 г. в Агенцията са работили 54 срочно наети служители, 20 договорно наети служители, 6 командировани национални експерти, 9 стажанти и 6 временно наети служители; отбелязва освен това, че през 2015 г. няма промени в щатното разписание;

7.  отбелязва въз основа на оценка на работните места, че 67,83% от работните места в Агенцията са били оперативни, 22,89% са били в областта на административната подкрепа и координирането и 9,28% са били неутрални;

8.  отбелязва, че през 2015 г. 75 членове на персонала са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за това възлизат на 6 517 EUR (по 87 EUR на човек);

Вътрешен контрол

9.  отбелязва, че Агенцията спазва минималните изисквания на стандартите за вътрешен контрол (СВК);

10.  отбелязва, че Агенцията е направила оценка на ефикасността на своите СВК с оглед откриване на нови възможности за по-нататъшното им подобряване през 2015 г.; отчита, че Агенцията съответно е трябвало да приложи подходящи мерки; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) е направила предварително посещение във връзка с одита на процедурата по възлагане на обществени поръчки на Агенцията; отбелязва, че СВО е трябвало да извърши одита в началото на 2016 г.; отбелязва освен това, че СВО е трябвало също така да направи пълна оценка на риска и одит за оценка на риска в областта на ИТ в началото на 2016 г. и че оценката е трябвало да доведе до нов стратегическия план за одит за Агенцията; очаква Агенцията да докладва относно одитите на СВО в своя годишен отчет за дейността за 2016 г.;

12.  отбелязва, че от шестте препоръки, направени от СВО след одита за 2014 г. по темата „Разработване на рамкови насоки и становище относно мрежовите кодекси“, две са били изпълнени и завършени през 2014 г., и две през 2015 г.; отбелязва, че Агенцията е трябвало да изпълни останалите две препоръки през 2016 г.; отбелязва, че последната неизпълнена препоръка, произтичаща от одита на СВО за 2013 г. по темата „Планиране, бюджетиране и наблюдение“ е била завършена през 2015 г.;

Изпълнение

13.  отбелязва, че в края на 2015 г. Агенцията е открила анкета, която дава възможност на заинтересованите страни да направят оценка на нейните регулаторни дейности, методи на работа и ефективност (например по отношение на своевременното предоставяне на резултати), прозрачността, ангажираността със заинтересованите страни и публикации; отбелязва също така, че през октомври 2015 г. Агенцията публикува проучване на предложение за методиката за оценка на въздействието на мрежовите кодекси за газовите мрежи и насоки по отношение на прилагането и пазарните последици; отправя искане към Агенцията да информира редовно органа по освобождаване от отговорност по въпроса;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че Административният съвет на Агенцията е приел политиката за предотвратяване и управление на конфликти на интереси със специални разпоредби относно управлението, приложима към персонала на Агенцията, както и към нейния административен съвет, съвет на регулаторните органи, апелативен съвет, председатели и съпредседатели на работни група и координатори на оперативни групи; отбелязва освен това, че Агенцията публикува на своя уебсайт декларации за конфликт на интереси, но отбелязва, че някои автобиографии и декларации на членове на съвета на регулаторните органи все още липсват; призовава Агенцията да публикува тези документи и да предостави на обществеността необходимата информация относно своето висше ръководство; отбелязва, че през 2016 г. административният съвет установи потенциален конфликт на интереси на един от своите членове и приложи предвидената специална процедура; призовава Агенцията да предостави допълнителна информация по този въпрос на органа по освобождаване от отговорност;

15.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е приела стратегия за борба с измамите за периода 2015—2017 г., следвайки напътствия от OLAF, и че за всички служители е осигурено обучение за повишаване на осведомеността;

16.  отбелязва, че на 16 юни 2016 г. в приемащата държава членка беше приет Закон за изпълнение на международни образователни програми, който влезе в сила на 15 юли 2016 г.; отбелязва, че приемащата държава членка инициира проучване за осъществимост, след приемането на този закон; припомня, че Агенцията нееднократно е сигнализирала на приемащата държава членка неотложната необходимост от установяване на Европейското училище в Любляна; изразява съжаление, че повече от четири години след влизането в сила на споразумението между Агенцията и правителството на Словения все още не е открито Европейско училище;

o
o   o

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация - Политика за поверителност